ORDIN nr. 40 din 21 iunie 2013pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 378 din 26 iunie 2013  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi al art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 22 alin. (2) lit. d), ale art. 75 alin. (1) lit. c) şi d), art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2012 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă tarifele reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexa nr. 1 (cu patru zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.  +  Articolul 2Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică în conformitate cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate: a) consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate; b) consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici noi care optează pentru furnizorul de ultimă instanţă.  +  Articolul 3Încadrarea în tranşele de putere la tariful CTP de tip monom pentru consumatorii casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, prevăzut în anexa nr. 1, se face la puterea maximă contractată.  +  Articolul 4Tarifele la consumatorii finali nu includ accizele stabilite conform legii şi taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.  +  Articolul 5Consumatorii casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte.  +  Articolul 6Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri: a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu excepţia consumatorilor casnici care optează să treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif, în condiţiile reglementărilor în vigoare; b) la apariţia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice; c) la desfiinţarea tarifului aplicat consumatorului.  +  Articolul 7Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 8 (1) Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi care solicită aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliază şi care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului. (2) În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare se alocă succesiv pe 3 tranşe. (3) Cantitatea corespunzătoare primei tranşe se calculează considerând 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzătoare celei de-a doua tranşe se calculează considerând 1 kWh/zi (suplimentar faţă de prima tranşă) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea corespunzătoare celei de-a treia tranşe nu este limitată.  +  Articolul 9La tariful CI de tip monom, prevăzut în anexa nr. 1, cu consum inclus aplicabil consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, abonamentul se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare. Abonamentul cuprinde contravaloarea componentei de rezervare şi contravaloarea unei cantităţi zilnice de 1 kWh de energie electrică. Cantitatea de energie electrică cuprinsă în abonament şi neconsumată în perioada de facturare nu se reportează.  +  Articolul 10La tarifele de tip monom şi monom diferenţiat cu rezervare, aplicabile consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, valoarea componentei rezervării se calculează corespunzător numărului de zile din perioada de facturare.  +  Articolul 11Consumul de energie electrică al consumatorilor asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate se facturează la tariful CD de tip monom sau la un tarif cu rezervare, conform opţiunii consumatorului de energie electrică.  +  Articolul 12Începând cu data de 1 iulie 2013, furnizorii de ultimă instanţă aplică în factura consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, un nou tarif de energie electrică activă denumit "Componenta de piaţă concurenţială" - (CPC), calculat pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 13În factura consumatorilor, tariful CPC se înmulţeşte cu cantitatea de energie electrică determinată prin aplicarea unui coeficient subunitar, a cărui valoare este corelată cu etapa de eliminare a tarifelor reglementate la consumatorii casnici, la cantitatea de energie electrică consumată în perioada de facturare, pe fiecare zonă orară specifică tipului de tarif al consumatorului.  +  Articolul 14Prevederile prezentului ordin referitoare la aplicarea tarifului CPC în facturile emise consumatorilor completează contractul-cadru de furnizare la tarife reglementate pentru energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici.  +  Articolul 15 (1) Valoarea CPC stabilită conform prevederilor art. 12 se evidenţiază separat în factura transmisă consumatorilor. Factura de energie electrică trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente: a) rând separat în factura care conţine informaţiile referitoare la denumirea serviciului/produsului facturat, precum şi toate celelalte elemente specifice facturii, conform formatului utilizat de furnizorul de ultimă instanţă; b) temeiul legal al aplicării în factură a tarifului CPC. (2) La valoarea calculată conform prevederilor de la alin. (1) se aplică taxa pe valoarea adăugată (TVA), conform prevederilor legale.  +  Articolul 16Consumatorii casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, achită contravaloarea sumelor facturate de către furnizorul de ultimă instanţă cu care au încheiat contractul de furnizare de energie electrică, calculate conform prevederilor art. 12, la aceleaşi termene şi în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru plata energiei electrice în contractele încheiate între părţi.  +  Articolul 17Obligaţiile de plată ale consumatorilor finali pentru serviciul universal prestat de furnizorul de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, se stabilesc pe bază de tarife/preţuri calculate astfel: a) tariful aplicat de furnizorul de ultimă instanţă consumatorilor casnici este egal cu tariful CR; b) tariful aplicat de furnizorul de ultimă instanţă consumatorilor asimilaţi consumatorilor casnici este egal cu tariful CD.  +  Articolul 18Furnizorii de ultimă instanţă vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări aplicarea acestuia.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2012 privind aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 21 decembrie 2012.  +  Articolul 20Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.Preşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Niculae HavrileţBucureşti, 21 iunie 2013.Nr. 40.  +  Anexa 1 TARIFE REGLEMENTATEla energia electrică livrată de furnizoriide ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţiconsumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitateValabile de la 1 iulie 2013     Pentru contoare cu plata postconsum
      Tarif CS - de tip socialTarif CD - de tip monomTarif CR - de tip monom cu rezervareTarif CR2 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe două zone orareTarif CR3 - de tip monom cu rezervare, diferenţiat pe trei zone orare
    Nivel de tensiuneTranşa 2 kWh/zi (lei/kWh şi abonat)Tranşa 2-3 kWh/zi (lei/kWh şi abonat)Tranşa peste 3 kWh/zi (lei/kWh şi abonat)Preţ energie (lei/kWh)Preţ rezervare (lei/zi)Preţ energie (lei/kWh)Preţ rezervare (lei/zi)Preţ energie în zona de zi (lei/kWh)Preţ energie în zona de noapte*1)(lei/kWh)Preţ rezervare (lei/zi)Preţ energie în zona de vârf (lei/kWh)Preţ energie în zona normală (lei/kWh)Preţ energie în zona de gol (lei/kWh)
    1234567891011121314
    Joasă tensiune (0 - 1kV inclusiv)0,19820,47570,93780,47570,17150,35670,17150,56820,18480,17150,80590,44910,2113
    Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)-0,36990,17150,27730,17150,44910,14530,17150,63420,35670,1585
   
  Tarif CI - de tip monom cu consum inclus
  Nivel de tensiune Abonament*3) (lei/zi) Preţ energie (lei/kWh)
  1 2 3
  Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) 0,4927 0,3567
  Medie tensiune (1-110 kV exclusiv) 0,4214 0,2773
   
  Tarif CTP - de tip monom
  Nivel de tensiune Tranşa de putere maximă contractată (kW) Preţ rezervare (lei/zi) Preţ energie (lei/kWh)
  1 2 3 4
  Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv) până la 3 kW inclusiv 0,1715 0,2906
  3-6 kW 0,3699 0,2906
  peste 6 kW*2) 0,5549 0,2906
      Pentru contoare cu preplată
      Tarif CP - de tip monomTarif CP2 - de tip monom diferenţiat pe două zone orareTarif CP3 - de tip monom diferenţiat pe trei zone orare
    Nivel de tensiunePreţ rezervare (lei/zi)Preţ energie (lei/kWh)Preţ rezervare (lei/zi)Preţ energie în zona de zi (lei/kWh)Preţ energie în zona de noapte (lei/kWh)*1)Preţ rezervare (lei/zi)Preţ energie în zona de vârf (lei/kWh)Preţ energie în zona normală (lei/kWh)Preţ energie în zona de gol (lei/kWh)
    12345678910
    Joasă tensiune (0-1 kV inclusiv)0,16320,33870,16320,53960,17580,16320,76570,42680,2008
    Medie tensiune (1-110 kV exclusiv)0,16320,26350,16320,42680,13800,16320,60230,33870,1506
  --------------*1) Preţul se aplică şi pentru perioada de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 7,00.*2) Pentru tariful cu putere maximă contractată peste 6 kW nu sunt necesare echipamente suplimentare.*3) Abonamentul cuprinde costurile de rezervare şi un consum zilnic de 1 kWh.NOTĂ:Tarifele nu conţin acciza şi taxa pe valoare adăugată.
   +  Anexa 2 ZONELE ORARE UTILIZATE LA TARIFARE1. Zone orare pentru tarifele CR3 şi CP3
  SEZON Zona de vârf Zona de gol Zona normală
  VARĂ 08,00-09,00 00,00-08,00 21,00-00,00 şi de vineri de la ora 21,00 până luni la ora 08,00 09,00-21,00
  IARNĂ 08,00-10,00 19,00-22,00 00,00-08,00 22,00-00,00 şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 08,00 10,00-19,00
  Sezonul de vară: 1 aprilie-30 septembrieSezonul de iarnă: 1 octombrie-31 martie2. Zone orare pentru tarifele CR2 şi CP2
  Zona de zi Zona de noapte
  07,00-22,00 22,00-07,00 şi de vineri de la ora 22,00 până luni la ora 07,00
  -------