ORDIN nr. 964 din 12 mai 1998privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1998
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 iunie 1998    Ministrul finanţelor,în baza prevederilor art. 14 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1998, şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1998, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală proceduri fiscale şi sistem informaţional pentru veniturile statului, direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile lor subordonate vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, partea I.p. Ministrul finanţelor,Dan Radu Rusanu,secretar de stat  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEpentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire şi depunere a declaraţiilor de impozite şi taxe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/19981. În caz de inactivitate temporară, anunţată organelor fiscale şi înscrisă în registrul comerţului potrivit art. 232 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, depunerea declaraţiilor de impozite şi taxe poate fi facuta conform unui regim de declarare derogatoriu.2. Regimul de declarare derogatoriu consta în depunerea de declaraţii de impozite şi taxe, astfel: a) pentru impozitul pe profit (anual) - prin depunerea declaraţiei de impunere pentru anul fiscal expirat, până la termenul prevăzut pentru depunerea bilanţului contabil, cu excepţia situaţiei în care plătitorul obţine, într-o perioadă pentru care este obligat, potrivit legii, să depună declaraţie, venituri financiare sau excepţionale mai mari de 10.000.000 lei. În acest din urmă caz, pentru perioadele în care s-au obţinut aceste venituri, declaraţiile vor fi depuse la termenele legale aplicabile regimului normal de declarare; b) pentru T.V.A. şi accize (anual) - până la data de 25 ianuarie a anului următor, pentru anul expirat, cu excepţia situaţiei în care plătitorul depune cerere de rambursare. În acest din urmă caz se aplică prevederile legale privind regimul normal de declarare; c) celelalte declaraţii de impozite şi taxe vor fi depuse la termenele prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.3. Regimul de declarare derogatoriu se aproba de către organul fiscal în a cărui evidenta este înregistrat plătitorul, pe baza unei cereri formulate de acesta.Cererea poate fi depusa, concomitent cu anunţarea inactivităţii temporare, la organele fiscale, conform prevederilor pct. 1.În vederea soluţionării cererii, plătitorul este obligat să depună dovada înscrierii inactivităţii temporare în registrul comerţului.4. Regimul de declarare derogatoriu va fi aplicat pentru perioade de inactivitate temporară mai mari de 12 luni consecutive. Obligaţiile de declarare aferente activităţii desfăşurate anterior se menţin.5. Cererea va fi aprobată cu condiţia ca plătitorul sa nu aibă, la data aprobării, plati restante către bugetul de stat.Cererea poate fi respinsă şi în cazul în care organul fiscal considera, motivat, ca acordarea regimului de declarare solicitat poate conduce la apariţia unor cazuri de evaziune fiscală.Organele fiscale care soluţionează cererea pot condiţiona aprobarea acesteia de îndeplinirea unor obligaţii fiscale rezultate din situaţia concretă a plătitorului.6. Condiţiile în care a fost aprobată cererea vor fi comunicate plătitorului o dată cu aprobarea.7. Neîndeplinirea condiţiilor în care a fost aprobată cererea atrage încetarea regimului de declarare derogatoriu aprobat pentru depunerea declaraţiilor, şi revenirea la regimul normal.8. În cazul în care, în perioada de inactivitate temporară, se obţin orice fel de venituri din exploatare, aprobarea îşi încetează valabilitatea, iar plătitorul este obligat sa reintre, din oficiu, în regimul normal de declarare pentru toate impozitele şi taxele datorate.-------