LEGE nr. 112 din 5 iunie 1998privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
EMITENT
  • Parlament
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 9 iunie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 11 din 29 ianuarie 1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, emisă în temeiul art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 3, articolul 9 alineatul (7) va avea următorul cuprins:"(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscriptiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară se taxeaza cu 5.000 lei pentru fiecare exemplar."2. La articolul I punctul 4, articolul 15 litera f^1) va avea următorul cuprins:"f^1) stabilirea şi acordarea de despăgubiri pentru daunele morale aduse onoarei, demnităţii sau reputaţiei unei persoane fizice;"3. La articolul I punctul 5, articolul 15 litera r) va avea următorul cuprins:"r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum şi cererile accesorii şi incidente."4. La articolul I punctul 6, articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile şi acţiunile, inclusiv căile de atac formulate, potrivit legii, de Guvernul României, de Ministerul Public şi de Ministerul Finanţelor, indiferent de obiectul acestora, precum şi cele formulate de alte instituţii publice, când au ca obiect venituri publice."5. La articolul I punctul 7, articolul 17^1 va avea următorul cuprins:"Art. 17^1. - Sunt scutite de taxa judiciară de timbru cererile pentru înregistrarea asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte, adresate judecătoriei, precum şi transcrierea titlurilor de proprietate sau, după caz, a contractelor de dobândire a apartamentelor din clădirile cu mai multe locuinţe, în vederea constituirii asociaţiilor de proprietari, de locatari sau mixte."6. La articolul I punctul 8, articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Taxele judiciare de timbru se plătesc în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unităţile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii şi Consemnaţiuni. (2) Persoanele juridice plătesc taxele judiciare de timbru în numerar sau prin virament, în contul bugetului de stat, la unitatea trezoreriei statului în raza căreia îşi au sediul fiscal."7. La articolul I, după punctul 8 se introduc punctele 9 şi 10, cu următorul cuprins:"9. Articolul 25 va avea următorul cuprins: lt; lt;Art. 25. - (1) Sumele realizate din încasarea taxelor prevăzute de prezenta lege constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. (2) Veniturile realizate din taxele judiciare de timbru se vor folosi pentru funcţionarea judecătoriilor, tribunalelor, curţilor de apel, Curţii Supreme de Justiţie şi a parchetelor de pe lângă aceste instanţe, a Ministerului Justiţiei, pentru cheltuielile de personal, pentru magistraţi, asimilaţii acestora, precum şi pentru celelalte categorii de personal, pentru cheltuielile gospodăreşti, cheltuielile de procedura, cheltuielile de reparaţii curente şi capitale, publicaţiile de specialitate, cheltuielile de capital în vederea construirii de sedii pentru instanţe şi parchete, dotări, construirea şi cumpărarea de locuinţe de serviciu. (3) Repartizarea veniturilor din taxele judiciare de timbru pe beneficiari şi destinaţii de cheltuieli se face prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii şi al Ministerului Finanţelor. (4) Disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceeaşi destinaţie. gt; gt;10. Articolul 26 va avea următorul cuprins: lt; lt;Art. 26. - (1) Sumele provenind din taxele de timbru, plătite pentru activitatea notarială, impozitele încasate din onorariile avocaţilor şi ale notarilor publici constituie venituri la bugetul de stat şi se cuprind distinct în bugetul de venituri şi cheltuieli al Ministerului Justiţiei. (2) Prevederile art. 25 alin. (2) - (4) se aplică în mod corespunzător şi acestor categorii de venituri. gt; gt;"Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORPAULA MARIA IVANESCUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUIPETRE ROMAN-----------