HOTĂRÂRE nr. 264 din 15 mai 2013privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 27 mai 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii, potrivit datelor de identificare cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Sumele rezultate din valorificarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se fac venit la bugetul statului, în urma recuperării cheltuielilor ocazionate de scoaterea din funcţiune şi valorificarea acestora.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şidezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 15 mai 2013.Nr. 264.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri imobile aflate în administrarea MinisteruluiAgriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru unele unităţidin subordine, care trec din domeniulpublic al statului în domeniul privat al acestuia, în vedereascoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, în condiţiile legii
  *Font 8*
  Nr. crt Codul de clasificaţie şi nr. MFP Persoana juridică la care se află în administrare bunul imobil (CUI şi denumire) Denumirea bunului imobil Caracteris- ticile tehnice ale bunului imobil Adresa bunului imobil Valoarea de inventar (lei)
  1. - cod.8.28.10 - nr. MFP 34921 4246009 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita Cameră de portar Sc = 10 mp; Sd = 10 mp; cărămidă Judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni, Str. Stadionului nr. 2 1.800
  2. - cod.8.28.10 - nr. MFP 100155 4246009 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Harghita Staţie de pompare Judeţul Harghita, municipiul Gheorgheni 5
  3. - cod.8.27.07 - nr. MFP 26219 2613540 - Direcţia pentru Agricultură a Judeţului Neamţ Coteţ pentru păsări Sc = 17 mp; Sd = 17 mp; bolţari Judeţul Neamţ, munici- piul Piatra-Neamţ, Str. Fermelor nr. 27 25
  --------