ORDIN nr. 1.177 din 9 iunie 1998privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) şi (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 iunie 1998    Ministrul finanţelor,în baza atribuţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 1 alin. (4) şi (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiară şi contabila şi a normelor metodologice privind întocmirea şi utilizarea acestora, prin care, la propunerea principalilor utilizatori, Ministerul Finanţelor aproba introducerea de noi formulare tipizate cu regim special, modificarea sau eliminarea celor aflate în uz, precum şi excepţii de la utilizarea formularelor pretiparite,emite următorul ordin:  +  Articolul 1În vederea aprobării de noi formulare tipizate cu regim special, comune şi specifice, precum şi a modificării celor aflate în uz, persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, vor transmite Direcţiei generale legislaţie contabila din cadrul Ministerului Finanţelor un dosar care să conţină următoarele:- nota justificativă, din care să reiasă motivele pentru care nu pot fi utilizate formularele tipizate prevăzute în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 831/1997;- modelele formularelor propuse, redactate în trei exemplare, lizibil şi fără prescurtări, cu respectarea conţinutului minim de informaţii;- normele de întocmire şi utilizare a formularelor, elaborate după modelul celor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 831/1997.  +  Articolul 2 (1) Pentru aprobarea excepţiilor de la utilizarea formularelor pretiparite, respectiv de la utilizarea tehnicii de calcul la editarea formularelor cu regim special, persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 vor prezenta un dosar care să conţină următoarele: a) nota justificativă, din care să reiasă motivele solicitării; b) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte ca sistemele informatice financiar-contabile utilizate respecta prevederile "Criteriilor minimale privind programele informatice utilizate în domeniul financiar-contabil", prevăzute în anexa la Normele metodologice privind întocmirea, verificarea şi centralizarea bilanţurilor contabile ale agenţilor economici pe anul 1997; c) copie de pe contractul, pe termen nelimitat, cu titlu oneros, dintre furnizorul programului informatic şi beneficiar sau o confirmare, în scris, din partea furnizorului programului informatic, din care să reiasă obligaţia acestuia de a asigura întreţinerea sistemului informatic în conformitate cu modificările intervenite în reglementările financiar-contabile; d) modelele formularelor editate cu ajutorul sistemului informatic şi/sau eventualele aprobări pentru utilizarea altor modele de formulare cu regim special decât cele prevăzute în anexa nr. 1A la Hotărârea Guvernului nr. 831/1997; e) în condiţiile în care programul informatic folosit este realizat de către unitate, o copie de pe menţiunile înregistrate în registrul comerţului privind obiectul de activitate, în sensul includerii în acesta a activităţii de realizare şi furnizare de programe informatice; f) declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă, pe de o parte, că nu li s-a întocmit nici un dosar de control în care s-au menţionat abateri în privinta întocmirii documentelor cu regim special care stau la baza determinării veniturilor şi, implicit, a calculului impozitelor şi taxelor datorate, iar pe de altă parte, ca sunt respectate prevederile art. 11 alin. 1 şi 2 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare. (2) În situaţia pierderii exemplarelor originale, editarea duplicatelor se va efectua în doua exemplare, în afară excepţiilor prevăzute în acest sens, la solicitarea expresă a beneficiarilor, menţionându-se pe duplicate numărul dosarului de reconstituire şi/sau numărul intern folosit pentru evidenţa contabilă şi fiscală, după caz, precum şi numărul şi data documentului prin care i s-a comunicat Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" pierderea, sustragerea sau distrugerea documentului original. Comunicarea către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" se face periodic, dar nu mai târziu de expirarea trimestrului. (3) Dosarul va fi prezentat direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care vor analiza cererea respectiva şi vor răspunde solicitantului în termenul legal. (4) Prezentarea de dosare incomplete atrage după sine respingerea cererii. (5) Nu se aproba cereri pentru întocmirea documentelor în condiţiile art. 1 alin. (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997, pentru următoarele activităţi:- comerţul cu amănuntul;- comerţul angro cu băuturi alcoolice, tutun şi cafea. (6) În situaţia aprobării editării cu ajutorul tehnicii de calcul a formularelor cu regim special de către direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, seriile şi plajele de numere se vor acorda de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala".  +  Articolul 3 (1) În situaţia în care, ulterior primirii aprobării pentru utilizarea tehnicii de calcul la editarea formularelor cu regim special, nu mai sunt întrunite toate cerinţele care au stat la baza aprobării, persoanele juridice care au primit aprobarea suspenda editarea formularelor în condiţiile art. 1 alin. (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997 până la data îndeplinirii condiţiilor impuse de prevederile art. 2 din prezentul ordin. (2) În cazul în care persoanele juridice prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991 nu suspenda activitatea de utilizare a tehnicii de calcul la editarea formularelor cu regim special potrivit alin. (1), acestea vor fi sancţionate în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, şi, totodată, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, le vor retrage aprobarea de a utiliza tehnica de calcul în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (10) paragraful 2 din Hotărârea Guvernului nr. 831/1997.  +  Articolul 4În situaţia în care agenţii economici utilizatori ai tehnicii de calcul pentru completarea formularelor cu regim special au în dotare imprimante tip LASER, cu jet de cerneala sau imprimanta rapida cu banda de caractere, se va proceda astfel:1. agenţii economici vor face comanda specială Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" sau tipografiilor agreate pentru tipărirea formularelor respective. Aceste formulare vor fi personalizate din tipografie cu datele de identificare ale agentului economic respectiv, toate formularele având aceeaşi culoare;2. formularele pretiparite, primite de la Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" sau de la tipografiile agreate, vor avea imprimat pe fiecare fila câte un număr fiscal diferit, iar acelaşi număr intern al formularului va fi imprimat pe toate exemplarele unui set. Unui număr intern îi vor corespunde atâtea numere fiscale în câte exemplare se întocmeşte formularul respectiv. Aceste numere fiscale vor fi în ordine crescatoare, unul după altul, în condiţiile în care nu apar erori de listare la imprimanta. Filele de facturi deteriorate se vor păstra în conformitate cu normele legale în vigoare;3. agenţii economici vor tine evidenta financiar-contabila după numărul intern al formularului respectiv;4. seriile şi plajele de numere pentru formularele cu regim special, listate pe imprimanta tip LASER, cu jet de cerneala sau pe imprimanta rapida cu banda de caractere, se vor acorda de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala". În subsolul paginii acestor formulare se va face menţiunea "Formular pretiparit pentru imprimanta tip LASER, cu jet de cerneala sau imprimanta rapida cu banda de caractere";5. agenţii economici vor înştiinţa organul fiscal la care sunt înregistraţi despre utilizarea acestor tipuri de imprimante.  +  Articolul 5 (1) În cazul în care formularele cu regim special se întocmesc pe mai multe pagini cu numere fiscale diferite, unui număr intern corespunzandu-i mai multe numere fiscale, în funcţie de numărul paginilor completate, înregistrarea în evidenta financiar-contabila se va face după numărul intern dat de utilizatorii formularelor. (2) Pentru evitarea confuziei dintre numărul intern folosit pentru evidenţa contabilă şi fiscală, dat de utilizatorii formularelor cu regim special, şi numărul fiscal pretiparit, la cererea utilizatorilor, pretiparirea seriei şi a numărului fiscal se poate face în alt loc decât coltul din dreapta sus al formularului cu regim special, cum ar fi: coltul din stanga sus, lateral stanga sau versoul paginii (numai dacă se pretiparesc şi alte informaţii pentru beneficiari). (3) Agenţii economici care desfăşoară activitate de gospodărie comunală şi locativă, activitate de televiziune prin cablu, activitate de prestări de servicii, precum şi alte activităţi similare, al căror specific nu necesita crearea unui compartiment de desfacere, care ar determina întocmirea şi arhivarea în cadrul acestuia a unuia dintre cele trei exemplare ale facturii fiscale, întocmirea facturilor fiscale se poate face în doua exemplare. (4) În condiţiile în care la baza înregistrării veniturilor stau facturile fiscale pretiparite, inseriate şi numerotate de către Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" sau de către alte tipografii agreate de aceasta, emiterea chitanţei de încasare a contravalorii produselor şi a serviciilor facturate se poate realiza cu ajutorul tehnicii de calcul, fără a mai fi necesară utilizarea formularului pretiparit.  +  Articolul 6Direcţia generală legislaţie contabila din cadrul Ministerului Finanţelor, împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României.Ministrul finanţelor,Daniel Daianu-------