ACORD DE ÎMPRUMUT din 26 mai 2004 (*actualizat*)între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare**), privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă(actualizat până la data de 4 decembrie 2008*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 4 decembrie 2008 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie 2006; AMENDAMENTUL LA ACORDUL DE IMPRUMUT din 22 noiembrie 2005 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 225 din 16 februarie 2006; AMENDAMENTUL din 5 octombrie 2006 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.751 din 6 decembrie 2006; AMENDAMENTUL din 3 august 2006 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 559 din 6 iunie 2007; AMENDAMENTUL din 3 aprilie 2007 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 558 din 6 iunie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 52 din 13 iunie 2007; AMENDAMENTUL din 20 iunie 2007 ratificat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 septembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 85 din 5 septembrie 2007; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 12 noiembrie 2008; AMENDAMENTUL din 29 mai 2008 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.492 din 19 noiembrie 2008.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎmprumut nr. 4736 ROAsistenţă financiară nerambursabilă din Fondul FGM nr. TF 053472 RO**) Traducere.Acord, datat 26 mai 2004, între România (Împrumutatul) şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (Banca)Având în vedere că:(A) Împrumutatul, declarându-se satisfăcut în ceea ce priveşte fezabilitatea şi prioritatea proiectului descris în anexa nr. 2 la acest acord (Proiectul), a solicitat Băncii să sprijine finanţarea Proiectului;(B) printr-un acord din aceeaşi dată cu cel de faţă (Acord de asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul FGM), Banca, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu (FGM), a fost de acord să acorde Împrumutatului asistenţă financiară nerambursabilă (asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul FGM) în sumă de şapte milioane (7.000.000) dolari S.U.A. pentru sprijinirea finanţării părţilor D şi E4 ale Proiectului, în termenii şi condiţiile stabilite în Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă din Fondul FGM; şiavând în vedere că Banca a fost de acord, pe baza, între altele, a celor de mai sus, să acorde Împrumutatului împrumutul în termenii şi condiţiile stabilite în acest acord,părţile convin după cum urmează:  +  Articolul ICondiţii generale. DefiniţiiSecţiunea 1.01. "Condiţiile generale aplicabile acordurilor de împrumut şi garanţie pentru împrumuturi într-o singură valută" ale Băncii, datate 30 mai 1995 (aşa cum au fost amendate până la 6 octombrie 1999) (Condiţiile generale), constituie parte integrantă a acestui acord.Secţiunea 1.02. În afara cazului în care contextul cere altfel, termenii definiţi în Condiţiile generale şi în preambulul la prezentul acord au înţelesurile respective, iar următorii termeni suplimentari au înţelesurile de mai jos: a) "Apele Române" înseamnă Administraţia Naţională "Apele Române" a Împrumutatului, înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002, aprobată şi modificată prin Legea nr. 404/2003, şi care funcţionează sub autoritatea MMGA; b) CONSIB înseamnă Comisia Naţională pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice a Împrumutatului; c) PMM înseamnă planul de management pentru mediu, datat 15 decembrie 2003, elaborat şi adoptat de Împrumutat, care descrie măsurile de atenuare a efectelor negative asupra mediului şi de monitorizare a acestora în cadrul Proiectului; d) raport de monitorizare financiară sau RMF înseamnă fiecare raport întocmit în conformitate cu secţiunea 4.02 a acestui acord; e) MAI înseamnă Ministerul Administraţiei şi Internelor al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia; f) UMP-MAI înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiinţată în cadrul MAI; g) MMGA înseamnă Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia; h) UMP-MMGA înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiinţată în cadrul MMGA; i) MFP înseamnă Ministerul Finanţelor Publice al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia; j) MTCT înseamnă Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului al Împrumutatului sau orice succesor legal al acestuia; k) UMP-MTCT înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiinţată în cadrul MTCT; l) ANRM înseamnă Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a Împrumutatului sau orice succesor legal al acesteia; m) UMP-ANRM înseamnă Unitatea de management al proiectului înfiinţată în cadrul ANRM; n) PIP înseamnă Planul de implementare a Proiectului, care stabileşte procedurile de implementare a Proiectului, plan căruia, periodic, îi pot fi aduse amendamente cu acordul Împrumutatului şi al Băncii; o) UMP-uri se referă în mod colectiv la UMP-MAI, UMP-MTCT, UMP-MMGA şi UMP-ANRM; şi p) conturi speciale înseamnă conturile la care se face referire în secţiunea 2.02 b) a acestui acord şi cont special înseamnă fiecare şi oricare dintre aceste conturi.------------Secţ. 1.02 a art. I a fost înlocuită cu secţ. 1.02 din anexa 1 din AMENDAMENTUL LA ACORDUL DE IMPRUMUT din 22 noiembrie 2005 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 225 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006, conform modificării aduse de pct. 1 din acelaşi act normativ.  +  Articolul IIÎmprumutulSecţiunea 2.01. Banca este de acord să împrumute Împrumutatului, în termenii şi în condiţiile stabilite sau la care se face referire în prezentul acord, o sumă egală cu o sută cincizeci milioane (150.000.000) dolari S.U.A.Secţiunea 2.02. a) Suma împrumutului poate fi trasă din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord, pentru cheltuielile efectuate (sau, dacă Banca va fi de acord, care urmează a fi efectuate) privind costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care urmează să fie finanţate din sumele împrumutului. b) Împrumutatul poate, pentru scopurile Proiectului, să deschidă şi să menţină în dolari S.U.A. conturi speciale de depozit: a) contul special A ce va fi administrat de MAI; b) contul special B ce va fi administrat de MTCT; c) contul special C ce va fi administrat de MMGA; şi d) contul special D ce va fi administrat de ANRM, la o bancă comercială acceptabilă Băncii, în termeni şi condiţii satisfăcătoare pentru Bancă, protejate corespunzător împotriva compensării, confiscării şi sechestrării. Depozitele în şi plăţile din conturile speciale vor fi efectuate în conformitate cu prevederile anexei nr. 6 la acest acord.Secţiunea 2.03. Data închiderii va fi 31 decembrie 2009 sau o dată ulterioară, după cum va stabili Banca. Banca va notifica Împrumutatului această dată cu promptitudine.Secţiunea 2.04. Împrumutatul va plăti Băncii, la data sau imediat după data intrării în vigoare, un comision iniţial egal cu un procent (1%) din suma împrumutului.Secţiunea 2.05. Împrumutatul va plăti periodic Băncii un comision de angajament la o rată de trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%) pe an, aplicată la suma neutilizată din împrumut.Secţiunea 2.06. a) Împrumutatul va plăti periodic dobânda aferentă sumelor trase din împrumut şi nerambursate, la o rată egală cu rata de bază LIBOR plus marja totală LIBOR, aferente fiecărei perioade de dobândă. b) Pentru scopurile acestei secţiuni:(i) perioada de dobândă înseamnă perioada iniţială de la şi incluzând data prezentului acord până la, dar excluzând, prima dată de plată a dobânzii care survine după aceasta, iar după perioada iniţială, fiecare perioadă de la şi incluzând data de plată a dobânzii până la, dar excluzând, data de plată a dobânzii imediat următoare;(îi) data de plată a dobânzii înseamnă fiecare dată specificată în secţiunea 2.07 din acest acord;(iii) rata dobânzii cu baza LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă, rata oferită pe piaţa interbancară londoneză la depozitele pe 6 luni în dolari S.U.A., valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă (sau, în cazul perioadei iniţiale de dobândă, rata valabilă în prima zi a unei astfel de perioade de dobândă sau în ziua imediat următoare), aşa cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă şi exprimată ca procente pe an;(iv) marja totală LIBOR înseamnă, pentru fiecare perioadă de dobândă: (A) trei pătrimi dintr-un procent (3/4 din 1%); (B) minus (sau plus) marja medie ponderată pentru o astfel de perioadă de dobândă, mai mică (sau mai mare) decât ratele oferite pe piaţa interbancară londoneză sau alte rate de referinţă la depozitele pe 6 luni, aplicată la împrumuturile nerambursate ale Băncii sau la porţiuni din acestea, alocate de către Bancă pentru finanţarea împrumuturilor într-o singură valută, sau la porţiuni din acestea care includ împrumutul, după cum a fost determinată în mod rezonabil de către Bancă şi exprimată ca procent pe an. c) Banca va notifica cu promptitudine Împrumutatul în legătură cu rata dobânzii cu baza LIBOR şi marja totală LIBOR pentru fiecare perioadă de dobândă, de îndată ce acestea vor fi determinate. d) Ori de câte ori, având în vedere schimbările survenite în practica pieţei care ar putea afecta determinarea ratelor dobânzii la care se face referire în această secţiune 2.06, Banca decide că este în interesul tuturor împrumutaţilor săi şi al Băncii să aplice o modalitate de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, alta decât cea prevăzută în secţiunea menţionată, Banca poate modifica modalitatea de determinare a ratelor dobânzii aplicabile împrumutului, nu mai devreme de 6 luni de la notificarea Împrumutatului cu privire la noua modalitate. Noua modalitate va deveni efectivă la expirarea perioadei de notificare, în afara cazului în care Împrumutatul înştiinţează Banca, în decursul perioadei menţionate, asupra obiecţiilor sale, caz în care modificarea respectivă nu va fi aplicată în cadrul împrumutului.Secţiunea 2.07. Dobânda şi alte comisioane vor fi plătite semestrial la datele de 15 aprilie şi 15 octombrie ale fiecărui an.Secţiunea 2.08. Împrumutatul va rambursa împrumutul în conformitate cu graficul de rambursare prevăzut în anexa nr. 3 la acest acord.  +  Articolul IIIExecuţia ProiectuluiSecţiunea 3.01. a) Împrumutatul îşi declară angajamentul faţă de obiectivele Proiectului şi în acest scop va realiza Proiectul prin MAI (partea A), MTCT (partea B), MMGA (partea C) şi ANRM (partea D), cu diligenţa şi eficienţa cuvenite şi în conformitate cu practicile administrative, tehnice, tehnologice, de protecţie a mediului şi financiare corespunzătoare, şi va furniza cu promptitudine fondurile, facilităţile, serviciile şi alte resurse necesare realizării Proiectului. b) Fără a limita prevederile paragrafului a) al acestei secţiuni şi cu excepţia cazului în care Împrumutatul şi Banca vor conveni altfel, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM, va realiza Proiectul în conformitate cu programul de implementare stabilit în anexa nr. 5 la acest acord.Secţiunea 3.02. a) Cu excepţia cazului în care Banca va decide altfel, achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor de consultanţă necesare realizării Proiectului şi care urmează a fi finanţate din sumele împrumutului va fi guvernată de prevederile anexei nr. 4 la acest acord. b) Împrumutatul va actualiza planul de achiziţii în conformitate cu termeni de referinţă acceptabili Băncii şi va pune la dispoziţia Băncii spre aprobare această actualizare nu mai târziu de 12 luni după data aprobării de către Bancă a planului de achiziţii anterior.Secţiunea 3.03. În scopul secţiunii 9.07 din Condiţiile generale şi fără a limita prevederile acesteia, Împrumutatul: a) va elabora, pe baza unor regulamente acceptabile Băncii, şi va furniza Băncii, nu mai târziu de 6 luni de la data închiderii sau o altă dată ulterioară convenită în acest scop între Împrumutat şi Bancă, un plan care să asigure realizarea în continuare a obiectivelor Proiectului; şi b) va oferi Băncii posibilitatea rezonabilă de a schimba opinii cu Împrumutatul pe marginea planului menţionat mai sus.  +  Articolul IVClauze financiareSecţiunea 4.01. a) Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM, va menţine un sistem de management financiar, incluzând înregistrări şi conturi, şi va elabora situaţii financiare în conformitate cu standardele de contabilitate consecvent aplicate, acceptabile Băncii, adecvate reflectării operaţiunilor, resurselor şi cheltuielilor legate de Proiect. b) Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM:(i) va audita, începând cu anul fiscal în care cade data intrării în vigoare până în şi incluzând anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din împrumut, situaţiile financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni pentru fiecare an fiscal auditat, în conformitate cu standardele de audit acceptabile Băncii, aplicate consecvent de către auditori independenţi acceptabili Băncii;(îi) va furniza Băncii de îndată ce vor fi disponibile, dar în nici un caz mai târziu de 6 luni de la încheierea fiecărui an fiscal sau a unei alte astfel de perioade convenite cu Banca: (A) copii certificate ale situaţiilor financiare la care se face referire în paragraful a) al acestei secţiuni, pentru anul respectiv sau o altă perioadă convenită de Bancă, care au fost astfel auditate; şi (B) o opinie a auditorilor menţionaţi asupra acestor situaţii, satisfăcătoare Băncii din punct de vedere al scopului şi detalierii;(iii) va furniza Băncii orice alte astfel de informaţii referitoare la astfel de înregistrări şi conturi şi auditul unor astfel de situaţii financiare şi cu privire la auditorii respectivi, pe care Banca le poate solicita periodic, în mod rezonabil. c) Pentru toate cheltuielile în legătură cu care tragerile din contul împrumutului s-au făcut pe baza declaraţiilor de cheltuieli, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM:(i) va păstra, timp de cel puţin un an după primirea de către Bancă a raportului de audit pentru sau care acoperă anul fiscal în care s-a efectuat ultima tragere din contul împrumutului, toate înregistrările (contracte, comenzi, facturi, chitanţe, recipise sau alte documente) care evidenţiază aceste cheltuieli;(îi) va permite reprezentanţilor Băncii să analizeze aceste înregistrări; şi(iii) se va asigura ca aceste rapoarte şi declaraţii de cheltuieli să fie incluse în auditul pentru fiecare an fiscal sau pentru o altă perioadă convenită de Bancă, la care se face referire în paragraful b) al acestei secţiuni.Secţiunea 4.02. a) Fără a limita obligaţiile Împrumutatului de raportare a progresului Proiectului, prevăzute în partea B din anexa nr. 5 la acest acord, Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM, va elabora şi va transmite Băncii un RMF aferent fiecărei părţi corespunzătoare din Proiect, care va fi agregat de către MTCT, şi va pune la dispoziţie Băncii un RMF agregat, satisfăcător pentru Bancă din punct de vedere al formei şi conţinutului, care:(i) stabileşte sursele şi utilizarea fondurilor Proiectului, atât cumulat, cât şi aferente perioadei la care face referire raportul menţionat, evidenţiind separat fondurile furnizate în cadrul împrumutului, şi explică diferenţele dintre utilizările efective şi cele previzionate ale acestor fonduri;(îi) descrie progresul fizic al implementării Proiectului, atât cumulat, cât şi pe perioada la care face referire raportul menţionat, şi explică diferenţele dintre implementarea efectivă şi cea prognozată a Proiectului; şi(iii) prezintă stadiul achiziţiilor în cadrul Proiectului, la sfârşitul perioadei la care face referire raportul menţionat. b) Primul RMF va fi transmis Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea primului trimestru calendaristic după data intrării în vigoare şi va acoperi perioada cuprinsă între data la care a fost efectuată prima cheltuială în cadrul Proiectului şi sfârşitul primului trimestru calendaristic; în continuare, fiecare RMF va fi furnizat Băncii nu mai târziu de 45 de zile de la încheierea fiecărui trimestru calendaristic şi va acoperi un astfel de trimestru.  +  Articolul VIntrarea în vigoare. TerminareaSecţiunea 5.01. Următorul eveniment este specificat ca o condiţie suplimentară legată de intrarea în vigoare a acestui acord, în sensul secţiunii 12.01 din Condiţiile generale, şi anume ca asistenţa financiară nerambursabilă acordată din Fondul FGM să fi fost semnată şi transmisă şi toate condiţiile ce precedă intrarea sa în vigoare, cu excepţia celei referitoare la intrarea în vigoare a acestui acord, să fi fost îndeplinite.Secţiunea 5.02. Data ce survine la 120 de zile de la data acestui acord este cea specificată în sensul prevederilor secţiunii 12.04 din Condiţiile generale.  +  Articolul VIReprezentantul Împrumutatului. AdreseSecţiunea 6.01. Ministrul finanţelor publice al Împrumutatului este desemnat ca reprezentant al Împrumutatului în sensul secţiunii 11.03 din Condiţiile generale.Secţiunea 6.02. În sensul secţiunii 11.01 din Condiţiile generale, se specifică următoarele adrese:Pentru Împrumutat:Ministerul Finanţelor PubliceStr. Apolodor nr. 17BucureştiRomâniaTelex: Fax:11239 4021 312 6792Pentru Bancă:Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare1818 H Street, N.W.Washington, D.C. 20433Statele Unite ale AmericiiTelegraf: Telex: Fax:INTBAFRAD 248423 (MCI) (202) 477-6391Washington, D.C. sau64145 (MCI)Drept care părţile la acest acord, acţionând prin reprezentanţii lor autorizaţi, au convenit ca acordul să fie semnat de către aceştia în numele lor în Bucureşti, România, în ziua şi anul indicate la început.Pentru România,Mihai Nicolae Tănăsescu,ministrul finanţelor publice,reprezentant autorizatPentru Banca Internaţională pentruReconstrucţie şi Dezvoltare,Owaise Saadat,director de ţară pentru România,reprezentant autorizat  +  Anexa 1 Trageri din împrumut1. Tabelul de mai jos stabileşte categoriile de cheltuieli care urmează să fie finanţate din împrumut, alocarea sumelor din împrumut pentru fiecare categorie, precum şi procentul maxim în care urmează să fie finanţate cheltuielile în cadrul fiecărei categorii:*Font 7*────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Categorie Suma alocată din împrumut Procent din cheltuieli ce urmează a fi finanţat                                  (exprimată în dolari) (%)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────(1) Lucrări pentru: 100% din cheltuielile externe şi 78% din cheltuielilea) partea B a Proiectului 47.888.000 locale (efectuate înainte de 7 martie 2007) şi 78%                                                           din toate cheltuielile ulterioareb) partea C a Proiectului 61.848.000c) partea D a Proiectului 2.883.000d) partea E a Proiectului(i) Part E.1 0(îi) Part E.2 19.000(iii) Part E.3 26.646(2) Bunuri pentru: 100% din cheltuielile externe şi 100% dina) partea A a Proiectului 8.904.000 cheltuielile locale (cost ex-factory) şi 75% dinb) partea C a Proiectului 239.000 cheltuielile locale pentru alte bunuri achiziţionatec) Partea E a Proiectului pe piaţa internă (efectuate înainte de 7 martie                                                           2007) şi 75% din toate cheltuielile ulterioare   i) partea E.1 69.091   îi) partea E.2 235.000   iii) partea E.3 269.000   iv) partea E.4 23.000d) partea D a Proiectului 1.700.000(3) Servicii tehnice pentru partea C.5 0 100% din cheltuielile externe şi 75% din cheltuielilea Proiectului locale(4) Servicii de consultanţă, inclusiv audit şi 75% din cheltuielile cu consultanţi locali şi 85% dininstruire pentru: cheltuielile cu consultanţi străini     (a) partea A a Proiectului 3.300.000     (b) partea B a Proiectului 6.086.000     (c) partea C a Proiectului 5.953.000     (d) partea E a Proiectului     i) partea E1 100.000     îi) partea E2 2.372.000     iii) partea E3 172.000     (e) partea D a Proiectului 550.000(5) Costuri de operare pentru:     a) UMP-MAI 100.909 75%     b) UMP-MTCT 328.000 75%     c) UMP-MMGA 2.085.000 75%     d) UMP-ANRM 482.000 75%(6) Nealocate pentru:     a) partea A a Proiectului 0     b) partea B a Proiectului 0     c) partea C a Proiectului 4.367.354     d) partea D a Proiectului 0────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     TOTAL: 150.000.000────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Paragr. 1 din anexa 1 a fost înlocuit cu anexa 1 din AMENDAMENTUL din 29 mai 2008 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.492 din 19 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008, conform modificării aduse de subpct. 1.1. al pct. 1 din acelaşi act normativ.2. Pentru scopurile acestei anexe: a) termenul cheltuieli externe înseamnă cheltuieli efectuate în moneda oricărei alte ţări decât cea a Împrumutatului, pentru bunurile şi serviciile furnizate de pe teritoriul oricărei alte ţări decât cea a Împrumutatului; b) termenul cheltuieli locale înseamnă cheltuieli în moneda Împrumutatului pentru bunuri sau servicii furnizate de pe teritoriul Împrumutatului; c) termenul consultanţi locali înseamnă persoane având cetăţenia Împrumutatului şi rezidenţa fiscală pe teritoriul Împrumutatului şi societăţile înregistrate ca persoane juridice române conform legilor aplicabile ale Împrumutatului; d) termenul consultanţi străini înseamnă consultanţi individuali şi firme de consultanţă care nu sunt consultanţi locali astfel cum au fost definiţi în subparagraful c) al acestui paragraf; e) termenul «costuri de operare» înseamnă costuri de operare marginale generate de implementarea Proiectului, incluzând salariile personalului UMP-urilor şi MMGA (exclusiv funcţionarii guvernamentali), diurnele acestora şi costurile cu cazarea şi cu transportul ocazionate de deplasările în teren legate de implementarea Proiectului, consumabile de birou şi utilităţi, costuri de traducere, costul comunicaţiilor (inclusiv taxele de internet), pentru exploatarea şi întreţinerea vehiculelor (inclusiv costurile de închiriere şi/sau costurile de leasing aferente vehiculelor, combustibil, service şi asigurare auto) şi pentru echipamentele de birou achiziţionate pentru implementarea Proiectului.------------Lit. e) a paragr. 2 din anexa 1 a fost modificată de subpct. 1.2. al pct. 1 din AMENDAMENTUL din 29 mai 2008 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.492 din 19 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008. f) termenul servicii tehnice înseamnă servicii pentru realizarea studiilor topografice şi geologice, studii pentru zonele afectate de alunecări de teren şi alte servicii ce urmează a fi contractate în cadrul Proiectului pe baza performanţei rezultatelor fizice măsurabile.3. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 1 de mai sus, nici o tragere nu va fi efectuată pentru: a) plăţile făcute pentru cheltuielile efectuate anterior datei acestui acord; b) cheltuielile din cadrul oricărei categorii din tabelul prezentat în paragraful 1 de mai sus, numai dacă Banca a primit plata integrală a comisionului iniţial prevăzut în secţiunea 2.04 a acestui acord; şi c) cheltuielile din cadrul categoriilor (1)b)(îi), (2)b)(îi), (3) şi (4)c)(îi) din tabelul din paragraful 1 de mai sus, numai dacă Banca a primit evidenţa faptului că Împrumutatul a atribuit MMGA responsabilitatea pentru realizarea părţilor C2 şi C5 ale Proiectului.4. Banca poate solicita ca tragerile din contul împrumutului să fie efectuate pe baza declaraţiilor de cheltuieli pentru cheltuieli pentru: a) bunuri în cadrul contractelor cu valoare mai mică decât echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. fiecare; b) lucrări în cadrul contractelor cu valoare mai mică decât echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A.; c) servicii de consultanţă în cadrul contractelor cu firme de consultanţă, cu valoare mai mică decât echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. fiecare; d) servicii de consultanţă în cadrul contractelor cu consultanţi individuali, cu valoare mai mică decât echivalentul a 50.000 dolari S.U.A. fiecare; e) costuri de instruire şi operare, toate în termenii şi condiţiile pe care Banca le va notifica Împrumutatului.  +  Anexa 2 DESCRIEREA PROIECTULUIObiectivul Proiectului este de a sprijini Împrumutatul în reducerea vulnerabilităţii ecologice, sociale şi economice la calamităţile naturale şi accidente catastrofale generate de deversarea unor substanţe poluante provenite din activitatea minieră, prin: (i) întărirea capacităţii instituţionale şi tehnice de management al calamităţilor şi de reacţie în situaţii de urgenţă; (îi) aplicarea unor măsuri de reducere a riscului specific în cazul inundaţiilor, alunecărilor de teren şi al cutremurelor; (iii) îmbunătăţirea gradului de siguranţă al barajelor de retenţie a apei selectate; şi (iv) îmbunătăţirea managementului şi siguranţei sistemelor iazurilor de decantare şi haldelor miniere de steril.Proiectul constă în următoarele părţi, subiect al unor astfel de modificări, după cum Împrumutatul şi Banca le vor conveni în mod periodic pentru realizarea obiectivelor sale:Partea A: Consolidarea capacităţii de finanţare şi management în situaţii de urgenţă:1. modernizarea sistemului de comunicaţii la nivel naţional, regional şi local;2. dezvoltarea unui sistem de management informaţional pentru situaţiile de urgenţă;3. elaborarea unui scenariu seismic în Vrancea;4. derularea unui program de informare publică;5. pregătirea unui program de asigurare împotriva catastrofelor.Partea B: Reducerea riscului seismic:1. consolidarea clădirilor publice de importanţă vitală şi a clădirilor în care se desfăşoară servicii publice de importanţă vitală în situaţii de urgenţă.-----------Paragr. 1 al părţii B din anexa 2 a fost modificat de pct. 1 din AMENDAMENTUL din 5 octombrie 2006 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.751 din 6 decembrie 2006 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 16 din 10 ianuarie 2007.2. elaborarea proiectelor antiseismice ale elementelor structurale şi nestructurale pentru clădirile ce urmează a fi consolidate, precum şi supervizarea lucrărilor de execuţie;3. realizarea unei evaluări a riscului în sectorul energetic;4. realizarea revizuirii Codului de proiectare antiseismică al Împrumutatului;5. asigurarea pregătirii profesionale în metode de consolidare eficiente sub aspectul costurilor.Partea C: Reducerea riscului de inundaţii şi alunecări de teren:1. realizarea de lucrări pentru reducerea riscului de inundaţii pe cursul râurilor interioare;2. realizarea de lucrări pentru reducerea riscului de inundaţii pe cursul Dunării;3. mărirea gradului de siguranţă al barajelor mari;4. mărirea gradului de siguranţă al barajelor mici;5. elaborarea unui model şi a unui manual pentru managementul alunecărilor de teren, pe baza unor studii-pilot şi a monitorizării.Partea D: Reducerea riscului de producere a accidentelor miniere în bazinul Tisei:1. stabilirea unui sistem de parametri de referinţă şi monitorizare a impactului activităţilor miniere asupra mediului: cursuri de apă şi ecosisteme acvatice, aer şi sol;2. identificarea unui program de investiţii prioritare în bazinul de recepţie al Tisei, pe baza analizei de risc, şi implementarea unor măsuri eficiente şi rentabile de remediere şi de prevenire a riscului în anumite zone;3. elaborarea unor instrucţiuni tehnice şi de protecţie a mediului legate de sistemele de iazuri de decantare şi haldele de steril din sectorul minier, care să conducă la reducerea riscurilor pentru mediu atât în cursul exploatării, cât şi după închiderea minei;4. punerea la punct a unui sistem regional de reacţie în cazul deversării accidentale de substanţe poluante rezultate din activităţile miniere realizate de anumite companii miniere din bazinul Tisei;5. elaborarea unei politici regionale de colaborare în domeniul managementului sistemelor de iazuri de decantare şi halde de steril în bazinele Tisei şi Dunării.Partea E: Managementul Proiectului:1. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenţa tehnică, instruirea, echipamentul şi costurile de operare ale UMP-MAI;2. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenţa tehnică, instruirea, echipamentul şi costurile de operare ale UMP-MTCT;3. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenţa tehnică, instruirea, echipamentul şi costurile de operare ale UMP-MMGA, şi echipamentul pentru «Apele Române» achiziţionat înainte de 31 august 2005.-----------Paragr. 3 al părţii E din anexa 2 a fost modificat de pct. 4 din AMENDAMENTUL LA ACORDUL DE IMPRUMUT din 22 noiembrie 2005 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 225 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006.4. sprijinirea implementării Proiectului, incluzând asistenţa tehnică, instruirea, echipamentul şi costurile de operare ale UMP-ANRM.** *Proiectul se prevede a fi finalizat până la data de 30 iunie 2009.  +  Anexa 3                          GRAFICUL DE RAMBURSARE───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                           Data scadenţei Rata de capital                                                                (exprimată în                                                              dolari S.U.A.)*)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── La fiecare dată de 15 aprilie şi 15 octombrie, începând cu data de 15 octombrie 2009 6.250.000 până la 15 aprilie 2021───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────*) Cifrele din această coloană reprezintă sumele în dolari S.U.A. care trebuie rambursate, cu excepţia cazurilor prevăzute în secţiunea 4.04 din Condiţiile generale.  +  Anexa 4 ACHIZIŢII*)  +  Secţiunea I GeneralităţiA. Toate bunurile, lucrările şi serviciile (altele decât serviciile de consultanţă) vor fi achiziţionate în conformitate cu prevederile secţiunii I din "Ghidul pentru achiziţii în cadrul împrumuturilor BIRD şi creditelor AID", datat mai 2004 (Ghidul de achiziţii), şi cu prevederile acestei anexe. Dacă Împrumutatul angajează agenţi de inspecţie sau de achiziţii, se va asigura că prevederile secţiunilor 3.10 şi 3.11 din Ghidul de achiziţii sunt îndeplinite.B. Toate serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate în conformitate cu secţiunea I paragrafele 3.15-3.20 şi secţiunea IV, precum şi cu anexa 2 ale "Ghidului cu privire la selectarea şi angajarea consultanţilor de către împrumutaţii Băncii Mondiale", datat mai 2004 (Ghidul cu privire la consultanţi), şi cu prevederile acestei anexe.  +  Secţiunea a II-a Metode speciale de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor (altele decât servicii de consultanţă)A. Licitaţia internaţională competitivă*)Cu excepţia cazurilor în care se prevede altfel în partea B a acestei secţiuni, contractele vor fi adjudecate pe baza licitaţiei internaţionale competitive în conformitate cu prevederile secţiunii II şi ale paragrafelor 3.14 şi 3.15 din Ghidul cu privire la consultanţi şi cu următoarele proceduri suplimentare:1. Preferinţa pentru bunurile de producţie internă. Prevederile paragrafelor 2.55 şi 2.56 din Ghidul de achiziţii şi ale anexei 2 la acesta, care specifică faptul că în evaluarea ofertelor poate prima preferinţa pentru bunurile de producţie internă, se vor aplica pentru bunurile produse pe teritoriul Împrumutatului.B. Alte proceduri de achiziţie1. Licitaţia competitivă naţională. Bunurile ce se estimează că vor costa între 100.000 dolari S.U.A. şi 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract, lucrările estimate că vor costa mai puţin de 5.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract şi serviciile tehnice estimate că vor costa mai puţin de 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent pe contract pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate pe baza procedurii de licitaţie competitivă naţională conform paragrafelor 3.1, 3.3, 3.4, 3.14 şi 3.15 ale Liniilor directoare pentru achiziţii şi cu prevederile suplimentare următoare:-----------Partea introd. a părţii B a paragr. 1 al secţ. a II-a din anexa 4 a fost modificată de lit. a) a pct. 2 din AMENDAMENTUL din 3 aprilie 2007 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 558 din 6 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2007. a) proceduri: se vor folosi ca model documentele pentru licitaţie naţională competitivă utilizate pentru Regiunea Europa şi Asia Centrală; b) eligibilitate: nici o preferinţă de nici un fel nu va fi atribuită ofertanţilor naţionali, participanţii străini nefiind excluşi de la licitaţie; c) documentele de licitaţie: entităţile care doresc să achiziţioneze vor pregăti documentele de licitaţie şi le vor înainta Băncii spre analiză şi aprobare înaintea primelor două licitaţii naţionale competitive, pentru fiecare parte din proiect, şi toate specificăţiile tehnice vor fi în mod clar scrise; d) deschiderea ofertelor: ofertele vor fi deschise public şi toate ofertele transmise până la sau pe data termenului limită de depunere a acestora vor fi deschise şi citite la deschiderea publică; e) respingerea ofertelor: nici o ofertă nu va fi respinsă la deschiderea ofertelor; f) procedura de selecţie: ofertanţii vor fi selectaţi prin procedura de postcalificare, unde atât participanţii locali, cât şi cei străini vor demonstra posibilitatea de a obţine garanţii şi acces rezonabil la credit, experienţa acumulată în lucrări similare, posibilitatea de a pune la dispoziţie personal tehnic acceptabil Băncii; şi g) evaluarea ofertelor: criteriile de evaluare vor fi dinainte făcute publice ofertanţilor şi nu va fi utilizat un sistem bazat pe punctaj.2. Cumpărare*). Bunurile şi lucrările mici al căror cost este estimat a reprezenta echivalentul a mai puţin de 100.000 dolari S.U.A. per contract pot fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate în conformitate cu procedurile de cumpărare, potrivit prevederilor paragrafelor 3.1 şi 3.5 ale Ghidului.  +  Secţiunea a III-a Metode speciale de achiziţie a serviciilor de consultanţăA. Selecţia pe bază de calitate şi cost1. Cu excepţia cazului în care se specifică altfel în partea B a acestei secţiuni, serviciile de consultanţă vor fi achiziţionate prin contracte adjudecate pe baza calităţii şi costului, în conformitate cu prevederile secţiunii II din Ghidul cu privire la consultanţi şi cu următoarele prevederi: pentru scopurile paragrafului 2.7 din Ghidul cu privire la consultanţi, lista scurtă a consultanţilor pentru servicii în cadrul părţilor A, B, C şi D ale Proiectului estimate a costa mai puţin de 100.000 dolari S.U.A. echivalent per contract poate cuprinde în totalitate consultanţi naţionali.B. Alte proceduri1. Selecţia pe baza celor mai mici costuri. Serviciile pentru audit şi proiectare tehnico-inginerească pot fi achiziţionate pe bază de contracte adjudecate având la bază criteriul costului cel mai mic, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1 şi 3.6 din Ghidul cu privire la consultanţi.2. Selecţie pe baza calificării consultanţilor. Serviciile estimate a costa echivalentul a mai puţin de 200.000 dolari S.U.A. per contract pot fi achiziţionate pe baza contractelor adjudecate în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.1, 3.7 şi 3.8 din Ghidul cu privire la consultanţi.3. Consultanţii individuali. Serviciile pentru realizarea sarcinilor care întrunesc cerinţele prevăzute în paragraful 5.1 din Ghidul cu privire la consultanţi pot fi achiziţionate prin contracte adjudecate consultanţilor individuali în conformitate cu prevederile paragrafelor 5.2 şi 5.3 din Ghidul cu privire la consultanţi. În situaţiile descrise în paragraful 5.4 din Ghidul cu privire la consultanţi, astfel de contracte pot fi adjudecate consultanţilor individuali pe baza sursei unice, în conformitate cu prevederile paragrafului 5.4 menţionat, acest lucru constituind subiectul unei aprobări prealabile a Băncii.4. Selectarea pe baza calităţii (SBC). Serviciile aferente unor misiuni ce îndeplinesc condiţiile prevăzute în paragrafele 3.2, 3.3 şi 3.4 ale Liniilor directoare pentru consultanţi pot fi achiziţionate prin metoda selectării pe baza calităţii.-----------Paragr. 4 al părţii B a secţ. a III-a din anexa 4 a fost introdus de lit. b) a pct. 2 din AMENDAMENTUL din 3 aprilie 2007 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 558 din 6 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 20075. Selecţie dintr-o singură sursăServiciile pentru activităţi în condiţii ce corespund cerinţelor paragrafului 3.10 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţă, pentru selecţia dintr-o singură sursă, pot fi achiziţionate, cu acordul prealabil al Băncii, în conformitate cu prevederile paragrafelor 3.9-3.13 din Liniile directoare pentru servicii de consultanţă.------------Paragr. 5 al părţii B a secţ. a III-a din anexa 4 a fost introdus de subpct. 1.3. al pct. 1 din AMENDAMENTUL din 29 mai 2008 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 1.492 din 19 noiembrie 2008 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008.  +  Secţiunea a IV-a Analizarea de către Bancă a deciziilor de achiziţiiA. Analiza anterioarăCu excepţia cazului în care Banca decide altfel şi îl înştiinţează pe Împrumutat, următoarele proceduri de analiză anterioară se aplică:1. Bunuri, lucrări şi servicii*) (altele decât servicii de consultanţă). a) Procedurile de analiză anterioară stabilite în paragrafele 2, 3 şi 5 din anexa 1 la Ghidul de achiziţii se vor aplica fiecărui contract de bunuri, lucrări sau servicii (cu excepţia serviciilor de consultanţă) estimate a costa: (i) lucrări - echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A. sau mai mult per contract; (îi) bunuri - echivalentul a 100.000 dolari S.U.A. sau mai mult per contract; (iii) servicii tehnice - echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A. sau mai mult per contract. b) Următoarele proceduri de analiză anterioară se vor aplica fiecărui contract adjudecat în baza contractării directe: (i) înainte de semnarea contractului, Împrumutatul va furniza Băncii spre aprobare o copie a specificăţiilor şi proiectul de contract; (îi) contractul va fi adjudecat doar după ce aprobarea Băncii va fi fost dată; şi (iii) procedurile stabilite în paragrafele 2(h) şi 3 din anexa 1 la Ghid se vor aplica.2. Serviciile de consultanţă furnizate de firme. a) Procedurile de analiză anterioară stabilite în paragrafele 2, 3 şi 5 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanţi se vor aplica fiecărui contract de servicii de consultanţă furnizate de o firmă, estimate a costa echivalentul a 200.000 dolari S.U.A. sau mai mult. b) Următoarele proceduri de analiză anterioară se vor aplica fiecărui contract de servicii de consultanţă furnizate de o firmă, care urmează a fi achiziţionate pe baza selecţiei dintr-o singură sursă: (i) calificările, experienţa, termenii de referinţă şi condiţiile de angajare a consultanţilor vor fi puse la dispoziţia Băncii spre analiză anterioară şi aprobare; (îi) contractul va fi adjudecat doar după ce Banca a aprobat documentele; şi (iii) procedurile stabilite în paragrafele 3 şi 5 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanţi se vor aplica contractului.B. Postevaluare1. Cu referire la fiecare contract de bunuri, lucrări sau servicii (altele decât serviciile de consultanţă) care nu sunt guvernate de prevederile părţii A a acestei secţiuni, se vor aplica procedurile de postevaluare stabilite în paragraful 4 din anexa 1 la Ghidul de achiziţii.2. Cu referire la fiecare contract de servicii de consultanţă care nu este guvernat de prevederile părţii A a acestei secţiuni, se vor aplica procedurile de postevaluare stabilite în paragraful 4 din anexa 1 la Ghidul cu privire la consultanţi.------------*) Notă C.T.C.E. Piatra Neamţ:AMENDAMENTUL din 3 august 2006 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 559 din 6 iunie 2007 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2007 prevede:"în conformitate cu secţiunea 3.02 a Acordului de împrumut din data de 26 mai 2004, pentru proiectul mai sus menţionat plafoanele revizuite sunt următoarele":*Font 9*┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Plafoane metodă de achiziţii │├───────────────────────────┬───────────────────────────────┬──────────────────┤│ Licitaţie competitivă │ Licitaţie competitivă │ Cumpărare ││ internaţională (LCI) │ naţională │ │├─────────────┬─────────────┼────────────────┬──────────────┼──────────────────┤│ Bunuri │ Lucrări │Servicii tehnice│ Lucrări │Lucrări mici ││ │ │ │ │naţionale/ ││ │ │ │ │internaţionale │├─────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────────┼──────────────────┤│> 1 milion │> 5 milioane │ < 1 milion │< 5 milioane │ < 100.000 ││dolari S.U.A.│dolari S.U.A.│ dolari S.U.A. │dolari S.U.A. │ dolari S.U.A. │└─────────────┴─────────────┴────────────────┴──────────────┴──────────────────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Plafoane analiză preliminară │├──────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┬─────────────────────┤│ LCI LCN │ │ │ Consultanţi │├───────┬─────────┬──────────────┬─────────────┤Cumpărare│ Lucrări├────────────┬────────┤│Bunuri │ Lucrări│ Servicii │ Lucrări │naţional/│ mici │Firme │Persoane││ │ │ tehnice │ │interna- │ │ │fizice ││ │ │ │ │ţional │ │ │ │├───────┼─────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────────┼────────┤│Toate │ Toate │> 0,5 milioane│> 3 milioane │Niciuna │ Niciuna│> 200.000 │Niciuna ││ │ │dolari S.U.A. │dolari S.U.A.│ │ │dolari S.U.A│ ││ │ │+ primele │+ primele │ │ │ │ ││ │ │două │două │ │ │ │ │└───────┴─────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴────────┴────────────┴────────┘  +  Anexa 5 PROGRAMUL DE IMPLEMENTAREPartea A: Managementul Proiectului1. Împrumutatul va atribui MAI responsabilitatea realizării părţii A a Proiectului, MTCT pe cea a realizării părţii B a Proiectului, MMGA pe cea a realizării părţii C a Proiectului şi ANRM pe cea a realizării părţii D a Proiectului.2. MAI, MTCT, MMGA şi ANRM îşi vor menţine respectivele UMP-uri pe perioada execuţiei Proiectului cu personal şi resurse corespunzătoare care să permită fiecărei UMP utilizarea cu eficienţă a sumelor părţii respective din Proiect, care vor răspunde de managementul financiar, achiziţiile, tragerea fondurilor şi întocmirea rapoartelor privind progresul Proiectului şi a rapoartelor anuale referitoare la Proiect sau legate de acesta.-----------Paragr. 2 al părţii A din anexa 5 a fost modificat de pct. 5 din AMENDAMENTUL LA ACORDUL DE IMPRUMUT din 22 noiembrie 2005 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 225 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006.3. Abrogat.-----------Paragr. 3 al părţii A din anexa 5 a fost abrogat de pct. 6 din AMENDAMENTUL LA ACORDUL DE IMPRUMUT din 22 noiembrie 2005 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 225 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006.3. Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM, va lua toate măsurile necesare implementării Proiectului în conformitate cu PIP şi nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau renunţa la nici o prevedere a PIP fără aprobarea prealabilă a Băncii.------------Paragr. 4 al părţii A din anexa 5 a fost renumerotat şi a devenit noul paragr. 3 de către pct. 6 din AMENDAMENTUL LA ACORDUL DE IMPRUMUT din 22 noiembrie 2005 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 225 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006.4. Împrumutatul se va asigura ca toate măsurile necesare realizării PMM să fie luate la timp şi nu va amenda, suspenda, abroga, revoca sau renunţa la nici o prevedere a PMM fără aprobarea prealabilă a Băncii.------------Paragr. 5 al părţii A din anexa 5 a fost renumerotat şi a devenit noul paragr. 4 de către pct. 6 din AMENDAMENTUL LA ACORDUL DE IMPRUMUT din 22 noiembrie 2005 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 225 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006.5. Nu mai târziu de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord, Împrumutatul va înfiinţa şi va menţine după această dată un comitet de coordonare a Proiectului, alcătuit din reprezentanţi ai MAI, MTCT, MMGA şi ANRM, însărcinat cu supravegherea implementării Proiectului şi coordonării între diferitele agenţii executante ale Proiectului.------------Paragr. 6 al părţii A din anexa 5 a fost renumerotat şi a devenit noul paragr. 5 de către pct. 6 din AMENDAMENTUL LA ACORDUL DE IMPRUMUT din 22 noiembrie 2005 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 225 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006.Partea B: Raportarea şi monitorizarea1. Împrumutatul, prin MAI, MTCT, MMGA şi ANRM: a) va menţine politici şi proceduri corespunzătoare care să îi permită monitorizarea şi evaluarea continuă, conform unor indicatori acceptabili Băncii, a realizării Proiectului şi atingerii obiectivelor acestuia; b) va întocmi, pe baza unor termeni de referinţă satisfăcători pentru Bancă, şi va furniza Băncii, la sau în jurul datei de 1 februarie 2007, un raport înglobând rezultatele activităţilor de monitorizare şi evaluare întreprinse în baza prevederilor subparagrafului a) al prezentului paragraf, cu privire la progresele realizate până la data amintitului raport, şi recomandând măsuri de asigurare a realizării eficiente a Proiectului şi îndeplinirii obiectivelor acestuia în perioada următoare; şi c) va analiza cu Banca, până la 31 martie 2007 sau o dată ulterioară solicitată de Bancă, raportul la care se face referire în subparagraful b) al acestui paragraf şi, după aceasta, va lua toate măsurile necesare asigurării finalizării cu eficienţă a Proiectului şi atingerii obiectivelor acestuia, pe baza concluziilor şi recomandărilor raportului menţionat şi a opiniilor Băncii asupra acestui subiect.Partea C: Siguranţa barajelor1. Împrumutatul, prin MMGA: a) va înfiinţa nu mai târziu de data de 15 septembrie 2004 şi va menţine după această dată o comisie independentă de experţi pentru siguranţa barajelor în cadrul CONSIB, care va răspunde de verificarea periodică a proiectelor şi specificăţiilor tehnice şi de formularea de recomandări în probleme de siguranţă a barajelor; şi b) va prezenta Băncii rapoartele comisiei cu privire la siguranţa barajelor, pentru evaluare şi observaţii.2. Împrumutatul, prin MMGA, va elabora un program pentru funcţionarea şi întreţinerea fiecărui baraj ce urmează a fi reabilitat în cadrul Proiectului, program care, împreună cu un plan de supraveghere întocmit de un grup de experţi independenţi, va fi prezentat Băncii pentru analiză şi observaţii cu cel puţin 12 luni înainte de finalizarea lucrărilor de reabilitare a respectivului baraj.3. Împrumutatul, prin MMGA, va elabora un plan de pregătire pentru situaţii de urgenţă, satisfăcător pentru Bancă, pentru fiecare baraj ce urmează a fi reabilitat în cadrul Proiectului, şi îl va prezenta Băncii pentru analiză şi observaţii cu cel puţin 12 luni înainte de încheierea lucrărilor de reabilitare a barajului respectiv.  +  Anexa 6 CONTURILE SPECIALE1. În sensul prezentei anexe: a) termenul categorii eligibile înseamnă: categoriile (1) d) (i), (2) a), (2) c) (i), (4) a), (4) d) (i) şi (5) a) pentru contul special A; categoriile (1) a), (1) d) (îi), (2) c) (îi), (4) b), (4) d) (îi) şi (5) b) pentru contul special B; categoriile (1) b) (i) şi (îi), (1) d) (iii), (2) b) (i) şi (îi), (2) c) (iii), (3), (4) c) (i) şi (îi), (4) d) (iii) şi (5) c) pentru contul special C; şi categoriile (1) c), (2) c) (iv) şi (5) d) pentru contul special D, prevăzute în tabelul de la paragraful 1 din anexa nr. 1 la acest acord;-----------Lit. a) a paragr. 1 al anexei 6 a fost modificată de pct. 7 din AMENDAMENTUL LA ACORDUL DE IMPRUMUT din 22 noiembrie 2005 aprobat de HOTĂRÂREA nr. 225 din 16 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 205 din 6 martie 2006. b) termenul cheltuieli eligibile înseamnă cheltuieli care reprezintă costul rezonabil al bunurilor, lucrărilor şi serviciilor necesare Proiectului şi care urmează să fie finanţate din fondurile împrumutului alocate periodic categoriilor eligibile în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la acest acord; şi c) termenul alocaţie autorizată înseamnă o sumă ce urmează să fie trasă din contul împrumutului şi depusă în conturile speciale conform prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, sumă care reprezintă: în cazul contului special A, echivalentul a 1.250.000 dolari S.U.A.; în cazul contului special B, echivalentul a 3.600.000 dolari S.U.A.; în cazul contului special C, echivalentul a 6.000.000 dolari S.U.A.; în cazul contului special D, echivalentul a 450.000 dolari S.U.A., cu specificarea că, în afara cazului în care Banca va conveni altfel, alocaţia autorizată pentru: (i) contul special A va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 625.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală neutilizată a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor secţiunii 5.02 din Condiţiile generale va fi egală cu sau va depăşi echivalentul a 1.000.000 dolari S.U.A.; (îi) contul special B va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 1.800.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor secţiunii 5.02 din Condiţiile generale va fi egală cu sau va depăşi echivalentul a 12.800.000 dolari S.U.A.; (iii) contul special C va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 3.000.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală neutilizată a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor secţiunii 5.02 din Condiţiile generale va fi egală cu sau va depăşi echivalentul a 12.000.000 dolari S.U.A.; şi (iv) contul special D va fi limitată la o sumă reprezentând echivalentul a 225.000 dolari S.U.A. până când suma totală a tragerilor din contul împrumutului plus suma totală a tuturor angajamentelor speciale emise de Bancă conform prevederilor secţiunii 5.02 din Condiţiile generale va fi egală cu sau va depăşi echivalentul a 800.000 dolari S.U.A.2. Plăţile din fiecare cont special se vor efectua numai pentru cheltuieli eligibile în conformitate cu prevederile acestei anexe, incluzând plăţile în moneda locală făcute direct furnizorilor şi contractorilor prin conturi de transfer corespondente deschise la bănci comerciale, în conformitate cu reguli şi proceduri acceptate de Bancă.3. După ce Banca a primit dovada satisfăcătoare a deschiderii conturilor speciale, tragerile alocaţiei autorizate şi tragerile ulterioare pentru realimentarea conturilor speciale se vor efectua după cum urmează: a) Pentru tragerile alocaţiei autorizate Împrumutatul va trimite Băncii o cerere sau cereri de depozit în fiecare cont special a unei sau unor sume care să nu depăşească, cumulat, suma alocaţiei autorizate pentru contul special respectiv. Pe baza unei sau a unor astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în conturile speciale suma sau sumele respective, aşa cum a solicitat Împrumutatul. b) (i) Pentru realimentarea conturilor speciale Împrumutatul va trimite Băncii cereri de depozit în conturile speciale la astfel de intervale după cum va specifică Banca.(îi) Înainte de sau la data fiecărei astfel de cereri, Împrumutatul va transmite Băncii documentele sau alte dovezi necesare, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al acestei anexe, pentru plata sau plăţile în legătură cu care a fost solicitată realimentarea. Pe baza fiecărei astfel de cereri, Banca, în numele Împrumutatului, va trage din contul împrumutului şi va depune în conturile speciale acea sumă după cum va fi fost solicitată de Împrumutat şi demonstrată cu documente şi alte dovezi că a fost plătită din conturile speciale pentru cheltuieli eligibile. Astfel de depozite vor fi toate trase de Bancă din contul împrumutului în cadrul respectivelor categorii eligibile şi în respectivele sume echivalente, după cum vor fi fost justificate cu documentele şi dovezile amintite.4. Pentru fiecare plată efectuată de Împrumutat din conturile speciale, Împrumutatul va furniza Băncii, într-un astfel de interval de timp după cum va solicita în mod rezonabil Banca, toate documentele şi alte dovezi care evidenţiază că plata respectivă a fost efectuată exclusiv pentru cheltuieli eligibile.5. Fără a contraveni prevederilor paragrafului 3 al acestei anexe, Băncii nu i se va solicita să efectueze alte depozite în respectivul cont special: a) dacă în orice moment Banca stabileşte că toate tragerile care urmează ar trebui efectuate de către Împrumutat direct din contul împrumutului, în conformitate cu prevederile art. V din Condiţiile generale şi ale paragrafului a) din secţiunea 2.02 a acestui acord; b) dacă Împrumutatul nu a furnizat Băncii, în intervalul de timp menţionat în secţiunea 4.01 b) (îi) a acestui acord, oricare dintre rapoartele de audit solicitate a fi transmise Băncii, aşa cum specifică secţiunea amintită în legătură cu auditul înregistrărilor şi conturilor aferente respectivului cont special; c) dacă în orice moment Banca notifică Împrumutatului intenţia sa de a suspenda total sau parţial dreptul Împrumutatului de a efectua trageri din contul împrumutului, în baza prevederilor secţiunii 6.02 din Condiţiile generale; sau d) din momentul în care suma totală neutilizată din împrumut, alocată categoriilor eligibile pentru contul special respectiv, minus suma totală neutilizată din totalul angajamentelor speciale încheiate de Bancă în conformitate cu secţiunea 5.02 din Condiţiile generale va fi egală cu echivalentul dublului fiecărei alocaţii autorizate. După care tragerea din contul împrumutului a sumei neutilizate rămase din împrumut va urma procedurile pe care Banca le va notifica Împrumutatului. Aceste trageri ulterioare vor fi efectuate numai după ce şi în măsura în care Banca se va declara satisfăcută că toate sumele rămase în respectivul cont special la data notificării vor fi utilizate pentru plata unor cheltuieli eligibile.6. a) Dacă în orice moment Banca va constata că oricare dintre plăţile din contul special respectiv: (i) a fost efectuată pentru o cheltuială sau într-o sumă care nu este eligibilă în conformitate cu paragraful 2 al acestei anexe; sau (îi) nu este justificată prin dovezile furnizate Băncii, Împrumutatul, cu promptitudine, după notificarea din partea Băncii: (A) va furniza Băncii documentele justificative suplimentare pe care aceasta le poate solicita; sau (B) va depune în contul special (sau, dacă Banca va solicita astfel, va rambursa Băncii) o sumă egală cu suma acestei plăţi sau a părţii din aceasta care nu este eligibilă sau justificată. Numai dacă Banca nu va stabili altfel, nici o altă tragere în contul special nu va mai fi efectuată până când Împrumutatul nu va transmite documentele respective sau nu va depune suma respectivă ori nu o va rambursa, după cum este cazul. b) Dacă în orice moment Banca va constata că orice sumă neutilizată din conturile speciale nu va mai fi necesară pentru acoperirea unor cheltuieli eligibile ulterioare, Împrumutatul va rambursa Băncii suma respectivă neutilizată, imediat după primirea notificării din partea Băncii. c) Împrumutatul poate rambursa Băncii, la notificarea acesteia, toate sau o parte din fondurile depozitate în conturile speciale. d) Rambursările către Bancă efectuate în conformitate cu paragrafele 6 a), b) şi c) din această anexă vor fi creditate în contul împrumutului pentru trageri ulterioare sau pentru anulare, în conformitate cu prevederile relevante ale acestui acord, inclusiv ale Condiţiilor generale.--------