LEGE nr. 124 din 22 iunie 1998pentru modificarea şi completarea Legii nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 22 iunie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 18 iunie 1994, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, ca servicii publice în realizarea obiectivelor generale de informare, educaţie, divertisment, sunt obligate să prezinte, în mod obiectiv, impartial, realitatile vieţii social-politice şi economice interne şi internaţionale, să asigure informarea corecta a cetăţenilor asupra treburilor publice, sa promoveze cu competenţa şi exigenta valorile limbii române, ale creatiei autentice culturale, ştiinţifice, naţionale şi universale, ale minorităţilor naţionale, precum şi valorile democratice, civice, morale şi sportive, sa militeze pentru unitatea naţionala şi independenta tarii, pentru cultivarea demnităţii umane, a adevărului şi justiţiei."2. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Emisiunile care, prin conţinutul lor, ameninta dezvoltarea psihomorala sau fizica a copiilor şi a tinerilor nu vor fi difuzate între orele 5,00-24,00."3. La articolul 5, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Minorii cu comportament deficitar sau persoanele prezumate ca au savirsit încălcări ale legii vor putea fi prezentate astfel încât imaginile sa nu permită identificarea lor. Exploatarea vizuala a deficienţelor psihosomatice ale persoanelor prezentate în emisiunile de televiziune este interzisă."4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduc alineatele (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:"(1^1) În termen de cel mult 4 ani de la intrarea în vigoare a prezentei lei, Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor rezerva creaţiilor europene un procentaj majoritar al timpului de emisie, în calculul căruia nu vor intra emisiunile informative şi sportive, jocurile, publicitatea şi serviciile de teletext.(1^2) Din creaţia europeană difuzată, cel puţin 30% va fi creaţie românească, inclusiv creatii specifice minorităţilor naţionale.(1^3) Din creaţia românească, cel puţin 35% va fi creaţie culturală.(1^4) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune vor rezerva, în condiţiile alin. (1^1)-(1^3), cel puţin 10% din timpul lor de emisie creaţiilor realizate de producătorii independenţi, din ţara sau din străinătate.(1^5) Aplicarea prevederilor alin. (1^1)-(1^4) se va face treptat, în etape ale căror termene vor fi stabilite de Consiliul Naţional al Audiovizualului."5. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) se abroga.6. La articolul 8, alineatul (1) se abroga.7. La articolul 8, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Reţelele şi echipamentele de comunicaţii, care constituie suport tehnic pentru transmiterea programelor naţionale ale serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune, sunt puse la dispoziţie Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, pe întreaga perioadă de difuzare, pe bază de contract."8. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Personalul de specialitate din serviciile publice de radiodifuziune şi de televiziune se afla, pe toată durata contractului de muncă, sub protecţia prezentei legi."9. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Categoriile de persoane care se bucura de statutul ziaristului de radiodifuziune şi, respectiv, de statutul ziaristului de televiziune, pe toată durata contractului de muncă, se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a fiecărei societăţi."10. La articolul 11, alineatul (1) se abroga.11. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Pe durata angajării, personalul prevăzut la alin. (1) nu poate ocupa sau exercita alte funcţii, cu excepţia celor didactice, decât cu acordul comitetului director al serviciului public în care lucrează."12. La articolul 11, alineatul (3) devine alineatul (1) şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) În sensul prezentei legi, face parte din personalul de specialitate orice persoană care realizează, produce, redactează, elaborează sau coordonează emisiuni ori programe sau care are o participare directa şi cu conţinut creator la realizarea acestora. Prin statutele proprii, cele doua societăţi vor nominaliza funcţiile care se încadrează în prevederile prezentului alineat."13. La articolul 11, alineatele (4) şi (5) se abroga.14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Creaţia audiovizuala urmează regimul general al legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe. (2) Materialele create în calitate de salariat al serviciului public, destinate elaborării sau realizării de emisiuni sau de programe, pot fi folosite în afară societăţii numai cu aprobarea scrisă a persoanelor autorizate din serviciul public respectiv."15. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Personalul de specialitate prevăzut la art. 11 nu poate face parte din partide sau alte formaţiuni politice şi este obligat sa păstreze echidistanta politica în întreaga sa activitate profesională, asigurând respectarea diversitatii de opinii."16. La articolul 14, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Ştirile şi informaţiile trebuie difuzate în mod fidel, iar completarea lor trebuie facuta cu obiectivitate, fără nici o influenţa din partea autorităţilor publice sau a altor persoane juridice de drept public, privat ori a unor persoane fizice."17. La articolul 14, alineatul (2) se abroga.18. La articolul 14, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) Ştirile sau informaţiile difuzate, care, ulterior, se dovedesc inexacte, trebuie rectificate în condiţii similare difuzării."19. La articolul 14, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Difuzarea unor informaţii prin care se lezeaza drepturile sau interesele legitime ale unei persoane fizice sau juridice îi da dreptul acesteia sa ceara redactiei de specialitate rectificarea lor, care trebuie să aibă loc în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei fizice sau juridice interesate."20. La articolul 14, alineatul (8) va avea următorul cuprins:"(8) Dreptul la replica va fi difuzat în cadrul aceleiaşi emisiuni şi la aceeaşi ora la care dreptul sau interesul legitim al persoanei a fost lezat, în termen de 48 de ore de la solicitarea persoanei în cauza."21. La articolul 14, alineatul (10) va avea următorul cuprins:"(10) Nedifuzarea rectificarii şi neacordarea dreptului la replica pot face obiectul sesizării instanţelor judecătoreşti."22. La articolul 14, alineatul (12) va avea următorul cuprins:"(12) Caracterul confidenţial al surselor de informare a personalului de specialitate este garantat prin lege."23. La articolul 14, alineatul (13) va avea următorul cuprins:"(13) Dezvaluirea acestor surse, motivată prin încălcarea interesului public, poate fi facuta numai în baza dispoziţiei emise de o instanţa judecătorească."24. La articolul 15, literele b), d), g) şi n) vor avea următorul cuprins:"b) difuzarea programelor prin staţii de emisie şi linii pentru transmiterea programelor, aflate în proprietate, sau prin închirierea reţelelor de telecomunicaţii audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau alte mijloace tehnice;""d) desfăşurarea activităţii de impresariat pentru propriile formaţii artistice, organizarea de concerte, festivaluri şi spectacole cu public, precum şi concursuri cu formaţii artistice proprii sau în colaborare cu alţi artişti, inclusiv concursuri şi jocuri de inteligenta sau de noroc, încheierea de contracte cu artişti şi impresari români sau străini, pentru emisiunile, concertele şi spectacolele pe care le organizează, plătind onorarii şi efectuand încasări în condiţiile legii;""g) realizarea de emisiuni în sprijinul procesului de formare a tineretului sub aspect instructiv-educativ, moral-religios şi patriotic, în colaborare cu persoane juridice de drept public, persoane juridice de drept privat şi persoane fizice;""n) reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale de profil, la care România este parte, încheierea convenţiilor şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile de radiodifuziune şi de televiziune din alte tari;"25. La articolul 15, literele h), i), k) şi r) se abroga.26. La articolul 16, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune elaborează şi transmit spre difuzare programe în limba română şi în alte limbi, adresate ascultatorilor şi telespectatorilor din întreaga lume, pentru a promova imaginea României şi politica sa interna şi externa."27. La articolul 16, alineatele (2) şi (3) devin alineatul (2), care va avea următorul cuprins:"(2) În acest scop, în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune şi al Societăţii Române de Televiziune funcţionează departamente de emisiuni pentru străinătate."28. La articolul 17, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune au următoarele drepturi:"29. La articolul 17 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) sa utilizeze reţelele proprii de emitatoare şi relee, precum şi cele puse la dispoziţie prin închiriere;"30. La articolul 17 alineatul (1), literele c) şi d) vor avea următorul cuprins:"c) sa transmită sau sa înregistreze, fără plata, dezbateri publice ale autorităţilor publice, mitinguri, demonstratii, manifestatii şi alte evenimente sau acţiuni la care accesul publicului este neingradit. Transmiterea radiofonica ori prin televiziune sau înregistrarea în vederea transmisiei, fără plata, a operelor de orice fel din sălile de spectacol sau din locurile publice în care acestea sunt reprezentate, executate sau expuse, precum şi a manifestărilor culturale, artistice şi sportive se poate face în scop informativ numai o singură dată, cu o durată de cel mult 3 minute, cu condiţia respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe; d) sa înregistreze şi sa folosească în programele lor creatiile culturale din toate domeniile, cu respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe."31. La articolul 17 alineatul (1), literele b) şi e) se abroga.32. La articolul 17, alineatul (2) se abroga.33. Articolul 18 se abroga.34. la articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Membrii Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv al Societăţii Române de Televiziune, sunt desemnaţi prin votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor în şedinţa comuna a celor două Camere."35. La articolul 20, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:"(2) Listele de candidaţi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere, după cum urmează:"36. La articolul 20 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:"a) grupurile parlamentare reunite din cele două Camere înaintează propuneri pentru 8 locuri, potrivit configuraţiei politice şi ponderii lor în Parlament;"37. La articolul 20 alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:"d) personalul angajat al fiecărei societăţi desemnează, prin vot secret, candidaţii pentru doua locuri, în cadrul unui scrutin organizat de conducerea societăţii respective;"38. La articolul 20, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Propunerile făcute vor nominaliza candidatul pentru postul de titular, precum şi candidatul pentru postul de supleant şi se înaintează birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 15 zile de la declanşarea procedurii de numire."39. La articolul 20, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Birourile permanente ale celor două Camere înaintează liste de candidaţi comisiilor permanente de specialitate, în vederea audierii acestora în şedinţa comuna."40. La articolul 20, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) În urma audierii, comisiile permanente de specialitate vor întocmi un aviz comun consultativ, motivat, pe care îl vor prezenta în şedinţa Camerei Deputaţilor şi Senatului, însoţit de câte o lista de candidaţi propuşi pentru posturile de titulari şi de câte o lista de candidaţi propuşi pentru posturile de supleanţi, dar nu mai puţin de 9 pentru fiecare societate în parte, conform structurii prevăzute la alin. (2). În situaţia în care nu s-au făcut propunerile în termenul prevăzut la alin. (3), consiliul de administraţie funcţionează valabil în componenta a cel puţin 9 membri validati."41. La articolul 20, după alineatul (5) se introduce alineatul (5^1) cu următorul cuprins:"(5^1) Listele de candidaţi se supun în întregime votului în şedinţa comuna a Camerei Deputaţilor şi Senatului şi se aproba cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor. Votul este secret şi se exprima cu bile."42. La articolul 20, alineatul (6) se abroga.43. La articolul 20, alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Preşedintele Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune, respectiv al Societăţii Române de Televiziune, se numeşte de către Parlament, în şedinţa comuna, dintre membrii titulari ai consiliilor, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, cu respectarea procedurilor de audiere şi de vot prevăzute în acest articol. În vederea propunerii, comisiile permanente de specialitate vor examina cu prioritate, în termen de 7 zile, candidatul recomandat de către membrii titulari ai consiliilor de administraţie. Audierea candidatului se face de către comisii, în prezenta membrilor consiliului de administraţie respectiv."44. La articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Comisiile permanente de specialitate, reunite, ale celor două Camere pot propune, cu votul majorităţii membrilor plenului Parlamentului, demiterea oricărui membru al consiliului de administraţie, a cărui activitate este necorespunzătoare. Parlamentul decide prin votul majorităţii. Locul devenit vacant în acest mod sau din orice alt motiv se ocupa de către supleantul titularului."45. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) În cazul în care locul vacant nu poate fi ocupat de supleant, cei prevăzuţi la art. 20 alin. (2) vor face o propunere de înlocuire, care urmează a fi supusă votului, în condiţiile în care s-a făcut numirea iniţială. Mandatul membrilor astfel numiţi expira o dată cu mandatul întregului consiliu de administraţie."46. La articolul 21, alineatul (5) se abroga.47. După articolul 21 se introduce articolul 21^1 cu următorul cuprins:"Art. 21^1. - (1) În situaţia în care procedura de numire a consiliului de administraţie nu este definitivata de către Parlament în decursul legislaturii în care a fost declansata, după constituirea noului Parlament aceasta se va relua. (2) Dacă, din cauza situaţiei prevăzute la alin. (1), consiliul de administraţie căruia îi expira mandatul nu poate fi înlocuit, acestuia i se prelungeşte mandatul până la numirea noului consiliu de administraţie. (3) Când situaţia prevăzută la alin. (1) intervine într-un moment în care, din diferite motive, nu exista nici consiliu de administraţie, nici preşedinte legal numit, Parlamentul, la propunerea comisiilor permanente de specialitate, numeşte un director interimar, cu mandat bine definit. (4) Prelungirea mandatului sau durata interimatului nu poate fi mai mare de 6 luni."48. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Membrii consiliului de administraţie, care au calitatea de salariaţi ai Societăţii Române de Radiodifuziune sau, după caz, ai Societăţii Române de Televiziune, îşi păstrează toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din aceasta calitate, mai puţin dreptul de a deţine, în acelaşi timp, şi funcţii de conducere în societatea respectiva."49. La articolul 23, după alineatul (1) se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:"(1^1) Directorul general al Societăţii Române de Radiodifuziune, precum şi directorul general al Societăţii Române de Televiziune primesc un salariu brut lunar, asimilat funcţiei de ministru."50. La articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune, primesc, lunar, o indemnizaţie reprezentind 25% din salariul brut lunar al directorului general al societăţii respective. Membrii consiliului de administraţie au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor de transport şi de cazare, ocazionate de participarea la şedinţele consiliului de administraţie."51. La articolul 23, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Membrii consiliului de administraţie şi membrii comitetului director nu pot face parte din consiliul de administraţie al unei societăţi comerciale care are activitate în domeniul audiovizualului şi nu pot participa la societăţi comerciale cu care Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare."52. La articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) În cazul neîntrunirii consiliului de administraţie la termenul prevăzut la alineatul precedent, preşedintele acestuia va informa comisiile pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa ale celor două Camere asupra situaţiei create. După analizarea sesizării, comisiile pot propune plenului Parlamentului înlocuirea unuia sau mai multor membri ai consiliului de administraţie sau dizolvarea acestuia. Propunerile comisiilor vor fi aduse la cunoştinţa birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 24 de ore de la data deciziei, iar, în caz de dizolvare, Parlamentul va numi, în termen de 60 de zile, noul consiliu de administraţie."53. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce alineatul (3^1) cu următorul cuprins:"(3^1) Preşedintele consiliului de administraţie dizolvat rămâne în funcţia de director general până la numirea noului consiliu de administraţie sau până la numirea unui director general interimar."54. La articolul 27, partea introductivă şi literele b), c), d), e), f), g), h), i), m), n), o), p), q), s), u), v) şi z) vor avea următorul cuprins:"Art. 27. - Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:""b) aproba structura organizatorică a societăţii, precum şi restructurarile economice şi de personal necesare pentru funcţionarea eficienta a societăţii; c) aproba reglementări detaliate pentru a preciza funcţiile serviciului public, prevăzute în această lege şi în reglementările internaţionale; d) aproba proiectul bugetului şi urmăreşte execuţia acestuia; repartizează bugetele unităţilor functionale autonome, după aprobare; e) aproba bilanţul şi contul de profit şi pierderi, anuale, le înaintează organelor prevăzute de lege şi le face publice; f) aproba, potrivit competentei, investiţiile ce urmează a se realiza de către societate; g) stabileşte, în condiţiile legii, măsuri de extindere sau de restrangere a activităţii societăţii, de înfiinţare sau de desfiinţare a unor activităţi functionale autonome; h) aproba componenta comitetelor directoare ale unităţilor din structura; i) aproba regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii;""m) aproba propunerile de modificare a bugetului în limitele veniturilor proprii; n) aproba competentele structurilor organizatorice ale societăţii privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura, inclusiv investiţii, tranzacţii financiare şi comerciale, închirieri de bunuri mobile sau imobile, în condiţiile legii; o) analizează rapoartele curente privind activitatea societăţii şi aproba măsuri pentru desfăşurarea activităţii viitoare; p) aproba condiţiile de colaborare pentru asigurarea pazei obiectivelor şi a bunurilor, stabilite împreună cu Ministerul de Interne; q) aproba propunerile comitetului director de participare la realizarea unor activităţi cu alte societăţi cu capital român sau străin, de închiriere a unor spaţii de emisie pe canalele de radio sau de televiziune;""s) aproba propunerile de vânzări şi concesionari, potrivit legii;""u) aproba măsurile de respectare a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător; v) prezintă raportul anual către Parlament şi orice alte rapoarte cerute de comisiile permanente de specialitate ale celor două Camere;""z) exercita orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare."55. La articolul 27, după litera b) se introduce litera b^1) cu următorul cuprins:"b^1) aproba condiţiile de organizare a concursurilor pentru numirea membrilor comitetului director;"56. La articolul 27, după litera q) se introduce litera q^1) cu următorul cuprins:"q^1) aproba propunerile de reprezentare a societăţilor naţionale de radiodifuziune şi, respectiv, de televiziune în relaţiile cu organismele internaţionale, precum şi cele privitoare la încheierea convenţiilor şi la stabilirea relaţiilor de colaborare cu organisme similare din alte tari;"57. La articolul 27, literele j), r), t) şi x) se abroga.58. La articolul 28, partea introductivă şi literele d), f) şi g) vor avea următorul cuprins:"Art. 28. - Directorul general are următoarele atribuţii şi raspunderi:""d) aproba angajarea şi concedierea personalului societăţii şi numeşte şefii departamentelor şi conducătorii unităţilor direct subordonate, după concurs, în condiţiile legii;""f) aproba participarea şi mandatul delegatiilor la reuniuni interne sau internaţionale, intalniri de afaceri sau studii de interes pentru societate; g) exercita orice alte atribuţii care îi revin din prevederile legale şi din regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de consiliul de administraţie, şi aproba orice alte măsuri privind activitatea societăţii."59. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - Directorul general reprezintă Societatea Română de Radiodifuziune sau, după caz, Societatea Română de Televiziune în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale şi participa, cu aprobarea şi mandatul date de consiliul de administraţie, la reuniunile internaţionale."60. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - (1) Directorul general poate delega atribuţiile sale personalului din subordine, cu excepţia atribuţiilor prevăzute la art. 28 lit. c) şi d). (2) Directorul general interimar are atribuţiile prevăzute la art. 28-30. Numirile şi angajarile efectuate de directorul general interimar se fac pe perioade determinate, până la limita mandatului acestuia."61. Articolul 31 se abroga.62. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Comitetul director al Societăţii Române de Radiodifuziune şi, respectiv, al Societăţii Române de Televiziune este compus din directorul general şi din maximum 7 membri, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare şi are următoarele atribuţii: a) pune în execuţie hotărârile şi deciziile consiliului de administraţie; b) elaborează şi propune spre aprobare consiliului de administraţie strategia de program; c) avizează documentele care se supun hotărârii consiliului de administraţie; d) aproba angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natura şi a tranzacţiilor comerciale şi financiare, în limita competentelor aprobate de consiliul de administraţie; e) avizează proiectele de norme, normative, regulamente şi instrucţiuni, care se supun aprobării directorului general; f) avizează normele de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile necesare, care se aproba de către consiliul de administraţie; g) asigura respectarea dispoziţiilor legale privind paza bunurilor; h) asigura respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului; i) exercita orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare."63. Articolul 33 se abroga.64. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune pot avea în structura lor studiouri şi alte unităţi functionale autonome, fără personalitate juridică, necesare realizării obiectului specific de activitate, cărora li se acordă competente în domeniul tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, precum şi delegare în probleme juridice. (2) Studiourile teritoriale li se atribuie frecvente cu acoperire zonala, în condiţiile legii. (3) Coordonarea activităţii studiourilor teritoriale în cadrul celor două societăţi se va realiza de către departamentele distincte aparţinând fiecărei societăţi în parte. (4) Unităţile functionale autonome, prevăzute la alin. (1), sunt ordonatori secundari de credite şi au dreptul sa realizeze venituri proprii pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii."65. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - Conducerile unităţilor functionale autonome, inclusiv ale studiourilor teritoriale, răspund în faţa consiliului de administraţie al societăţii respective de îndeplinirea tuturor atribuţiilor încredinţate de acesta prin hotărâri, regulamente şi decizii de delegare."66. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Atribuţiile departamentelor, direcţiilor şi ale celorlalte compartimente, precum şi ale unităţilor autonome componente se stabilesc prin regulamente aprobate de consiliile de administraţie ale celor două societăţi."67. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) Conducerea studiourilor teritoriale şi a celorlalte unităţi functionale autonome este asigurata de comitete directoare proprii, numite de către consiliul de administraţie al societăţii respective, în limitele competentelor care le-au fost delegate. (2) Dacă studiourile teritoriale au şi emisiuni în limbile minorităţilor naţionale, comitetele directoare ale acestora vor cuprinde reprezentanţi ai realizatorilor acestor emisiuni."68. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Salariile de baza şi celelalte drepturi de personal pentru salariaţii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune se negociaza prin contracte colective şi individuale de muncă, încheiate în condiţiile legii."69. Articolul 39 se abroga.70. Articolul 40 se abroga.71. La articolul 41, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:"(2^1) Bunurile prevăzute la alin. (2), care fac parte din patrimoniul cultural naţional, li se aplică legislaţia naţionala din domeniu."72. La articolul 43, alineatul (3), care devine alineatul (1), va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Sursele financiare ale celor două societăţi se constituie din alocaţii de la bugetul de stat, venituri proprii şi alte surse."73. La articolul 43, după alineatul (4) se introduce alineatul 4^1 cu următorul cuprins:"(4^1) Din veniturile realizate din alte surse, consiliul de administraţie poate hotărî utilizarea unor sume pentru dotări şi retehnologizare."74. La articolul 45, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 45. - (1) Prin legea bugetară anuală se aproba fondurile de la bugetul de stat, alocate Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune pentru acoperirea unor cheltuieli de dezvoltare, pentru achizitionare de echipamente şi piese de schimb radio şi televiziune, materiale consumabile necesare desfăşurării activităţii specifice, precum şi, integral, fondurile necesare pentru utilizarea statiilor de emisie, a radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice, datorate agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor; pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes naţional; pentru achitarea cotizaţiilor cuvenite organizaţiilor guvernamentale internaţionale."75. La articolul 48, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 48. - (1) Utilizarea fondurilor Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune este supusă organelor abilitate prin lege, potrivit provenientei fondurilor respective."76. La articolul 48, alineatul (2) se abroga.77. Articolul 49 se abroga.78. Articolul 50 va avea următorul cuprins:"Art. 50. - Studiourile teritoriale ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune se reorganizează şi trec, pe bază de protocol, ca unităţi fără personalitate juridică, în structura fiecărei societăţi, potrivit obiectului lor specific de activitate."79. Articolul 51 se abroga.80. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - (1) În cadrul activităţii de control parlamentar, prevăzut la art. 31 alin. (5) din Constituţie şi la art. 2 din prezenta lege, comisiile parlamentare pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au dreptul să solicite următoarele: a) un raport anual, împreună cu contul de execuţie bugetară al fiecărei societăţi; b) rapoarte cu privire la probleme specifice activităţii celor două societăţi; c) orice fel de informaţii şi documente privitoare la activitatea celor două societăţi. (2) În legătură cu cele prevăzute la alineatul precedent, comisiile au dreptul să facă verificări proprii. (3) Raportul anual, împreună cu contul de execuţie bugetară al fiecărei societăţi, va fi depus până la data de 15 aprilie a anului următor şi, cu avizul comisiilor pentru cultura, arta şi mijloace de informare în masa, vor fi supuse dezbaterii şi aprobării celor două Camere reunite. (4) Rapoartele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se vor solicita prin hotărâre a hotărâre a comisiei permanente de specialitate din Senat sau, respectiv, din Camera Deputaţilor, cu referire la abateri grave privind obiectivele generale ale activităţii celor două societăţi şi la încălcări ale deontologiei profesionale. (5) Rapoartele, informaţiile şi documentele vor fi depuse în termene stabilite de comisii, dar nu mai mari de 10 zile, comisiile având dreptul sa decidă cu privire la soluţionare. (6) În cazul nerespectării termenelor prevăzute la alin. (3) şi (5), comisiile reunite pot propune plenului celor două Camere demiterea preşedintelui consiliului de administraţie, care este răspunzător de întârziere. (7) Respingerea de către Parlament a raportului anual atrage demiterea, de drept, a consiliului de administraţie respectiv."81. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Obligaţiile financiare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune, contractate până la intrarea în vigoare a prezentei legi şi rezultate: din încheierea emitatoarelor, radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice, din T.V.A., inclusiv majorările; din taxe locale, inclusiv majorările; pentru asigurarea pazei militare; pentru achitarea cotizaţiilor datorate organismelor internaţionale; pentru realizarea emisiunilor pentru străinătate, se acoperă de la bugetul de stat, din Fondul de rezerva bugetară aflat la dispoziţia Guvernului."82. La articolul 54, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Bunurile Radioteleviziunii Române se preiau de către Societatea Română de Radiodifuziune şi de Societatea Română de Televiziune, pe bază de proces-verbal, în termen de 90 de zile de la numirea consiliului de administraţie."83. La anexa nr. 1 litera F, coloana 3 va avea următorul cuprins:"Studioul de Radiodifuziune şi Studioul de Televiziune Timişoara (spaţii de emisie şi producţie şi spaţii redactionale)"  +  Articolul 2Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 18 iunie 1994, cu modificările ulterioare şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREIDEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN--------