HOTĂRÂRE nr. 382 din 19 iunie 2013privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate în municipiul Topliţa, judeţul Harghita, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 27 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, înregistrat la M.F.P. cu nr. 101.216, potrivit anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, în vederea asigurării accesului optim la locuinţele de necesitate, situate în Str. Târgului nr. 3B, municipiul Topliţa, judeţul Harghita.  +  Articolul 3Se aprobă darea în administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a unui imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Topliţa nr. 178/2010.  +  Articolul 4Predarea-primirea imobilelor transmise potrivit art. 2 şi 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaMinistrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 382.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se actualizează
  *Font 8*
   
  Nr. M.F.P. şi codul de clasificare Denumirea imobilului Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea contabilă
  Nr. M.F.P. 101.216 Cod de clasificare 8.19.01 45-135 Municipiul Topliţa, Str. Târgului nr. 3, judeţul Harghita Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita CUI: 4367825 Ministerul Afacerilor Interne Nr. construcţii = 3 Suprafaţa construită = 369 mp Suprafaţa desfăşurată = 676 mp Suprafaţa terenului = 2.000 mp 967.815,30 lei
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa phărţii de imobil care se transmite din domeniul public al statului şi dinadministrarea Inspectoratului de Jandarmi JudeţeanHarghita din cadrul Ministerului AfacerilorInterne în domeniul public al municipiului Topliţa şi înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita
  *Font 8*
   
  Denumirea şi locul unde este situat imobilul care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public şi codul de clasificare
  Imobil 45-135, Str. Târgului nr. 3, municipiul Topliţa, judeţul Harghita Din domeniul public al statului român şi din administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita CUI: 4367825 Ministerul Afacerilor Interne În domeniul public al municipiului Topliţa şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita CUI: 4245178 Suprafaţa terenului: 44 mp CF: 52247 Nr. cadastral: 52247 Valoarea de inventar = 5.125,12 lei Nr. MFP 101.216 parţial Cod de clasificare 8.19.01
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public alstatului care se transmite în administrarea Inspectoratului deJandarmi Judeţean Harghita din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
  *Font 8*
   
  Locul unde este situat imobilul Actul prin care s-a făcut trecerea imobilului în domeniul public al statului Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteris- ticile tehnice ale imobilului Numărul de înregistrare în inventarul domeniului public
  Str. Târgului, municipiul Topliţa, judeţul Harghita Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Topliţa nr. 178/2010 şi nr. 78/2012 Din administrarea Consiliului Local al Municipiului Topliţa, judeţul Harghita CUI: 4245178 În administrarea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita CUI: 4367825 Ministerul Afacerilor Interne Suprafaţa terenului: 268 mp CF: 52207 Nr. cadastral (top): 52207 Valoarea de inventar = 3.291,04 lei Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie număr de inventar.
  -----