HOTĂRÂRE nr. 235 din 8 mai 2013privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 16 mai 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti şi Timişoara, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, se modifică/se actualizează în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor,Relu FenechiuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 8 mai 2013.Nr. 235.  +  Anexa 1 Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF BucureştiDATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public alstatului în domeniul privat al statului şi în administrarea CompanieiNaţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflate înadministrarea Ministerului Transporturilor şi înconcesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"C.F.R." - S.A., în vederea reutilizăriişi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şivalorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nuse mai justifică, ca urmare a lucrărilor demodernizare (Linia 800 Bucureşti-Constanţa între staţiile Fundulea- Săruleşti Fir I-II - Coridorul IV paneuropean km 41+384 - 63+060)CS MTI: 13633330CUI CNCF "CFR" - S.A.: R 11054529
      (lei)
    Nr. crt.Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumirea mijlocului fixDate de identificareAn dob./An PIFValoarea de inventarSituaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descrierea tehnicăVecinătăţiAdresaBaza legalăÎn administrare/concesiuneconcesiune/închiriere/titlu
    0123456789101112
    1TOTAL 147766 - parţial8.10.01Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabileLungimea totală a liniilor c.f. = 48, 880 km; Nr. aparate de cale = 32 buc sch. simpli şi Tdj = 2 buc.; Nr. aparate cale echivalente = 38 buc; Lung. linii c.f. simple = 5, 573 km; Lung. linii c.f. dublă (desfăşurată) = 43, 307 km; Lung. linii c.f. electrificată = 43, 307 km; treceri la nivel = 4 buc.Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaSucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti199831053343, 54 mijloace fixe exclusiv terenuriLegea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998ConcesiuneConcesiuneImobil
    2TOTAL 147768 - parţial8.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabileNr. de poduri = 1 buc.; nr. de podeţe = 6 buc.; nr. de pasaje inferioare = 0; (tip şi structură rezistenţă lucrări de artă)Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaSucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Bucureşti19987297017, 68 mijloace fixe exclusiv terenuriLegea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998ConcesiuneConcesiuneImobil
   +  Anexa 2 Sucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF TimişoaraDATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe - fără terenuri - care trec din domeniul public alstatului în domeniul privat al statului şi în administrarea CompanieiNaţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aflate înadministrarea Ministerului Transporturilor şi înconcesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate"C.F.R." - S.A., în vederea reutilizăriişi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şivalorificării, după caz, a căror menţinere în funcţiune nuse mai justifica ca urmare a lucrărilor demodernizare a liniei CF Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentăa Coridorului IV paneuropean-Tronsonul 1: Frontieră-Curtici-km 614+000CS MTI: 13633330CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529
    Nr. crt.Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAnul dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventar (în lei)Situaţia juridicăSituaţia juridică actualăTip bun
    Descrierea tehnică  (pe scurt)Vecinătăţi (după caz, pe scurt)AdresaBaza legalăÎn administrare/ concesiuneconcesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    1147792 parţial Carte Funciară nr.: 318789, 3017388.10.01Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabileLungime totală linii = 109,209 km reali, din care lungime linii electrificate = 109,047 km reali; Nr. aparate de cale echivalente = 172 bucăţiSucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, CraiovaSucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara199815811602 mijloace fixe exclusiv terenuriLegea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiuneconcesionatimobil
    2147794 parţial Carte Funciară nr.: 318789, 3017388.10.02Poduri care au legătură cu liniile ferate deschise circulaţiei acestora, inclusiv terenurile aferente acestora interoperabileNr. poduri = 12 bucăţi Nr. podeţe = 1 bucatăSucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, CraiovaSucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara19986373413 mijloace fixe exclusiv terenuriLegea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiuneconcesionatimobil
    3147796 parţial Carte Funciară nr.: 3017388.10.05Lucrări geotehnice, de protecţie şi de consolidare, inclusiv terenurile aferente acestora, interoperabileNr. ziduri sprijin = 1 buc.Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, CraiovaSucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara19982661 mijloace fixe exclusiv terenuriLegea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiuneconcesionatimobil
    4147798 parţial8.10.07Instalaţii fixe de siguranţă şi conducere operativă a circulaţiei feroviare interoperabileInstalaţii CED = 4 bucăţi; Instalaţii BLA= 52,108 km; Fir linie de contact = 204,336 km; PS, PSS = 4 bucăţi; ST = 1 bucată; Grupuri electrogene = 7 bucăţi; Clădiri = 11 bucăţi;Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, CraiovaSucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara19986732207 mijloace fixe exclusiv terenuriLegea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 618/2008, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiuneconcesionatimobil
    5147800 parţial Carte Funciară nr.: 318789, 3017388.10.10Alte instalaţii şi clădiri aferente infrastructurii feroviare interoperabile, inclusiv terenurile aferente acestoraInstalaţii şi clădiri, altele decât cele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 581/1998 (16 buc. TN, 2 buc. clădiri).Sucursalele Centre Regionale de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Cluj, Braşov, CraiovaSucursala Centru Regional de Exploatare, Întreţinere şi Reparaţii CF Timişoara1998182444 mijloace fixe exclusiv terenuriLegea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998, Hotărârea Guvernului nr. 140/2010concesiuneconcesionatimobil
  -------