HOTĂRÂRE nr. 462 din 10 iulie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, din subordinea Ministerului Sănătăţii, a unui teren aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 17 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, din subordinea Ministerului Sănătăţii, a unui teren având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 167 din 21 septembrie 2012, cu destinaţia de teren pentru extinderea sediului instituţiei.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 10 iulie 2013.Nr. 462.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale terenului aflat în domeniul public al statului carese înscrie în inventarul centralizat al bunurilor dindomeniul public al statului şi trece în administrareaDirecţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoaradin subordinea Ministerului Sănătăţii
  *Font 7*
  Nr. M.F. Codul de clasificare Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Descrierea tehnică Adresa Valoarea -lei- Baza legală Ordonatorul/ Administratorul de la care trece bunul în domeniul public al statului (CUI şi denumirea) Ordonatorul/ Administratorul la care trece bunul în domeniul public al statului (CUI şi denumirea)
  Ministerul Finanţelor Publice va atribui număr nou. 8.29.11 Teren 265 mp CF nr. 65821; CF nr. 66688 Judeţul Hunedoara, municipiul Deva, str. 22 Decembrie nr. 58 36787 HCJ nr. 167/ 2012 Consiliul Judeţean Hunedoara/ CUI 4374474 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara/ CUI 4374415
  ---------