HOTĂRÂRE nr. 421 din 26 iunie 2013privind înscrierea unor bunuri culturale mobile în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 4 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea bunurilor culturale mobile - trofee de vânătoare, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea bunurilor culturale mobile - trofee de vânătoare înscrise potrivit art. 1, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa".  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel Chiţoiup. Ministrul delegat pentru buget,Enache Jiru,secretar de statBucureşti, 26 iunie 2013.Nr. 421.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor mobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilorcare alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Culturii, urmată de transmiterea acestora în administrareaMuzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"*Font 7*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi publice centrale) 4192812 Ministerul Culturii
  2. Ordonator secundar de credite 29446657 Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa"
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  ┌───┬──────────┬────────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────┬─────────┬─────────────────────┬─────┬────────────┬────────────────┐│Nr.│ │ Codul │ Denumirea │ Descrierea │ Adresa │Anul │Valoarea │ Situaţia juridică │ Tip │ Persoana │ Persoana ││c │ Nr. M.F. │ de │ │ tehnică │ │dobân│ de ├────────────┬────────┤ bun │ juridică │ juridică ││r │ │clasifi-│ │ │ │dirii│inventar │ Baza │ În │ │ de la care │ la care se ││t │ │ care │ │ │ │ │ (în lei)│ legală │adminis-│ │se transmite│ transmite ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │trare/ │ │bunul imobil│ bunul ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │concesi-│ │ │ imobil ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │une │ │ │ │├───┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────┼─────────┼────────────┼────────┼─────┼────────────┼────────────────┤│ 1 │Ministerul│8.24.06.│Colecţia │39 de bunuri│Şos. │2013 │ 360.900│Contractul │ în │mobil│Ministerul │Muzeul Naţional ││ │Finanţelor│ │de trofee │culturale │Kiseleff │ │ │de donaţie │adminis-│ │Culturii │de Istorie ││ │Publice │ │de vânătoare│mobile - │nr. 1, │ │ │cu sarcini │trare │ │ │Naturală ││ │urmează să│ │"Gheorghe │trofee de │sectorul 1,│ │ │autentificat│ │ │ │"Grigore Antipa"││ │atribuie │ │Iaciu" │vânătoare │Bucureşti │ │ │sub nr. 86 │ │ │ │C.U.I. 29446657 ││ │numărul de│ │ │naturalizate│ │ │ │din 26 │ │ │ │ ││ │înregis- │ │ │ │ │ │ │februarie │ │ │ │ ││ │trare în │ │ │ │ │ │ │ 2013 │ │ │ │ ││ │inventarul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │aparţinând│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │domeniului│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │public al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴──────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────┴─────────┴────────────┴────────┴─────┴────────────┴────────────────┘__________