DECIZIE nr. 438 din 30 aprilie 2013pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc
EMITENT
  • ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 14 iunie 2013    Având în vedere prevederile art. 141 alin. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (2) şi ale art. 64-71 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în situaţii de risc (denumit în continuare Sistemul de creditare), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Începând cu data prezentei decizii se aplică Sistemul de creditare, în varianta actuală, la nivelul întregului sistem penitenciar.  +  Articolul 3 (1) Evidenţa şi gestionarea creditelor obţinute, ca urmare a aplicării Sistemului de creditare, se realizează automat, prin intermediul aplicaţiei informatice PMSweb; responsabilitatea utilizării aplicaţiei informatice PMSweb şi a introducerii datelor în câmpurile specifice, conform domeniului de competenţă, revine personalului stabilit prin decizia directorului unităţii. (2) În utilizarea aplicaţiei informatice sunt respectate instrucţiunile cuprinse în Manualul de utilizare a modulului din aplicaţia informatică PMSweb, dezvoltat pentru aplicarea Sistemului de creditare.  +  Articolul 4Sistemul de creditare face obiectul unor evaluări anuale şi, în funcţie de observaţiile şi concluziile formulate, prezenta decizie poate fi revizuită.  +  Articolul 5Până la data de 31 decembrie 2013, direcţiile siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, reintegrare socială şi tehnologia informaţiei şi comunicaţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor dezvolta un sistem de culegere a datelor din aplicaţia informatică PMSweb referitoare la aplicarea Sistemului de creditare.  +  Articolul 6 (1) Directorii unităţilor penitenciare şi directorii direcţiilor de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor duc la îndeplinire prevederile prezentei decizii. (2) Se exceptează de la aplicarea prevederilor prezentei decizii centrele de reeducare Buziaş şi Târgu Ocna.  +  Articolul 7 (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.p. Directorul general alAdministraţiei Naţionale a Penitenciarelor,Marian StancoviciBucureşti, 30 aprilie 2013.Nr. 438.  +  AnexăMETODOLOGIE 30/04/2013