ORDIN nr. 581 din 26 aprilie 2013privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 581 din 26 aprilie 2013
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Nr. 3.848 din 5 iunie 2013
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 12 iunie 2013    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. E.N. 4.383 din 26 aprilie 2013,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale cap. XII lit. a) din anexa nr. 2 la Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 924/2005, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului*),----- Notă *) Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale.ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei naţionale emit următorul ordin:  +  Articolul IMetodologia pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.225/5.031/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Se exceptează de la prevederile prezentului ordin personalul angajat cu studii medii medicale şi farmaceutice şi studii superioare medicale şi farmaceutice."2. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Emiterea certificatelor de absolvire se realizează de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform modelului din anexa nr. 7, prin redactarea lui la calculator cu număr de înregistrare de la direcţia de sănătate publică emitentă"  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe-Eugen NicolăescuMinistrul educaţiei naţionale,Remus PricopieMinistrul delegat pentruînvăţământ superior, cercetareştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,Mihnea Cosmin Costoiu-----