DECRET-LEGE nr. 123 din 24 aprilie 1990privind dobinzile ce se plătesc populaţiei de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru depunerile economiilor băneşti pe instrumente de economisire, precum şi de către bănci pentru depuneri ale părţilor sociale
EMITENT
  • C.P.U.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 aprilie 1990    Consiliul Provizoriu de Uniune Naţionala decretează:  +  Articolul 1Dobinzile ce se plătesc populaţiei de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru depunerile economiilor băneşti pe instrumente de economisire, precum şi de către bănci pentru depuneri ale părţilor sociale sînt cele prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret-lege.  +  Articolul 2Pentru disponibilităţile C.E.C. păstrate în conturi la bănci dobinda este de 3,55 la suta pe an.  +  Articolul 3Anexa 1, Capitolul B, punctele 3 şi 6 la Decretul nr. 146/1987 privind dobinzile ce se încasează şi se plătesc de către bănci şi alte unităţi, se modifica în mod corespunzător prevederilor articolelor 1 şi 2 din prezentul decret-lege.  +  Articolul 4Prevederile prezentului decret-lege se aplică de la data de 1 ianuarie 1990.  +  Articolul 5Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici şi financiari, pe anul 1990.PREŞEDINTELECONSILIULUI PROVIZORIUDE UNIUNE NAŢIONALAION ILIESCU  +  Anexa 1 TABELcuprinzînd nivelul dobinzilor ce se plătesc populaţiei de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru depunerile economiilor băneşti pe instrumente de economisire, precum şi nivelul dobinzilor ce se plătesc de către bănci pentru depuneri ale părţilor socialeA. Depuneri ale economiilor la C.E.C. Dobinda, în procente pe an a) Librete de economii cu depuneri pe termen de cel puţin un an 5,0- în cazul nerespectării termenului de cel puţin un an 3,0 b) Librete de economii cu dobinda lavedere 3,0 c) Librete de economii cu dobinda şi cistiguri în autoturisme 3,0din care:- pe librete, fiecărui titular 2,0- sub forma de cistiguri în numerar (titularii libretelor ieşitecîştigătoare vor beneficia cu prioritate de cumpărarea autoturismelor de la unităţile comerciale specializate, începînd cu tragerea la sorţi pentru trimestrul I 1990) 1,0 d) Librete de economii şcolare 5,0Dobinda, în procente pe an e) Obligaţiuni C.E.C. cu cistiguri (dobinda se acordă în întregime sub forma de cistiguri în care se include şi valoarea obligaţiunii ieşite cîştigătoare) 2,0 f) Conturi curente personale şi pe carnete de cecuri cu sumalimitată 3,0 g) Conturi curente personale pentru construirea şi cumpărarea de locuinţe, cu depuneri care depăşesc un an 5,0- în cazul depunerilor pînă la un an 3,0 h) Conturi curente personale pentru cumpărarea de autoturisme şi alte destinaţii stabilite de Casa de Economii şi Consemnaţiuni 2,0 i) Conturile fundaţiilor constituite în temeiul dispoziţiilor legale de către persoanele fizice 4,0 j) Foi şi timbre de economii şi cecuri de economii şcolare; la aceste depuneri nu se acordă dobinzi fiecărui depunator, ci recompense colectivelor de elevi ale şcolilor în cadrul diferitelor manifestări la nivelul unităţilor şcolare, comunelor, oraşelor, municipiilor, judeţelor sau pe ţara.Suma necesară acordării recompenselor se va prevedea anual în bugetul de venituri şi cheltuieli al C.E.C.B. Depuneri ale părţilor sociale în conturi personale la bănci şi la cooperativele de credit a) Depuneri pe termen de cel puţin un an 5,0- în cazul nerespectării termenului de cel puţin un an 3,0 b) Depuneri la vedere 3,0NOTĂ:La libretele de economii cu cistiguri, cu dobinda şi cistiguri, pentru turism, cu cistiguri în materiale de construcţie, pentru construirea de locuinţe, şi pentru cumpărarea de locuinţe, aflate asupra populaţiei, se acordă dobinda de 2 % . La libretele cu cistiguri pentru turism, cu cistiguri în materiale de construcţie şi pentru construirea de locuinţe, întreaga dobinda se acordă sub forma de cistiguri. La libretele pentru cumpărarea de locuinţe, dobinda se acordă fiecărui depunator, iar la libretele în dobinda şi cistiguri 1,5% se acordă fiecărui titular, iar din 0,5% se acordă cistiguri prin trageri la sorţi.Depunerea minima care da drept de participare la trageri la sorţi la libretele pentru turism, cu dobinda şi cistiguri în autoturisme, în materiale de construcţie şi pentru construirea de locuinţe, ieşite cîştigătoare, intră în rezultatele activităţii C.E.C.- Fracţiunile pînă la 5 bani din calculul dobinzilor cuvenite populaţiei se reintregesc la 5 bani în favoarea depunatorilor.-------