INSTRUCŢIUNI din 21 septembrie 2011 (*actualizate*)privind deschiderea şi funcţionarea conturilor pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile şi a fondurilor de la bugetul de stat, în cadrul obiectivului convergenţă(actualizate până la data de 25 aprilie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • ----------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 25 aprilie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 1.119 din 20 august 2012; ORDINUL nr. 541 din 24 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor1. IntroducereCadrul instituţional, legal şi tehnic, conform căruia instrumentele structurale sunt gestionate pentru obiectivul convergenţă, este stabilit prin:- Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999 , cu modificările şi completările ulterioare;- Regulamentul (UE) nr. 1.311/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăţi grave sau sunt ameninţate de astfel de dificultăţi cu privire la stabilitatea lor financiară;- Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;- Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europene nr. 1.022/851/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 14^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă.În vederea derulării operaţiunilor necesare finanţării programelor operaţionale prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), Fondul Social European (FSE) şi Fondul de Coeziune (FC) în cadrul obiectivului convergenţă, Trezoreria Statului deschide conturi în moneda naţională la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată, autorităţilor de management şi beneficiarilor finali. Aceste conturi se deschid şi funcţionează potrivit prezentelor instrucţiuni.------------Pct. 1 "Introducere" din anexă a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 20 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 27 august 2012.2. Deschiderea conturilor2.1. Pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a sumelor de la bugetul de stat, Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată deschide la Trezoreria Operativă Centrală următoarele conturi de disponibilităţi: a) contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă"; b) contul 54.01.01.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; c) contul 54.01.01.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; d) contul 54.01.01.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; e) contul 54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; f) contul 54.01.01.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Regional"; g) contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"; h) contul 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Mediu"; i) contul 54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"; j) contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale"; k) contul 54.01.03.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; l) contul 54.01.03.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; m) contul 54.01.03.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; n) contul 54.01.03.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; o) contul 54.01.03.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Regional"; p) contul 54.01.03.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"; q) contul 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Mediu"; r) contul 54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"; s) contul 54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale"; t) contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport".2.2. Pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a sumelor de la bugetul de stat, ordonatorii principali de credite în structura cărora funcţionează autorităţile de management deschid la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti următoarele conturi de disponibilităţi: a) contul 54.01.06.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; b) contul 54.01.06.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; c) contul 54.01.06.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; d) contul 54.01.06.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; e) contul 54.01.06.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Regional"; f) contul 54.01.06.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Transport"; g) contul 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional Mediu"; h) contul 54.01.02.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; i) contul 54.01.02.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; j) contul 54.01.02.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; k) contul 54.01.02.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; l) contul 54.01.02.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Regional"; m) contul 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Mediu"; n) contul 54.01.04.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; o) contul 54.01.04.02 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; p) contul 54.01.04.03 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; q) contul 54.01.04.04 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; r) contul 54.01.04.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional Regional"; s) contul 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Mediu"; t) contul 54.01.05.01 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"; u) contul 54.01.05.02 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"; v) contul 54.01.05.03 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"; x) contul 54.01.05.04 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"; y) contul 54.01.05.05 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Regional". z) contul 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Mediu".2.3. Plăţile dispuse în limita creditelor bugetare deschise pentru cofinanţarea proiectelor de la bugetul de stat, pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri comunitare, pentru prefinanţarea proiectelor de la bugetul de stat şi pentru cheltuieli neeligibile se efectuează prin următoarele conturi: a) 23.51.01.56 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", deschis la Trezoreria Operativă Centrală pe seama Ministerului Finanţelor Publice; b) 23... "Cheltuieli ale bugetului de stat...", deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti pe seama fiecărui ordonator principal de credite în structura căruia funcţionează autorităţile de management. Din acest cont se transferă fondurile în conturile de disponibil gestionate de Autoritatea de management.Cererile pentru deschiderea creditelor bugetare se fundamentează ţinându-se cont de plăţile ce urmează a fi efectuate în luna pentru care se solicită deschiderea creditelor. Transferul din conturile 23.51.01.56 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", respectiv 23... "Cheltuieli ale bugetului de stat..." în conturile de disponibil corespunzătoare se face cu cel mult 3 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţilor.2.4. Sumele primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 şi sumele reconstituite conform art. 1 alin (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europenenr. 1.022/851/2012 se virează în contul 20.45.01.22 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up», deschis pe codul de identificare fiscală al fiecărui ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management.------------Pct. 2.4 din anexă a fost introdus de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 20 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 27 august 2012.3. Funcţionarea conturilor3.1. În contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.1.1. Încasări provenite din:- sume în lei transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul deschis la Banca Naţională a României.3.1.2. Plăţi:- sumele în lei transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile programelor operaţionale corespunzătoare 54.01.01.01... 54.01.01.07 «Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional...»;- echivalentul în lei al sumelor primite suplimentar de la Comisia Europeană în baza prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.311/2011 şi al sumelor reconstituite conform art. 1 alin. (1) din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor europenenr. 1.022/851/2012 se transferă în contul de venituri al bugetului de stat 20.45.01.22 «Sume primite în cadrul mecanismului top-up»------------Pct. 3.1.2 din anexă a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 20 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 27 august 2012.3.2. În conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional..." se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.2.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă"; b) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată între conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional..." pentru continuarea finanţării unui program din disponibilităţile unui alt program operaţional; c) sumele transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile 54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale" şi 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"; d) sume restituite de autorităţile de management din conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional...", deschise la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, în cazul plăţilor indirecte, reprezentând contravaloarea fondurilor externe nerambursabile neutilizate/solicitate de Comisia Europeană; e) sume restituite de beneficiari/recuperate de organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport", reprezentând prefinanţare neutilizată din instrumente structurale şi restituită/recuperată conform prevederilor legale, pentru plăţile directe; f) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport" în contul 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport", pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană.3.2.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional...", deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management, pentru plăţile indirecte; b) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.01.06 în conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetului de stat pentru plăţile directe; c) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată între conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional..." pentru continuarea finanţării unui program din disponibilităţile unui alt program operaţional; d) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale" în vederea reîntregirii fondurilor de la bugetul de stat sau reconstituirii vărsămintelor din privatizare; e) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul în lei deschis la Banca Naţională a României, în vederea asigurării sumelor necesare operaţiunii de cumpărare de valută pentru alimentarea contului în lei deschis la Banca Naţională a României, în vederea efectuării plăţii sumelor neutilizate/solicitate de Comisia Europeană, ce urmează a fi restituite acesteia.3.3. În contul 54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.3.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată, din contul 23.51.01.56 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru cofinanţarea programelor operaţionale din domeniul transporturilor; b) sumele transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"; c) sume transferate de Autoritatea de management pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din cofinanţarea de la bugetul de stat, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, alţii decât cei prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare, în baza contractelor de achiziţie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană.3.3.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile beneficiarilor; b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare şi Plată, la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite, în contul 23.51.01.56 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", pentru restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", pentru restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi.3.4. În contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.4.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată, din contul 23.51.01.56 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru prefinanţare şi indisponibilităţi temporare de fonduri structurale; b) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional...." pentru reîntregirea fondului de indisponibilităţi temporare şi a prefinanţării sau reconstituirea vărsămintelor din privatizare; c) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional...." pentru folosirea ulterioară a acestora; d) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 50.62 "Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri PHARE" la finalizarea programului PHARE; e) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 50.16.04 "Disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile aferente programului SAPARD", reprezentând sume încasate de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a Deciziei Comisiei Europene nr. 3.850/2009 de excludere de la finanţarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de România în cadrul programului SAPARD; f) sume transferate de Direcţia generală trezorerie şi datorie publică, la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată, din contul 65.01.01 "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare", reprezentând sume alocate temporar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului. g) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul deschis la Banca Naţională a României, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor încasate în euro din venituri din privatizare, pentru asigurarea necesarului de finanţare al autorităţilor de management.------------Lit. g) a pct. 3.4.1 din anexă a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 541 din 24 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 25 aprilie 2013.3.4.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional...."; b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare şi Plată la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite în contul 23.51.01.56 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", pentru restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", pentru restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi; c) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul 65.01.01 "Disponibil în lei din vărsăminte din privatizare", reprezentând reconstituirea vărsămintelor din privatizare. d) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul deschis la Banca Naţională a României, în vederea restituirii sumelor neutilizate din venituri din privatizare.------------Lit. d) a pct. 3.4.2 din anexă a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 541 din 24 aprilie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 25 aprilie 2013.3.5. În conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional..." se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.5.1. Încasări provenite din:- sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale".3.5.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional...", deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management, în cazul plăţilor indirecte; b) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetului de stat, în cazul plăţilor directe; c) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale"; d) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.03.06 în contul 54.01.06.06 deschis la nivelul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, reprezentând alocare temporară din vărsăminte din privatizare.3.6. În contul 54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Transport" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.6.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică şi la solicitarea Autorităţii de Certificare şi Plată din contul 23.51.01.56 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru cheltuieli neeligibile; b) sumele transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din contul 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare, ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport".3.6.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în contul beneficiarilor; b) sumele neutilizate/recuperate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de Certificare şi Plată la sfârşitul perioadei de programare sau la solicitarea ordonatorului principal de credite în contul 23.51.01.56 "Autorităţi publice şi acţiuni externe - Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" pentru cheltuieli neeligibile, pentru restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", pentru restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi.3.7. În contul 54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.7.1. Încasări provenite din:- sume transferate de autorităţile de management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional...", în cazul plăţilor indirecte.3.7.2. Plăţi:- sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.01.01... 54.01.01.05 şi 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional....".3.8. În conturile 54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport" se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.8.1. Încasări provenite din:- sume de la beneficiari, în cazul plăţilor directe, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli apărute în gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune.3.8.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"; b) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"; c) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată în conturile 54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Transport".3.9. În conturile 54.01.06.01.... 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional....", deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.9.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile sale, respectiv 54.01.01.01... 54.01.01.05 şi 54.01.01.07, deschise la Trezoreria Operativă Centrală pentru finanţarea programelor operaţionale ale obiectivului convergenţă; b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional..."; c) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 şi 54.01.04.07 pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din fonduri externe nerambursabile, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achiziţie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană; d) sume restituite de beneficiari/recuperate de organele fiscale competente din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, reprezentând prefinanţare neutilizată din instrumente structurale şi restituită/recuperată conform prevederilor legale, pentru plăţile indirecte; e) sume transferate de Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile 54.01.03.01... 54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional...". f) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia funcţionează Autoritatea de management din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat".------------Lit. f) a pct. 3.9.1 din anexă a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 20 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 27 august 2012.3.9.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor/de venituri ale bugetelor din care au fost efectuate iniţial cheltuielile; b) sume transferate de Autoritatea de management în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată 54.01.01.01... 54.01.01.05 şi 54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional..."; c) sume utilizate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii din contul 54.01.06.06, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 803/2011 privind alocarea pe ordonatori principali de credite a unor sume prevăzute prin dispoziţiile art. 71 din Ordonanţa Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora.3.10. În conturile 54.01.02.01... 54.01.02.05 şi 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional...", deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.10.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia funcţionează Autoritatea de management din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", pentru cofinanţarea de la bugetul de stat a proiectelor; b) sumele transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional..."; c) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 şi 54.01.04.07 pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate din cofinanţarea de la bugetul de stat, aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari în baza contractelor de achiziţie, încheiate potrivit prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană.3.10.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor, pentru cofinanţarea de la bugetul de stat a proiectelor; b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de management în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", pentru restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", pentru restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi.3.11. În conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 şi 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional...", deschise la dispoziţia autorităţilor de management la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.11.1. Încasări provenite din: a) sume transferate de ordonatorul principal de credite în structura căruia funcţionează Autoritatea de management din contul 23... "Cheltuieli...", pentru finanţarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli neeligibile; b) sumele transferate de Autoritatea de Management din conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional...".3.11.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de management către beneficiari, pentru finanţarea de la bugetul de stat a unor cheltuieli neeligibile; b) sumele recuperate/neutilizate transferate la bugetul de stat de Autoritatea de management în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", pentru restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent, sau în contul 23.51.01.85 "Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent", pentru restituiri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi; c) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional...", în vederea transferării în conturile 54.01.06.01... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional..." şi/sau în conturile 54.01.02.01... 54.01.02.05 şi 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional...", pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană; d) sume transferate de Autoritatea de management în conturile beneficiarilor pentru finanţarea rambursărilor aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană.3.12. În conturile 54.01.05.01... 54.01.05.05 şi 54.01.05.07 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional...", deschise pe numele ordonatorilor principali de credite în cadrul cărora funcţionează autorităţile de management la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, se înregistrează următoarele operaţiuni de încasări şi plăţi în lei, astfel:3.12.1. Încasări provenite din: a) sume de la beneficiari, ca urmare a recuperării unor creanţe bugetare rezultate din nereguli apărute în gestionarea fondurilor structurale şi de coeziune; b) sume transferate de Autoritatea de management din conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 şi 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional...", în scopul virării acestora în conturile 54.01.06.01.... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional...." şi/sau în conturile 54.01.02.01... 54.01.02.05 şi 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional...", pentru acoperirea contravalorii sumelor rambursate aferente cheltuielilor efectuate de beneficiari, conform prevederilor cadrului legal naţional, şi autorizate de Autoritatea de management, dar care ulterior nu sunt considerate eligibile în relaţia cu Comisia Europeană.3.12.2. Plăţi: a) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.06.01.... 54.01.06.05 şi 54.01.06.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile, prefinanţare şi fondul de indisponibilităţi temporare de la bugetul de stat, pentru finanţarea proiectelor din cadrul Programului Operaţional...."; b) sume transferate de Autoritatea de management în conturile de cofinanţare 54.01.02.01... 54.01.02.05 şi 54.01.02.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional..."; c) sume transferate de Autoritatea de management în conturile 54.01.04.01... 54.01.04.05 şi 54.01.04.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile aferente Programului Operaţional..."; d) sume transferate de Autoritatea de management în contul 54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale" al Autorităţii de Certificare şi Plată.4. Efectuarea operaţiunilor de către Autoritatea de Certificare şi Plată şi Trezoreria Operativă Centrală4.1. Transferul de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor în lei din contul deschis la Banca Naţională a României în contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (operaţiune prevăzută la pct. 3.1.1): (1) Autoritatea de Certificare şi Plată notifică în ziua T-1 Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică asupra efectuării schimbului valutar în ziua T. (2) Ca urmare a schimbului valutar, Banca Naţională a României plăteşte contravaloarea în lei a valutei în contul curent general al Trezoreriei Statului în ziua T. (3) În ziua T, Trezoreria Operativă Centrală transferă, pe bază de notă contabilă, în contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă" contravaloarea în lei a valutei încasate în contul curent general al Trezoreriei Statului.4.2. Transferul de către Autoritatea de Certificare şi Plată al sumelor în lei din contul 54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă" în conturile 54.01.01.01... 54.01.01.07 deschise pe programe operaţionale: (1) Autoritatea de Certificare şi Plată transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinul de plată astfel: a) în ziua T, până la ora 13,30 - prin e-mail/fax, pentru plăţile de mare valoare şi plăţile interne (locale şi intertrezorerii); b) în ziua T, până la ora 12,00 - prin e-mail/fax, pentru plăţile de mică valoare; c) în prima zi lucrătoare de la data transmiterii prin e-mail/fax se prezintă OPT în original Trezoreriei Operative Centrale. (2) Trezoreria Operativă Centrală procesează şi decontează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în ziua T.4.3. Decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) pentru transferul sumelor între celelalte conturi prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 218/2012 se efectuează după cum urmează: (1) Autoritatea de Certificare şi Plată transmite Trezoreriei Operative Centrale ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în original, astfel: a) în ziua T, până la ora 13,30, pentru plăţile de mare valoare şi plăţile interne (locale şi intertrezorerii); b) în ziua T, până la ora 12,00, pentru plăţile de mică valoare. (2) Trezoreria Operativă Centrală procesează şi decontează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în ziua T.------------Pct. 4.3 din anexă a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.119 din 20 august 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 27 august 2012.4.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat şi alimentarea conturilor 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autorităţii de Certificare şi PlatăPentru efectuarea operaţiunilor:- deschiderea creditelor din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, poziţia globală distinctă "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană";- alimentarea de la bugetul de stat a conturilor de cofinanţare a programelor operaţionale din domeniul transporturilor 54.01.02.06 [operaţiune prevăzută la pct. 3.3.1.a)], a contului 54.01.04.06, de cheltuieli neeligibile [operaţiune prevăzută la pct. 3.6.1.a)] şi a contului 54.01.03.00 de prefinanţare a programelor operaţionale de la bugetul de stat şi de continuare a finanţării în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeană [operaţiune prevăzută la pct. 3.4.1.a)];- transferul la bugetul de stat al sumelor recuperate/neutilizate din conturile de cofinanţare a programelor operaţionale din domeniul transporturilor 54.01.02.06 [operaţiune prevăzută la pct. 3.3.2.b)], din contul 54.01.04.06, de cheltuieli neeligibile [operaţiune prevăzută la pct. 3.6.2.b)] şi din contul 54.01.03.00 de prefinanţare a programelor operaţionale de la bugetul de stat şi de continuare a finanţării în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeană [operaţiune prevăzută la pct. 3.4.2.b)], se procedează în felul următor:4.4.1. Deschiderea de către Autoritatea de Certificare şi Plată a creditelor din bugetul de stat (1) Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte cererea de deschidere de credite bugetare, însoţită de nota de fundamentare şi nota justificativă, prin care se stabilesc necesităţile de finanţare de la bugetul de stat. Cererea de deschidere de credite bugetare de la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", vizată de controlorul financiar preventiv, se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite. (2) În baza cererii aprobate de ordonatorul principal de credite, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică efectuează deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 51.01 "Autorităţi publice şi acţiuni externe", titlul 56 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare", conform metodologiei în vigoare.4.4.2. Transferul sumelor în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autorităţii de Certificare şi Plată: (1) În baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, Autoritatea de Certificare şi Plată întocmeşte şi transmite Angajamentul bugetar individual/global, Propunerea de angajare a unei cheltuieli şi Nota de lichidare semnată de ordonatorul principal de credite, însoţită de ordonanţarea de plată în baza căreia Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul...... (23.51.01.56 deschis la Trezoreria Operativă Centrală) în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06 ale Autorităţii de Certificare şi Plată, deschise la Trezoreria Operativă Centrală. (2) Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică întocmeşte ordinul de plată până cel târziu la ora 12,00 a primei zile lucrătoare următoare datei la care a primit ordonanţarea de plată. (3) Trezoreria Operativă Centrală pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată extrasul de cont care confirmă creditarea conturilor 54.01.03.00, 54.01.02.06 şi 54.01.04.06, în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestui cont. (4) Operaţiunea prevăzută la alin. (1) este supusă vizei de control financiar preventiv.4.4.3. Transferul sumelor recuperate/neutilizate la bugetul de stat (1) La sfârşitul perioadei de programare bugetară sau pe parcursul acesteia, în funcţie de creditele bugetare disponibile la poziţia globală distinctă "Cofinanţarea asistenţei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană", Autoritatea de Certificare şi Plată transferă parţial sau integral sumele aflate în conturile 54.01.03.00, 54.01.02.06, 54.01.04.06, după cum urmează:- în contul 23.51.01.56 (deschis la Trezoreria Operativă Centrală), restituirile de fonduri din finanţarea bugetară a anului curent;- în contul 23.51.01.85, restituirile de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi. (2) În limita sumelor recuperate în contul 23.51.01.56 pot fi efectuate redistribuiri de fonduri pentru alte destinaţii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt supuse vizei de control financiar preventiv.4.4.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat în cazul autorităţilor de managementDeschiderea şi reîntregirea creditelor din bugetul ordonatorilor principali de credite, în structura cărora funcţionează Autoritatea de management, în contul 23... [operaţiune prevăzută la pct. 2.3.b)], se efectuează conform procedurilor de lucru în vigoare.4.4.5. Transferul de către Autoritatea de Certificare şi Plată din conturile 54.01.01.01...54.01.01.07 deschise la Trezoreria Operativă Centrală [operaţiune prevăzută la pct. 3.2.2 e)] a sumelor necesare operaţiunii de cumpărare de valută pentru alimentarea contului în lei deschis la Banca Naţională a României, în vederea efectuării plăţii sumelor neutilizate/solicitate de Comisia Europeană, ce urmează a fi restituite acesteia, conform convenţiei încheiate de Ministerul Finanţelor Publice cu Banca Naţională a României.4.5. Transmiterea documentelor în relaţia Autoritatea de Certificare şi Plată - Trezoreria Operativă Centrală4.5.1. Transmiterea documentelor de către Autoritatea de Certificare şi Plată (1) Transmiterea documentelor de plată sau a altor documente se realizează potrivit prevederilor pct. 4.1 şi 4.2. (2) Persoanele autorizate să semneze documentele de plată şi specimenele de semnături ale acestora vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.Adresele de e-mail (din domeniul mfinante.ro) de pe care vor fi transmise documentele de plată sau alte documente, precum şi numele persoanelor autorizate să realizeze transmisia electronică a documentelor prevăzute la pct. 4.1 şi 4.2 vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni. Formularul completat, prevăzut în anexa nr. 1, va fi aprobat de către conducătorul Autorităţii de Certificare şi Plată şi va fi transmis Trezoreriei Operative Centrale. (3) În formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni vor fi înscrise cel puţin două adrese de e-mail, care vor fi utilizate după cum urmează:- o adresă de e-mail va fi utilizată pentru transmiterea documentelor scanate în format pdf;- la rubrica "Subject" din e-mail se vor înscrie:● ACP - denumirea instituţiei care realizează transmiterea e-mailului;● natura documentelor transmise ("OPT" pentru ordine de plată; "Alte documente" pentru alte categorii de documente justificative);● numărul de ordine al e-mailului;● data e-mailului;● de exemplu, ACP OPT 12345/17.12.2007;- o adresă de e-mail va fi utilizată pentru confirmarea procesării operaţiunii menţionate în primul e-mail. Acesta va conţine cel puţin textul "Suntem de acord cu procesarea documentului/documentelor transmis/transmise prin e-mailul ACP/OPT/Alte documente număr e-mail/data e-mail";- la rubrica "Subject" din e-mail se vor înscrie:● ACP - denumirea instituţiei care realizează transmiterea e-mailului;● sintagma "Confirmare";● natura documentelor transmise ("OPT" pentru ordine de plată; "Alte documente" pentru alte categorii de documente justificative);● numărul de ordine al e-mailului;● data e-mailului;● de exemplu, ACP confirmare OPT 12345/17.12.2007.Nerespectarea acestor proceduri de transmitere a documentelor duce la neprocesarea lor de către Trezoreria Operativă Centrală.Trezoreria Operativă Centrală va transmite refuzul de a procesa documentele de plată la toate adresele de e-mail înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni. (4) În situaţia unor disfuncţionalităţi ale poştei electronice, se utilizează transmiterea documentelor prevăzute la pct. 4.1 şi 4.2 prin fax autentificat. Numărul faxului de pe care se va realiza transmisia documentelor va fi specificat în formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucţiuni.4.5.2. Transmiterea documentelor de către Trezoreria Operativă Centrală la Autoritatea de Certificare şi Plată (1) Trezoreria Operativă Centrală transmite Autorităţii de Certificare şi Plată în ziua T, până la ora 18,00, prin e-mail sau fax autentificat, extrasele aferente conturilor asupra cărora s-au efectuat operaţiuni de debitare/creditare în ziua respectivă. (2) Pentru operaţiunile efectuate, Trezoreria Operativă Centrală pune la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată extrasele de cont, în original, în prima zi lucrătoare următoare zilei T de debitare/creditare a conturilor Autorităţii de Certificare şi Plată.Persoanele autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă Centrală în relaţia cu Autoritatea de Certificare şi Plată şi adresele de e-mail de pe care se va realiza transmisia documentelor vor fi înscrise în formularul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instrucţiuni.4.6. Transmiterea documentelor în relaţia cu Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti se realizează în conformitate cu procedurile de lucru în vigoare.5. Dobânzi şi comisioane (1) Pentru disponibilităţile din asistenţa financiară nerambursabilă aflate în conturile Autorităţii de Certificare şi Plată, enumerate la pct. 3.1-3.8, ale autorităţilor de management, enumerate la pct. 3.9-3.12, precum şi ale beneficiarilor, Trezoreria Statului nu bonifică dobânda. (2) Pentru efectuarea operaţiunilor de încasări şi plăţi prin conturile Autorităţii de Certificare şi Plată, menţionate la pct. 3.1-3.8, ale autorităţilor de management, menţionate la pct. 3.9-3.12, precum şi prin conturile beneficiarilor de fonduri structurale şi de coeziune, Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.  +  Anexa 1 la instrucţiuniMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDIRECŢIA GENERALĂ AUTORITATEA DE CERTIFICARE ŞI PLATĂAdresa ....................................Tel. ......................................Fax .......................................FIŞĂcuprinzând specimenele de semnăturiVă comunicăm specimenele de semnături ale persoanelor autorizate să dispună transferul sumelor din conturile gestionate de Autoritatea de Certificare şi Plată, deschise la nivelul Trezoreriei Operative Centrale (cuprinse în anexă), împreună cu amprenta ştampilei, valabile de la data de ........................ .Prezentul formular înlocuieşte specimenele de semnături din formularul nr. ..................., depus la data de ................ (se completează dacă este cazul).┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ AMPRENTA ŞTAMPILEI ││┌────┬─────────────────────┬──────────┬────────────────┬────────────────────┐│││Nr. │ │ │ Prima/a doua │ Specimenul ││││crt.│ Numele şi prenumele │ Funcţia │ semnătură │ de semnătură │││├────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┤│││ 1.│ │ │ │ │││├────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┤│││ 2.│ │ │ │ │││├────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┤│││ 3.│ │ │ │ │││├────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┤│││ 4.│ │ │ │ │││├────┼─────────────────────┼──────────┼────────────────┼────────────────────┤│││ 5.│ │ │ │ │││└────┴─────────────────────┴──────────┴────────────────┴────────────────────┘││ ││ Adresele de e-mail de pe care se realizează transmiterea/recepţionarea ││ documentelor: ││┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│││Nr. │ │ Adresa de e-mail ││││crt.│ Numele şi prenumele │ (obligatoriu în domeniul mfinante.ro) │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 1.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 2.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 3.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 4.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 5.│ │ │││└────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘││ ││ Nr. de fax de pe care se realizează transmiterea documentelor în cazul ││ nefuncţionării sistemului informatic: ││┌────┬────────────────────────────────────┐ │││Nr. │ │ │││crt.│ Nr. de fax │ ││├────┼────────────────────────────────────┤ │││ 1.│ │ ││├────┼────────────────────────────────────┤ │││ 2.│ │ ││└────┴────────────────────────────────────┘ ││ ││ Director general, ││ ................... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Lista conturilor deschise la Trezoreria Operativă Centrală, aflate la dispoziţia Autorităţii de Certificare şi Plată54.01.01.00 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea programelor operaţionale în cadrul obiectivului convergenţă"54.01.01.01 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"54.01.01.02 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"54.01.01.03 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"54.01.01.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"54.01.01.05 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Regional"54.01.01.06 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"54.01.01.07 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile pentru finanţarea Programului Operaţional Sectorial Mediu"54.01.02.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând cofinanţarea Programului Operaţional Sectorial Transport"54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale"54.01.03.01 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional de Asistenţă Tehnică"54.01.03.02 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice"54.01.03.03 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane"54.01.03.04 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative"54.01.03.05 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Regional"54.01.03.06 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"54.01.03.07 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente Programului Operaţional Sectorial Mediu"54.01.04.06 "Disponibil de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor neeligibile aferente Programului Operaţional Sectorial Transport"54.01.05.00 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente instrumentelor structurale"54.01.05.06 "Disponibil din creanţe bugetare ca urmare a unor nereguli recuperate aferente Programului Operaţional Sectorial Transport".  +  Anexa 2 la instrucţiuniMINISTERUL FINANŢELOR PUBLICEDIRECŢIA GENERALĂ TREZORERIE ŞI CONTABILITATE PUBLICĂAdresa ...........................Tel. .............................Fax ..............................Nr. ..............................LISTApersoanelor autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă CentralăVă comunicăm lista persoanelor autorizate să reprezinte Trezoreria Operativă Centrală în relaţia cu Autoritatea de Certificare şi Plată, precum şi adresele de e-mail de pe care se va realiza transmisia documentelor. Prezenta listă înlocuieşte formularul nr. ......................., depus la data de .................. (se completează dacă este cazul).┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│┌────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│││Nr. │ │ ││││crt.│ Numele şi prenumele │ Funcţia │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 1.│ │ │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 2.│ │ │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 3.│ │ │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 4.│ │ │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 5.│ │ │││├────┼───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│││ 6.│ │ │││└────┴───────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘││ ││ Adresele de e-mail de pe care se realizează transmiterea documentelor: ││┌────┬───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐│││Nr. │ │ Adresa de e-mail ││││crt.│ Numele şi prenumele │ (obligatoriu în domeniul mfinante.ro) │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 1.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 2.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 3.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 4.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 5.│ │ │││├────┼───────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤│││ 6.│ │ │││└────┴───────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘││ ││ Nr. de fax de pe care se realizează transmiterea documentelor în cazul ││ nefuncţionării sistemului informatic: ││┌────┬────────────────────────────────────┐ │││Nr. │ │ │││crt.│ Nr. de fax │ ││├────┼────────────────────────────────────┤ │││ 1.│ │ ││├────┼────────────────────────────────────┤ │││ 2.│ │ ││└────┴────────────────────────────────────┘ ││ ││ Director general, ││ ................... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------