HOTĂRÂRE nr. 351 din 21 aprilie 2005 (*actualizată*)privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice**)(actualizată până la data de 21 august 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 21 august 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către HOTĂRÂREA nr. 783 din 14 iunie 2006; HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007; HOTĂRÂREA nr. 1.038 din 13 octombrie 2010.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) Titlul hotărârii a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.038 din 13 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 9 noiembrie 2010.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 lit. a^1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Programul de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.038 din 13 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 9 noiembrie 2010.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 20 februarie 2002.Prezenta hotărâre transpune: a) Directiva Consiliului nr. 80/68/CEE privind protecţia apelor subterane împotriva poluării cauzate de anumite substanţe periculoase, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 20/1980, modificată prin Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind standardizarea şi raţionalizarea rapoartelor asupra implementării anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991; b) Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 64/2006; c) Directiva Consiliului nr. 82/176/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din industria de electroliză a cloralcanilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 81/1982, modificată de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi raţionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991; d) Directiva Consiliului nr. 83/513/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de cadmiu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 291/1983, modificată de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi raţionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991; e) Directiva Consiliului nr. 84/491/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de hexaclorciclohexan, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 274/1984, modificată de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi raţionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991; f) Directiva Consiliului nr. 84/156/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cele din industria de electroliză a cloralcanilor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 74/1984, modificată de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi raţionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991; g) Directiva Consiliului nr. 86/280/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanţe periculoase incluse în Lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 181/1986, modificată de Directiva Consiliului nr. 88/347/CEE privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru descărcarea anumitor substanţe periculoase incluse în Lista I a anexei la Directiva 76/464/CEE , publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 158/1988, modificată de Directiva Consiliului nr. 90/415/CEE (anexa II), publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 219/1990, p. 49-57, şi de Directiva Consiliului nr. 91/692/CEE privind rapoartele de standardizare şi raţionalizare pentru implementarea anumitor directive referitoare la mediu, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 377/1991. h) Directiva 2008/105/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei, de modificare şi de abrogare a directivelor 82/176/CEE , 83/513/CEE , 84/156/CEE , 84/491/CEE , 86/280/CEE ale Consiliului şi de modificare a Directivei 2000/60/CE , publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 348 din 24 decembrie 2008;----------Lit. h) din menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.038 din 13 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 9 noiembrie 2010. i) Directiva 2009/90/CE a Comisiei din 31 iulie 2009 de stabilire, în temeiul Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a specificaţiilor tehnice pentru analiza chimică şi monitorizarea stării apelor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 201 din 1 august 2009.----------Lit. i) din menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.038 din 13 octombrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 9 noiembrie 2010.------------Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare a fost introdusă de pct. 1 al art. II din HOTĂRÂREA nr. 210 din 28 februarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 187 din 19 martie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul integrării europene,Ene DingaBucureşti, 21 aprilie 2005.Nr. 351.  +  AnexăPROGRAM 21/04/2005