HOTĂRÂRE nr. 392 din 19 iunie 2013privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 26 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 103.928, reevaluat în conformitate cu art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu.  +  Articolul 3Consiliul Local al Municipiului Târgu Jiu asigură din fonduri proprii, conform cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, următoarele: a) refacerea împrejmuirilor pe laturile est-vest şi nord ale imobilului 341 Târgu Jiu, din plasă bordurată pe stâlpi metalici; b) refacerea căilor de acces din incinta imobilului 341 Târgu Jiu care rămâne în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.  +  Articolul 4După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 2 se va utiliza în vederea extinderii cimitirului municipal, realizării unor obiective de investiţii cu caracter social, respectiv grădiniţă şi creşă, locuinţe sociale, sediu pentru Direcţia publică de protecţie socială, centru pentru persoanele vârstnice, complex sportiv multifuncţional, amenajării unei zone de agrement, precum şi pentru sistematizarea zonei prin crearea de noi artere de circulaţie şi reţele edilitar-gospodăreşti, într-un termen de 10 ani de la data semnării protocolului de predare-primire.  +  Articolul 5În cazul în care nu se respectă condiţiile şi termenele prevăzute la art. 3 şi 4, aceasta revine de drept în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 6Predarea-preluarea părţii de imobil transmise potrivit prevederilor art. 2 se face în termen de 30 de zile de la îndeplinirea condiţionărilor prevăzute la art. 3, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.  +  Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul apărării naţionale,Mircea DuşaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,Gabriel OpreaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 392.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa unui imobil aflat în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care seactualizează valoarea de inventar, conform OrdonanţeiGuvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şiamortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice,aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare
  *Font 7*
   
  Nr. MFP Codul de clasificare Denumirea bunului Adresa/Carte funciară/Nr. cadastrale Valoarea de inventar actualizată a bunului (lei) Administratorul bunului/CUI
  103.928 8.19.01 imobil 341 Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 131 CF - 44844 Nr. cadastrale: 47394, 47395 şi 47396 44.767.571,94 Ministerul Apărării Naţionale CUI - 4813229
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa unei părţi dintr-un imobil care se transmite din domeniulpublic al statului şi din administrareaMinisterului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Târgu Jiuşi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj
  *Font 7*
   
  Nr. MFP Codul de clasifi- care Denumi- rea bunului Adresa/Carte funciară/ Nr. cadastrale Valoarea de inventar Elementele-cadru de descriere tehnică Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  103.928 8.19.01 imobil 341 - parţial Judeţul Gorj, municipiul Târgu Jiu, str. Tudor Vladimirescu nr. 131 CF 44844 Nr. cadastrale: 47395 şi 47396 21.107.328,49 1. Construcţii: Pavilionul H2: - Suprafaţă construită - 80 mp - Suprafaţă desfăşurată - 80 mp - Valoare contabilă - 21.001,6 lei Pavilionul H3: - Suprafaţă construită - 206 mp - Suprafaţă desfăşurată - 206 mp - Valoare contabilă - 9.392,4 lei Pavilionul H5: - Suprafaţă construită - 189 mp - Suprafaţă desfăşurată - 189 mp - Valoare contabilă - 96.870,48 lei Pavilionul H7: - Suprafaţă construită - 45 mp - Suprafaţă desfăşurată - 45 mp - Valoare contabilă - 2.012,70 lei Pavilionul M: - Suprafaţă construită - 165 mp - Suprafaţă desfăşurată - 165 mp - Valoare contabilă - 5.736,50 lei Pavilionul M1: - Suprafaţă construită - 47 mp - Suprafaţă desfăşurată - 47 mp - Valoare contabilă - 9.670,10 lei Pavilionul N: - Suprafaţă construită - 17 mp - Suprafaţă desfăşurată - 17 mp - Valoare contabilă - 5.444,90 lei Pavilionul N1: - Suprafaţă construită - 17 mp - Suprafaţă desfăşurată - 17 mp - Valoare contabilă - 5.444,90 lei Pavilionul O2: - Suprafaţă construită - 64 mp - Suprafaţă desfăşurată - 64 mp - Valoare contabilă - 44.803,44 lei Pavilionul P: - Suprafaţă construită - 71 mp - Suprafaţă desfăşurată - 71 mp - Valoare contabilă - 12.022,20 lei Pavilionul P1: - Suprafaţă construită - 71 mp - Suprafaţă desfăşurată - 71 mp - Valoare contabilă - 12.022,20 lei Pavilionul P2: - Suprafaţă construită - 188 mp - Suprafaţă desfăşurată - 188 mp - Valoare contabilă - 35.324,30 lei Pavilionul P3: - Suprafaţă construită - 188 mp - Suprafaţă desfăşurată - 188 mp - Valoare contabilă - 87.612,24 lei Pavilionul P4: - Suprafaţă construită - 188 mp - Suprafaţă desfăşurată - 188 mp - Valoare contabilă - 87.612,24 lei Pavilionul R: - Suprafaţă construită - 1.132 mp - Suprafaţă desfăşurată - 1.132 mp - Valoare contabilă - 506.371,80 lei Pavilionul R1: - Suprafaţă construită - 51 mp - Suprafaţă desfăşurată - 51 mp - Valoare contabilă - 32.474,70 lei Pavilionul S: - Suprafaţă construită - 75 mp - Suprafaţă desfăşurată - 75 mp - Valoare contabilă - 19.601,50 lei Pavilionul S1: - Suprafaţă construită - 196 mp - Suprafaţă desfăşurată - 196 mp - Valoare contabilă - 145.741,68 lei Pavilionul V: - Suprafaţă construită - 187 mp - Suprafaţă desfăşurată - 187 mp - Valoare contabilă - 50.948,30 lei Pavilionul V1: - Suprafaţă construită - 137 mp - Suprafaţă desfăşurată - 137 mp - Valoare contabilă - 37.336,20 lei Pavilionul V2: - Suprafaţă construită - 185 mp - Suprafaţă desfăşurată - 185 mp - Valoare contabilă - 50.364,90 lei Pavilionul V3: - Suprafaţă construită - 63 mp - Suprafaţă desfăşurată - 63 mp - Valoare contabilă - 17.112,40 lei Pavilionul V4: - Suprafaţă construită - 114 mp - Suprafaţă desfăşurată - 114 mp - Valoare contabilă - 31.113,50 lei Pavilionul V5: - Suprafaţă construită - 94 mp - Suprafaţă desfăşurată - 94 mp - Valoare contabilă - 25.474,20 lei Pavilionul V6: - Suprafaţă construită - 143 mp - Suprafaţă desfăşurată - 143 mp - Valoare contabilă - 97.229,50 lei Pavilionul V7: - Suprafaţă construită - 238 mp - Suprafaţă desfăşurată - 238 mp - Valoare contabilă - 161.887,25 lei Pavilionul V8: - Suprafaţă construită - 112 mp - Suprafaţă desfăşurată - 112 mp - Valoare contabilă - 54.448,50 lei Pavilionul V9: - Suprafaţă construită - 308 mp - Suprafaţă desfăşurată - 308 mp - Valoare contabilă - 209.529,75 lei Pavilionul L8: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,28 lei Pavilionul L9: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,28 lei Pavilionul L10: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,28 lei Pavilionul L11: - Suprafaţă construită - 12 mp - Suprafaţă desfăşurată - 12 mp - Valoare contabilă - 0,27 lei Total suprafaţă construită - 4.619 mp Total suprafaţă desfăşurată - 4.619 mp 2. Amenajări la terenuri: - Drum pavat - 1.375 mp - Valoare contabilă - 3.630 lei - Platou cu macadam - 720 mp - Valoare contabilă - 1.238,40 lei - Împrejmuire din plăci beton prefabricate - 1.100 m - Valoare contabilă - 8.085 lei - Împrejmuire din sârmă ghimpată - 1.040 m - Valoare contabilă - 426,40 lei 3. Suprafaţa terenului - 39,3839 ha - Valoare contabilă - 19.219.343,20 lei Statul român din adminis- trarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4813229 Domeniul public al municipiului Târgu Jiu, în adminis- trarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu CUI - 4956065
  -----