HOTĂRÂRE nr. 431 din 26 iunie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 10 iulie 2013  În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Ministerul Economiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale neenergetice, comerţului, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici."2. La articolul 2 alineatul (1), literele a), b) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei, comerţului, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în industrie, resurse minerale neenergetice, industria de apărare şi securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pieţei interne, precum şi a politicilor din domeniul economic; b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, politică industrială, competitivitate, comerţ şi din celelalte domenii conexe: recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa;........................................................................... e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul economiei, politicii industriale, competitivităţii şi comerţului;"3. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se abrogă.4. La articolul 2 alineatul (1) litera f), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2. în domeniile economie şi comerţ, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare, precum şi de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice";"5. La articolul 2 alineatul (1) litera f), punctul 3 se abrogă.6. La articolul 2 alineatul (1), literele g) şi h) se abrogă.7. La articolul 2 alineatul (1), literele i) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"i) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale neenergetice, comerţului sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin operatorii economici care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa;............................................................................ k) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniul economie, comerţ, aflate în responsabilitatea sa."8. La articolul 2 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) coerenţa, stabilitatea şi predictibilitatea în domeniul economiei, politicii industriale, competitivităţii, industriei de apărare şi comerţului;"9. La articolul 2 alineatul (2), litera g) se abrogă.10. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:"51. elaborează reglementări, implementează şi controlează politica de securitate a instalaţiilor din industrie şi de reciclare a materialelor;"11. La articolul 3 alineatul (1) litera A, punctele 12, 14, 52, 53 şi 56 se abrogă.12. La articolul 3 alineatul (1), după litera A se introduce o nouă literă, litera A^1, cu următorul cuprins:"A^1. În domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile:1. elaborează în domeniul resurselor minerale strategii de dezvoltare durabilă pe termen mediu şi lung şi soluţii de reformă privind evoluţia sectorului minier şi atragerea investitorilor;2. centralizează şi prelucrează datele necesare pentru întocmirea rapoartelor către Uniunea Europeană, Banca Mondială şi alţi finanţatori, din domeniul resurselor minerale şi al regenerării socioeconomice;3. elaborează politici publice privind creşterea economică din domeniul resurselor minerale;4. iniţiază, elaborează şi promovează proiecte de acte normative, coordonează şi controlează aplicarea acestora din domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;5. participă la fundamentarea şi la elaborarea strategiei şi a programului de reforme economico-sociale al Guvernului, fundamentează, promovează şi asigură aplicarea politicii stabilite în conformitate cu Programul de guvernare în domeniul resurselor minerale;6. iniţiază, negociază şi participă, din împuternicirea Guvernului, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri şi alte înţelegeri internaţionale de natură economică sau propune întocmirea procedurilor de aderare la aceste convenţii ori acorduri, pentru domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;7. asigură armonizarea reglementărilor naţionale în domeniul resurselor minerale cu cele ale Uniunii Europene;8. elaborează legislaţia în domeniul ajutorului de stat pentru operatorii economici din domeniul resurselor minerale şi al regenerării socioeconomice din zonele industriale;9. reprezintă interesele statului în diferite organe şi organisme internaţionale, în conformitate cu acordurile şi convenţiile la care România este parte şi cu alte înţelegeri stabilite în acest scop, şi dezvoltă relaţii de colaborare cu organe şi organizaţii similare din alte state şi cu organizaţii regionale şi internaţionale ce interesează domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile;10. asigură monitorizarea administrării proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, precum şi a valorificării produselor rezultate din prelucrarea acestora, prin structurile economice de sub autoritatea sa, potrivit prevederilor Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;11. exercită toate drepturile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind restructurarea, privatizarea, reorganizarea şi, după caz, lichidarea operatorilor economici cu capital de stat din domeniul resurselor minerale în această calitate: a) administrează participaţiile la societăţile comerciale (societăţile/companiile naţionale), împuternicindu-i pe reprezentanţii săi în adunarea generală a acţionarilor să acţioneze pentru creşterea competitivităţii şi eficienţei economice a acestor societăţi şi companii, pentru restructurarea şi pregătirea acestora pentru privatizare; b) desfăşoară activităţile de privatizare, potrivit legii, activităţi de urmărire a contractelor de privatizare, precum şi activităţi postprivatizare; c) iniţiază, după caz, lichidarea societăţilor neprofitabile;12. avizează documentaţia pentru obţinerea licenţelor în domeniul resurselor minerale, potrivit legislaţiei în vigoare;13. asigură dialogul permanent cu patronatele şi cu asociaţiile sindicale din domeniul resurselor minerale, cu autorităţile publice locale pentru dezvoltarea durabilă a zonelor industriale, cu mass-media şi cu societatea civilă, în scopul informării reciproce şi al perfecţionării cadrului legislativ aferent;14. asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile, în problemele specifice domeniului resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;15. dezvoltă sistemul informatic în domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;16. întocmeşte şi prezintă informări, rapoarte şi propuneri de activităţi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, specifice domeniului resurselor minerale;17. participă în comisiile şi grupurile de lucru interministeriale şi interguvernamentale privind apărarea şi securitatea naţională, managementul situaţiilor de urgenţă, de protecţie civilă şi de protecţie a infrastructurii critice naţionale din domeniul resurselor minerale;18. organizează, desfăşoară şi coordonează activitatea de asigurare a protecţiei informaţiilor clasificate în domeniul resurselor minerale, potrivit prevederilor legale;19. realizează şi gestionează baza de date şi sistemul informaţional din domeniul resurselor minerale, participând la sistemul informaţional naţional şi internaţional;20. fundamentează propuneri privind proiectul de buget şi urmăreşte execuţia bugetului pentru activităţile din domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, urmăreşte proiectarea şi realizarea investiţiilor;21. gestionează mijloacele financiare în domeniul resurselor minerale şi controlează modul de utilizare a acestora de către unităţile din subordine;22. iniţiază sau avizează programe de refacere ecologică a zonelor afectate, a zonelor miniere, urmărind realizarea măsurilor de protecţie a mediului, şi programe de regenerare socioeconomică a zonelor industriale şi dezvoltarea durabilă a comunităţilor;23. asigură implementarea şi managementul programelor de refacere ecologică şi regenerare socioeconomică pentru dezvoltarea durabilă a zonelor afectate;24. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor: Infrastructura municipală, Schema de granturi mici, Stimulente financiare, Centre de afaceri, Schema de dezvoltare socială a comunităţilor miniere, Creşterea capacităţii comunităţilor, programe aferente componentei de proiect Regenerare socioeconomică, din Proiectul de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică;25. coordonează activitatea de monitorizare postimplementare a programelor de închidere a minelor, programe aferente componentei de proiect Închiderea minelor şi refacerea mediului, din Proiectul de închidere a minelor, refacerea mediului şi regenerare socioeconomică;26. sprijină mediul economic în scopul diminuării efectelor crizelor economice şi în vederea dezvoltării, în mod sustenabil, a operatorilor economici existenţi şi a comunităţilor afectate de restructurarea industrială;27. iniţiază şi dezvoltă noi proiecte prin utilizarea dotărilor industriale ale operatorilor economici aflaţi în portofoliul ministerului, din domeniul resurselor minerale;28. impune accelerarea elaborării şi implementării proiectelor finanţate din fonduri structurale prin sprijinirea autorităţilor publice locale din zonele afectate;29. solicită informaţii economice şi sociale din zonele afectate, necesare Ministerului Economiei la elaborarea politicilor din domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;30. realizează activităţi de control operativ la operatorii economici din domeniul resurselor minerale, în vederea asigurării respectării prevederilor legale;31. colaborează cu instituţiile de specialitate pentru formarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din domeniul resurselor minerale;32. organizează seminare şi cursuri de pregătire profesională de specialitate în domeniul resurselor minerale;33. acordă asistenţă de specialitate, organizează seminare şi consultări în domeniul dezvoltării durabile a zonelor industriale;34. participă la sesiunile comisiilor mixte de cooperare economică internaţională, în domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale, care se desfăşoară în ţară sau în străinătate, conform programului aprobat de Guvern;35. urmăreşte mediatizarea şi aplicarea în practică a acordurilor guvernamentale, în domeniul resurselor minerale, în care sunt prevăzute acţiuni de cooperare economică internaţională la care ministerul este parte;36. iniţiază acţiuni de cooperare internaţională şi de colaborare economică externă, în plan bilateral;37. acţionează pentru atragerea instituţiilor financiare internaţionale, a unor investitori străini şi români, pentru realizarea unor proiecte şi programe naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;38. asigură implementarea şi managementul proiectelor şi programelor naţionale, regionale sau internaţionale, de interes pentru România, în domeniul resurselor minerale şi al dezvoltării durabile a zonelor industriale;39. urmăreşte evoluţia politicilor Uniunii Europene în domeniul resurselor minerale şi propune măsuri pentru adaptarea politicilor României la acestea;40. coordonează elaborarea sau, după caz, participă la elaborarea strategiilor şi programelor naţionale adoptate în contextul politicilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale, monitorizează implementarea acestora, inclusiv a documentelor programatice derivate din acestea;41. asigură îndeplinirea obligaţiilor care îi revin din reglementările europene, precum şi activităţile desfăşurate de partea română în cadrul instituţiilor Uniunii Europene, în domeniul resurselor minerale;42. aprobă editarea publicaţiilor "Revista minelor" şi "Buletinul de resurse minerale";43. elaborează şi monitorizează procesul de soluţionare a petiţiilor, precum şi a solicitărilor de informaţii publice, care se înscriu în sfera sa de competenţă, în conformitate cu prevederile legale;44. iniţiază sau avizează împreună cu autoritatea competentă în domeniul mediului acte normative, ordine, instrucţiuni referitoare la protecţia mediului în domeniul resurselor minerale;45. avizează studiile de fezabilitate şi planurile de dezvoltare a companiilor/societăţilor naţionale miniere, precum şi încetarea definitivă sau temporară a activităţii de exploatare;46. avizează planul de închidere şi ecologizare a minelor care sunt propuse la închidere, precum şi proiectele tehnice de execuţie a lucrărilor de conservare, închidere a minelor şi reabilitare a mediului, pentru minele aparţinând companiilor/societăţilor naţionale miniere;47. angajează executarea lucrărilor de conservare, închidere a minelor, reabilitare a mediului şi monitorizare postînchidere pentru minele închise prin hotărâri de Guvern."13. La articolul 3 alineatul (1) litera B, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:"28. gestionează şi dezvoltă baze de date cu exportatorii şi importatorii din România, precum şi baze de date statistice de comerţ exterior şi realizează lucrări de sinteză privind evoluţia relaţiilor comerciale ale României pe plan internaţional."14. La articolul 3 alineatul (1) litera B, punctul 29 se abrogă.15. La articolul 3 alineatul (1), literele D şi E se abrogă.16. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Ministerului Economiei este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului economiei, se pot organiza direcţii, servicii, birouri, compartimente, programe şi colective temporare, fără a se modifica anexa nr. 1, şi se pot stabili numărul total al posturilor, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii."17. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.18. La articolul 7, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul propriu al Ministerului Economiei este de 439 de posturi finanţate de la bugetul de stat, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului economiei. Din numărul maxim de posturi, 83 de posturi se utilizează pentru reţeaua de promovare comercial-economică externă."19. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ministrul economiei reprezintă şi angajează ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în justiţie şi în raporturile cu celelalte organe jurisdicţionale. În acest scop, poate da împuternicire de reprezentare secretarilor de stat sau altor persoane din subordine."20. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Ministrul economiei este ajutat în activitatea sa de 3 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, precum şi de secretarul general şi de 2 secretari generali adjuncţi, numiţi în condiţiile legii."21. După articolul 10 se introduc două noi articole, articolele 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - (1) Departamentul pentru Energie, organ de specialitate cu personalitate juridică, înfiinţat în cadrul Ministerului Economiei, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor energetic şi resurselor energetice, este condus de către ministrul delegat pentru energie. (2) Ministrul delegat pentru energie este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat şi de un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului.Art. 10^2. - (1) Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism, organ de specialitate cu personalitate juridică, înfiinţat în cadrul Ministerului Economiei, cu atribuţii în coordonarea la nivel naţional a domeniilor întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism, este condus de către ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism. (2) Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism este ajutat în activitatea sa de 2 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului."22. Articolul 14 se abrogă.23. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."24. Anexele nr. 1, 2 şi 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 - 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.25. La anexa nr. 4, punctele 5 şi 7 se abrogă.26. Anexa nr. 5 se abrogă.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 102 din 20 februarie 2013, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul economiei,Varujan VosganianViceprim-ministru, ministrul dezvoltăriiregionale şi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul muncii, familiei, protecţieisociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul mediului şi schimbărilor climatice,Rovana PlumbBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 431.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)Structura organizatorică a Ministerului EconomieiNr. maxim de posturi = 439 (exclusiv demnitarii şi posturile aferentecabinetului ministrului economiei), din care 83 de posturi - reţea externă*Font 7*┌───────────────────────┐ ┌───────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐│ COLEGIUL MINISTERULUI ├┐ │ MINISTRU │ ┌─┤ SERVICIUL CORP CONTROL MINISTRU │├───────────────────────┤│◄─┬────┼───────────────────┼────┐ │ ├─────────────────────────────────┤│ CONSILIER DIPLOMATIC ├┤ │ │ CABINET MINISTRU │ ├─►├─┤ COMPARTIMENTUL AUDIT │├───────────────────────┤│ │ └─────────┬─────────┘ │ │ │ PUBLIC INTERN ││ UNITATEA DE POLITICI ├┘ │ ▼ │ │ ├─────────────────────────────────┤│ PUBLICE │ │ ┌──────┴─────┐ │ └─┤ COMPARTIMENTUL INFORMAŢII │└───────────────────────┘ │ │ SECRETAR │ │ │ CLASIFICATE │                            │ │ GENERAL │ │ └─────────────────────────────────┘                            │ └──────┬─────┘ │                            │ │ │                            │ ▼ │                            │ ┌───────────────┐ │                            │ ┌────┴─────┐ ┌───────┴──┐ │                            │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │                            │ │ GENERAL │ │ GENERAL │ │                            │ │ ADJUNCT │ │ ADJUNCT │ │                            │ └──────────┘ └──────────┘ │                            ▼ │             ┌──────────────┴─────────────┬───────────────┼──────────────┐             │ │ │ │   ┌─────────┴──────────────┐ ┌──────────┴─────────────┐ │ ┌────────────┴───────────┐   │ SECRETAR DE STAT │ │ SECRETAR DE STAT │ │ │ SECRETAR DE STAT │   ├────────────────────────┤ ├────────────────────────┤ │ ├────────────────────────┤   │CABINET SECRETAR DE STAT│ │CABINET SECRETAR DE STAT│ │ │CABINET SECRETAR DE STAT│   └────────────────────────┘ └────────────────────────┘ │ └────────────────────────┘                                                          │                                                          ▼       ┌───────────┬────────────┬──────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬──────────────┐       │ │ │ │ │ │ │ │ │┌──────┴───┐ ┌─────┴────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴───┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌─────┴────┐ ┌────┴───────┐ ┌────┴──────┐│ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │ DIRECŢIA │ │AUTORITATEA │ │ DEPARTA- ││ RESURSE │ │ JURIDICĂ │ │ GENERALĂ │ │ BUGET, │ │ INDUSTRIA │ │ GENERALĂ │ │ GENERALĂ │ │ DE MANAGE- │ │ MENTUL DE ││ UMANE ŞI │ │ŞI RELAŢII│ │INVESTIŢII,│ │FINANCIAR │ │DE APĂRARE │ │ RESURSE │ │ POLITICI │ │MENT PENTRU │ │ COMERŢ ││ RELAŢII │ │ INSTITU- │ │ ACHIZIŢII │ │ CONTA- │ │ ŞI │ │ MINERALE │ │ INDUS- │ │ PROGRAMUL │ │ EXTERIOR ││ PUBLICE │ │ ŢIONALE │ │ PUBLICE, │ │ BILITATE │ │ PROBLEME │ │ ŞI │ │TRIALE ŞI │ │OPERAŢIONAL │ │ŞI RELAŢII ││ **) │ │ │ │ SERVICII │ │ │ │ SPECIALE │ │DEZVOLTAREA│ │ COMPETI- │ │ SECTORUL │ │ INTERNA- ││ │ │ │ │INTERNE ŞI │ │ │ │ │ │DURABILĂ A │ │ TIVITATE │ │"CREŞTEREA │ │ ŢIONALE*) ││ │ │ │ │CONCESIUNI │ │ │ │ │ │ZONELOR IN-│ │ │ │ COMPETI- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ DUSTRIALE │ │ │ │ TIVITĂŢII │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ECONOMICE"*)│ │ │└──────────┘ └──────────┘ └───────────┘ └──────────┘ └───────────┘ └─────┬─────┘ └──────────┘ └────────────┘ └───────────┘                                                                         │                                                                         ▼                                                         ┌──────────┬──────────┬─────────┐                                                         │ │ │ │                                                 ┌───────┴───┬──────┴───┬──────┴────┬────┴────┐                                                 │B.R. Tran- │ B.R. │ B.R. │ B.R. │                                                 │ silvania │ Apuseni- │ Hunedoara │ Oltenia │                                                 │de Nord şi │ Crişana │ Banat │ │                                                 │ Bucovina │ │ │ │                                                 └───────────┴──────────┴───────────┴─────────┘-----------    *) Se organizează ca direcţie generală.    **) Cuprinde Serviciul comunicare şi relaţii publice, aflat în subordinea directă a ministrului economiei.  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)
  A. Unităţile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Economiei
  I. Organe de specialitate, cu personalitate juridică, finanţate prin bugetul Ministerului Economiei
  1. Departamentul pentru Energie - 210 posturi
  2. Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi TURISM - 136 POSTURI
  II. Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Economiei a) Cu finanţare de la bugetul de stat:
  1. Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat - ISCIR - 109 posturi
  2. Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie - 26 posturi
  3. Oficiul de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială - 9 posturi
  b) Cu finanţare din venituri proprii:
  1. Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie, Buşteni - 80 posturi
  2. Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci - OSIM - 252 posturi
  c) Cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat:
  1. Biroul Român de Metrologie Legală - BRML, Bucureşti - 780 posturi
  2. Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive - 56 posturi
  III. Unităţi care funcţionează în coordonarea Ministerului Economiei
  1. Asociaţia de Standardizare din România - ASRO
  2. Asociaţia de Acreditare din România - RENAR
  IV. Unităţi care funcţionează în coordonarea ministrului economiei, cu finanţare integrală de la bugetul de stat
  1. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - 671 posturi
  2. Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului - 272 posturi
  V. Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Economiei
  1. Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. Bucureşti
  2. Societatea Naţională a Sării - S.A. Bucureşti
  3. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "Minvest" - S.A., Deva, cu filialele societăţi comerciale şi societăţile comerciale pentru servicii
  4. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A. Moldova Nouă
  5. Societatea Comercială "Băiţa" - S.A. Ştei
  6. Societatea Comercială "Cupru Min" - S.A. Abrud
  7. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "Remin" - S.A., Baia Mare, cu filiala Societatea Comercială de Închidere a Obiectivelor Miniere ECONORD - S.A. Baia Mare
  8. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A. Vatra Dornei
  9. Societatea Comercială de Conservare şi Închidere a Minelor "Conversmin" - S.A. Bucureşti
  10. Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului - S.A.
  11. Societatea Comercială "Radioactiv Mineral" - S.A. Măgurele
  12. Compania Naţională "Romarm" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  13. Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
  14. Societatea Comercială "Avioane" - S.A. Craiova
  15. Societatea Comercială "IAR" - S.A., Braşov
  16. Societatea Comercială "IOR" - S.A. Bucureşti
  17. Societatea Comercială "Romaero" - S.A. Bucureşti
  18. Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.
  19. Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
  20. Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
  21. Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
  22. Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
  23. Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
  24. Societatea Comercială "Simtex" - S.A. - participaţia statului
  25. Societatea Comerciala ICEM - S.A.
  26. Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti
  27. Societatea Comercială "I.P.I.U. - Consulting Engineering" - S.A. Bucureşti
  28. Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
  29. Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
  30. Societatea Comercială "FORADEX" - S.A.
  31. Societatea Comercială "SANEVIT 2003"- S.A. Arad
  32. Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune - S.A.
  33. Societatea Comercială "Societatea Română de Comerţ şi Industrie" - S.A.
  B. Unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Energie
  1. Societatea Comercială "OMV PETROM" -S.A. Bucureşti - participaţia statului
  2. Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A. Constanţa
  3. Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploieşti
  4. Societatea Comercială "Rompetrol Rafinare" - S.A.
  5. Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A. Ploieşti
  6. Societatea Naţională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaş
  7. Societatea Comercială GDF SUEZ ENERGY România - S.A. - participaţia statului
  8. Societatea Comercială EON ENERGIE România - S.A. şi Societatea Comercială EON GAZ DISTRIBUŢIE - S.A. - participaţia statului
  9. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  10. Societatea Comercială "Electrocentrale Grup" - S.A.
  11. Societatea Comercială "Electrocentrale Bucureşti" - S.A.
  12. Societatea Comercială "Complexul Energetic Hunedoara" - S.A.
  13. Societatea Comercială "Complexul Energetic Oltenia" - S.A.
  14. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari
  15. Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale
  16. Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.
  17. Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. Bucureşti, cu filialele societăţi comerciale şi participaţia statului la societăţile comerciale privatizate
  18. Compania Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
  19. Societatea Naţională a Huilei - S.A. Petroşani
  20. Compania Naţională a Uraniului - S.A. Bucureşti
  21. Societatea Comercială "Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit" - S.A. Craiova
  22. Societatea Naţională a Cărbunelui - S.A. Ploieşti, cu filialele societăţi comerciale
  23. Societatea Comercială pentru Închiderea - Conservarea Minelor - S.A. Târgu Jiu
  24. Societatea Comercială Minieră "Banat - Anina" - S.A.
  25. Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin
  C. Unităţile aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, prin Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism
  1. S.C. IMOTRUST - S.A.
  2. S.C. BEGA TURISM - S.A.
  3. S.C. COMPANIA DE INVESTIŢII PENTRU TURISM - S.A.
  4. S.C. ROBINSON TURISM - S.A.
  5. S.C. LIDO - S.A.
  6. S.C. LITORAL - S.A.
  7. S.C. MAMAIA - S.A.
  8. S.C. NEPTUN-OLIMP - S.A.
  9. S.C. CARMEN SILVA 2000 - S.A.
  10. S.C. ANCA-IRINA - S.A.
  11. S.C. CIUCAŞ - S.A.
  12. S.C. HOTEL COTA 1400 - S.A.
  13. S.C. GERMISARA - S.A.
  14. S.C. T.H.R. MAREA NEAGRĂ - S.A.
  15. S.C. IEZERUL - S.A.
  16. S.C. PREDEAL - S.A.
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 47/2013)Mijloacele de transport şi consumul de carburanţipentru activităţi specifice
  Nr. crt. Unitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim aprobat (bucăţi) Consumul maxim de carburant pentru un vehicul (litri/lună)
  0 1 2 3 4
  1. Aparatul propriu *)
  a) Pentru transport marfă şi persoane (delegaţii) Autovehicule 18 300
  -------- Notă *) Exclusiv numărul autoturismelor reglementat prin Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare.NOTE:1. Nu se consideră depăşiri la consumul de carburanţi normat pe autovehicul consumul care la nivelul anului se încadrează în limita combustibilului normat în raport cu numărul de autovehicule aprobat fiecărei unităţi.2. Autoturismele din parcul auto al aparatului propriu al ministerului pot fi conduse şi de demnitari sau de alte categorii de salariaţi cu funcţii de răspundere, nominalizaţi prin ordin al ministrului economiei.3. Pentru activităţile specifice desfăşurate de birourile consilierului economic din cadrul fiecărei misiuni diplomatice a României în străinătate, Ministerul Economiei are în dotare un număr total de 117 autoturisme, cu un consum lunar de carburant de 300 de litri pentru fiecare autoturism.-------