HOTĂRÂRE nr. 384 din 19 iunie 2013privind preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor sectoare de drum de interes local din domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman, şi din administrarea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea în domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, trecerea unui sector de drum de interes naţional din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine în domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea, declasarea acestuia în drum de interes local, modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 26 iunie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (1), art. 13, art. 21 alin. (1) şi art. 22^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă preluarea şi darea în administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine a unor sectoare de drum de interes local, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trecute din domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman, în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea nr. 19 din 15 februarie 2008, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea nr. 4 din 27 ianuarie 2009 şi prin Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea nr. 27 din 28 martie 2013, precum şi încadrarea acestora în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale, în condiţiile legii.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea unui sector de drum de interes naţional, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului şi din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine şi concesiunea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. în domeniul public al oraşului Zimnicea, judeţul Teleorman, şi în administrarea Consiliului Local al Oraşului Zimnicea, în condiţiile legii, precum şi declasarea acestuia din categoria funcţională a drumurilor de interes naţional şi încadrarea în categoria funcţională a drumurilor de interes local. (2) Contractul de concesiune nr. MM/487 din 4 februarie 2004, având ca obiect bunul imobil care se transmite în administrare potrivit alin. (1), se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 3Predarea-preluarea sectoarelor de drum transmise potrivit art. 1 şi, respectiv, potrivit art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Sectoarele de drum, care se transmit potrivit art. 1 şi art. 2 alin. (1), îşi schimbă indicativul existent conform anexelor nr. 1 şi 2.  +  Articolul 5Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Ministrul delegat pentru proiecte deinfrastructură de interes naţionalşi investiţii străine,Dan-Coman ŞovaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionale şiadministraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 iunie 2013.Nr. 384.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale sectoarelor de drum de interes local, trecute în domeniul public alstatului, care se preiau în administrarea Departamentului pentruproiecte de infrastructură şi investiţii străine şi care seîncadrează în categoria funcţională a drumurilor naţionale,în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzişi Drumuri Naţionale din România - S.A. a activităţilor deinteres naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale
  *Font 7*
  Nr. crt. Denumirea sectorului de drum care se preia în administrare Persoana juridică de la care se preia sectorul de drum Persoana juridică care preia sectorul de drum Lungimea totală (km) Numărul MFP Indicativul vechi Indicativul nou
  1. Strada Republicii, tronson cuprins între strada Turnu Măgurele şi strada Griviţa Oraşul Zimnicea, prin Consiliul Local al Oraşului Zimnicea Departamentul pentru proiecte de infra- structură şi inves- tiţii străine (CIF 31116081) L = 1,955 12164 Strada Republicii DN 5C
  2. Strada Griviţa, tronson cuprins între strada Giurgiu şi Strada Republicii Oraşul Zimnicea, prin Consiliul Local al Oraşului Zimnicea Departamentul pentru proiecte de infra- structură şi inves- tiţii străine (CIF 31116081) L = 0,860 12164 Strada Griviţa DN 5C
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale sectorului de drum de interes naţional care se transmite dindomeniul public al statului şi din administrarea Departamentuluipentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine îndomeniul public al oraşului Zimnicea şi în administrareaConsiliului Local al Oraşului Zimnicea şi care sedeclasează în drum de interes local
  *Font 8*
  ┌─────────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────┬─────────┬───────────┬─────────────────┐│ Denumirea │Persoana juridică │Persoana juridică│Lungimea │Numărul │Indicativul│Indicativul nou ││ sectorului │de la care se preia │ care preia │ totală │ MFP │ vechi │ ││ de drum care│ sectorul de drum │sectorul de drum │ (km) │ │ │ ││ se preia în │ │ │ │ │ │ ││ administrare│ │ │ │ │ │ │├─────────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼─────────────────┤│DN 5C sector │Departamentul pentru│Oraşul Zimnicea, │L = 1,401│12164 │ DN 5C │Strada Giurgiu, ││km 59 + 025 -│proiecte de infra- │prin Consiliul │ │(parţial)│ │tronson strada ││km 60 + 426 │structură şi inves- │Local al Oraşului│ │ │ │Griviţa - ││ │tiţii străine │Zimnicea │ │ │ │Strada Primăverii││ │(CIF 31116081) │ │ │ │ ├─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │Strada Primăverii││ │ │ │ │ │ │tronson strada ││ │ │ │ │ │ │Giurgiu - strada ││ │ │ │ │ │ │Stefan cel Mare ││ │ │ │ │ │ ├─────────────────┤│ │ │ │ │ │ │Strada Ştefan cel││ │ │ │ │ │ │Mare, tronson ││ │ │ │ │ │ │Strada Primăverii││ │ │ │ │ │ │strada Turnu ││ │ │ │ │ │ │Măgurele │└─────────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴─────────────────┘___________