LEGE nr. 109 din 3 iunie 1998a bugetului de stat pe 1998
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 3 iunie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Bugetul de stat cuprinde resursele financiare mobilizate la dispoziţia statului, repartizate, în principal, pentru realizarea acţiunilor social-culturale, instructiv-educative, asigurarea apărării tarii, ordinii publice şi infaptuirii justiţiei, asigurarea măsurilor de protecţie socială aprobate pentru populaţie, stimularea producătorilor agricoli, realizarea programelor de cercetare, asigurarea protecţiei şi refacerii mediului înconjurător, finanţarea programelor de restructurare şi reforma a sectorului economic, precum şi pentru funcţionarea autorităţilor publice. (2) Bugetul de stat pe anul 1998 se stabileşte la venituri în suma de 75.417,3 miliarde lei, iar la cheltuieli în suma de 88.443,7 miliarde lei, cu un deficit de 13.026,4 miliarde lei. (3) Sinteza bugetului de stat pe anul 1998, detaliată la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe acţiuni, este prevăzută în anexa nr. 1. (4) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1998, cu detalierea pe articole de cheltuieli, este prevăzută în anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute în anexa nr. 3*).-------------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi. (5) Sumele destinate plăţii cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, aprobate prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului, inclusiv pentru plata eventualelor comisioane bancare percepute de băncile străine corespondente ale Băncii Naţionale a României, pentru efectuarea transferurilor valutare aferente sunt prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite, la titlul "Transferuri". Contribuţia României la organisme financiar-bancare internaţionale, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finanţelor. (6) În vederea asigurării plăţii, la scadenta, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale şi la organisme financiar-bancare, precum şi a rambursarilor de credite externe, plăţilor de dobânzi şi a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, înainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol, în cursul întregului an. (7) În bugetele ordonatorilor principali de credite este prevăzută şi suma de 1.184,2 miliarde lei, reprezentând alocaţii din bugetele unor ministere pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice subordonate, la care finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigura, potrivit legii, din venituri extrabugetare şi din alocaţii acordate de la buget. (8) Veniturile proprii, alocaţiile din bugetele ministerelor şi cheltuielile acestor instituţii publice, precum şi intrările de credite externe sunt prevăzute în anexa la bugetul fiecărui minister. (9) Ministerele nu pot contracta credite externe în nume şi în cont propriu decât cu garanţia Ministerului Finanţelor. (10) Contractarea de credite externe în numele şi în contul statului se exercită de către Guvern, numai prin Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 2 (1) Veniturile bugetului de stat se constituie din venituri curente în suma de 67.499,2 miliarde lei, venituri din capital în suma de 6.576,0 miliarde lei şi încasări din rambursarea împrumuturilor acordate în suma de 1.342,1 miliarde lei. (2) În cadrul veniturilor curente, veniturile fiscale sunt în suma de 65.024,5 miliarde lei, din care 20.324,0 miliarde lei reprezintă impozitele directe şi 44.700,5 miliarde lei, impozitele indirecte. (3) Impozitele directe se constituie, în principal, din impozitul pe profit în suma de 11.010,0 miliarde lei şi din impozitul pe salarii în suma de 8.380,0 miliarde lei. (4) În cadrul impozitelor indirecte, taxa pe valoarea adăugată este în suma de 25.891,0 miliarde lei, accizele şi impozitul pe ţiţeiul din producţia interna şi gazele naturale în suma de 12.841,0 miliarde lei, iar taxele vamale în suma de 4.515,0 miliarde lei. (5) Veniturile nefiscale se stabilesc în suma de 2.474,7 miliarde lei şi provin, în principal, din: vărsăminte din profitul net al regiilor autonome în suma de 336,0 miliarde lei, vărsăminte de la instituţiile publice în suma de 434,7 miliarde lei şi diverse venituri în suma de 1.691,2 miliarde lei. (6) Veniturile din capital se constituie din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice în suma de 10,0 miliarde lei, valorificarea stocurilor de la rezervele de stat şi de mobilizare în suma de 5,0 miliarde lei, venituri din privatizare în suma de 669,7 miliarde lei, precum şi vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului în suma de 5.891,3 miliarde lei.  +  Articolul 3 (1) Impozitele, taxele şi celelalte venituri, precum şi actele normative care le reglementează, în baza cărora se fac încasări în anul 1998 la bugetul de stat şi la bugetele locale, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 4. (2) În cazul agenţilor economici cu capital majoritar de stat, aflaţi în procedura de lichidare ca urmare a restructurării, nu se mai calculează, după data adoptării hotărârii de lichidare, majorări de întârziere sau penalităţi pentru sumele datorate bugetului de stat şi bugetelor fondurilor speciale, anexe la prezenta lege, până la acea data. (3) La jocurile de noroc de tip Bingo şi Keno în sali de joc, premiile reprezintă 65% din totalul încasărilor pe fiecare joc. (4) Pentru jocurile de noroc de tip Bingo, cazinouri, automate atribuitoare de câştiguri, taxa de licenţă creşte de cinci ori. (5) Prevederile actelor normative prin care s-au instituit impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului de stat, bugetelor locale şi bugetelor fondurilor speciale, a căror aplicabilitate a încetat, se aplică numai în cazul controlului fiscal pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea debitelor pe anii precedenti, în limita perioadei de prescripţie.  +  Articolul 4 (1) Regiile autonome de interes local care se vor transforma în societăţi comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit şi vărsăminte din profitul net aferent perioadei cat au funcţionat ca regii autonome şi impozit pe profit aferent perioadei cat funcţionează ca societăţi comerciale de interes local. (2) Încasarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale şi ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 1998 se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi potrivit dispoziţiilor prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) În structura economică, cheltuielile bugetului de stat pe anul 1998 se prezintă astfel:
           
    - miliarde lei -
     
    CHELTUIELI-TOTAL,88.443,7
    din care:
    1.Cheltuieli curente, din acestea:77.886,8
    a)cheltuieli de personal, din care:16.783,9
      - sume rezervate pentru corecţia salariilor în sectorul bugetar286,0
    b)cheltuieli materiale şi servicii9.699,5
    c)subvenţii2.979,2
    d)prime183,0
    e)transferuri24.391,9
    f)dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli20.177,7
    g)sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve, din care:3.671,6
      - Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare3.500,0
    2.Cheltuieli de capital5.047,8
    3.Împrumuturi acordate2.454,8
    4.Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite, din acestea:3.054,3
    a)rambursări de credite externe2.141,8
    b)plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe868,5
    c)rambursări de credite interne30,1
    d)plăţi de dobânzi şi comisioane la credite interne13,9
  (2) Cheltuielile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998 reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări şi de bunuri, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate. (3) Achiziţiile publice de bunuri din import pot fi efectuate de către persoanele juridice achizitoare, definite potrivit legii, numai în condiţiile stabilite de Guvern. (4) În vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate în anul 1998, ordonatorii principali de credite vor lua măsuri ca, începând cu data de 1 iulie 1998, numărul de posturi ocupate sa nu depăşească numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 3. În limita numărului maxim de posturi prevăzut în aceasta anexa vor fi avizate şi aprobate statele de funcţii ale ordonatorilor de credite bugetare. Aceasta prevedere nu se aplică pentru personalul din învăţământ. Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrala nu se aplică în anul 1998. (5) Economiile la cheltuielile cu salariile, rezultate ca urmare a neocuparii posturilor prevăzute în anexa nr. 3 şi a modificării structurii de personal, pot fi utilizate pentru acordarea de premii în cursul anului 1998, fără a mai fi aplicabile, în acest an, prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedentiei, Guvernului şi a celorlalte organe ale puterii executive, republicată, ale art. 25 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare şi ale art. 21 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 282/1993. (6) Premiile individuale se aproba de către ordonatorul de credite bugetare şi se acordă în vederea stimulării personalului care s-a remarcat printr-o activitate deosebită, potrivit criteriilor de evaluare stabilite prin hotărâre a Guvernului, fără a putea depăşi, lunar, doua salarii brute realizate în luna precedenta acordării premiilor. (7) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anul 1998, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu excepţia virarilor de la un alineat la altul, în limita sumelor totale prevăzute cu aceasta destinaţie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
   +  Articolul 6 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice se stabilesc în suma de 3.285,6 miliarde lei, din care suma de 286,0 miliarde lei este cuprinsă într-o poziţie globală pentru corecţia salariilor în sectorul bugetar. (2) Cheltuielile pentru Senat sunt în suma de 102,8 miliarde lei. (3) Cheltuielile pentru Camera Deputaţilor sunt în suma de 262,1 miliarde lei. Veniturile extrabugetare realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta, pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare. Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii. Achiziţiile de bunuri destinate desfacerii în unităţile de alimentaţie ale Camerei Deputaţilor, realizate din fondurile extrabugetare, nu sunt supuse regimului achiziţiilor publice. Biroul permanent al Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii, în condiţiile legii. (4) Cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputaţilor, repartizate în scopul exercitării mandatului de către deputaţi în circumscripţiile electorale, sunt cuprinse în bugetul Camerei Deputaţilor la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (5) Cheltuielile pentru Preşedinţia României sunt în suma de 33,6 miliarde lei. (6) Cheltuielile de transport, diurna şi cazare pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentanţii unor instituţii şi reprezentanţii mass-media care însoţesc pe Preşedintele României în vizitele pe care le efectuează în străinătate, potrivit dispoziţiilor legale, sunt cuprinse în bugetul Presedentiei României la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli". (7) Cheltuielile pentru autorităţile judecătoreşti sunt în suma de 997,1 miliarde lei. (8) În bugetul Ministerului Justiţiei se cuprind şi veniturile din taxele judiciare de timbru, din taxele de timbru pentru activitatea notarială, precum şi din impozitul pe onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici, în conformitate cu prevederile art. 25 şi 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1998. (9) La determinarea nivelului cheltuielilor din bugetele instituţiilor menţionate la alin. (8) au fost avute în vedere şi sumele rămase neutilizate la finele anului precedent din taxele judiciare de timbru. (10) Ministerul Justiţiei va repartiza Curţii Supreme de Justiţie şi Ministerului Public, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Ministerului Finanţelor, o parte în veniturile încasate în conformitate cu prevederile art. 25 şi 26 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1998, defalcarea cheltuielilor pe destinaţii urmând a se face de către fiecare dintre aceşti ordonatori principali de credite. (11) Veniturile încasate de către Ministerul Justiţiei din timbrul judiciar, potrivit Legii nr. 123/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, precum şi cheltuielile care se pot efectua din acestea sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Justiţiei. (12) Sumele virate la Ministerul Justiţiei de către fiecare cameră de comerţ şi industrie teritorială, conform art. 11 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, în cota de 2% din taxele percepute pentru înregistrările care se efectuează în baza încheierilor judecătorilor delegaţi, se utilizează şi se gestionează de către Ministerul Justiţiei, în regim extrabugetar, fiind cuprinse în anexa nr. 3/13 la bugetul Ministerului Justiţiei. (13) Cheltuielile pentru: Curtea de Conturi sunt în suma de 104,3 miliarde lei, Curtea Constituţională 5,1 miliarde lei, Consiliul Legislativ 6,4 miliarde lei, Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare 3,0 miliarde lei, Consiliul Concurentei 5,4 miliarde lei şi Avocatul Poporului 6,6 miliarde lei. (14) Cheltuielile pentru organele autorităţii executive sunt în suma de 1.759,2 miliarde lei, din care: 141,1 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului şi 1.618,1 miliarde lei pentru ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. (15) Fondul Preşedintelui României şi, respectiv, fondul primului-ministru, constituite în baza prevederilor Legii nr. 40/1991, republicată, sunt, fiecare, în suma de 200,0 milioane lei; fondul preşedintelui Senatului şi, respectiv, fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, constituite în baza prevederilor Legii nr. 53/1991, republicată, sunt, fiecare în suma de 200,0 milioane lei; fondul preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie, constituit în baza prevederilor Legii nr. 56/1996, este în suma de 75,0 milioane lei; fondul preşedintelui Curţii Constituţionale, constituit în baza prevederilor Legii nr. 47/1992, republicată, şi ale Legii nr. 56/1996, este în suma de 30,0 milioane lei. (16) Fondurile prevăzute la alineatul precedent sunt cuprinse la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", articolul "Alte cheltuieli" în bugetele instituţiilor respective. (17) În bugetul Ministerului Finanţelor la capitolul "Alte acţiuni" sunt cuprinse şi cheltuielile de personal şi celelalte cheltuieli curente aferente Direcţiei Generale a Vamilor. (18) Din sumele încasate de către personalul unităţilor Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, din amenzi aplicate conform legii, o cota de 25% se va retine de acesta ca venituri extrabugetare, ce vor fi utilizate în exclusivitate pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital specifice, în conformitate cu normele privind finanţele publice. (19) În bugetul Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 şi republicată, s-a prevăzut la titlul "Transferuri" suma de 203,0 milioane lei, ce va fi repartizata de către acesta asociaţiilor pentru protecţia consumatorilor, în vederea completării fondurilor proprii pentru finanţarea unor programe în domeniul protecţiei consumatorilor, editarea de materiale şi organizarea de acţiuni privind informarea opiniei publice prin mass-media. (20) Veniturile realizate de Ministerul Afacerilor Externe din taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în străinătate de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, care se reţin de către Ministerul Afacerilor Externe, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate în străinătate de către reprezentantele diplomatice ale României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/1997, precum şi cheltuielile care se pot efectua din acestea, la nivelul a 128,3 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Afacerilor Externe. (21) Pentru sprijinirea activităţii partidelor politice în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare, se aloca în anul 1998 transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 29,5 miliarde lei.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile pentru apărarea tarii se stabilesc în suma de 6.793,1 miliarde lei, care cuprind şi cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii în cadrul acţiunilor de integrare euroatlantica, pe cele pentru participarea la operaţiuni de menţinere a păcii în curs de desfăşurare, pentru participarea armatei române în cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea forţei de reactie rapida, precum şi pentru alte acţiuni aprobate în condiţiile legii. (2) Cheltuielile pentru ordinea publică şi siguranţa naţionala se stabilesc în suma de 5.317,8 miliarde lei. (3) Veniturile în lei şi în valută, încasate de Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi de celelalte componente ale forţelor armate din valorificarea în ţara şi/sau la export a unor bunuri aflate în dotare, precum şi din tarife pentru diferite prestări de servicii vor fi reţinute integral de către acestea, ca venituri extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, în conformitate cu normele privind finanţele publice. (4) Veniturile în valută, încasate de Ministerul Apărării Naţionale din operaţiunile de menţinere a păcii şi în sprijinul păcii, de participare la Parteneriatul pentru Pace şi din valoarea uzurii tehnicii şi a echipamentelor, primită de la O.N.U. din anul curent şi din anii anteriori, valuta primită de la partenerii externi în cadrul activităţilor de asistenţa bilaterala şi pentru programele de realizare a interoperabilitatii cu N.A.T.O., precum şi echivalentul în lei al valutei rambursate de O.N.U. pentru alte cheltuieli efectuate vor fi reţinute integral de către acesta, ca venituri extrabugetare, pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital. (5) Din sumele în lei şi în valută, încasate de către personalul unităţilor de poliţie, pompieri şi jandarmi din amenzi şi confiscari de bani şi bunuri, potrivit legii, după recuperarea tuturor cheltuielilor efectuate cu transportul, depozitarea, conservarea, expertizarea şi valorificarea bunurilor confiscate, o cota de 25% se va retine de către Ministerul de Interne, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosite la finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital, specifice dotărilor operative, în conformitate cu normele privind finanţele publice. (6) Veniturile realizate din paza militară organizată la agenţii economici, potrivit legii, de către Ministerul de Interne, vor fi reţinute ca venituri extrabugetare de către acest minister şi vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor curente şi de capital aferente efectivelor de paza. (7) Veniturile realizate de instituţiile publice conform alin. (3)-(6) şi reţinute de acestea potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi cheltuielile ce se pot efectua din acestea sunt prevăzute în anexa la bugetele ordonatorilor principali de credite. (8) Cheltuielile ocazionate cu întreţinerea şi cazarea refugiatilor şi altor categorii de imigranti aflaţi pe teritoriul României se stabilesc în suma de 5,5 miliarde lei şi se suporta din bugetul Ministerului de Interne.  +  Articolul 8Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale, ce se finanţează de la bugetul de stat, se stabilesc în suma de 24.194,1 miliarde lei, din care: 9.498,4 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 3.161,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 635,7 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 8.552,0 miliarde lei transferuri, 1.858,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 487,7 miliarde lei pentru rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora.  +  Articolul 9 (1) Cheltuielile pentru învăţământ, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 11.850,3 miliarde lei, din care: 8.337,6 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 1.597,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 117,6 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 533,7 miliarde lei transferuri, 1.239,6 miliarde lei cheltuieli de capital şi 24,3 miliarde lei plati de dobânzi şi comisioane aferente creditelor externe. (2) Bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale cuprinde şi suma de 32,0 miliarde lei pentru reforma învăţământului preuniversitar şi, respectiv, suma de 60,1 miliarde lei pentru reforma învăţământului superior, reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea acestor reforme. (3) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale la titlul "Transferuri" se suporta şi bursele tinerilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispoziţiilor legale. (4) Pentru finanţarea unor acţiuni de integrare europeană în domeniul învăţământului, Ministerul Educaţiei Naţionale va putea aloca suma de 51,5 miliarde lei pentru participarea la programele "Socrates" şi suma de 29,5 miliarde lei pentru participarea la programele "Leonardo da Vinci". (5) În bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale este cuprinsă şi suma de 17,9 miliarde lei, reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea proiectului de reabilitare a şcolilor. (6) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", suma de 20,0 miliarde lei reprezintă partea din cheltuielile pentru hrana copiilor aflaţi în grădiniţele cu program prelungit şi săptămânal, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 360/1991, cu modificările ulterioare. (7) În sumele prevăzute în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale la titlul "Transferuri" sunt cuprinse şi cheltuielile pentru plata facturilor neachitate la 31 decembrie 1997, reprezentând contravaloarea unor ajutoare acordate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 10/1997 privind acordarea unor drepturi sociale suplimentare elevilor şi studenţilor din învăţământul de stat, cursuri de zi, în anul 1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 91/1998. (8) Veniturile proprii realizate de unităţile şi instituţiile de învăţământ, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv disponibilităţile existente la finele anului 1997, care rămân la dispoziţia unităţilor şi instituţiilor de învăţământ subordonate Ministerului Educaţiei Naţionale, precum şi cheltuielile totale ce se pot efectua din acestea la nivelul a 1.790,3 miliarde lei, sunt prevăzute în anexa nr. 3/15 la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. În cazul realizării unor venituri suplimentare faţă de cele prevăzute în anexa nr. 3/15, Ministerul Educaţiei Naţionale poate aproba majorarea, în mod corespunzător, a cheltuielilor ce se pot efectua din acestea. (9) Ministerul Educaţiei Naţionale este autorizat să efectueze plati în avans pentru realizarea manualelor şcolare, de până la 70% din valoarea contractelor.  +  Articolul 10 (1) Cheltuielile pentru sănătate, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 3.838,9 miliarde lei, din care: 920,9 miliarde lei reprezintă cheltuieli de personal, 854,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.096,8 miliarde lei transferuri, 510,5 miliarde lei cheltuieli de capital şi 456,6 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) Din transferurile prevăzute la alin. (1), suma de 1,1 miliarde lei este destinată pentru susţinerea Societăţii Naţionale de Cruce Roşie, în conformitate cu prevederile Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995. (3) În bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale este cuprinsă şi suma de 17,3 miliarde lei pentru plata obligaţiilor care revin statului român în baza acordurilor încheiate cu alte state pe linia acordării de asistenţa medicală. (4) În bugetul Ministerului Sănătăţii sunt prevăzute şi fonduri pentru finanţarea programelor de sănătate, potrivit prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 154/1997, inclusiv pentru realizarea unor tratamente în străinătate, în cazul în care acestea nu se pot efectua în România.  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile pentru cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 1.459,5 miliarde lei, din care: pentru acţiunile de cultura 945,8 miliarde lei, sprijinirea cultelor religioase, inclusiv construirea şi repararea lacasurilor de cult, 132,4 miliarde lei, activitatea sportiva şi de tineret 315,1 miliarde lei, precum şi pentru cheltuieli de administraţie şi servicii publice descentralizate 66,2 miliarde lei. (2) Din sumele alocate pentru achiziţii de cărţi şi publicaţii, Ministerul Culturii poate efectua achiziţii de cărţi şi abonamente la publicaţii şi pentru dotarea bibliotecilor publice din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale. (3) Din fondurile alocate de la bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza suma de 209,5 miliarde lei pentru finanţarea lucrărilor prevăzute la art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional, aprobată şi modificată prin Legea nr. 41/1995, cu modificările ulterioare, care se efectuează pentru bunurile din patrimoniul cultural naţional aparţinând instituţiilor publice de subordonare centrala şi locală, a celor aparţinând cultelor religioase, precum şi pentru monumentele istorice aflate în proprietatea sau în folosinţă monumentelor istorice aflate în proprietatea sau în folosinţă unor persoane fizice sau juridice, altele decât instituţiile publice, în condiţiile legii. (4) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Culturii, la titlul "Transferuri", se finanţează şi: a) activităţile de punere în valoare, cercetare, studii şi de personal ale Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet", sub coordonarea Fundaţiei "Academia Civică", potrivit prevederilor Legii nr. 95/1997 privind declararea Complexului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistentei Sighet" ca ansamblu de interes naţional, în suma de 4,5 miliarde lei; b) cheltuielile de participare a României la programele Comunităţii Europene "Media II", "Kaleidoscope", "Ariane", "Raphael", inclusiv cele pentru achitarea contribuţiei de participare a României la aceste programe în anul 1998. (5) Din sumele alocate pentru "Alte cheltuieli de investiţii", Ministerul Culturii poate efectua şi achiziţii de case memoriale, terenuri situate în situri istorice de importanţa deosebită, precum şi de bunuri culturale pentru instituţii muzeale subordonate acestuia sau autorităţilor administraţiei publice locale. (6) Fondurile alocate de la bugetul de stat Societăţii Române de Radiodifuziune, în suma de 207,1 miliarde lei, şi Societăţii Române de Televiziune, în suma de 110,5 miliarde lei, se utilizează potrivit destinaţiilor prevăzute în anexele la bugetele celor două societăţi. (7) Din fondurile prevăzute la alineatul precedent, sumele ce se aloca în anul 1998 de la bugetul de stat pentru staţii şi circuite, potrivit prevederilor art. 45 şi 46 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, sunt de 188,4 miliarde lei şi, respectiv, 76,1 miliarde lei. (8) Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, la negocierea cu agenţii economici din sistemul comunicaţiilor a tarifelor pentru serviciile prestate prin utilizarea statiilor de emisie a radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice, vor asigura încadrarea cheltuielilor pentru staţii şi circuite, la nivelul anului 1998, în sumele prevăzute la alin. (7). (9) În bugetul Societăţii Române de Radiodifuziune, la titlul "Cheltuieli de capital", este cuprinsă şi suma necesară achiziţionării şi montarii statiei de sol pentru legăturile cu Uniunea Europeană de Radio. (10) În bugetul Oficiului Naţional al Cinematografiei este inclusă şi suma necesară participării la "EURIMAGES". (11) Din transferurile prevăzute în bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, suma de 30,0 milioane lei este destinată acoperirii diferenţei de dobânda la împrumuturile acordate tinerilor căsătoriti, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (12) În bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului sunt incluse şi sumele necesare participării României la Programul Comunităţii Europene "Tineret pentru Europa", inclusiv pentru achitarea contribuţiei de participare a României la acest program în anul 1998, precum şi sumele necesare pentru achitarea contribuţiei României la Fondul European de Tineret al Consiliului Europei, ca urmare a aderării României la acest organism. (13) În bugetele Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Ministerului Transporturilor sunt incluse şi sumele de 30.525,0 milioane lei, 1.671,0 milioane lei, 1.209,0 milioane lei şi, respectiv, 1.611,0 milioane lei, pentru pregătirea şi organizarea Turneului Final al Campionatului European de Fotbal pentru Tineri sub 21 de ani. (14) Pentru sprijinirea activităţii Comitetului Olimpic Roman se aloca în anul 1998 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului şi Sportului, la titlul "Transferuri", suma de 11,8 miliarde lei. (15) Fondurile alocate de la bugetul de stat se gestionează de către Comitetul Olimpic Roman, separat de sumele încasate din alte surse, şi pot fi utilizate pentru: a) acoperirea cheltuielilor de personal necesare pentru acordarea drepturilor salariale aferente posturilor aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 124/1991 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Olimpic Roman, republicată, precum şi pentru acordarea indemnizaţiilor şi primelor de lot olimpic sportivilor, antrenorilor şi celorlalţi tehnicieni, în perioadele de pregătire centralizata, conform actelor normative în vigoare; b) acoperirea cheltuielilor de întreţinere, reparaţii şi funcţionare a sediului şi parcului auto al Comitetului Olimpic Roman, a cheltuielilor de procurare a unor obiecte de inventar de mica valoare şi scurta durata, a cheltuielilor pentru dotări independente de natura investiţiilor, precum şi a cheltuielilor de editare şi publicare a Buletinului Olimpic "Sportul în România"; c) sprijinirea financiară şi materială a Academiei Olimpice Române, a centrelor naţionale olimpice de juniori şi a federaţiilor sportive olimpice; d) sprijinirea programului de relaţii externe privind participarea la competitii şi la alte acţiuni sub egida Comitetului Internaţional Olimpic, Asociaţiei Comitetelor Naţionale Olimpice şi Asociaţiei Comitetelor Naţionale Olimpice din Europa, precum şi primirea de delegaţii în vederea dezvoltării activităţii olimpice. (16) Suma de 9,3 miliarde lei, prevăzută în bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", se va utiliza pentru finanţarea activităţii Fundaţiei Culturale Române, potrivit prevederilor legii. (17) Transferurile de la bugetul de stat, prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul "Cultura, religie şi acţiuni privind activitatea sportiva şi de tineret", se vor aloca prin bugetul acestuia, astfel: a) suma de 13,0 miliarde lei Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru sprijinirea activităţilor desfăşurate de organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, prin acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de funcţionarea şi dotarea minima a sediilor, activitatea de presa, carte, publicaţii proprii, acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea manifestări organizate în ţara, pentru unele acţiuni în străinătate, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni realizate de organizaţii sau iniţiate de către Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pe bază de programe şi proiecte; b) suma de 0,7 miliarde lei Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intolerantei; c) suma de 5,1 miliarde lei Departamentului Informaţiilor Publice, pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora; d) suma de 2,3 miliarde lei Departamentului Informaţiilor Publice, pentru promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare; e) suma de 1,5 miliarde lei Departamentului Informaţiilor Publice, pentru realizarea, în cazuri justificate, de acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural, prin instituţii, asociaţii sau alte persoane juridice, pe bază de selecţie a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate. (18) Modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate acţiunilor prevăzute la alineatul precedent se aproba prin hotărâre a Guvernului, initiata de Secretariatul General al Guvernului, la propunerea Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, Departamentului Informaţiilor Publice şi a altor instituţii interesate, după caz.  +  Articolul 12 (1) Cheltuielile pentru asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii, finanţate de la bugetul de stat, sunt în suma de 7.045,3 miliarde lei, din care: alocaţii de stat pentru copii, inclusiv alocaţia suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii, 4.658,5 miliarde lei, pensii militari 1.000,0 miliarde lei şi pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari 873,6 miliarde lei. (2) Nivelul contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţa socială, datorată de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora, după caz, se stabileşte potrivit metodologiei aprobate prin hotărâre a Guvernului. (3) Fondurile prevăzute în bugetul Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap includ şi suma de 0,2 miliarde lei, destinată pentru plata protezelor şi ortezelor executate şi neachitate în anul 1997, precum şi a celor ce urmează a se executa în baza comenzilor încheiate până la data de 31 decembrie 1997. (4) Cheltuielile efectuate pentru plata compensaţiilor băneşti pentru acoperirea creşterii preţului la pâine în perioada aprilie-septembrie 1997, nedecontate în cursul trimestrului IV 1997 potrivit Legii nr. 73/1997 din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 1997, rămân cheltuieli ale bugetelor din care au fost efectuate. (5) Suma de 55,3 miliarde lei prevăzută în bugetului Ministerului Transporturilor include şi cheltuielile aferente călătorilor efectuate pe calea ferată de către pensionari şi nedecontate în anii 1995, 1996 şi 1997.  +  Articolul 13 (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe se stabilesc în suma de 798,4 miliarde lei. (2) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului sunt cuprinse, la titlul "Transferuri", sume pentru continuarea procesului investitional la blocurile de locuinţe, în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995, ale Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, precum şi pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, aprobată şi modificată prin Legea nr. 82/1995 şi republicată, sume pe care ordonatorul principal de credite le va repartiza pe judeţe. (3) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împreună cu consiliile locale pe teritoriul cărora se afla locuintele respective vor stabili şi vor aproba lista blocurilor de locuinţe ce urmează a fi finanţate în anul 1998, cu repartizarea pe localităţi şi blocuri, în limitele fondurilor aprobate. (4) În sumele prevăzute în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului la titlul "Transferuri" sunt cuprinse şi sume pentru subvenţionarea dobânzii aferente creditelor acordate cu prioritate pentru construcţii de locuinţe, de către Casa de Economii şi Consemnaţiuni, pentru locuinţe sociale şi de necesitate potrivit prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, pentru organizarea şi funcţionarea cadastrului imobiliar conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi pentru cheltuielile cu organizarea licitaţiilor, plata dobânzilor, comisioanelor şi spezelor bancare şi a taxei pe valoarea adăugată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 869/1996 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite externe pentru construirea de locuinţe sociale şi de necesitate şi ale Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apa a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale. Lista nominală a lucrărilor privind alimentarea cu apa a satelor, pietruirea drumurilor comunale şi asigurarea cu locuinţe sociale, finanţate în condiţiile prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 687/1997, se aproba de consiliile judeţene la propunerea consiliilor locale, conform Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 14 (1) Cheltuielile pentru mediu şi ape sunt în suma de 272,9 miliarde lei. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului se finanţează şi cheltuielile de participare a României la Programul Comunităţii Europene. (3) Din tarifele încasate potrivit art. 4 alin. (5) din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, republicată, o cota de 50% se va retine de către Comisia Naţionala pentru Controlul Activităţilor Nucleare, ca venituri extrabugetare, pentru a fi folosită la finanţarea cheltuielilor de personal, cheltuielilor materiale, dotărilor şi investiţiilor specifice. (4) Disponibilităţilor înregistrate şi neutilizate la finele anului 1998, reţinute în condiţiile alineatului precedent, se reportează în anul următor pentru a fi utilizate pentru aceleaşi destinaţii prevăzute de lege.  +  Articolul 15Cheltuielile din bugetul de stat pentru domeniul economic se stabilesc în suma de 10.818,6 miliarde lei, din care: 618,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 572,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 1.801,2 miliarde lei subvenţii, 183,0 miliarde lei pentru prime, 5.226,2 miliarde lei transferuri, 1.406,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 967,4 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora şi 44,0 miliarde lei rambursări de credite interne şi plati de dobânzi şi comisioane aferente.  +  Articolul 16 (1) Cheltuielile pentru industrie şi comerţ sunt în suma de 2.080,1 miliarde lei, din care: 67,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 177,3 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 6,2 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 1.069,2 miliarde lei subvenţii pe produse, 0,3 miliarde lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, 323,4 miliarde lei transferuri, 431,4 miliarde lei cheltuieli de capital şi 5,2 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) În transferurile prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse şi 13,5 miliarde lei pentru acoperirea parţială a cheltuielilor de protecţie ecologica, efectuate de către Societatea Comercială "Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirita Turnu Magurele" - S.A. cu prelucrarea cenusilor de pirita şi a celor de clorura de calciu, 248,8 miliarde lei pentru acoperirea unor drepturi cu caracter de protecţie socială a personalului din regii autonome, companii şi societăţi comerciale cu condiţii grele de muncă, din subordinea Ministerului Industriei şi Comerţului, 53,2 miliarde lei pentru plata la intern a contravalorii livrărilor de echipamente şi prestări de servicii pentru Centrala Termoelectrica PUCHENG - China, reprezentând ratele scadente în anul 1998 la creditul fără dobânda acordat României de către Republica Populara Chineza în anul 1970, precum şi 1,2 miliarde lei cheltuieli de participare a României la Programul Comunităţii Europene în domeniul energiei SAVE II. (3) În titlul "Cheltuieli materiale şi servicii" prevăzute la alin. (1) este cuprinsă şi suma pentru acoperirea cheltuielilor aferente participării României la Expozitia Mondială "EXPO '98 - Oceanele, o moştenire pentru viitor" - Lisabona 1998, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1998, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 17 (1) Cheltuielile pentru agricultura şi silvicultura, inclusiv irigaţii, desecări şi combaterea eroziunii solului, sunt în suma de 4.654,8 miliarde lei, din care: 488,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 243,8 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 541,0 miliarde lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, 183,0 miliarde lei prime acordate producătorilor agricoli, 2.871,8 miliarde lei transferuri, 277,6 miliarde lei cheltuieli de capital şi 49,3 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. (2) În transferurile prevăzute la alin. (1) este cuprinsă şi suma de 2.800,0 miliarde lei pentru instituirea unui sistem de cupoane pentru agricultori. (3) Cheltuielile aferente aplicării Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, efectuate şi nedecontate în anul 1997, se pot deconta din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pe anul 1998, în limita sumelor prevăzute cu aceasta destinaţie. (4) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii nr. 18/1991 (anexa nr. 1), se va face în condiţiile prevederilor Legii nr. 72/1996 privind finanţele publice şi se utilizează pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei. (5) Direcţiile sanitare veterinare judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi instituţiile centrale de profil pot utiliza din veniturile încasate 15% pentru cheltuielile materiale şi de capital şi 10% pentru stimularea personalului. (6) În cheltuielile pentru agricultura şi silvicultura, aprobate pentru Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, se cuprind şi cheltuielile pentru întreţinerea armasarilor de monta publică şi cheltuielile de capital pentru trecerea la turma de baza a cabalinelor necesare improspatarii efectivului matca-iepe mame, armasari pepinieri, armasari de monta publică. (7) În bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei este inclusă şi suma de 940,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii, prevăzută în anexa nr. 3/20.  +  Articolul 18Cheltuielile pentru transporturi şi comunicaţii sunt în suma de 3.267,9 miliarde lei, din care: 28,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 25,1 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 184,6 miliarde lei subvenţii pe produse şi activităţi, 1.578,6 miliarde lei transferuri privind activităţi în domeniul drumurilor naţionale şi podurilor, infrastructurii căilor ferate, administrării aeroporturilor, navigaţiei, 495,2 miliarde lei cheltuieli de capital, 912,4 miliarde lei rambursări de credite externe şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora şi 44,0 miliarde lei rambursări de credite interne şi plati de dobânzi şi comisioane aferente acestora. Din totalul cheltuielilor pentru transporturi şi comunicaţii, 3.247,6 miliarde lei sunt pentru Ministerul Transporturilor şi 20,3 miliarde lei pentru Ministerul Comunicaţiilor.  +  Articolul 19 (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni economice sunt în suma de 815,8 miliarde lei, din care: 35,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 125,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 452,3 miliarde lei transferuri, 202,2 miliarde lei cheltuieli de capital şi 0,4 miliarde lei plati de dobânzi şi comisioane la creditele externe. (2) În cadrul transferurilor prevăzute la alin. (1), cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se stabilesc în suma de 300,0 miliarde lei, din care: a) 240,0 miliarde lei destinate stabilizarii ratei dobânzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) şi de băncile comerciale pentru producţia de export şi pentru exportul de maşini, utilaje, instalaţii complexe şi executarea de obiective în străinătate, precum şi pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate în anii 1997 şi 1998, potrivit prevederilor legale; b) 50,0 miliarde lei pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a producţiei cu ciclu lung de fabricaţie, destinate exportului, aprobată prin Legea nr. 70/1995; c) 10,0 miliarde lei cheltuieli pentru asigurarea, în numele şi în contul statului, a creditelor de export acordate în anul 1998; eventualele disponibilitati se pot utiliza pentru stabilizarea ratei dobânzii la creditele bancare potrivit prevederilor de la lit. a) şi b).  +  Articolul 20 (1) Cheltuielile pentru cercetare ştiinţifică sunt în suma de 1.194,2 miliarde lei, din care: 114,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 800,9 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 0,9 miliarde lei alocaţii în completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice, 204,4 miliarde lei transferuri şi 73,8 miliarde lei cheltuieli de capital. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Cercetării şi Tehnologiei la titlul "Transferuri" se finanţează şi cheltuielile privind întreţinerea, exploatarea şi funcţionarea instalaţiilor speciale de interes naţional, potrivit Legii nr. 51/1996 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare.  +  Articolul 21Cheltuielile pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor, în suma de 498,3 miliarde lei, sunt prevăzute în bugetul Ministerului Industriei şi Comerţului şi se vor efectua din vărsămintele din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului. Până la încasarea vărsămintelor respective, sumele necesare efectuării acestor cheltuieli vor fi alocate în avans în cadrul resurselor generale ale bugetului de stat.  +  Articolul 22 (1) Cheltuielile pentru datoria publică se stabilesc în suma de 20.177,7 miliarde lei, din care: 15.830,9 miliarde lei dobânzi la datoria publică interna, 466,9 miliarde lei dobânzi aferente datoriei publice externe care, potrivit reglementărilor legale, se plătesc de la bugetul de stat, 1.644,9 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor acordate de stat în condiţiile legii, 2.235,0 miliarde lei diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, în care sunt incluse şi diferenţele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor scadente la împrumuturile externe contractate pentru susţinerea balanţei de plati şi pentru ajustare structurală. (2) În cheltuielile pentru datoria publică se cuprind şi dobânzile aferente împrumuturilor interne pe termen scurt pe bază de titluri de stat, certificate de trezorerie şi alte instrumente specifice, cele pentru finanţarea deficitului bugetului de stat din disponibilităţile contului general al trezoreriei statului, precum şi cheltuielile ocazionate de stabilirea riscului de ţara (rating) prin agenţiile specializate. (3) O parte a cheltuielilor pentru dobânzile aferente datoriei publice interne, constituită ca urmare a aplicării programului de restructurare a Băncii Agricole - S.A., potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 43/1997 pentru întocmirea bilanţului contabil special şi regularizarea unor credite şi dobânzi clasificate în categoria "pierdere" la Banca Agricolă - S.A., modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 48/1997, se suporta din vărsămintele din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului. Până la încasarea vărsămintelor respective, sumele necesare efectuării acestor cheltuieli vor fi alocate în avans în cadrul resurselor generale ale bugetului de stat. (4) Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, este autorizat sa contracteze împrumuturi de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitelor bugetului de stat, din anii anteriori şi din anul 1998, până la nivelul înregistrat la finele fiecărui an. (5) În vederea asigurării finanţării temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 1998 din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, împrumuturile de stat pentru finanţarea şi refinantarea deficitului bugetului de stat se pot contracta independent de soldul contului general al trezoreriei statului.  +  Articolul 23 (1) În anul 1998, prin bugetul de stat se vor acorda împrumuturi în suma de 2.454,8 miliarde lei, din care: 113,9 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 0,9 miliarde lei pentru persoanele care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenta şi 940,0 miliarde lei pentru creditarea agriculturii. În mod excepţional, legat de restructurarea economiei, se acordă împrumuturi fără dobânda în suma de 1.400,0 miliarde lei unor agenţi economici, pentru acoperirea arieratelor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" şi Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias. (2) Modul de acordare a împrumuturilor pentru acoperirea arieratelor către Regia Autonomă de Electricitate "Renel" şi Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Medias se aproba prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 24La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale Guvernului: a) Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, în suma de 126,6 miliarde lei, care se foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu menţinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, după caz; b) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în suma de 25,0 miliarde lei, pentru lucrări operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale şi pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate; c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în suma de 20,0 miliarde lei; d) Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsăminte din privatizare, în suma de 3.500,0 miliarde lei, pentru susţinerea programelor de restructurare şi reforma care vor fi aprobate de către Guvern. Sumele se vor aloca pentru sectoarele industrie 2.720,0 miliarde lei, pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii 80,0 miliarde lei, agricultura 500,0 miliarde lei, pe bază de programe şi proiecte, precum şi recapitalizarea Băncii de Export-Import a României - S.A. (Eximbank) - 200,0 miliarde lei.  +  Articolul 25Suma de 286,0 miliarde lei, cuprinsă într-o poziţie globală în anexa nr. 3/60 - Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale, urmează a se repartiza ulterior prin hotărâre a Guvernului, pe ordonatori principali de credite bugetare, potrivit dispoziţiilor legale ce se vor adopta în domeniul salarizarii personalului din instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat. Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat şi în bugetele ordonatorilor principali de credite.  +  Articolul 26În anul 1998, până la reorganizarea ca instituţie publică finanţată integral din venituri extrabugetare, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci va putea utiliza, în regim extrabugetar, o cota de 30% din veniturile în lei şi în valută, obţinute din înregistrarea naţionala de mărci şi denumiri de origine, din examinarea de mărci internaţionale, din taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, cat şi din taxele pentru desenele şi modelele industriale pentru destinatiile prevăzute de Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, de Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrica, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor şi de Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale.  +  Articolul 27 (1) Guvernul poate aproba modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al intrărilor de credite externe cuprinse în anexele nr. 1 şi 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii. (2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 1998, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare, reprezentând componenta locală, aferente derulării acordurilor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.  +  Articolul 28 (1) În anul 1998, din impozitul pe salarii se vor stabili şi se vor incasa la bugetele locale sume defalcate din acest venit cuvenit bugetului de stat, reprezentând 4.811,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 5. (2) În anul 1998 se acordă transferuri din bugetul de stat la bugetele locale în suma de 5.238,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6, cu următoarele destinaţii: a) asigurarea protecţiei sociale vizând energia termica livrata populaţiei, la care, prin cumularea preţului cu ridicată al producătorilor cu tariful de distribuţie, se depăşeşte nivelul maxim al preţului de livrare stabilit pentru populaţie, cu excepţia preţului cu ridicată al energiei termice livrate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" în calitate de producător, a sumelor necesare pentru decontarea tichetelor valorice reprezentând ajutoare pentru unele categorii ale populaţiei pentru plata cheltuielilor suplimentare la energia termica, potrivit dispoziţiilor legale, precum şi asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban în comun, de călători, potrivit dispoziţiilor legale, care pot fi acoperite în completare din venituri proprii şi din sume defalcate din impozitul pe salarii; b) cheltuieli de capital la obiective şi lucrări de investiţii de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetele locale, pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe, precum şi pentru finanţarea programului privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apa a satelor. (3) Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor pe anul 1998 sunt cuprinse în anexa nr. 8.  +  Articolul 29 (1) Cheltuielile pentru întreţinere şi gospodărie, cele pentru reparaţii curente şi capitale, aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, cheltuielile materiale şi cele privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor şi a materialelor sanitare, aferente creselor, drepturile donatorilor onorifici de sânge, ce se acordă potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România, cu modificările ulterioare, precum şi alte cheltuieli care se suporta în conformitate cu prevederile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997 se vor asigura din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale de care aparţin. (2) Din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale se pot finanta şi unele cheltuieli de investiţii aprobate, potrivit legii, pentru racordari la reţeaua de gaze naturale sau alte lucrări privind îmbunătăţirea instalaţiilor de încălzire la instituţiile publice din domeniile învăţământului preuniversitar, ale căror cheltuieli se finanţează parţial din bugetele locale. (3) Categoriile de instituţii publice şi de acţiuni din domeniile învăţământului preuniversitar, sănătăţii şi asistenţei sociale, ale căror cheltuieli se vor asigura din bugetele locale, sunt cuprinse în anexa nr. 9.  +  Articolul 30 (1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii şi transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, stabilite şi aprobate potrivit anexelor nr. 5 şi 6, se repartizează în cadrul sumelor aprobate pe total judeţ şi municipiul Bucureşti, pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, de către consiliul judeţean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, împreună cu Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat, după consultarea primarilor şi a reprezentanţilor consiliilor locale. (2) Criteriile de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii, pe judeţe, sunt prevăzute în anexa nr. 10 şi vor fi utilizate şi în repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din cadrul judeţului, în funcţie de condiţiile specifice fiecărei localităţi, de situaţia economică, socială şi demografică a acestora. (3) La repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii pe unităţi administrativ-teritoriale se vor asigura, cu prioritate, fondurile necesare pentru cheltuielile de asistenţa socială, stabilindu-se limite minime de fonduri, cuantificate pe fiecare dintre categoriile de cămine prezentate la pct. 3 din anexa nr. 9, inclusiv pentru susţinerea serviciilor publice specializate pentru protecţia copilului. (4) Criteriul de determinare a sumelor defalcate din impozitul pe salarii pentru cheltuielile de învăţământ, prevăzut la pct. 6 din anexa nr. 10, este minim obligatoriu pentru toate unităţile administrativ-teritoriale.  +  Articolul 31 (1) Fondurile de tezaur judeţene şi al municipiului Bucureşti pot fi utilizate în anul 1998, în limita unei cote de 50% din soldul efectiv al acestora la data de 31 decembrie 1997, pentru finanţarea unor obiective de investiţii din raza teritorială a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti, din domeniile gospodăriei comunale şi transporturilor pentru categoriile de obiective şi lucrări de investiţii prevăzute în anexa nr. 7, în completarea celorlalte resurse legal constituite cu aceasta destinaţie. (2) Sumele alocate din fondul de tezaur în anul 1998, pentru finanţarea unor obiective de investiţii din raza teritorială a judeţului sau a municipiului Bucureşti şi rămase neutilizate la finele anului 1998, se reportează în anul 1999 şi se vor utiliza, în continuare, cu aceeaşi destinaţie şi pentru acelaşi obiectiv de investiţii, iar cele rămase disponibile după finalizarea obiectivului de investiţii se restituie la fondul de tezaur. (3) Fondul de tezaur constituit la dispoziţia consiliilor judeţene şi a Consiliului General al Municipiului Bucureşti se păstrează în trezoreria statului cu dobânda, al cărui nivel se va stabili în condiţiile prevederilor art. 50 alin. (1). (4) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat pentru finanţarea leaganelor şi caselor de copii care, începând cu data de 1 ianuarie 1998, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate, se finanţează din bugetele locale se vor regulariza până la data de 31 iulie 1998, pe baza conturilor de execuţie încheiate la data de 30 iunie 1998, conform precizărilor elaborate de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 32 (1) În baza prevederilor art. 54 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se autorizeaza unităţile administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 11 sa contracteze în anul 1998 împrumuturi pe termen mijlociu şi lung pentru realizarea unor obiective de investiţii de utilitate publică, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7, aprobate potrivit dispoziţiilor legale, prin emisiune de titluri de valoare, cu condiţia ca unităţile respective să poată garanta plata dobânzilor şi răscumpărarea titlurilor de valoare respective. (2) Limita maxima în cadrul căreia autorităţile publice locale pot contracta împrumuturi în condiţiile alin. (1) se stabileşte astfel încât totalul datoriilor anuale reprezentând ratele scadente la împrumuturile contractate, dobânzile şi comisioanele aferente acestora, inclusiv ale împrumutului care urmează să fie angajat în anul 1998, sa nu depăşească 20% din veniturile proprii şi din sumele defalcate din impozitul pe salarii, prevăzute în bugetul local.  +  Articolul 33Încasările din restituirea împrumuturilor acordate de la bugetul de stat pentru înfiinţarea corpurilor gardienilor publici, potrivit prevederilor Legii nr. 26/1993 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Corpului gardienilor publici, se fac venit la bugetul propriu al consiliului judeţean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz, în care scop organele financiare ale consiliilor respective vor urmări încasarea acestor sume, potrivit convenţiilor încheiate cu corpurile gardienilor publici.  +  Articolul 34 (1) La propunerea justificată a ordonatorilor principali de credite, în funcţie de derularea procesului investitional şi de evoluţia preţurilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finanţelor, sa aprobe, până la data de 31 octombrie 1998, modificări valorice în listele de investiţii, anexe la bugetele ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu excepţia majorării poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii", cu încadrarea în volumul cheltuielilor de capital aprobate la capitolul respectiv. (2) Modificarea listelor de investiţii, anexe la bugetele locale, în condiţiile alineatului precedent, se aproba de către fiecare consiliu local sau consiliu judeţean, după caz. (3) Autorităţile administraţiei publice locale îşi pot rectifica bugetele locale cu sumele încasate din veniturile proprii ale bugetelor locale respective, peste cele aprobate, în vederea finanţării, cu prioritate, a unor cheltuieli pentru învăţământ şi asistenţa sociala, precum şi a altor acţiuni prevăzute în buget, prin majorarea prevederilor veniturilor şi cheltuielilor bugetului local.  +  Articolul 35 (1) Veniturile şi cheltuielile Fondului special pentru sănătate pentru anul 1998, constituit din sursele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu excepţia contribuţiei de asigurări sociale de 2%, se stabilesc potrivit anexei nr. 12. (2) Sumele neachitate până la data de 31 decembrie 1997 la Fondul special pentru sănătate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de 2% datorată de persoanele juridice şi fizice, se virează la bugetul Fondului special pentru sănătate. (3) Agenţii economici care realizează venituri din vânzările de produse din tutun, tigari şi băuturi alcoolice contribuie, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, la Fondul special pentru sănătate cu o cota de 1% din sumele realizate din vânzarea produselor respective, după deducerea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată, datorate bugetului de stat. (4) Veniturile realizate în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, de către instituţiile de sănătate finanţate integral de la bugetul de stat rămân la dispoziţia acestora şi pot fi utilizate pentru finanţarea unor cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, prestări de servicii şi dotări ale acestora, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat fiecărei instituţii publice, din bugetul Fondului special pentru sănătate. (5) Veniturile realizate de instituţiile de sănătate reorganizate de la data de 1 ianuarie 1998 ca unităţi finanţate integral din venituri extrabugetare sau din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat rămân la dispoziţia acestora şi vor fi utilizate în condiţiile Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997.  +  Articolul 36 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului iniţial pentru asigurările sociale de sănătate, constituit în baza Legii nr. 145/1997, se stabilesc potrivit anexei nr. 13. (2) Sumele reprezentând fondul de rezerva al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, constituit potrivit prevederilor art. 88 alin. (4) din Legea nr. 145/1997, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobânda, începând cu data de întâi a lunii următoare celei publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Cu dobânda aferentă se majorează fondul de rezerva al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Nivelul dobânzii ce se plăteşte de către Ministerul Finanţelor se stabileşte în condiţiile prevederilor art. 50 alin. (1) din prezenta lege. (3) Cheltuielile efectuate în anul 1998 de la bugetul de stat, bugetele locale şi de la Fondul special pentru sănătate şi care, potrivit Legii nr. 145/1997, se suporta din bugetul Fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate se vor regulariza, până la data de 31 iulie 1998, cu bugetul acestui fond, pe baza conturilor de execuţie încheiate la data de 30 iunie 1998, conform precizărilor elaborate de Ministerul Finanţelor. (4) În anul 1998, direcţiile sanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, care, potrivit prevederilor art. 88 alin. (3) din Legea nr. 145/1997, îndeplinesc rolul caselor de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se finanţează integral din bugetul Fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate, în limita cotei prevăzute la art. 60 din Legea nr. 145/1997, pentru cheltuieli de administrare şi funcţionare. Cota pe fiecare direcţie sanitară se stabileşte de către Ministerul Sănătăţii o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora. (5) În situaţia în care bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate înregistrează, pe parcursul exerciţiului bugetar, goluri temporare de casa, rezultate fără luarea în considerare a fondului de rezerva constituit în cota de 20% din contribuţiile colectate în condiţiile art. 88 alin. (4) din Legea nr. 145/1997, acoperirea acestora se face prin împrumuturi fără dobânda din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată.  +  Articolul 37Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului de risc şi accident pe anul 1998, stabilite în baza Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, cu modificările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 14.  +  Articolul 38Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale, pe anul 1998, stabilite în baza Legii nr. 8/1994, precum şi a prevederilor referitoare la nivelul comisionului pentru servicii vamale, aprobat prin legile speciale de ratificare a acordurilor internaţionale, sunt prevăzute în anexa nr. 15.  +  Articolul 39Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1998, stabilite în baza Ordonanţei Guvernului nr. 29/1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările ulterioare, sunt cuprinse în anexa nr. 16.  +  Articolul 40 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 1998, constituit în baza Legii nr. 118/1996, republicată, sunt prevăzute în anexa nr. 17. (2) Fondul special al drumurilor publice se va utiliza şi pentru acoperirea contribuţiei în lei a Guvernului României la cofinantarea lucrărilor şi obiectivelor cuprinse în acordurile de împrumut încheiate de statul român sau de Regia Autonomă "Administraţia Naţionala a Drumurilor din România", având garanţia statului, cu organisme financiare internaţionale.  +  Articolul 41 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguraţilor pe anul 1998 se stabilesc în suma de 7,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 18. (2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se constituie prin aplicarea unei cote de 0,5% asupra volumului de prime brute încasate, potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurarile în România. (3) Fondul special pentru protejarea asiguraţilor se utilizează pentru plata despăgubirilor şi sumelor asigurate în caz de faliment al societăţilor comerciale din domeniul asigurărilor. (4) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguraţilor se face de către Ministerul Finanţelor, iar eventualele disponibilitati rămase nefolosite la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.  +  Articolul 42 (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului pe anul 1998, constituit în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998, se stabilesc în suma de 47,8 miliarde lei, potrivit anexei nr. 19. (2) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat după data de 1 februarie 1998 pentru finanţarea Oficiului de Promovare a Turismului şi a Oficiului de Autorizare şi Control în Turism, ale căror cheltuieli curente şi de capital se suporta, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 8/1998, din Fondul special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului, se vor regulariza cu acest fond până la data de 30 iunie 1998.  +  Articolul 43Sumele datorate de către agenţii economici la Fondul special pentru cercetare-dezvoltare pentru perioada de până la 31 decembrie 1994 se fac venit la bugetul de stat în condiţiile legii. Regularizarea eventualelor sume vărsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectuează cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agenţii economici.  +  Articolul 44 (1) Regiile autonome, societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale şi institutele naţionale de cercetare-dezvoltare pot efectua, anual, în limita unei cote de până la 2,5% aplicată asupra fondului de salarii realizat anual, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru funcţionarea corespunzătoare a unor activităţi sau unităţi aflate în administrarea acestora potrivit legii, şi anume: grădiniţe, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale şi al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamilisti, precum şi pentru şcolile pe care le au sub patronaj. (2) În limita cotei prevăzute la alin. (1), unităţile menţionate pot aloca sume şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariaţilor; acoperirea parţială a costului transportului la şi de la locul de muncă al salariaţilor; suportarea parţială a costului biletelor de tratament sau de odihnă pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora, inclusiv a transportului; acordarea de ajutoare unor salariaţi care au suferit pierderi însemnate în gospodăriile proprii datorită calamităţilor naturale, precum şi pentru acoperirea unei părţi din cheltuieli, în cazul unor boli grave sau incurabile. (3) Cheltuielile de natura celor prevăzute la alin. (1) şi (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protecţia socială, acordate regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale subvenţionate de la bugetul de stat, se prevăd în bugetele de venituri şi cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit şi aprobat de Guvern. (4) Veniturile de natura celor menţionate la alin. (2), realizate de salariaţi, nu se supun impozitării. (5) Pentru regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale subvenţionate de la bugetul de stat, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate se aproba de către Guvern, o dată cu aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale acestora.  +  Articolul 45Pentru anul 1998, fondul de conservare şi regenerare a pădurilor, constituit potrivit art. 63 din Legea codului silvic nr. 26/1996, se va utiliza şi pentru lucrări de amenajare a drumurilor forestiere, punerea în siguranţa şi mărirea gradului de circulaţie la drumurile forestiere existente.  +  Articolul 46 (1) Bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome de subordonare centrala sau locală, ale societăţilor sau companiilor naţionale şi ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, vor fi fundamentate şi întocmite în urma analizei unui set de indicatori economico-financiari aleşi de fiecare minister, organ central ori local, în funcţie de specificul de activitate al agentului economic, astfel încât acesta să asigure sursele necesare achitării tuturor obligaţiilor financiare. (2) Determinarea fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale agenţilor economici menţionaţi la alineatul precedent se va face astfel: a) la unităţile care, potrivit bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1997, au înregistrat pierderi sau plati restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, fondul de salarii nu poate depăşi o sumă egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1997; b) la unităţile care, potrivit bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1997, nu înregistrează pierderi sau plati restante faţă de bugetele prevăzute la lit. a) şi la care nivelul câştigului mediu realizat în trimestrul IV 1997 depăşeşte cu mai mult de 25% câştigul mediu pe economie realizat în aceeaşi perioadă, fondul de salarii pentru anul 1998 nu poate depăşi o sumă egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1997, majorat cu cel mult 30% din creşterea prognozata a preţurilor de consum pentru anul 1998; c) la unităţile care nu se încadrează în prevederile lit. a) şi b), fondul de salarii pentru anul 1998 nu poate depăşi o sumă egala cu cel mult de patru ori fondul de salarii consumat în trimestrul IV 1997, majorat cu cel mult 60% din creşterea prognozata a preţurilor de consum pentru anul 1998. (3) La agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), care în cursul anului 1998 sunt supuşi reorganizării sau la care, prin aplicarea măsurilor din programele de restructurare, intervin modificări ale numărului de personal faţă de cel realizat în trimestrul IV 1997, fondul de salarii pe anul 1998 se va determina pe baza fondului de salarii consumat în trimestrul IV 1997, recalculat în funcţie de numărul mediu de personal rezultat în urma aplicării măsurilor de reorganizare sau de restructurare, aprobate potrivit legii, corectat cu creşterea productivitatii muncii.  +  Articolul 47Dobânzile aferente creditelor bancare reesalonate la plata, potrivit dispoziţiilor legale, se înregistrează de către băncile comerciale şi agenţii economici, după caz, la venituri, respectiv la cheltuieli, conform termenelor de încasare, respectiv de plată, prevăzute în contractele de reesalonare încheiate între părţi.  +  Articolul 48 (1) Regiile autonome pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finanţelor, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii judeţene şi locale, după caz. (2) Titlurile negociabile pot fi obligaţiuni, precum şi instrumente financiare derivate sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finanţelor.  +  Articolul 49 (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, în termen de 15 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. (2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), Guvernul va aproba bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1998 ale regiilor autonome, societăţilor sau companiilor naţionale şi institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, la propunerea ministerelor şi a altor organe centrale coordonatoare. (3) Consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba bugetele locale şi bugetele regiilor autonome din subordine în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. (4) Instituţiile publice au obligaţia ca, în cadrul prevederilor bugetare aprobate, să asigure cu prioritate plata facturilor reprezentând consumurile de energie electrica şi termica şi de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii". (5) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instanţelor, pentru activitatea notarială, precum şi cele provenind din impozitul încasat pe onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările ulterioare, se suplimenteaza prevederile la aceste venituri şi creditele bugetare aprobate Ministerului Justiţiei. Ministerul Finanţelor este autorizat sa introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat.  +  Articolul 50 (1) Nivelul dobânzilor pentru disponibilităţile şi depozitele păstrate în contul general al trezoreriei statului, pentru care, potrivit reglementărilor legale, exista obligaţia acordării de dobânzi, se aproba de Guvern, la propunerea Ministerului Finanţelor. (2) Din cheltuielile bugetului trezoreriei statului pe anul 1998 se acoperă, prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, suma de 13.262,0 milioane lei, reprezentând dobânzi recalculate la disponibilităţile păstrate în contul general al trezoreriei statului din contravaloarea în lei a ajutoarelor economice nerambursabile acordate României de Comisia Europeană.  +  Articolul 51 (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar situaţia creditelor aprobate prin bugetul de stat pe anul 1998 pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amânate şi de a propune Ministerului Finanţelor anularea creditelor respective. (2) Cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1) se majorează Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 52 (1) Cheltuielile de transport, depozitare, conservare, paza şi alte cheltuieli necesare valorificării bunurilor devenite, potrivit legii, proprietatea statului sau, după caz, distrugerii acestora, în condiţiile dispoziţiilor legale, se suporta din bugetul Ministerului Finanţelor. (2) Din sumele încasate prin valorificarea bunurilor prevăzute la alineatul precedent se reconstituie creditele bugetare corespunzătoare cheltuielilor efectuate în anul 1998 de unităţile din subordinea Ministerului Finanţelor, iar diferenţa se repartizează potrivit legii.  +  Articolul 53 (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finanţelor în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabila, decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Finanţelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu aceasta destinaţie în bugetul de stat pe anul 1998. (2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigura şi fondurile necesare aplicării Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.  +  Articolul 54Pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 1998 se aloca din bugetul de stat transferuri în suma de 1.665,1 miliarde lei, din care suma de 152,4 miliarde lei reprezintă dobânda datorată trezoreriei statului pentru sumele utilizate temporar, în anul 1997, din contul trezoreriei pentru acoperirea deficitului înregistrat de bugetul asigurărilor sociale de stat.  +  Articolul 55 (1) Deficitul bugetului asigurărilor sociale de stat, înregistrat la finele anului 1997, precum şi eventualul deficit temporar din cursul anului 1998 se finanţează, în anul 1998, din disponibilităţile aflate în contul general al trezoreriei statului. (2) La finele anului 1998, din eventualele economii la transferurile către bugetul asigurărilor sociale de stat se pot acoperi şi deficitul înregistrat la finele anului 1997 la bugetul respectiv, precum şi dobânzile aferente finanţării deficitului acestui buget. (3) În bugetul de stat pe anul 1998 este cuprinsă şi suma de 90,7 miliarde lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1996.  +  Articolul 56Limitele valorice privind competenţa de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii care se finanţează, potrivit legii, din bugetul de stat şi din bugetele fondurilor speciale, precum şi din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, prevăzute în Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice, se modifica conform prevederilor anexei nr. 20.  +  Articolul 57Se autorizeaza Ministerul Finanţelor ca, pentru plata datoriei României către Polonia, decurgând din acordul guvernamental bilateral de cliring pe Polonia, sa stabilească nivelul costurilor din lei în dolari, aferente modernizării drumului comunal Cacica-Solonetu Nou, în limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv, conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997, aprobată prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar, comunicat de Banca Naţionala a României, în vigoare la data emiterii facturii reprezentând executarea lucrărilor.  +  Articolul 58În vederea încadrării în limita aprobată pentru deficitul bugetului de stat, Ministerul Finanţelor va analiza lunar realizarea veniturilor bugetare şi va limita efectuarea cheltuielilor bugetare pentru asigurarea echilibrului bugetar aprobat prin prezenta lege.  +  Articolul 59Guvernul poate prezenta Parlamentului, până la data de 30 noiembrie 1998, propuneri de rectificare a bugetului de stat şi a bugetelor fondurilor speciale pe anul 1998, ca urmare a schimbărilor intervenite în evoluţia indicatorilor macroeconomici, a unor măsuri fiscale, a adaptării legislaţiei la condiţiile economiei de piaţa sau a altor cauze justificate.  +  Articolul 60Anexele nr. 1-20 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 26 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORANDREI IOAN CHILIMANPREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN  +  Anexa 1
                   
    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998
    - Sinteza -
    - mii lei -
    CapitolSubcapitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 1998Intrări de credite externeTOTAL
    AB123=1+2
                   
    0001       VENITURI75.417.300.000   75.417.300.000
    0002       I. VENITURI CURENTE67.499.170.000   67.499.170.000
    0003       A. VENITURI FISCALE65.024.470.000   65.024.470.000
    0004       A1. IMPOZITE DIRECTE20.324.000.000   20.324.000.000
    0101       IMPOZITUL PE PROFIT11.010.000.000   11.010.000.000
    0201       IMPOZITUL PE SALARII8.380.000.000   8.380.000.000
      01     Impozitul pe salarii - total -13.191.000.000   13.191.000.000
      02     Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)-4.811.000.000   -4.811.000.000
    0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE934.000.000   934.000.000
      01     Impozit pe veniturile persoanelor fizice şi juridice nerezidente220.000.000   220.000.000
      02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor12.000.000   12.000.000
      03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale691.000.000   691.000.000
      04     Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici8.000.000   8.000.000
      30     Alte încasări din impozite directe3.000.000   3.000.000
    1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE44.700.470.000   44.700.470.000
    1301       TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ25.891.000.000   25.891.000.000
    1401       ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE12.841.000.000   12.841.000.000
      01     Accize10.333.000.000   10.333.000.000
      02     Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale2.508.000.000   2.508.000.000
    1601       TAXE VAMALE4.515.000.000   4.515.000.000
      01     Taxe vamale de la persoane juridice4.405.000.000   4.405.000.000
      02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale110.000.000   110.000.000
    1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE1.453.470.000   1.453.470.000
      02     Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen100.000   100.000
      03     Taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare462.000.000   462.000.000
      04     Taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale341.670.000   341.670.000
      05     Taxe asupra tranzacţiilor cu valori mobiliare80.000.000   80.000.000
      10     Taxe judiciare de timbru250.000.000   250.000.000
      11     Taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor9.700.000   9.700.000
      12     Taxe de timbru pentru activitatea notarială200.000.000   200.000.000
      30     Alte încasări din impozite indirecte110.000.000   110.000.000
    1900       B. VENITURI NEFISCALE2.474.700.000   2.474.700.000
    2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME336.000.000   336.000.000
    2101       VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE434.700.000   434.700.000
      01     Taxe de metrologie200.000   200.000
      02     Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică8.500.000   8.500.000
      03     Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri13.000.000   13.000.000
      04     Taxe consulare160.000.000   160.000.000
      05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii4.000.000   4.000.000
      07     Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal2.500.000   2.500.000
      08     Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor2.500.000   2.500.000
      09     Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare50.000.000   50.000.000
      10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului1.000.000   1.000.000
      12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate4.000.000   4.000.000
      13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate9.000.000   9.000.000
      30     Alte venituri de la instituţiile publice180.000.000   180.000.000
    2201       DIVERSE VENITURI1.691.200.000   1.691.200.000
      01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive6.000.000   6.000.000
      03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale227.200.000   227.200.000
      04     Încasări din cota reţinută, conformCodului penal3.000.000   3.000.000
      05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi400.000.000   400.000.000
      07     Venituri din concesiuni751.000.000   751.000.000
      09     Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului12.000.000   12.000.000
      12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii170.000.000   170.000.000
      16     Venituri realizate din încasarea debitelor evidenţiate în bilanţurile de lichidare a patrimoniului fostelor cooperative agricole de producţie2.000.000   2.000.000
      30     Încasări din alte surse120.000.000   120.000.000
    2401       VĂRSĂMINTE DIN DIVIDENDELE ÎNCASATE DE FONDUL PROPRIETĂŢII DE STAT12.800.000   12.800.000
    3000       II. VENITURI DIN CAPITAL6.576.030.000   6.576.030.000
    3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI6.576.030.000   6.576.030.000
      01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice10.000.000   10.000.000
      02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele materiale naţionale şi de mobilizare5.000.000   5.000.000
      04     Venituri din privatizare669.730.000   669.730.000
      05     Vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului5.891.300.000   5.891.300.000
    4200       VI. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE1.342.100.000   1.342.100.000
    4201       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE1.342.100.000   1.342.100.000
      01     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale1.000.000   1.000.000
      05     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat100.000   100.000
      07     încasări din rambursarea împrumuturilor pentru finanţarea lucrărilor agricole316.000.000   316.000.000
      08     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru constituirea fondului grâului489.000.000   489.000.000
      09     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL Şi ROMGAZ360.000.000   360.000.000
      10     încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară176.000.000   176.000.000
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL88.443.700.0007.337.098.87795.780.798.877
        01   CHELTUIELI CURENTE77.886.836.5382.195.823.36080.082.659.898
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.783.909.24517.362.13816.801.271.383
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.699.513.733123.935.0789.823.448.811
        34   SUBVENŢII2.979.216.276   2.979.216.276
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.184.154.276   1.184.154.276
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.253.762.000   1253.762.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif541.300.000   541.300.000
        36   PRIME183.000.000   183.000.000
        38   TRANSFERURI24.391.965.6112.054.526.14426.446.491.755
        39   Transferuri consolidabile8.762.123.612   8.762.123.612
        3901Transferul din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energia termică şi transportul urban de călători2.150.000.000   2.150.000.000
        3902Transferul din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii2.388.580.000   2.388.580.000
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe400.000.000   400.000.000
        3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.665.165.846   1.665.165.846
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor300.000.000   300.000.000
        3908Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident538.457.530   538.457.530
        3909Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.076.052.025   1.076.052.025
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii243.868.211   243.868.211
        40   Transferuri neconsolidabile15.629.841.9992.054.526.14417.684.368.143
        4001Locuinţe572.558.000   572.558.000
        4002Burse488.439.852   488.439.852
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.658.461.285   4.658.461.285
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.851.742.055   1.851.742.055
        4008Ajutoare sociale400.000   400.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii5.854.521   5.854.521
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale210.218.245   210.218.245
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale30.000   30.000
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   160.000.000
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare110.000.000   110.000.000
        4017Fondul pentru stimularea inovării27.441.671   27.441.671
        4018Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199690.758.149   90.758.149
        4020Alte transferuri6.706.856.8952.054.526.1448.761.383.039
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   498.300.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.781.326   248.781.326
        49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE20.177.680.000   20.177.680.000
        60   REZERVE3.671.551.673   3.671.551.673
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.047.756.2095.141.275.51710.189.031.726
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE2.454.843.550   2.454.843.550
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale113.875.000   113.875.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă968.550   968.550
        8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii940.000.000   940.000.000
        8007Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ1.400.000.000   1.400.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.054.263.703   3.054.263.703
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite3.010.248.353   3.010.248.353
        8501Rambursări de credite externe2.141.803.958   2.141.803.958
        8502Plăti de dobânzi şi comisioane868.444.395   868.444.395
        88   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE      
            DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE44.015.350   44.015.350
        8801Rambursări de credite interne30.147.500   30.147.500
        8802Plăti de dobânzi şi comisioane13.867.850   13.867.850
    5100       Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE8.285.573.593493.700.3043.779.273.897
    5101       Autorităţi publice3.285.573.593493.700.3043.779.273.897
        01   CHELTUIELI CURENTE2.761.897.6503.631.7762.765.529.426
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.027.043.73512.9602.027.056.695
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII606.633.6153.618.816610.252.431
        34   SUBVENŢII616.570   616.570
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice616.570   616.570
        38   TRANSFERURI127.603.730   127.603.730
        40   Transferuri neconsolidabile127.603.730   127.603.730
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale127.355.730   127.355.730
        4020Alte transferuri248.000   248.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL452.173.143490.068.528942.241.671
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE71.502.800   71.502.800
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite71.502.800   71.502.800
        8501Rambursări de credite externe43.400.000   43.400.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane28.102.800   28.102.800
      01     Preşedinţia României33.600.800   33.600.800
      02     Autorităţi legislative364.920.385   364.920.385
      03     Autorităţi judecătoreşti997.102.2965.060.3041.002.162.600
      04     Alte organe ale autorităţilor publice130.787.993   130.787.993
      05     Autorităţi executive1.759.162.119488.640.0002.247.802.119
    5400       Partea a II-a - APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ12.110.822.4623.200.246.40015.311.068.862
        01   CHELTUIELI CURENTE9.692.998.800   9.692.998.800
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL4.299.890.958   4.299.890.958
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.483.994.202   4.483.994.202
        34   SUBVENŢII540.744.387   540.744.387
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice540.744.387   540.744.387
        38   TRANSFERURI368.369.253   368.369.253
        39   Transferuri consolidabile67.028.591   67.028.591
        40   Transferuri neconsolidabile301.340.662   301.340.662
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii23.480   23.480
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale2.797.182   2.797.182
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   160.000.000
        4020Alte transferuri138.520.000   138.520.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL934.191.0293.200.246.4004.134.437.429
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.483.632.633   1.483.632.633
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.483.632.633   1.483.632.633
        8501Rambursări de credite externe1.275.890.077   1.275.890.077
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane207.742.556   207.742.556
    5401       Apărare naţională6.793.057.3882.883.840.0009.676.897.388
        01   CHELTUIELI CURENTE5.063.905.543   5.063.905.543
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.162.099.230   2.162.099.230
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.612.261.860   2.612.261.860
        38   TRANSFERURI289.544.453   289.544.453
        39   Transferuri consolidabile29.491.115   29.491.115
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii29.491.115   29.491.115
        40   Transferuri neconsolidabile260.053.338   260.053.338
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale53.338   53.338
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   160.000.000
        4020Alte transferuri100.000.000   100.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL487.311.8452.883.840.0003.371.151.845
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.241.840.000   1.241.840.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.241.840.000   1.241.840.000
        8501Rambursări de credite externe1.087.856.000   1.087.856.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane153.984.000   153.984.000
      01     Administraţie centrală53.100.000   53.100.000
      02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii6.146.857.3882.883.840.0009.030.697.388
      03     Acţiuni de integrare euroatlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă380.000.000   380.000.000
      04     Parteneriat pentru Pace53.100.000   53.100.000
      05     Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   160.000.000
    5501       Ordinea publică şi siguranţa naţională5.317.765.074316.406.4005.634.171.474
        01   CHELTUIELI CURENTE4.629.093.257   4.629.093.257
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.137.791.728   2.137.791.728
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.871.732.342   1.871.732.342
        34   SUBVENŢII540.744.387   540.744.387
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice540.744.387   540.744.387
        38   TRANSFERURI78.824.800   78.824.800
        39   Transferuri consolidabile37.537.476   37.537.476
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii37.537.476   37.537.476
        40   Transferuri neconsolidabile41.287.324   41.287.324
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii23.480   23.480
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale2.743.844   2.743.844
        4020Alte transferuri38.520.000   38.520.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL446.879.184316.406.400763.285.584
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE241.792.633   241.792.633
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite241.792.633   241.792.633
        8501Rambursări de credite externe188.034.077   188.034.077
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane53.758.556   53.758.556
      01     Administraţie centrală106.124.903   106.124.903
      02     Poliţie1.820.244.274   1.820.244.274
      03     Protecţie şi pază contra incendiilor284.721.066   284.721.066
      04     Paza şi supravegherea frontierei484.299.026   484.299.026
      05     Jandarmerie585.542.862   585.542.862
      06     Siguranţa naţională1.265.430.886316.406.4001.581.837.286
      07     Penitenciare558.354.387   558.354.387
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională213.047.670   213.047.670
    5700       Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE24.194.100.7341.002.546.02925.196.646.763
        01   CHELTUIELI CURENTE21.847.897.065183.745.44022.031.642.505
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL9.498.401.95217.349.1789.515.751.130
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.161.796.860110.716.2623.272.513.122
        34   SUBVENŢII635.727.497   635.727.497
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice635.727.497   635.727.497
        38   TRANSFERURI8.551.970.75655.680.0008.607.650.756
        39   Transferuri consolidabile176.575.470   176.575.470
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii176.575.470   176.575.470
        40   Transferuri neconsolidabile8.375.395.28655.680.0008.431.075.286
        4002Burse488.439.852   488.439.852
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.658.461.285   4.658.461.285
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.851.742.055   1.851.742.055
        4008Ajutoare sociale400.000   400.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii5.831.041   5.831.041
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale39.532.515   39.532.515
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale30.000   30.000
        4020Alte transferuri1.330.958.53855.680.0001.386.638.538
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.858.467.706818.800.5892.677.268.295
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE,      
            PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI      
            COMISIOANE LA CREDITE487.735.963   487.735.963
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite487.735.963   487.735.963
        8501Rambursări de credite externe310.906.841   310.906.841
        8502Plăti de dobânzi şi comisioane176.829.122   176.829.122
    5701       Învăţământ11.850.339.165223.680.00012.074.019.165
        01   CHELTUIELI CURENTE10.586.488.200172.786.08010.759.274.280
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL8.337.630.77917.349.1788.354.979.957
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.597.486.85999.756.9021.697.243.761
        34   SUBVENŢII117.632.400   117.632.400
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice117.632.400   117.632.400
        38   TRANSFERURI533.738.16255.680.000589.418.162
        39   Transferuri consolidabile352.200   352.200
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii352.200   352.200
        40   Transferuri neconsolidabile533.385.96255.680.000589.065.962
        4002Burse488.439.852   488.439.852
        4020Alte transferuri44.946.11055.680.000100.626.110
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.239.562.96550.893.9201.290.456.885
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE24.288.000   24.288.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite24.288.000   24.288.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane24.288.000   24.288.000
      01     Administraţie centrală39.350.000   39.350.000
      02     Învăţământ preşcolar805.197.359   805.197.359
      03     Învăţământ primar şi gimnazial4.089.102.180126.022.5104.215.124.690
      04     Învăţământ liceal1.973.634.25641.977.4902.015.611.746
      05     Învăţământ profesional274.384.520   274.384.520
      06     Învăţământ postliceal140.200.000   140.200.000
      08     Învăţământ special658.409.470   658.409.470
      09     Învăţământ superior2.312.550.30755.680.0002.368.230.307
      10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice82.768.885   82.768.885
      14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi74.130.000   74.130.000
      25     Servicii publice descentralizate662.151.080   662.151.080
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ738.461.108   738.461.108
    5801       Sănătate3.838.891.261754.937.0694.593.828.330
        01   CHELTUIELI CURENTE2.871.804.630   2.871.804.630
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL920.874.878   920.874.878
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII854.074.773   854.074.773
        38   TRANSFERURI1.096.854.979   1.096.854.979
        39   Transferuri consolidabile88.050   88.050
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii88.050   88.050
        40   Transferuri neconsolidabile1.096.766.929   1.096.766.929
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.812.525   12.812.525
        4020Alte transferuri1.083.954.404   1.083.954.404
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL510.454.668754.937.0691.265.391.737
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE456.631.963   456.631.963
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite456.631.963   456.631.963
        8501Rambursări de credite externe306.586.841   306.586.841
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane150.045.122   150.045.122
      01     Administraţie centrală69.474.223   69.474.223
      02     Dispensare medicale159.293.995   159.293.995
      03     Spitale1.445.260.834754.937.0692.200.197.903
      04     Sanatorii şi preventorii157.460.654   157.460.654
      05     Creşe108.512.715   108.512.715
      07     Centre de transfuzii sanguine66.029.653   66.029.653
      08     Servicii de ambulanţă23.679.219   23.679.219
      09     Centre de sănătate, diagnostic şi tratament7.220.000   7.220.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare1.801.959.968   1.801.959.968
    5901       Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret1.459.523.932   1.459.523.932
        01   CHELTUIELI CURENTE1.380.699.732   1.380.699.732
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL160.732.122   160.732.122
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII596.569.379   596.569.379
        34   SUBVENŢII512.728.711   512.728.711
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice512.728.711   512.728.711
        38   TRANSFERURI110.669.520   110.669.520
        39   Transferuri consolidabile35.220   35.220
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii35.220   35.220
        40   Transferuri neconsolidabile110.634.300   110.634.300
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale23.448.800   23.448.800
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale30.000   30.000
        4020Alte transferuri87.155.500   87.155.500
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL78.824.200   78.824.200
      01     Administraţie centrală36.320.343   36.320.343
      02     Biblioteci publice naţionale44.304.250   44.304.250
      04     Muzee87.980.912   87.980.912
      05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte113.841.641   113.841.641
      15     Culte religioase132.400.000   132.400.000
      20     Activitatea sportivă293.199.848   293.199.848
      21     Activitatea de tineret21.918.600   21.918.600
      25     Servicii publIce descentralizate29.867.959   29.867.959
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret699.690.379   699.690.379
    6001       Asistentă socială alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii7.045.346.37623.928.9607.069.275.336
        01   CHELTUIELI CURENTE7.008.904.50310.959.3607.019.863.863
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL79.164.173   79.164.173
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII113.665.84910.959.360124.625.209
        34   SUBVENŢII5.366.386   5.366.386
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.366.386   5.366.386
        38   TRANSFERURI6.810.708.095   6.810.708.095
        39   Transferuri consolidabile176.100.000   176.100.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii176.100.000   176.100.000
        40   Transferuri neconsolidabile6.634.608.095   6.634.608.095
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.658.461.285   4.658.461.285
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.851.742.055   1.851.742.055
        4008Ajutoare sociale400.000   400.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii5.831.041   5.831.041
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.271.190   3.271.190
        4020Alte transferuri114.902.524   114.902.524
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL29.625.87312.969.60042.595.473
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.816.000   6.816.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.816.000   6.816.000
        8501Rambursări de credite externe4.320.000   4.320.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.496.000   2.496.000
      01     Administraţie centrală21.709.158   21.709.158
      02     Cămine de bătrâni şi pensionari1.500.000   1.500.000
      08     Centre de primire a minorilor454.000   454.000
      09     Ajutor social400.000   400.000
      10     Plasament familial32.902.524   32.902.524
      15     Alocaţia de stat pentru copii3.740.080.405   3.740.080.405
      17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen795.392   795.392
      18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat5.500.000   5.500.000
      19     Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii918.380.880   918.380.880
      20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari873.623.863   873.623.863
      21     Pensii militari999.956.561   999.956.561
      25     Servicii publice descentralizate84.610.43611.964.48096.574.916
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani2.000.000   2.000.000
      50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii363.433.15711.964.480375.397.637
    6300       Partea a IV a - SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE1.071.356.232   1.071.356.232
        01   CHELTUIELI CURENTE752.086.708   752.086.708
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL46.390.304   46.390.304
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII18.123.404   18.123.404
        38   TRANSFERURI687.573.000   687.573.000
        40   Transferuri neconsolidabile687.573.000   687.573.000
        4001Locuinţe572.558.000   572.558.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale15.000   15.000
        4020Alte transferuri115.000.000   115.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL319.269.524   319.269.524
    6301       Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe798.424.655   798.424.655
        01   CHELTUIELI CURENTE695.641.425   695.641.425
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.463.167   6.463.167
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.605.258   1.605.258
        38   TRANSFERURI687.573.000   687.573.000
        40   Transferuri neconsolidabile687.573.000   687.573.000
        4001Locuinţe572.558.000   572.558.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale15.000   15.000
        4020Alte transferuri115.000.000   115.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL102.783.230   102.783.230
      01     Administraţie centrală8.732.425   8.732.425
      08     Locuinţe674.692.230   674.692.230
      50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe115.000.000   115.000.000
    6401       Mediu şi ape272.931.577   272.931.577
        01   CHELTUIELI CURENTE56.445.283   56.445.283
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL39.927.137   39.927.137
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII16.518.146   16.518.146
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL216.486.294   216.486.294
      01     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice178.886.294   178.886.294
      02     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării84.260.804   84.260.804
      03     Prospecţiuni geologice privind sursele de apă896.580   896.580
      04     Controlul activităţii nucleare8.887.899   8.887.899
    6600       Partea a V-a - ACŢIUNI ECONOMICE10.818.663.6862.640.606.14413.459.269.830
        01   CHELTUIELI CURENTE8.400.792.5932.008.446.14410.409.238.737
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL618.336.276   618.336.276
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII572.031.9469.600.000581.631.946
        34   SUBVENŢII1.801.262.000   1.801.262.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice6.200.000   6.200.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.253.762.000   1.253.762.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif541.300.000   541.300.000
        36   PRIME183.000.000   183.000.000
        38   TRANSFERURI5.226.162.3711.998.846.1447.225.008.515
        40   Transferuri neconsolidabile5.226.162.3711.998.846.1447.225.008.515
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale24.480.000   24.480.000
        4020Alte transferuri4.952.901.0451.998.846.1446.951.747.189
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.781.326   248.781.326
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.406.478.786632.160.0002.038.638.786
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.011.392.307   1.011.392.307
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite967.376.957   967.376.957
        8501Rambursări de credite externe511.607.040   511.607.040
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane455.769.917   455.769.917
        88   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE44.015.350   44.015.350
        8801Rambursări de credite interne30.147.500   30.147.500
        8802Plăti de dobânzi şi comisioane13.867.850   13.867.850
    6601       Industrie2.080.087.3769.438.1442.089.525.520
        01   CHELTUIELI CURENTE1.643.486.8739.438.1441.652.925.017
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL67.130.777   67.130.777
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII177.256.770   177.256.770
        34   SUBVENŢII1.075.662.000   1.075.662.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice6.200.000   6.200.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.069.162.000   1.069.162.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif300.000   300.000
        38   TRANSFERURI323.437.3269.438.144332.875.470
        40   Transferuri neconsolidabile323.437.3269.438.144332.875.470
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.720.000   6.720.000
        4020Alte transferuri67.936.0009.438.14477.374.144
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.781.326   248.781.326
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL431.411.386   431.411.386
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.189.117   5.189.117
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.189.117   5.189.117
        8501Rambursări de credite externe1.920.000   1.920.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane3.269.117   3.269.117
      01     Administraţie centrală135.311.5059.438.144144.749.649
      02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale124.000.000   124.000.000
      03     Combustibili minerali solizi558.538.000   558.538.000
      06     Resurse minerale, altele decât combustibili1.122.027.754   1.122.027.754
      07     Industrie prelucrătoare7.258.000   7.258.000
      50     Alte cheltuieli în domeniul industriei132.952.117   132.952.117
    6701       Agricultură şi silvicultură4.654.794.704   4.654.794.704
        01   CHELTUIELI CURENTE4.327.842.004   4.327.842.004
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL488.286.201   488.286.201
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII243.775.803   243.775.803
        34   SUBVENŢII541.000.000   541.000.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif541.000.000   541.000.000
        36   PRIME183.000.000   183.000.000
        38   TRANSFERURI2.871.780.000   2.871.780.000
        40   Transferuri neconsolidabile2.871.780.000   2.871.780.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.480.000   12.480.000
        4020Alte transferuri2.859.300.000   2.859.300.000
        70 84   CHELTUIELI DE CAPITAL RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI277.600.060   277.600.060
            COMISIOANE LA CREDITE49.352.640   49.352.640
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite49.352.640   49.352.640
        8501Rambursări de credite externe31.405.440   31.405.440
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane17.947.200   17.947.200
      01     Administraţie centrală15.125.232   15.125.232
      02     Amendare soluri acide şi alcaline7.460.685   7.460.685
      03     Acoperire sume fixe la seminţe80.000.000   80.000.000
      04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal121.850.783   121.850.783
      05     Reproducţie şi selecţie animale, prevenire şi combatere boli în sectorul animal111.694.432   111.694.432
      06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole21.919.680   21.919.680
      07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli60.000.000   60.000.000
      10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli3.010.000.000   3.010.000.000
      11     Fondul seminţelor de rezervă100.000.000   100.000.000
      14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului429.432.960   429.432.960
      15     Silvicultură30.597.260   30.597.260
      25     Servicii publice descentralizate537.796.354   537.796.354
      50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii128.917.318   128.917.318
    6801       Transporturi şi comunicaţii3.267.946.9022.621.568.0005.889.514.902
        01   CHELTUIELI CURENTE1.816.225.4691.989.408.0003.805.633.469
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL27.955.785   27.955.785
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII25.089.684   25.089.684
        34   SUBVENŢII184.600.000   184.600.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi184.600.000   184.600.000
        38   TRANSFERURI1.578.580.0001.989.408.0003.567.988.000
        40   Transferuri neconsolidabile1.578.580.0001.989.408.0003.567.988.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.280.000   5.280.000
        4020Alte transferuri1.573.300.0001.989.408.0003.562.708.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL495.254.883632.160.0001.127.414.883
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE956.466.550   956.466.550
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite912.451.200   912.451.200
        8501Rambursări de credite externe478.281.600   478.281.600
        8502Plăti de dobânzi şi comisioane434.169.600   434.169.600
        88   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE44.015.350   44.015.350
        8801Rambursări de credite interne30.147.500   30.147.500
        8802Plăti de dobânzi şi comisioane13.867.850   13.867.850
      01     Administraţie centrală19.561.008   19.561.008
      02     Aviaţie civilă684.426.984145.440.000829.866.984
      03     Navigaţie civilă113.576.827132.000.000245.576.827
      05     Drumuri şi poduri1.192.332.0001.437.792.0002.630.124.000
      06     Transport feroviar930.291.783419.616.0001.349.907.783
      07     Transport în comun311.700.000486.720.000798.420.000
      10     Comunicaţii15.458.300   15.458.300
      50     Alte cheltuieli în domeniul transporturilor şi comunicaţiilor600.000   600.000
    6901       Alte acţiuni economice815.834.7049.600.000825.434.704
        01   CHELTUIELI CURENTE613.238.2479.600.000622.838.247
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL34.963.513   34.963.513
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII125.909.6899.600.000135.509.689
        38   TRANSFERURI452.365.045   452.365.045
        40   Transferuri neconsolidabile452.365.045   452.365.045
        4020Alte transferuri452.365.045   452.365.045
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL202.212.457   202.212.457
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE384.000   384.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite384.000   384.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane384.000   384.000
      01     Administraţie centrală6.486.0342.880.0009.366.034
      02     Rezerve materiale naţionale şi de mobilizare281.442.803   281.442.803
      03     Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri2.424.868   2.424.868
      04     Meteorologie şi hidrologie30.934.455   30.934.455
      05     Stimulare producţie de export şi a exportului300.000.000   300.000.000
      06     Acţiuni de cooperare economică internaţională83.000.000   83.000.000
      50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice111.546.5446.720.000118.266.544
    7100       Partea a VI-a - ALTE ACŢIUNI2.050.094.520   2.050.094.520
        01   CHELTUIELI CURENTE1.972.918.499   1.972.918.499
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL293.846.020   293.846.020
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII856.933.706   856.933.706
        34   SUBVENŢII865.822   865.822
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice865.822   865.822
        38   TRANSFERURI821.272.951   821.272.951
        39   Transferuri consolidabile264.150   264.150
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii264.150   264.150
        40   Transferuri neconsolidabile821.008.801   821.008.801
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.037.818   16.037.818
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare110.000.000   110.000.000
        4017Fondul pentru stimularea inovării27.441.671   27.441.671
        4020Alte transferuri169.229.312   169.229.312
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   498.300.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL77.176.021   77.176.021
    7101       Cercetare ştiinţifică1.194.183.930   1.194.183.930
        01   CHELTUIELI CURENTE1.120.358.609   1.120.358.609
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL114.213.350   114.213.350
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII800.908.206   800.908.206
        34   SUBVENŢII865.822   865.822
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice865.822   865.822
        38   TRANSFERURI204.371.231   204.371.231
        39   Transferuri consolidabile52.830   52.830
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii52.830   52.830
        40   Transferuri neconsolidabile204.318.401   204.318.401
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.037.818   16.037.818
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare110.000.000   110.000.000
        4017Fondul pentru stimularea inovării27.441.671   27.441.671
        4020Alte transferuri50.838.912   50.838.912
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL73.825.321   73.825.321
      01     Administraţie centrală44.320.190   44.320.190
      02     Cercetare fundamentală161.687.030   161.687.030
      03     Cercetare aplicativă şi experimentală901.180.093   901.180.093
      50     Alte instituţii şi acţiuni pentru cercetare ştiinţifică86.996.617   86.996.617
    7201       Alte acţiuni357.610.590   357.610.590
        01   CHELTUIELI CURENTE354.259.890   354.259.890
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL179.632.670   179.632.670
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII56.025.500   56.025.500
        38   TRANSFERURI118.601.720   118.601.720
        39   Transferuri consolidabile211.320   211.320
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii211.320   211.320
        40   Transferuri neconsolidabile118.390.400   118.390.400
        4020Alte transferuri118.390.400   118.390.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.350.700   3.350.700
      01     Administraţie centrală vamală şi unităţi teritoriale182.181.700   182.181.700
      03     Distrugere tehnică militară3.230.000   3.230.000
      05     Acordarea de medalii comemorative1.000.000   1.000.000
      06     Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internaţionale2.715.000   2.715.000
      07     Protecţie civilă39.417.290   39.417.290
      08     Executarea silită a creanţelor bugetare15.000.000   15.000.000
      10     Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale63.890.400   63.890.400
      11     Onorarii pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal10.000.000   10.000.000
      50     Alte cheltuieli40.176.200   40.176.200
    7801       Cheltuieli din Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsămintele din privatizare498.300.000   498.300.000
        01   CHELTUIELI CURENTE498.300.000   498.300.000
        38   TRANSFERURI498.300.000   498.300.000
        40   Transferuri neconsolidabile498.300.000   498.300.000
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   498.300.000
      01     Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   498.300.000
    8500       Partea a VII-a - TRANSFERURI8.609.013.550   8.609.013.550
    8501       Transferuri din bugetul de stat8.609.013.550   8.609.013.550
      01     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători2.150.000.000   2.150.000.000
      02     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii2.388.580.000   2.388.580.000
      03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe400.000.000   400.000.000
      04     Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.665.165.846   1.665.165.846
      05     Transferuri din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199690.758.149   90.758.149
      07     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor300.000.000   300.000.000
      08     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident538.457.530   538.457.530
      09     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.076.052.025   1.076.052.025
    8600       Partea a VIII-a - ÎMPRUMUTURI ACORDATE2.454.843.550   2.454.843.550
    8601       Împrumuturi2.454.843.550   2.454.843.550
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE2.454.843.550   2.454.843.550
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale113.875.000   113.875.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă968.550   968.550
        8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii940.000.000   940.000.000
        8007Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ1.400.000.000   1.400.000.000
      02     Împrumuturi pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale113.875.000   113.875.000
      05     Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă968.550   968.550
      06     Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii940.000.000   940.000.000
      07     Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ1.400.000.000   1.400.000.000
    8800       Partea a IX-a - PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI ALTE CHELTUIELI AFERENTE DATORIEI PUBLICE20.177.680.000   20.177.680.000
    8801       Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli20.177.680.000   20.177.680.000
      01     Dobânzi aferente datoriei publice interne15.830.900.000   15.830.900.000
      02     Dobânzi aferente datoriei publice externe466.870.000   466.870.000
      03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii1.644.900.000   1.644.900.000
      04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe2.235.010.000   2.235.010.000
    9500       Partea a XI-a - FONDURI DE REZERVĂ3.671.551.673   3.671.551.673
    9501       Fonduri de rezervă3.671.551.673   3.671.551.673
      01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului126.551.673   126.551.673
      02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului25.000.000   25.000.000
      03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova20.000.000   20.000.000
      04     Fond la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsămintele din privatizare3.500.000.000*)   3.500.000.000*)
    9901       DEFICIT-13.026.400.000-7.337.098.877-20.363.498.877
  ---------- Notă *) la care, adăugându-se sumele de 498,3 miliarde lei cheltuieli pentru închiderea şi conservarea minelor şi 1.893,0 miliarde lei, acoperirea parţială a dobânzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricolă - S.A., totalul este de 5.891,3 miliarde lei, reprezentând vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului.
   +  Anexa 2
     
    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1998  - Sinteza -  - detalierea pe articole de cheltuieli -                                                                                            - mii lei -
                   
    Ca- pitolSub- capitolTitlu/ ArticolAlineatDenumire indicatorProgram 1998Intrări de credite externeTOTAL
             
    AB123 = 1 + 2
                   
    5001       II. CHELTUIELI - TOTAL88.443.700.0007.337.098.87795.780.798.877
        01   CHELTUIELI CURENTE77.886.836.5382.195.823.36080.082.659.898
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL16.783.909.24517.362.13816.801.271.383
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII9.699.513.733123.935.0789.823.448.811
        34   SUBVENŢII2.979.216.276   2.979.216.276
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice1.184.154.276   1.184.154.276
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.253.762.000   1.253.762.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif541.300.000   541.300.000
        36   PRIME183.000.000   183.000.000
        38   TRANSFERURI24.391.965.6112.054.526.14426.446.491.755
        39   Transferuri consolidabile8.762.123.612   8.762.123.612
        3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energia termică şi transportul urban de călători2.150.000.000   2.150.000.000
        3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii2.388.580.000   2.388.580.000
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe400.000.000   400.000.000
        3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.665.165.846   1.665.165.846
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor300.000.000   300.000.000
        3908Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident538.457.530   538.457.530
        3909Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.076.052.025   1.076.052.025
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii243.868.211   243.868.211
        40   Transferuri neconsolidabile15.629.841.9992.054.526.14417.684.368.143
        4001Locuinţe572.558.000   572.558.000
        4002Burse488.439.852   488.439.852
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.658.461.285   4.658.461.285
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.851.742.055   1.851.742.055
        4008Ajutoare sociale400.000   400.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii5.854.521   5.854.521
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale210.218.245   210.218.245
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale30.000   30.000
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   160.000.000
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare110.000.000   110.000.000
        4017Fondul pentru stimularea inovării27.441.671   27.441.671
        4018Transferuri de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199690.758.149   90.758.149
        4020Alte transferuri6.706.856.8952.054.526.1448.761.383.039
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   498.300.000
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.781.326   248.781.326
        49   DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE20.177.680.000   20.177.680.000
        5001Dobânzi aferente datoriei publice interne15.830.900.000   15.830.900.000
        5002Dobânzi aferente datoriei publice externe466.870.000   466.870.000
        5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii1.644.900.000   1.644.900.000
        5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe2.235.010.000   2.235.010.000
        60   REZERVE3.671.551.673   3.671.551.673
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL5.047.756.2095.141.275.51710.189.031.726
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE2.454.843.550   2.454.843.550
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale113.875.000   113.875.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă968.550   968.550
        8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii940.000.000   940.000.000
        8007Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ1.400.000.000   1.400.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.054.263.703   3.054.263.703
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite3.010.248.353   3.010.248.353
        8501Rambursări de credite externe2.141.803.958   2.141.803.958
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane868.444.395   868.444.395
        88   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE44.015.350   44.015.350
        8801Rambursări de credite interne30.147.500   30.147.500
    5101   8802Plăţi de dobânzi şi comisioane Autorităţi publice13.867.850 3.285.573.593493.700.30413.867.850 3.779.273.897
        01   CHELTUIELI CURENTE2.761.897.6503.631.7762.765.529.426
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.027.043.73512.9602.027.056.695
        10   Cheltuieli cu salariile1.453.769.69312.9601.453.782.653
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat304.845.488   304.845.488
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj66.260.763   66.260.763
                   
        13   Deplasări, detaşări, transferări137.246.159   137.246.159
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară97.619.959   97.619.959
        1302- deplasări în străinătate39.626.200   39.626.200
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate64.921.632   64.921.632
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII606.633.6153.618.816610.252.431
        21   Drepturi cu caracter social12.177   12.177
        22   Hrană617.542   617.542
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie261.914.61422.080261.936.694
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional68.376.615   68.376.615
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament16.690.775   16.690.775
        27   Reparaţii curente46.454.321   46.454.321
        28   Reparaţii capitale132.462.530255.792132.718.322
        29   Cărţi şi publicaţii12.339.186   12.339.186
        30   Alte cheltuieli67.765.8553.340.94471.106.799
        34   SUBVENŢII616.570   616.570
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice616.570   616.570
        38   TRANSFERURI127.603.730   127.603.730
        40   Transferuri neconsolidabile127.603.730   127.603.730
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale127.355.730   127.355.730
        4020Alte transferuri248.000   248.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL452.173.143490.068.528942.241.671
        72   Investiţii ale instituţiilor publice452.173.143490.068.528942.241.671
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE71.502.800   71.502.800
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite71.502.800   71.502.800
        8501Rambursări de credite externe43.400.000   43.400.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane28.102.800   28.102.800
                   
    5401       Apărare naţională6.793.057.3882.883.840.0009.676.897.388
        01   CHELTUIELI CURENTE5.063.905.543   5.063.905.543
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.162.099.230   2.162.099.230
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.612.261.860   2.612.261.860
        38   TRANSFERURI289.544.453   289.544.453
        39   Transferuri consolidabile29.491.115   29.491.115
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii29.491.115   29.491.115
        40   Transferuri neconsolidabile260.053.338   260.053.338
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale53.338   53.338
        4015Plăţi efectuate în cadrul programului de redistribuire a forţei de muncă160.000.000   160.000.000
        4020Alte transferuri100.000.000   100.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL487.311.8452.883.840.0003.371.151.845
        72   Investiţii ale instituţiilor publice455.611.8452.883.840.0003.339.451.845
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat31.700.000   31.700.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE1.241.840.000   1.241.840.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite1.241.840.000   1.241.840.000
        8501Rambursări de credite externe1.087.856.000   1.087.856.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane153.984.000   153.984.000
    5501       Ordine publică şi siguranţă naţională5.317.765.074316.406.4005.634.171.474
        01   CHELTUIELI CURENTE4.629.093.257   4.629.093.257
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL2.137.791.728   2.137.791.728
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.871.732.342   1.871.732.342
        34   SUBVENŢII540.744.387   540.744.387
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice540.744.387   540.744.387
        38   TRANSFERURI78.824.800   78.824.800
        39   Transferuri consolidabile37.537.476   37.537.476
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii37.537.476   37.537.476
        40   Transferuri neconsolidabile41.287.324   41.287.324
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii23.480   23.480
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale2.743.844   2.743.844
        4020Alte transferuri38.520.000   38.520.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL446.879.184316.406.400763.285.584
        72   Investiţii ale instituţiilor publice446.879.184316.406.400763.285.584
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE241.792.633   241.792.633
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite241.792.633   241.792.633
        8501Rambursări de credite externe188.034.077   188.034.077
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane53.758.556   53.758.556
    5701       Învăţământ11.850.339.165223.680.00012.074.019.165
        01   CHELTUIELI CURENTE10.586.488.200172.786.08010.759.274.280
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL8.337.630.77917.349.1788.354.979.957
        10   Cheltuieli cu salariile6.370.263.949   6.370.263.949
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.359.407.816   1.359.407.816
        12   Cheltuieli pentru Constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj295.523.438   295.523.438
        13   Deplasări, detaşări, transferări25.315.87317.349.17842.665.051
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară6.432.793   6.432.793
        1302- deplasări în străinătate18.883.08017.349.17836.232.258
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate287.119.703   287.119.703
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.597.486.85999.756.9021.697.243.761
        21   Drepturi cu caracter social234.724.566   234.724.566
        22   Hrană236.984.341   236.984.341
        23   Medicamente şi materiale sanitare3.203.913   3.203.913
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie256.816.777   256.816.777
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional73.960.81319.922.10093.882.913
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament240.972.707   240.972.707
        27   Reparaţii curente153.522.554   153.522.554
        28   Reparaţii capitale170.568.994   170.568.994
        29   Cărţi şi publicaţii16.397.421   16.397.421
        30   Alte cheltuieli119.561.292   119.561.292
        31   Manuale90.773.48179.834.802170.608.283
        34   SUBVENŢII117.632.400   117.632.400
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice117.632.400   117.632.400
        38   TRANSFERURI533.738.16255.680.000589.418.162
        39   Transferuri consolidabile352.200   352.200
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii352.200   352.200
        40   Transferuri neconsolidabile533.385.96255.680.000589.065.962
        4002Burse488.439.852   488.439.852
        4020Alte transferuri44.946.11055.680.000100.626.110
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL1.239.562.96550.893.9201.290.456.885
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.239.562.96550.893.9201.290.456.885
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE24.288.000   24.288.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite24.288.000   24.288.000
        8502Plăti de dobânzi şi comisioane24.288.000   24.288.000
    5801       Sănătate3.838.891.261754.937.0694.593.828.330
        01   CHELTUIELI CURENTE2.871.804.630   2.871.804.630
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL920.874.878   920.874.878
        10   Cheltuieli cu salariile687.706.798   687.706.798
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat164.842.177   164.842.177
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj34.343.366   34.343.366
        13   Deplasări, detaşări, transferări953.090   953.090
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară753.090   753.090
        1302- deplasări în străinătate200.000   200.000
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate33.029.447   33.029.447
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII854.074.773   854.074.773
        21   Drepturi cu caracter social100.000   100.000
        22   Hrană78.011.760   78.011.760
        23   Medicamente şi materiale sanitare505.461.484   505.461.484
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie87.925.106   87.925.106
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional50.430.000   50.430.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament30.510.500   30.510.500
        27   Reparaţii curente20.344.500   20.344.500
        28   Reparaţii capitale11.178.073   11.178.073
        29   Cărţi şi publicaţii104.290   104.290
        30   Alte cheltuieli70.009.060   70.009.060
        38   TRANSFERURI1.096.854.979   1.096.854.979
        39   Transferuri consolidabile88.050   88.050
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii88.050   88.050
        40   Transferuri neconsolidabile1.096.766.929   1.096.766.929
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.812.525   12.812.525
        4020Alte transferuri1.083.954.404   1.083.954.404
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL510.454.668754.937.0691.265.391.737
        72   Investiţii ale instituţiilor publice510.454.668754.937.0691.265.391.737
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE456.631.963   456.631.963
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite456.631.963   456.631.963
        8501Rambursări de credite externe306.586.841   306.586.841
        8502Plăti de dobânzi şi comisioane150.045.122   150.045.122
    5901       Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret1.459.523.932   1.459.523.932
        01   CHELTUIELI CURENTE1.380.699.732   1.380.699.732
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL160.732.122   160.732.122
        10   Cheltuieli cu salariile115.081.629   115.081.629
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat25.905.308   25.905.308
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.631.493   5.631.493
        13   Deplasări, detaşări, transferări8.498.869   8.498.869
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară3.228.045   3.228.045
        1302- deplasări în străinătate5.270.824   5.270.824
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate5.614.823   5.614.823
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII596.569.379   596.569.379
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie.12.741.800   12.741.800
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional298.081.000   298.081.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.177.200   2.177.200
        27   Reparaţii curente2.800.000   2.800.000
        28   Reparaţii capitale1.175.000   1.175.000
        29   Cărţi şi publicaţii3.866.500   3.866.500
        30   Alte cheltuieli275.727.879   275.727.879
        34   SUBVENŢII512.728.711   512.728.711
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice512.728.711   512.728.711
        38   TRANSFERURI110.669.520   110.669.520
        39   Transferuri consolidabile35.220   35.220
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii35.220   35.220
        40   Transferuri neconsolidabile110.634.300   110.634.300
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale23.448.800   23.448.800
        4013Diferenţa de dobânzi aferentă creditelor bancare, subvenţionată potrivit dispoziţiilor legale30.000   30.000
        4020Alte transferuri87.155.500   87.155.500
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL78.824.200   78.824.200
        72   Investiţii ale instituţiilor publice78.824.200   78.824.200
    6001       Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii7.045.346.37623.928.9607.069.275.336
        01   CHELTUIELI CURENTE7.008.904.50310.959.3607.019.863.863
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL79.164.173   79.164.173
        10   Cheltuieli cu salariile56.429.628   56.429.628
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat12.978.814   12.978.814
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj2.821.482   2.821.482
        13   Deplasări, detaşări, transferări4.232.097   4.232.097
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară3.225.634   3.225.634
        1302- deplasări în străinătate1.006.463   1.006.463
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate2.702.152   2.702.152
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII113.665.84910.959.360124.625.209
        21   Drepturi cu caracter social62.025.237   62.025.237
        22   Hrană452.000   452.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare24.500   24.500
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie21.583.919   21.583.919
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional420.6742.959.3603.380.034
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament785.210   785.210
        27   Reparaţii curente1.343.416   1.343.416
        28   Reparaţii capitale1.820.000   1.820.000
        29   Cărţi şi publicaţii327.610   327.610
        30   Alte cheltuieli24.883.2838.000.00032.883.283
        34   SUBVENŢII5.366.386   5.366.386
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice5.366.386   5.366.386
        38   TRANSFERURI6.810.708.095   6.810.708.095
        39   Transferuri consolidabile176.100.000   176.100.000
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii176.100.000   176.100.000
        40   Transferuri neconsolidabile6.634.608.095   6.634.608.095
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii4.658.461.285   4.658.461.285
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane1.851.742.055   1.851.742.055
        4008Ajutoare sociale400.000   400.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii5.831.041   5.831.041
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale3.271.190   3.271.190
        4020Alte transferuri114.902.524   114.902.524
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL29.625.87312.969.60042.595.473
        72   Investiţii ale instituţiilor publice29.625.87312.969.60042.595.473
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.816.000   6.816.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite6.816.000   6.816.000
        8501Rambursări de credite externe4.320.000   4.320.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane2.496.000   2.496.000
    6301       Servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe798.424.655   798.424.655
        01   CHELTUIELI CURENTE695.641.425   695.641.425
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL6.463.167   6.463.167
        10   Cheltuieli cu salariile4.148.740   4.148.740
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat906.457   906.457
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj197.058   197.058
        13   Deplasări, detaşări, transferări1.014.438   1.014.438
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară368.838   368.838
        1302- deplasări în străinătate645.600   645.600
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate196.476   196.476
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.605.258   1.605.258
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie840.000   840.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional306.900   306.900
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament54.900   54.900
        27   Reparaţii curente127.673   127.673
        28   Reparaţii capitale29.800   29.800
        29   Cărţi şi publicaţii36.985   36.985
        30   Alte cheltuieli209.000   209.000
        38   TRANSFERURI687.573.000   687.573.000
        40   Transferuri neconsolidabile687.573.000   687.573.000
        4001Locuinţe572.558.000   572.558.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme Internaţionale15.000   15.000
        4020Alte transferuri115.000.000   115.000.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL102.783.230   102.783.230
        72   Investiţii ale instituţiilor publice102.783.230   102.783.230
    6401       Mediu şi ape272.931.577   272.931.577
        01   CHELTUIELI CURENTE56.445.283   56.445.283
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL39.927.137   39.927.137
        10   Cheltuieli cu salariile29.596.213   29.596.213
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat6.807.129   6.807.129
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.479.810   1.479.810
        13   Deplasări, detaşări, transferări640.373   640.373
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară607.898   607.898
        1302- deplasări în străinătate32.475   32.475
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate1.403.612   1.403.612
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII16.518.146   16.518.146
        22   Hrană150.000   150.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare6.000   6.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.000.000   9.000.000
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.400.000   5.400.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament160.000   160.000
        27   Reparaţii curente,1.000.000   1.000.000
        28   Reparaţii capitale60.000   60.000
        29   Cărţi şi publicaţii140.000   140.000
        30   Alte cheltuieli602.146   602.146
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL216.486.294   216.486.294
        72   Investiţii ale instituţiilor publice26.600.000   26.600.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat189.886.294   189.886.294
    6601       Industrie2.080.087.3769.438.1442.089.525.520
        01   CHELTUIELI CURENTE1.643.486.8739.438.1441.652.925.017
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL67.130.777   67.130.777
        10   Cheltuieli cu salariile51.136.402   51.136.402
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.595.962   4.595.962
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj999.124   999.124
        13   Deplasări, detaşări, transferări9.400.165   9.400.165
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară734.589   734.589
        1302- deplasări în străinătate8.665.576   8.665.576
        14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate999.124   999.124
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII177.256.770   177.256.770
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie12.262.307   12.262.307
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional618.200   618.200
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament195.830   195.830
        27   Reparaţii curente567.484   567.484
        28   Reparaţii capitale40.655   40.655
        29   Cărţi şi publicaţii214.642   214.642
        30   Alte cheltuieli163.357.652   163.357.652
        34   SUBVENŢII1.075.662.000   1.075.662.000
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice6.200.000   6.200.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi1.069.162.000   1.069.162.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif300.000   300.000
        38   TRANSFERURI323.437.3269.438.144332.875.470
        40   Transferuri neconsolidabile323.437.3269.438.144332.875.470
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale6.720.000   6.720.000
        4020Alte transferuri67.936.0009.438.14477.374.144
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier248.781.326   248.781.326
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL431.411.386   431.411.386
        72   Investiţii ale instituţiilor publice2.003.958   2.003.958
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat429.407.428   429.407.428
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.189.117   5.189.117
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite5.189.117   5.189.117
        8501Rambursări de credite externe1.920.000   1.920.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane3.269.117   3.269.117
    6701       Agricultură şi silvicultură4.654.794.704   4.654.794.704
        01   CHELTUIELI CURENTE4.327.842.004   4.327.842.004
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL488.286.201   488.286.201
        10   Cheltuieli cu salariile353.751.056   353.751.056
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat88.536.270   88.536.270
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj17.360.053   17.360.053
        13   Deplasări, detaşări, transferări12.000.000   12.000.000
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară11.573.400   11.573.400
        1302- deplasări în străinătate426.600   426.600
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate16.638.822   16.638.822
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII243.775.803   243.775.803
        22   Hrană2.111.115   2.111.115
        23   Medicamente şi materiale sanitare38.108.730   38.108.730
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie40.296.371   40.296.371
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional144.024.980   144.024.980
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament4.691.367   4.691.367
        27   Reparaţii curente3.753.094   3.753.094
        28   Reparaţii capitale7.037.051   7.037.051
        29   Cărţi şi publicaţii1.407.410   1.407.410
        30   Alte cheltuieli2.345.685   2.345.685
        34   SUBVENŢII541.000.000   541.000.000
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif541.000.000   541.000.000
        36   PRIME183.000.000   183.000.000
        37   Prime acordate producătorilor agricoli183.000.000   183.000.000
        38   TRANSFERURI2.871.780.000   2.871.780.000
        40   Transferuri neconsolidabile2.871.780.000   2.871.780.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale12.480.000   12.480.000
        4020Alte transferuri2.859.300.000   2.859.300.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL277.600.060   277.600.060
        72   Investiţii ale instituţiilor publice103.704.180   103.704.180
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat73.895.880   73.895.880
        76   Achiziţii de seminţe pentru fondul seminţelor de rezervă100.000.000   100.000.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE49.352.640   49.352.640
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite49.352.640   49.352.640
        8501Rambursări de credite externe31.405.440   31.405.440
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane17.947.200   17.947.200
    6801       Transporturi şi comunicaţii3.267.946.9022.621.568.0005.889.514.902
        01   CHELTUIELI CURENTE1.816.225.4691.989.408.0003.805.633.469
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL27.955.785   27.955.785
        10   Cheltuieli cu salariile19.889.986   19.889.986
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.565.603   4.565.603
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj992.522   992.522
        13   Deplasări, detaşări, transferări1.530.466   1.530.466
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară903.400   903.400
        1302- deplasări în străinătate627.066   627.066
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate977.208   977.208
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII25.089.684   25.089.684
        21   Drepturi cu caracter social243.960   243.960
        22   Hrană1.441.950   1.441.950
        23   Medicamente şi materiale sanitare2.360   2.360
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie5.508.956   5.508.956
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional8.185.504   8.185.504
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament859.350   859.350
        27   Reparaţii curente3.233.010   3.233.010
        28   Reparaţii capitale4.327.900   4.327.900
        29   Cărţi şi publicaţii161.261   161.261
        30   Alte cheltuieli1.125.433   1.125.433
        34   SUBVENŢII184.600.000   184.600.000
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi184.600.000   184.600.000
        38   TRANSFERURI1.578.580.0001.989.408.0003.567.988.000
        40   Transferuri neconsolidabile1.578.580.0001.989.408.0003.567.988.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.280.000   5.280.000
        4020Alte transferuri1.573.300.0001.989.408.0003.562.708.000
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL495.254.883632.160.0001.127.414.883
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat495.254.883632.160.0001.127.414.883
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂTI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE956.466.550   956.466.550
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite912.451.200   912.451.200
        8501Rambursări de credite externe478.281.600   478.281.600
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane434.169.600   434.169.600
        88   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE44.015.350   44.015.350
        8801Rambursări de credite interne30.147.500   30.147.500
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane13.867.850   13.867.850
    6901       Alte acţiuni economice815.834.7049.600.000825.434.704
        01   CHELTUIELI CURENTE613.238.2479.600.000622.838.247
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL34.963.513   34.963.513
        10   Cheltuieli cu salariile25.607.151   25.607.151
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat5.889.645   5.889.645
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.280.357   1.280.357
        13   Deplasări, detaşări, transferări908.000   908.000
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară838.143   838.143
        1302- deplasări în străinătate69.857   69.857
        14   Contribuţii pentru constituirea fondului de asigurări sociale de sănătate1.278.360   1.278.360
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII125.909.6899.600.000135.509.689
        22   Hrană11.000   11.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare2.200   2.200
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie34.986.331   34.986.331
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional81.355.7319.600.00090.955.731
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament2.375.304   2.375.304
        27   Reparaţii curente2.060.105   2.060.105
        28   Reparaţii capitale2.570.000   2.570.000
        29   Cărţi şi publicaţii262.655   262.655
        30   Alte cheltuieli2.286.363   2.286.363
        38   TRANSFERURI452.365.045   452.365.045
        40   Transferuri neconsolidabile452.365.045   452.365.045
        4020Alte transferuri452.365.045   452.365.045
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL202.212.457   202.212.457
        71   Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare195.514.637   195.514.637
        72   Investiţii ale instituţiilor publice6.571.751   6.571.751
        73   Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat126.069   126.069
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢ I DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE384.000   384.000
        85   Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la creditele externe contractate de ordonatorii de credite384.000   384.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane384.000   384.000
    7101       Cercetare ştiinţifică1.194.183.930   1.194.183.930
        01   CHELTUIELI CURENTE1.120.358.609   1.120.358.609
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL114.213.350   114.213.350
        10   Cheltuieli cu salariile87.234.446   87.234.446
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat16.969.648   16.969.648
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj3.636.687   3.636.687
        13   Deplasări, detăşări, transferări2.247.781   2.247.781
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară1.152.322   1.152.322
        1302- deplasări în străinătate1.095.459   1.095.459
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate4.124.788   4.124.788
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII800.908.206   800.908.206
        21   Drepturi cu caracter social83.371   83.371
        22   Hrană2.234.573   2.234.573
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie15.205.622   15.205.622
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional55.429.294   55.429.294
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament709.489   709.489
        27   Reparaţii curente935.661   935.661
        28   Reparaţii capitale3.174.326   3.174.326
        29   Cărţi şi publicaţii646.659   646.659
        30   Alte cheltuieli722.489.211   722.489.211
        34   SUBVENŢII865.822   865.822
        3501Alocaţii de la buget pentru instituţii publice865.822   865.822
        38   TRANSFERURI204.371.231   204.371.231
        39   Transferuri consolidabile52.830   52.830
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii52.830   52.830
        40   Transferuri neconsolidabile204.318.401   204.318.401
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale16.037.818   16.037.818
        4016Fondul de cercetare-dezvoltare110.000.000   110.000.000
        4017Fondul pentru stimularea inovării27.441.671   27.441.671
        4020Alte transferuri50.838 912   50.838 912
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL73.825.321   73.825.321
        72   Investiţii ale instituţiilor publice73.825.321   73.825.321
    7201       Alte acţiuni357.610.590   357.610.590
        01   CHELTUIELI CURENTE354.259.890   354.259.890
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL179.632.670   179.632.670
        10   Cheltuieli cu salariile114.163.300   114.163.300
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale de stat26.257.600   26.257.600
        12   Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj5.708.200   5.708.200
        13   Deplasări, detaşări, transferări2.162.500   2.162.500
        1301- deplasări, detaşări, transferări în ţară1.856.100   1.856.100
        1302- deplasări în străinătate306.400   306.400
        14   Contribuţii pentru constituirea Fondului de asigurări sociale de sănătate5.564.100   5.564.100
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII56.025.500   56.025.500
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie10.763.880   10.763.880
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional4.815.420   4.815.420
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament11.330.400   11.330.400
        27   Reparaţii curente566.520   566.520
        28   Reparaţii capitale113.300   113.300
        29   Cărţi şi publicaţii56.650   56.650
        30   Alte cheltuieli1.005.330   1.005.330
        38   TRANSFERURI118.601.720   118.601.720
        39   Transferuri consolidabile211.320   211.320
        3916Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii211.320   211.320
        40   Transferuri neconsolidabile118.390.400   118.390.400
        4020Alte transferuri118.390.400   118.390.400
        70   CHELTUIELI DE CAPITAL3.350.700   3.350.700
        72   Investiţii ale instituţiilor publice3 350.700   3 350.700
    7801       Cheltuieli din Fondul la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsămintele din privatizare498.300.000   498.300.000
        01   CHELTUIELI CURENTE498.300.000   498.300.000
        38   TRANSFERURI498.300.000   498.300.000
        40   Transferuri neconsolidabile498.300.000   498.300.000
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor498.300.000   498.300.000
    8501       Transferuri din bugetul de stat8.609.013.550   8.609.013.550
      01     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători2.150.000.000   2.150.000.000
      02     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii2.388.580.000   2.388.580.000
      03     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe400.000.000   400.000.000
      04     Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat1.665.165.846   1.665.165.846
      05     Transferuri din bugetul de stat pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 199690.758.149   90.758.149
      07     Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea Programului de pietruire a drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor300.000.000   300.000.000
      08     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special de risc şi accident538.457.530   538.457.530
      09     Transferuri din bugetul de stat către bugetul Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor1.076.052.025   1.076.052.025
    8601       Împrumuturi2.454.843.550   2.454.843.550
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE2.454.843.550   2.454.843.550
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale113.875.000   113.875.000
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă968.550   968.550
        8006Împrumuturi acordate pentru creditarea agriculturii940.000.000   940.000.000
        8007Împrumuturi acordate pentru acoperirea arieratelor către RENEL şi ROMGAZ1.400.000.000   1.400.000.000
    8801       Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli20.177.680.000   20.177.680.000
      01     Dobânzi aferente datoriei publice interne15.830.900.000   15.830.900.000
      02     Dobânzi aferente datoriei publice externe466.870.000   466.870.000
      03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii1.644.900.000   1.644.900.000
      04     Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe2.235.010.000   2.235.010.000
    9501       Fonduri de rezervă3.671.551.673   3.671.551.673
      01     Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului126.551.673   126.551.673
      02     Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului25.000.000   25.000.000
      03     Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova20.000.000   20.000.000
      04     Fond la dispoziţia Guvernului, constituit din vărsămintele din privatizare3.500.000.000*)   3.500.000.000*)
                   
    9901       DEFICIT-13.026.400.000-7.337.098.877-20.363.498.877
     
    *) la care adăugându-se sumele de 498,3 miliarde lei cheltuieli pentru închiderea şi conservarea minelor şi 1.893,0 miliarde lei, acoperirea parţială a dobânzilor aferente datoriei publice preluate de la Banca Agricolă - S.A., totalul este de 5.891,3 miliarde lei, reprezentând vărsăminte din privatizare pentru constituirea Fondului la dispoziţia Guvernului
   +  Anexa 4                         LISTA impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituri pe anul 1998
       
    Denumirea impozitelor, taxelor şi a celorlalte venituriActele normative care reglementează impozitele, taxele şi alte venituri
    I. PENTRU BUGETUL DE STAT
    I. Venituri curente
    A. Venituri fiscale
    A.1. impozite directe:
         
    1.Impozitul pe profitOrdonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată şi modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în 1997 cu modificările ulterioare; Legea nr. 71/1994*) privind acordarea unor facilităţi suplimentare faţă de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998; Legea petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 109/1996 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei de consum şi a cooperaţiei de credit; Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în 1997; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentanţelor din România ale societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine, aprobată şi modificată prin Legea nr. 29/1997, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", aprobată şi modificată prin Legea nr. 96/1997, republicată în 1997; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România pentru facilităţile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe; Ordonanţa Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul impozitului pe profit.
    2.Impozitul pe salariiLegea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată în 1996, Ordonanţa Guvernului nr. 62/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţa Guvernului nr. 6/1998; Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; Legea nr. 22/1996 pentru modificarea Legii nr. 78/1995 privind protecţia personalului şi a patrimoniului din sectorul producţiei de apărare; Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic; Legea nr. 142/1997 privind modificarea şi completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească; Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997; Ordonanţa Guvernului nr. 22/1993 privind scutirea de plată a impozitului pe veniturile realizate de consultanţii străini pentru activitatea desfăşurată în România, în cadrul unor acorduri internaţionale guvernamentale sau neguvernamentale, de finanţare gratuită, aprobată prin Legea nr. 102/1994, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/1997 privind scutirea de plată a impozitelor pe salarii şi/sau pe venituri realizate de consultanţi străini pentru activităţile desfăşurate în România în cadrul unor acorduri de împrumut.
    3.Alte impozite directe:  
    a)impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidenteOrdonanţa Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din România de persoanele fizice şi juridice nerezidente, aprobată prin Legea nr. 180/1997, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/1998.
    b)impozitul pe profitul obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea legii privind protecţia consumatorilorLegea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată în 1991, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994, republicată în 1994.
     
    ___________ *) Legea nr. 71/1994 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997.
         
    c)impozitul pe dividende de la societăţile comercialeOrdonanţa Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe dividende, aprobată şi modificată prin Legea nr. 101/1995, cu modificările ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernuluinr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998.
    d)impozitul pe onorariul avocaţilor şi notarilor publiciLegea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/1997privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice.
    e)alte încasări din impozite directeAlte legi specifice prin care se stabilesc impozite directe cuvenite bugetului de stat.
     
    A.2. Impozite indirecte:
         
    1.Taxa pe valoarea adăugatăOrdonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată, republicată în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 22/1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 100/1995 modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre-autostrăzi şi căi ferate aprobată şi modificată prin Legea nr. 136/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1996 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legeanr. 42/1997; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România pentru facilităţile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanţa Guvernului nr. 34/1997 privind completarea şi modificarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată, aprobată şi modificată prin Legea nr. 81/1998; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/1997 pentru completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe; Ordonanţa Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special pentru promovarea şi dezvoltarea turismului; Ordonanţa Guvernului nr. 31/1998 pentru aprobarea scutirii de la plata taxei pe valoarea adăugată la unele produse şi echipamente importate pentru înzestrarea Ministerului Apărării Naţionale, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Informaţii Externe şi industriei de apărare.
    2.Accize şi impozit pe circulaţieOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte, modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/1998 şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/1998.
    3.Taxe vamale:  
    a)taxe vamale de la persoane juridiceLegea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea nr. 35/1991*) privind regimul investiţiilor străine, republicată în 1993, cu modificările ulterioare, pentru facilităţile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanţa Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată şi modificată prin Legeanr. 102/1994, cu modificările ulterioare Legea petrolului nr. 134/1995; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România pentru facilităţile în derulare până la expirarea termenelor acordate; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe; alte legi specifice care prevăd reglementări în domeniul taxelor vamale.
    b)taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamaleLegea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României.
    4.Alte impozite indirecte:  
    a)majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termenLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric şi al artelor plastice; Legea nr. 12/1996 pentru modificarea Legii nr. 3/1992 privind instituirea "Timbrului Olimpic".
     
    ___________  *) Legea nr. 35/1991 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997.
         
    b)taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionareLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea concurenţei nr. 21/1996; Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările ulterioare; Legea telecomunicaţiilor nr. 74/1996, cu modificările ulterioare; Legea serviciilor poştale nr. 83/1996; Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, modificată şi completată prin Legea nr. 16/1998 şi republicată în 1998; Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei - Codul ISM), adoptat de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia A 741(18) din 4 noiembrie 1993; Legea nr. 163/1997 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/1996 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/1997, privind acordarea licenţelor de instalare şi operare a reţelelor GSM şi stabilirea taxei de licenţă; Ordonanţa Guvernului nr. 9/1993privind taxele de eliberare a deciziilor de autorizare în domeniul audiovizualului; aprobată prin Legea nr. 102/1994, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996; Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării, aprobată şi modificată prin Legea nr. 123/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, aprobată şi modificată prin Legea nr. 87/1996; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997privind regimul investiţiilor străine în România pentru facilităţile în derulare până la expirarea termenelor acordate.
    c)taxa pe activitatea de exploatare a resurselor mineraleLegea petrolului nr. 134/1995.
    d)taxe asupra tranzacţiilor cu valori mobiliareOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România; Ordonanţa Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.
    e)taxe judiciare de timbruLegea nr. 115/1996 privind declararea i controlul averii demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere; Legea nr. 146/1997privind taxele judiciare de timbru, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1998; alte legi specifice desfăşurării activităţii, pentru care se stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite bugetului de stat.
    f)taxe de timbru pentru contestaţiile şi plângerile asupra sumelor constatate şi aplicate prin acte de control sau de impunere ale organelor Ministerului FinanţelorLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea nr. 105/1997 pentru soluţionarea obiecţiunilor, contestaţiilor şi a plângerilor asupra sumelor constatate şi aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finanţelor; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României.
    g)taxa de timbru pentru activitatea notarialăLegea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995*) privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarială, aprobată şi modificată prin Legea nr. 105/1995; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială.
    h)alte încasări din impozite indirecteLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor şi al altor taxe indirecte, cu modificările ulterioare; alte legi specifice prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite bugetului de stat.
     
    B. Venituri nefiscale
         
    1.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonomeOrdonanţa Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea profitului la regiile autonome, aprobată prin Legea nr. 41/1997.
     
    ___________  *) Ordonanţa Guvernului nr. 37/1995 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998.
         
    2.Vărsăminte de la instituţiile publice:  
    a)taxe de metrologieLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994; Hotărârea Guvernului nr. 225/1995 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală.
    b)taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabricăLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 25/1998*) privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie; Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările ulterioare.
    c)taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuriOrdonanţa Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea unor taxe pentru folosirea drumurilor publice şi pentru unele prestări de servicii în porturi şi aeroporturi, aprobată prin Legea nr. 123/1994, cu modificările ulterioare.
    d)taxe consulareLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată şi modificată prin Legea nr. 89/1993; Ordonanţa Guvernului nr. 43/1994pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992, aprobată prin Legea nr. 123/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 33/1996 pentru îmbunătăţirea regimului de impunere şi de utilizare a taxelor consulare încasate, în străinătate, de către reprezentanţele diplomatice ale României, aprobată şi modificată prin Legea nr. 33/1997.
    e)taxe pentru analize efectuate de laboratoare; altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţiiLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 şi republicată în 1994.
    f)venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetalLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat, cu modificările ulterioare.
    g)veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelorLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat, cu modificările ulterioare.
    h)veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinareLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele măsuri pentru stimularea ţărănimii şi activităţii economice a unităţilor agricole cooperatiste şi de stat, cu modificările ulterioare.
    i)taxe şi alte venituri din protecţia mediuluiLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea protecţiei mediului nr. 137/1995.
    j)vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Decretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completările ulterioare.
    k)vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţateLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Decretul nr. 151/1975 privind autofinanţarea unor activităţi ale instituţiilor de stat, aprobat prin Legea nr. 54/1975, cu completările ulterioare.
    l)alte venituri de la instituţiile publiceLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, cu modificările ulterioare; Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţa a activităţilor nucleare, modificată şi completată prin Legeanr. 16/1998 şi republicată în 1998; Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată în 1997; Ordonanţa Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii publice aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994 şi republicată în 1994; Decretul nr. 253/1971 privind contribuţia de întreţinere în unele instituţii de ocrotire, aprobat prin Lege nr. 54/1971; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 46/1997 privind constituirea fondului pentru preluarea grâului din recolta anului 1997, necesar consumului intern, aprobată şi modificată prin Legea nr. 192/1997; Ordonanţa Guvernului nr. 19/1992**) privind activitatea de standardizare în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 11/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare naţională în România; Ordonanţa Guvernului nr. 66/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, realizate prin cumpărarea de titluri de stat.
     
    ___________  *) Ordonanţa Guvernului nr. 25/1998 a fost abrogată prin Legea nr. 93/9998 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 20 mai 1998. **) Ordonanţa Guvernului nr. 19/1992 a fost abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 39/1998 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998.
         
    3.Diverse venituri:  
    a)venituri din aplicarea prescripţiei extinctive (pentru instituţiile publice)Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă, republicat în 1960, cu modificările ulterioare.
    b)venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legaleLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale; Legea nr. 31/1996privind regimul monopolului de stat, cu modificările ulterioare; Legea nr. 141/1997privind Codul vamal al României; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1992 privind modificarea unor sancţiuni contravenţionale, aprobată prin Legea nr. 114/1992, cu modificările ulterioare; Ordonanţa Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea şi abrogarea unor dispoziţii ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 65/1994; Ordonanţa Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea limitelor minime şi maxime ale amenzilor contravenţionale stabilite prin acte normative aflate în vigoare la 1 iunie 1994, aprobată prin Legea nr. 129/1994 şi modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/1998; Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 131/1996, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 26/1997; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, republicată în 1997; Ordonanţa Guvernului nr. 70/1997privind controlul fiscal; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997*) privind produsele şi serviciile regiilor autonome, ale activităţilor cu caracter de monopol natural, precum şi ale activităţilor economice supuse unui regim special pentru care preţurile şi tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurenţei, aprobată şi modificată prin Legea nr. 69/1997, cu modificările ulterioare; legile specifice desfăşurării activităţii pentru care se stabilesc amenzi.
    c)încasări din cota reţinută, conform Codului penal al RomânieiCodul penal al României, republicat în 1997.
    d)restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţiLegea nr. 72/1996 privind finanţele publice.
    e)venituri din concesiuniLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, cu modificările ulterioare; Legea petrolului nr. 134/1995; Legeanr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea minelor nr. 61/1998; Ordonanţa Guvernuluinr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre - autostrăzi şi căi ferate, aprobată şi modificată prin Legeanr. 136/1996.
    f)încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statuluiLegea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată în 1994, cu modificările ulterioare.
    g)încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legiiLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice; Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României; Legea nr. 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite, republicată în 1991, cu modificările ulterioare; Legea nr. 56/1992 privind frontiera de stat a României, cu modificările ulterioare; Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările ulterioare; Legea nr. 34/1996 privind aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 1996; Decretul nr. 111/1951 privind reglementarea situaţiei bunurilor de orice fel supuse confiscării, confiscate, fără moştenitor sau fără stăpân, precum şi a unor bunuri care nu mai folosesc instituţiilor bugetare; Ordonanţa Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru ţigarete, produse din tutun şi băuturi alcoolice, aprobată şi modificată prin Legea nr. 132/1995, republicată în 1997; Ordonanţa Guvernului nr. 31/1995 privind reglementarea regimului de producere, circulaţie şi comercializare a produselor farmaceutice; Ordonanţa Guvernului nr. 33/1995 privind măsuri pentru colectarea, reciclarea şi reintroducerea în circuitul productiv a deşeurilor refolosibile de orice fel, aprobată prin Legea nr. 137/1996; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la regimul juridic al adopţiei, aprobată şi modificată prin Legea nr. 87/1998.
     
    ___________ *) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/1997 a fost abrogată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 2 aprilie 1998.
         
    h)venituri realizate din încasarea debitelor evidenţiate în bilanţurile de lichidare a patrimoniului fostelor C.A.P.Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiară a datoriilor faţă de stat şi de alte persoane juridice, rămase în urma desfiinţării fostelor C.A.P.
    i)încasări din alte surseCodul de procedură penală, republicat în 1997; Legea nr. 71/1991 privind instituirea taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor, cu modificările ulterioare; Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului; Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea R