LEGE nr. 174 din 6 iunie 2013privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 336 din 10 iunie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 2, alineatul (6) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Începând cu anul şcolar 2012-2013, de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază şi elevii din clasa pregătitoare, prevăzută la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care frecventează învăţământul de stat, particular autorizat/acreditat şi, respectiv, confesional."2. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:"6^1. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură comunicarea aferentă programului. Fondurile necesare implementării acţiunilor de comunicare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricolă. Acţiunile de comunicare aferente programului sunt în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) şi alin. (2) paragraful I din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea instituţiilor de învăţământ cu fructe şi legume, fructe şi legume prelucrate şi produse pe bază de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 94 din 8 aprilie 2009. (2) Acţiunile de comunicare, bugetul aferent şi modalitatea de implementare se vor stabili anual prin hotărâre a Guvernului.»6^2. La articolul 8, alineatul (3) se abrogă."3. La articolul I, după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 7^1 - 7^3, cu următorul cuprins:"7^1. La articolul 9, alineatele (3) şi (4) se abrogă.7^2. La articolul 10, alineatele (3) şi (4) se abrogă.7^3. La articolul 10, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:«(6) În cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) se depăşesc cu până la două luni, sprijinul financiar total se plăteşte totuşi, dar cu următoarele reduceri: a) 5%, dacă depăşirea este mai mică sau egală cu o lună; b) 10%, dacă depăşirea este mai mare de o lună, dar mai mică de două luni. (7) În cazul în care termenele prevăzute la alin. (1) se depăşesc cu mai mult de două luni, ajutorul se reduce cu 1% pe zi suplimentară.»"Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUIGEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCUBucureşti, 6 iunie 2013.Nr. 174._______