HOTĂRÂRE nr. 305 din 29 mai 2013privind transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 3 iunie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în proprietatea publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Serviciului Român de Informaţii în administrarea Penitenciarului Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Serviciul Român de Informaţii şi Penitenciarul Timişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în cadrul anexelor nr. 11 şi 43 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Directorul ServiciuluiRomân de Informaţii,George-Cristian MaiorMinistrul justiţiei,Robert Marius CazanciucViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuViceprim-ministru,Gabriel OpreaMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 29 mai 2013.Nr. 305.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în proprietatea publică a statuluicare se transmite din administrareaServiciului Român de Informaţii în administrarea PenitenciaruluiTimişoara din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
    *Font 8*
     
    ┌─────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┬───────────┐ │Locul unde │Persoana │Persoana │Numărul │Caracteristicile tehnice ale imobilului│Valoarea de│ │este situat │juridică de│juridică la│atribuit de ├──────────────┬─────────┬──────────────┤inventar a │ │imobilul care│la care se │care se │către │Nr. carte │Suprafaţa│Suprafaţa │imobilului │ │se transmite │transmite │transmite │Ministerul │funciară şi │terenului│construcţiilor│ │ │ │imobilul │imobilul │Finanţelor │nr. cadastral/│ │ │ │ │ │ │ │Publice/ │nr. topografic│ │ │ │ │ │ │ │Codul de │ │ │ │ │ │ │ │ │clasificaţie│ │ │ │ │ ├─────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼──────────────┼───────────┤ │Municipiul │Statul │Statul │105.853/ │Cartea │3.726 mp │Suprafaţa │ 13.787 lei│ │Timişoara, │român, din │român, în │8.19.01. │funciară │ │construită = │ │ │calea Sever │administra-│administra-│ │nr. 426171 │ │2.185 mp │ │ │Bocu nr. 46, │rea Servi- │rea Peni- │ │Timişoara, nr.│ │Suprafaţa │ │ │judeţul Timiş│ciului │tenciarului│ │topografic │ │desfăşurată = │ │ │ │Român de │Timişoara │ │2722/2, 2723 │ │2.185 mp │ │ │ │Informaţii │din │ │şi 2724/1 │ │ │ │ │ │CUI 4204305│subordinea │ │ │ │ │ │ │ │ │Administra-│ │ │ │ │ │ │ │ │ţiei Naţio-│ │ │ │ │ │ │ │ │nale a │ │ │ │ │ │ │ │ │Penitencia-│ │ │ │ │ │ │ │ │relor │ │ │ │ │ │ │ │ │CUI 4269126│ │ │ │ │ │ └─────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴──────────────┴───────────┘------