HOTĂRÂRE nr. 461 din 10 iulie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 16 iulie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Serviciului Român de Informaţii a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea nr. 137 din 8 aprilie 2013 a Consiliului Local al Municipiului Brăila, judeţul Brăila.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Serviciul Român de Informaţii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în cadrul anexei nr. 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Directorul Serviciului Român de Informaţii,George-Cristian MaiorViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Viceprim-ministru,Ilie Botoş,secretar de statMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 10 iulie 2013.Nr. 461.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se înscrie îninventarul centralizat al bunurilor din domeniul public alstatului şi care se dă în administrarea Serviciului Român de Informaţii
    *Font 8*
     
    ┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐ │ Locul unde este │Persoana juridică │Persoana juridică │ Caracteristicile tehnice │ Valoarea │ │ situat imobilul │ de la care se │ la care se │ ale imobilului │ de inventar │ │ │transmite imobilul│transmite imobilul├─────────────────┬───────────┤ │ │ │ │ │ Nr. carte │ Suprafaţa │ │ │ │ │ │ funciară │ terenului │ │ │ │ │ │şi nr. cadastral │ │ │ ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼───────────┼─────────────┤ │Municipiul Brăila,│Municipiul Brăila,│ Statul român, │ Cartea funciară │8.813,41 mp│1.875.736 lei│ │ Şoseaua Râmnicu │din administrarea │în administrarea │nr. 81581 Brăila,│ │ │ │ Sărat nr. 88, │Consiliului Local │Serviciului Român │ nr. cadastral │ │ │ │ judeţul Brăila │ al Municipiului │ de Informaţii │ 1506 │ │ │ │ │ Brăila, judeţul │ CUI 4204305 │ │ │ │ │ │ Brăila │ │ │ │ │ └──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴───────────┴─────────────┘----