REGULAMENT din 19 aprilie 2013de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România
EMITENT
  • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 13 mai 2013    Notă
    Aprobat prin Hotărârea nr. 1 din 19 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 13 mai 2013
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Regulamentul de organizare și funcționare internă a Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare regulament, stabilește metodologia și procedurile de organizare și funcționare ale forurilor de conducere, ale comisiilor de specialitate și ale structurilor administrative ale Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu, precum și competențele administrativ-funcționale ale acestora în raport cu atribuțiile stabilite prin actele normative în vigoare.(2) Regulamentul stabilește procedura obținerii atestatului de liberă practică eliberat de către Comitetul director al Colegiului, denumit în continuare Comitetul director, precum și procedura înregistrării formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, denumit în continuare psiholog.  +  Articolul 2Prezentul regulament, elaborat potrivit dispozițiilor legale în vigoare, stabilește metodologia unică de desfășurare a activității în cadrul Colegiului.  +  Capitolul II Semnificația unor termeni  +  Articolul 3(1) În înțelesul prezentului regulament, termenii utilizați au următorul înțeles:a) autoritatea română competentă pentru profesia de psiholog/autoritatea de reglementare pentru profesia de psiholog este Colegiul, în condițiile legislației specifice;b) comisii de specialitate - comisiile aplicative și celelalte comisii prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, denumită în continuare lege, raportat la dispozițiile art. 35 alin. (2) din lege;c) conducerea operativă - activitatea specifică de consultare acordată de persoanele prevăzute la art. 40 din lege forurilor de conducere ale Colegiului, la solicitarea expresă a Comitetului director sau a președintelui acestuia;d) structura de suport - cuprinde departamentele cu caracter administrativ, economic și juridic care deservesc activitatea Colegiului, aflate în subordinea Comitetului director, conduse de către președintele acestuia.(2) În înțelesul prezentului regulament, ceilalți termeni utilizați în text sunt definiți potrivit dispozițiilor actelor normative care reglementează exercitarea profesiei de psiholog în România.  +  Capitolul III Competențele Colegiului  +  Articolul 4(1) Colegiul este constituit ca organizație profesională a psihologilor români, cu rol de reprezentare și ocrotire a intereselor profesiei de psiholog, cu atribuții de autoritate de reglementare unică pentru profesia de psiholog, competentă în domeniul reglementării profesiei de psiholog, recunoașterii formării profesionale și a calificărilor profesionale, respectiv a furnizorilor de servicii psihologice, având ca atribuții principale organizarea și autoreglementarea profesiei de psiholog, precum și furnizarea serviciilor psihologice în România, în condițiile legii.(2) Calitatea de membru al Colegiului este compatibilă cu calitatea de membru în formele de asociere cu caracter științific sau profesional, fără a fi asimilată acestora, în condițiile legii.(3) În organizarea exercitării profesiei de psiholog în România, Colegiul are următoarele competențe specifice:a) întreprinde toate măsurile în vederea asigurării respectării cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de psiholog în condițiile legii și adoptă acte administrative cu caracter normativ, în condițiile legii;b) reglementează și detaliază conținutul serviciilor psihologice, emite ghiduri de bune practici și stabilește condițiile de realizare a activităților psihologice în România, în vederea instituirii de standarde de calitate a serviciilor psihologice;c) reglementează și detaliază competențele profesionale ale psihologilor, instituind un cadru de promovare și de dezvoltare a competențelor profesionale;d) instituie și promovează norme deontologice în exercitarea profesiei de psiholog, soluționează cererile cu caracter deontologic și profesional, putând aplica sancțiuni, în condițiile legii;e) reprezintă profesia de psiholog și interesele membrilor săi în fața autorităților publice și administrative, a entităților naționale de drept public și privat, precum și în fața organismelor profesionale internaționale;f) atestă, suspendă și retrage dreptul de liberă practică al psihologilor, stabilește condițiile de organizare și funcționare pentru formele de exercitare a profesiei de psiholog, înregistrează, suspendă și radiază formele independente de exercitare a profesiei de psiholog și structurile de psihologie, prin gestionarea Registrului unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;g) adoptă norme de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, eliberează avizul pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistență psihologică, precum și modul de utilizare a acestora;h) avizează profesional furnizorii și programele de formare profesională complementară și continuă pentru profesia de psiholog, propune instituțiilor abilitate cursuri și alte forme de educație permanentă în domeniul psihologiei, în condițiile legii;i) elaborează, împreună cu Ministerul Educației Naționale, proiecte de modificare și completare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, denumite în continuare norme metodologice;j) întocmește, actualizează și face public Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;k) mediază litigiile dintre psihologii cu drept de liberă practică, dintre aceștia și beneficiarii serviciilor psihologice, precum și dintre psihologi și angajatorii acestora, în probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog;l) sesizează organele în drept în cazurile de exercitare ilicită a profesiei de psiholog;m) adoptă hotărâri pentru stabilirea nivelului taxelor pentru serviciile prestate de către Colegiu, precum și al cotizației anuale a membrilor;n) adoptă norme privind controlul, îndrumarea și monitorizarea modului de exercitare a profesiei de psiholog și realizează controlul și îndrumarea profesională, în condițiile legii;o) promovează psihologia ca știință, profesia de psiholog și serviciile psihologice.  +  Articolul 5(1) În îndeplinirea atribuțiilor specifice ale Colegiului, forurile de conducere emit hotărâri și, după caz, dispoziții în condițiile legii, în domeniile de competență.(2) Actele administrative cu caracter normativ aprobate de către Convenția națională a Colegiului, care au obținut în mod obligatoriu avizul juridic de legalitate cu caracter consultativ, eliberat de către Departamentul juridic și de comunicare, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) În cazul unui aviz juridic negativ, forul emitent hotărăște în următoarea ședință.  +  Capitolul IV Dispoziții generale privind organizarea și funcționarea forurilor de conducere ale Colegiului  +  Articolul 6(1) Forurile de conducere ale Colegiului menționate la art. 25 din lege reprezintă organele competente în realizarea atribuțiilor Colegiului, cu rol de reprezentare și protecție a intereselor profesiei de psiholog, respectiv de autoritate română competentă și de reglementare pentru profesia de psiholog, în condițiile legii.(2) Metodologia alegerii membrilor forurilor de conducere ale Colegiului și funcționării acestora se realizează potrivit procedurilor aprobate prin hotărâre a Consiliului Colegiului, în condițiile legii.  +  Articolul 7(1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt legal constituite în prezența a două treimi din numărul total al membrilor și adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți.(2) În cazul în care la prima convocare a ședinței condiția de cvorum prevăzută la alin. (1) nu este îndeplinită, președintele Colegiului convoacă ședința la o nouă dată, în cel mult 30 de zile calendaristice de la data primei convocări.(3) La cea de a doua convocare, ședințele forurilor de conducere ale Colegiului sunt legal constituite în prezența a jumătate plus unu din numărul total al membrilor și adoptă hotărâri cu majoritatea membrilor prezenți.(4) Documentele supuse dezbaterii și, după caz, aprobării sunt comunicate participanților și altor persoane interesate cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței.(5) În cazul hotărârilor Comitetului director sau ale Consiliului Colegiului în care votul este deschis, acesta va putea fi exprimat printr-un sistem on-line sau printr-un alt sistem electronic securizat, în cadrul ședințelor statutare, potrivit unei metodologii adoptate prin hotărâre a Consiliului Colegiului.  +  Articolul 8(1) Conformitatea conținutului actelor administrative aprobate se realizează prin procesele-verbale ale ședințelor. Procesele-verbale ale ședințelor, tehnoredactate, se comunică participanților la ședințe și se arhivează.(2) Participarea membrilor la ședințele forurilor de conducere ale Colegiului reprezintă o obligație profesională.(3) Membrii forurilor de conducere și ai comisiilor, care participă la ședințele de lucru, au dreptul la plata unor indemnizații.(4) Absența nemotivată la mai mult de două ședințe ale forurilor de conducere ale Colegiului reprezintă abatere disciplinară gravă și se sancționează cu pierderea mandatului de membru în forul de conducere, constatată prin hotărâre a Consiliului Colegiului.  +  Articolul 9(1) Participarea la ședințele forurilor de conducere ale Colegiului garantează dreptul la libera exprimare, în condițiile respectării ordinii de zi adoptate.(2) Președintele Colegiului asigură conducerea lucrărilor ședințelor forurilor de conducere ale Colegiului și decide toate măsurile pe care le consideră necesare pentru buna desfășurare a acestora. Modalitățile de înscriere la cuvânt se stabilesc în cadrul ședinței.(3) La lucrările ședințelor forurilor de conducere ale Colegiului poate participa și personalul Colegiului, în calitate de experți sau referenți, după caz.(4) Pentru îndeplinirea cu celeritate a atribuțiilor legale, precum și pentru evitarea disfuncționalităților în organizarea exercitării profesiei de psiholog, forurile de conducere pot mandata în mod expres și limitativ o parte din competențele acestora către președintele Colegiului, în condițiile prezentului regulament.  +  Capitolul V Convenția națională  +  Articolul 10(1) Convenția națională este forul decizional suprem și de conducere al Colegiului, constituit în mod exclusiv din reprezentanții filialelor teritoriale ale Colegiului, pe baza unei norme de reprezentare, și prezidat de către președintele Colegiului.(2) Reprezentanții filialelor teritoriale la Convenția națională a Colegiului îndeplinesc un mandat de 4 ani, dar care nu poate fi obținut mai mult de două ori consecutiv. Mandatul are caracter personal și nu poate fi transmis către o altă persoană.(3) Reglementarea procedurilor de organizare a alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului se realizează potrivit hotărârii Comitetului director, modul de punere în aplicare și de detaliere a acestora fiind stabilit prin dispoziție a președintelui Colegiului.  +  Articolul 11(1) Convenția națională se întrunește, de regulă, o dată la 4 ani sau în sesiune extraordinară, la solicitarea majorității simple a membrilor Consiliului Colegiului.(2) Convenția națională se poate întruni și anual, în condițiile legii.(3) Ședințele Convenției naționale a Colegiului sunt convocate prin dispoziție a președintelui Colegiului, cu cel puțin 3 luni înainte de data stabilită prin hotărâre a Comitetului director.(4) Orice decizie majoră cu privire la organizarea exercitării profesiei de psiholog în România este confirmată sau adoptată de către Convenția națională.  +  Articolul 12(1) Ședințele extraordinare ale Convenției naționale se convoacă în vederea adoptării unor măsuri importante pentru organizarea exercitării profesiei de psiholog, precum și pentru aprobarea sau confirmarea actelor emise de către celelalte foruri de conducere ale Colegiului.(2) Convocarea ședinței extraordinare a Convenției naționale se poate realiza la inițiativa președintelui Colegiului sau la solicitarea majorității simple a Consiliului Colegiului, prin dispoziție a președintelui. În cazuri excepționale, la solicitarea majorității simple a Consiliului Colegiului, actul de convocare se va emite în mod obligatoriu de către acesta, în termen de 3 zile lucrătoare.(3) Documentele supuse aprobării în ședință extraordinară a Convenției naționale se transmit prin e-mail cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței.(4) Dispozițiile art. 26 alin. (5) din lege, cu privire la cvorum, se aplică în mod corespunzător și pentru ședința extraordinară a Convenției naționale.  +  Articolul 13(1) Convenția națională are următoarele competențe:a) aprobă Regulamentul de organizare și funcționare internă al Colegiului Psihologilor din România, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Codul de procedură disciplinară, normele de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, precum și modificările și completările la acestea;b) alege și revocă președintele Colegiului și membrii Comitetului director;c) aprobă raportul de activitate al Consiliului Colegiului și alte documente;d) validează alegerea membrilor în forurile de conducere ale Colegiului, prin intermediul unei comisii de numărare și validare a voturilor, aleasă din rândul reprezentanților;e) emite acte administrative de îndrumare și acte administrative cu caracter normativ, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;f) emite orice alte acte normative care nu sunt reglementate în mod expres de lege în sarcina altor foruri de conducere, fiind forul suprem de decizie al Colegiului.(2) Convenția națională poate adopta declarații și acte de poziție cu privire la problemele de interes pentru profesia de psiholog și pentru organizarea exercitării profesiei de psiholog în România.  +  Capitolul VI Consiliul Colegiului  +  Articolul 14(1) Consiliul Colegiului reprezintă forul de conducere cu atribuții administrative și organizatorice, având competențe specifice în domeniul profesional, financiar și deontologic, constituit din președinte, membrii Comitetului director și președinții filialelor teritoriale.(2) Consiliul Colegiului se întrunește anual și, în mod excepțional, la solicitarea a jumătate plus unu din numărul membrilor săi.(3) Consiliul Colegiului adoptă hotărâri pentru membrii Colegiului în domeniile sale de competență.(4) Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Colegiului se poate realiza la inițiativa președintelui Colegiului sau la solicitarea majorității simple a Consiliului Colegiului, prin dispoziție a președintelui. În cazuri excepționale, la solicitarea majorității simple a Consiliului Colegiului, actul de convocare se va emite în mod obligatoriu de către acesta, în termen de 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 15Consiliul Colegiului are următoarele competențe:a) stabilește liniile directoare în legătură cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog și ale activității Colegiului;b) analizează și aprobă raportul de activitate al Comitetului director;c) aprobă cotizația anuală și nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare și a altor servicii prestate;d) aprobă structurile administrative ale Comitetului director, înființarea de noi comisii sau restructurarea celor existente, precum și dimensionarea financiară generală a organigramei Colegiului;e) aprobă raportul de audit financiar, efectuat de o entitate independentă;f) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Colegiului, bilanțul contabil al Colegiului și descarcă Comitetul director și președintele Colegiului de gestiunea fondurilor;g) adoptă hotărâri cu privire la modalitatea de gestionare a sumelor provenind din sursele de finanțare ale Colegiului, aprobând în acest sens realizarea de investiții, înființarea de depozite la unități financiare specializate, precum și alte operațiuni financiare;h) adoptă hotărâri privind înființarea de persoane juridice, inclusiv de entități comerciale, în vederea desfășurării unor activități specifice, pentru sprijinirea activităților Colegiului;i) aprobă ajutoare financiare pentru sprijinirea activităților științifice excepționale sau a actelor de caritate;j) aprobă sponsorizarea organizării unor activități profesionale de interes național pentru profesia de psiholog;k) pentru ducerea la îndeplinire a atribuțiilor sale prevăzute la lit. h)-j), Consiliul Colegiului poate mandata Comitetul director sau președintele Colegiului.  +  Articolul 16(1) Consiliul Colegiului este convocat înainte cu 30 de zile de data stabilită pentru organizarea ședinței, prin dispoziție a președintelui, în care vor fi prevăzute data, ora, locația, precum și ordinea de zi propusă.(2) Convocarea ședinței Consiliului Colegiului poate fi realizată concomitent cu convocarea ședinței Comitetului director.  +  Capitolul VII Comitetul director  +  Articolul 17(1) Comitetul director reprezintă organul profesional cu atribuții executive al Colegiului, care realizează acțiuni directe pentru organizarea exercitării profesiei de psiholog în România, precum și pentru reglementarea condițiilor de desfășurare a activităților psihologice, în condițiile legii, constituit din președintele Colegiului și din membrii comisiilor Comitetului director.(2) Comitetul director funcționează prin ședințe în plen și pe comisii.(3) Comitetul director este convocat cu 30 de zile înainte de data stabilită pentru organizarea ședinței, prin dispoziție a președintelui Colegiului.(4) Comitetul director se întrunește în plen semestrial și, în mod excepțional, la solicitarea a cel puțin două treimi din numărul membrilor care asigură conducerea operativă sau a jumătate din numărul membrilor Comitetului director, aprobată prin dispoziție a președintelui Colegiului.  +  Articolul 18(1) În scopul îndeplinirii unor atribuții conferite prin dispoziții legale, Comitetul director poate hotărî înființarea de comisii de lucru cu caracter temporar, în condițiile legii.(2) Comitetul director adoptă hotărâri cu caracter profesional, normativ, deontologic și administrativ, obligatorii pentru membrii Colegiului.  +  Articolul 19(1) Comitetul director are următoarele competențe:a) aprobă și emite următoarele documente: atestatele de psiholog cu drept de liberă practică pentru psihologi și alte persoane asimilate, precum și orice act de recunoaștere a diplomelor, formărilor și calificărilor profesionale pentru psihologi, în condițiile legii; certificatele de înregistrare pentru formele independente de exercitare a profesiei, avizele de funcționare ale structurilor de psihologie, precum și orice alte documente prin care se certifică dreptul de liberă practică în România; avizele pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistență psihologică standardizate, precum și modul de utilizare a acestora; avizele profesionale pentru programele și modalitățile de formare profesională complementară și/sau continuă, precum și pentru furnizorii de formare profesională;b) propune instituțiilor abilitate cursuri și alte forme de educație permanentă în domeniul psihologiei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) elaborează proiectele următoarelor documente: Regulamentul de organizare și funcționare internă a Colegiului, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Codul de procedură disciplinară, precum și orice hotărâre de modificare și/sau completare a acestuia, regulamentele de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, precum și orice altă modificare și/sau completare ale acestora;d) elaborează, împreună cu Ministerul Educației Naționale, regulamentele metodologice, precum și orice modificare și/sau completare a acestora;e) întocmește, actualizează, gestionează și face public Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România;f) mediază litigiile dintre psihologi, dintre aceștia și beneficiarii serviciilor psihologice, dintre psihologi și orice alte persoane, precum și dintre psihologi și angajatorii acestora, în probleme legate de exercitarea profesiei de psiholog;g) desfășoară activități specifice de control și supraveghere profesională și mandatează psihologi pentru realizarea activităților de control și supraveghere profesională;h) judecă abaterile disciplinare date în competența sa și aplică sancțiuni, în condițiile legii;i) sesizează organele în drept în cazurile de exercitare ilicită a profesiei de psiholog;j) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate de către Colegiu, precum și al cotizației anuale de membru;k) urmărește respectarea legii și a Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică;l) adoptă și emite norme privind formarea profesională a psihologilor, norme privind accesul în profesia de psiholog, norme privind competențele profesionale ale psihologilor, precum și alte acte administrative cu caracter normativ pentru detalierea și punerea în aplicare a dispozițiilor legale în vigoare.(2) Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, Comitetul director poate mandata în mod expres și limitativ președintele Colegiului.(3) Coordonarea procesului de analiză a cererilor date spre soluționare Comitetului director este realizată de către președintele Colegiului, care soluționează cererile date în competența sa sau le înaintează împreună cu documentele de susținere comisiilor de specialitate sau forurilor de conducere, după caz.(4) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comitetul director are în subordine structura de suport, condusă de către președintele Colegiului, organizată potrivit prezentului regulament.  +  Capitolul VIII Comisiile de specialitate ale Colegiului  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 20(1) Comisiile de specialitate ale Colegiului sunt structuri cu caracter profesional, autonome decizional, aflate în subordinea Comitetului director, care desfășoară proceduri de analiză profesională specializată, în vederea înaintării către Comitetul director a propunerilor de aprobare, amânare sau respingere a cererilor formulate, date spre soluționare Comitetului director, în condițiile legii și ale prezentului regulament.(2) Comisiile de specialitate ale Colegiului sunt următoarele:a) comisiile aplicative: Comisia de psihologie clinică și psihoterapie, Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor, Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională și Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională;b) Comisia metodologică; șic) Comisia de deontologie și disciplină.(3) Președintele Colegiului poate desemna din rândul membrilor comisiilor de specialitate persoanele care reprezintă Colegiul în reuniunile interne sau internaționale, în domeniile de competență, la propunerea comisiilor aplicative.  +  Articolul 21Alegerea membrilor comisiilor de specialitate se realizează de către Convenția națională, potrivit procedurilor aprobate de către Comitetul director.  +  Articolul 22În îndeplinirea atribuțiilor specifice comisiile de specialitate elaborează propuneri și proiecte de acte administrative, care sunt înaintate spre aprobare Comitetului director sau președintelui Colegiului, după caz.  +  Articolul 23(1) Reglementarea activităților specifice comisiilor de specialitate în cadrul procedurilor de analizare a cererilor date spre soluționare Comitetului director se realizează prin normele privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, normele privind competențele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, normele privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, precum și prin alte acte administrative, aprobate prin hotărâre a Comitetului director.(2) Reglementarea activităților specifice în cadrul procedurilor de înregistrare și certificare a formelor de exercitare a profesiei de psiholog, precum și de certificare a dreptului de supervizare profesională se realizează potrivit legii, în condițiile stabilite prin hotărâre a Comitetului director.(3) Reglementarea activităților specifice în cadrul procedurilor de înregistrare și avizare profesională a furnizorilor de formare profesională, precum și de avizare și creditare a modalităților de formare profesională complementară și continuă se realizează prin normele privind formarea profesională a psihologilor, aprobate prin hotărâre a Comitetului director.(4) Activitățile specifice Comisiei de deontologie și disciplină se realizează potrivit legii, Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și Codului de procedură disciplinară, în condițiile legii și ale prezentului regulament.(5) Activitățile specifice Comisiei metodologice se realizează potrivit Normelor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, în condițiile legii și ale prezentului regulament.(6) În vederea sprijinirii procedurilor de analiză demarate de către comisiile de specialitate, președintele Colegiului poate emite dispoziții, în condițiile legii.  +  Articolul 24Comisiile de specialitate au următoarele competențe generale:a) organizează formele de evaluare specifice pentru accesul în profesia de psiholog pentru absolvenți ai unei instituții de învățământ superior, care au obținut diploma de licență în psihologie sau asimilată, pentru persoane asimilate în condițiile legii și ale regulamentelor, pentru cetățeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene care au obținut titlul profesional în țară, pentru cetățeni străini care au obținut titlul profesional în unul din statele cu care România are încheiate convenții bilaterale în domeniu, cu excepția statelor membre ale Uniunii Europene, sub condiția formării profesionale complementare, precum și pentru alte categorii de persoane, în condițiile legii și ale prezentului regulament, după caz;b) aplică, în procesul de analiză, condițiile accesului în profesia de psiholog în specialitățile de competență, cu respectarea condițiilor generale de eliberare a atestatului de liberă practică, după caz;c) propun Comitetului director aprobarea, amânarea sau respingerea cererilor de eliberare a următoarelor documente: atestate de liberă practică, adeverințe privind dreptul de supervizare profesională, certificate de înregistrare a formelor independente de exercitare a profesiei de psiholog și a actelor de modificare, avize de funcționare ale structurilor de psihologie și a actelor de modificare, avize profesionale pentru furnizorii de formare profesională, avize profesionale pentru programele de formare profesională, certificate de recunoaștere, adeverințe privind rezultatul evaluării în vederea accesului în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, avize pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistență psihologică, precum și a altor documente date în competența lor, după caz;d) pot înainta Comitetului director și președintelui acestuia proiecte de acte administrative privind accesul în profesia de psiholog cu drept de liberă practică, formarea profesională complementară și continuă, competențele profesionale, înregistrarea formelor și modalităților de exercitare ale profesiei, controlul și supravegherea profesională, avizarea metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, în vederea detalierii și punerii în aplicare a dispozițiilor legii, normelor și actelor administrative cu caracter normativ ale Comitetului director, după caz;e) înaintează către președinte propuneri privind soluționarea petițiilor înaintate Comitetului director sau Comisiei de deontologie și disciplină, în legătură cu domeniul de competență specific;f) emit în mod obligatoriu propuneri exprese Comisiei de deontologie și disciplină în procedurile de răspundere disciplinară, în condițiile legii;g) desemnează persoane în comisiile de lucru, precum și în cadrul unor întruniri profesionale interne, naționale sau internaționale;h) propun Comitetului director aprobarea ghidurilor de bune practici în specialitățile de competență specifică;i) propun Comitetului director și președintelui Colegiului aprobarea unor măsuri de eficientizare a activității Colegiului;j) emit puncte de vedere sau precizări cu caracter consultativ în orice altă problemă legată de domeniile de competență specifice, supuse procedurilor de avizare și aprobare;k) îndeplinesc orice alte atribuții prevăzute de lege, de prezentul regulament și de actele administrative emise de către Comitetul director și președintele Comitetului director al Colegiului.  +  Articolul 25Comisiile aplicative ale Comitetului director au toate competențele generale aplicabile, precum și următoarele competențe specifice:a) analizează și propun Comitetului director sau președintelui Colegiului aprobarea, amânarea sau respingerea cererilor de eliberare a atestatelor de liberă practică;b) propun spre aprobare Comitetului director sau președintelui Colegiului pachetul de discipline de specialitate pentru formarea profesională complementară;c) propun spre aprobare Comitetului director sau președintelui Colegiului metodele și tehnicile care sunt recunoscute pentru activitatea profesională în specialitățile lor de competență;d) propun spre aprobare Comitetului director sau președintelui Colegiului norme specifice pentru recunoașterea și compatibilizarea practicii profesionale din România cu practica din celelalte state ale Uniunii Europene;e) propun spre aprobare Comitetului director sau președintelui Colegiului proiecte de acte normative privind reglementarea competențelor profesionale ale psihologilor în domeniile lor de competență.  +  Secţiunea a 2-a Comisia de psihologie clinică și psihoterapie  +  Articolul 26Comisia de psihologie clinică și psihoterapie desfășoară procedurile specifice în vederea analizării și înaintării către Comitetul director a propunerilor pentru aprobarea, amânarea sau respingerea oricăror cereri sau petiții date spre soluționare Comitetului director și care privesc specialitățile:a) psihologie clinică;b) consiliere psihologică (clinică); șic) psihoterapie.  +  Articolul 27Comisia de psihologie clinică și psihoterapie are toate competențele generale aplicabile, precum și următoarele competențe specifice:a) propune spre aprobare Comitetului director proiecte de acte normative privind reglementarea domeniului sănătății, standardele de calitate în practica psihologilor din unitățile sanitare, norma de muncă și limita de vârstă;b) propune spre aprobare Comitetului director proiecte de acte normative privind reglementarea standardelor de calitate în serviciile psihologice furnizate în domeniul sănătății mintale.  +  Secţiunea a 3-a Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor  +  Articolul 28Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor desfășoară procedurile specifice în vederea analizării și înaintării către Comitetul director a propunerilor pentru aprobarea, amânarea sau respingerea oricăror cereri sau petiții date spre soluționare Comitetului director și care privesc specialitățile:a) psihologia muncii și organizațională;b) psihologia transporturilor; șic) psihologia aplicată în servicii.  +  Articolul 29Comisia de psihologia muncii, transporturilor și serviciilor are toate competențele generale aplicabile, precum și următoarele competențe specifice:a) propune spre aprobare Comitetului director proiecte de acte normative privind reglementarea competențelor profesionale în domeniul securității și sănătății în muncă;b) analizează și propune spre aprobare Comitetului director proiectele de acte normative privind reglementarea condițiilor de exercitare a profesiei în domeniul siguranței circulației și navigației, precum și în alte domenii de activitate socio-economică din sfera serviciilor;c) propune spre aprobare Comitetului director norme privind actualizarea domeniului de aplicare a competențelor în specialitatea psihologia aplicată în servicii.  +  Secţiunea a 4-a Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională  +  Articolul 30Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională desfășoară procedurile specifice în vederea analizării și înaintării către Comitetul director a propunerilor pentru aprobarea, amânarea sau respingerea oricăror cereri sau petiții date spre soluționare Comitetului director și care privesc specialitățile:a) psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională; șib) psihopedagogie specială.  +  Articolul 31Comisia de psihologie educațională, consiliere școlară și vocațională are toate competențele generale aplicabile, precum și următoarele competențe specifice:a) propune spre aprobare Comitetului director sau președintelui Colegiului norme privind recunoașterea și compatibilizarea practicii profesionale în sistemul de educație și educație specială;b) elaborează precizări referitoare la reglementarea procedurilor de recunoaștere și atestare profesională a psihopedagogilor speciali, în condițiile legii și ale regulamentului.  +  Secţiunea a 5-a Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională  +  Articolul 32Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională desfășoară procedurile specifice în vederea analizării și înaintării către Comitetul director a propunerilor pentru aprobarea, amânarea sau respingerea oricăror cereri sau petiții date spre soluționare Comitetului director și care privesc specialitățile:a) psihologie aplicată în domeniul securității naționale; șib) psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf.  +  Articolul 33Comisia de psihologie pentru apărare, ordine publică și siguranță națională are toate competențele generale aplicabile, precum și următoarele competențe specifice:a) propune spre aprobare Comitetului director sau președintelui Colegiului norme privind punerea în aplicare a dispozițiilor art. 25 și 26 din normele metodologice;b) propune spre aprobare Comitetului director sau președintelui Colegiului norme privind obținerea atestatului de liberă practică în specialitatea psihologie judiciară - evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf de către persoanele prevăzute la art. 18 alin. (2) din normele metodologice.  +  Secţiunea a 6-a Comisia metodologică  +  Articolul 34(1) Comisia metodologică desfășoară activități specifice de analizare a cererilor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, în condițiile legii și ale normelor de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, elaborate de către Comitetul director și aprobate de către Convenția națională, potrivit prevederilor prezentului regulament.(2) Comisia metodologică elaborează propuneri de avizare a metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică analizate, în condițiile legii.(3) Comisia metodologică propune Comitetului director evidența metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică, precum și modurile de utilizare a acestora pentru publicarea anuală a Catalogului metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică și prezintă rapoarte la cererea Comitetului director sau a președintelui Colegiului.  +  Articolul 35În baza mandatului acordat de către președintele Colegiului, membrii Comisiei metodologice pot întreprinde verificări cu privire la condițiile care au stat la baza acordării avizului pentru metodele și tehnicile de evaluare și asistență psihologică, precum și cu privire la utilizatorii metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică.  +  Articolul 36Comisia metodologică avizează cursurile de formare și trainingurile având ca obiect utilizarea metodelor și tehnicilor de evaluare și asistență psihologică standardizate, altele decât cele cu relevanță pentru formarea profesională continuă a psihologilor.  +  Secţiunea a 7-a Comisia de deontologie și disciplină  +  Articolul 37(1) Comisia de deontologie și disciplină realizează atribuțiile specifice prevăzute la art. 36 lit. c) din lege, în condițiile prezentului regulament.(2) Comisia de deontologie și disciplină desfășoară activități specifice în vederea finalizării și utilizării concluziilor activității de control și supraveghere profesională.(3) Comisia de deontologie și disciplină poate cerceta cazurile de incompatibilitate și conflict de interese ale psihologilor în exercitarea activităților profesionale, indicate în actele de sesizare.(4) Comisia de deontologie și disciplină poate media litigiile dintre psihologi, dintre aceștia și beneficiarii serviciilor psihologice, precum și dintre psihologi și angajatorii acestora, în cadrul procedurilor de cercetare specifice, pe baza mandatului expres acordat de către Comitetul director.(5) Comisia de deontologie și disciplină are toate responsabilitățile prevăzute de lege, fiind suverană în aprobarea hotărârilor date în competența sa prin lege, cu asumarea responsabilității pentru actele emise.  +  Articolul 38(1) Comisia de deontologie și disciplină poate solicita în îndeplinirea atribuțiilor specifice avizul consultativ al Departamentului juridic și de comunicare al Colegiului.(2) Comisia de deontologie și disciplină urmărește respectarea principiului confidențialității actului psihologic, a secretului profesional și inviolabilității lucrărilor și înregistrărilor cu caracter profesional, aflate în paza juridică a psihologului sau a angajatorului acestuia.(3) Comisia de deontologie și disciplină poate propune Comitetului director sau președintelui aprobarea de norme privind răspunderea profesională, în vederea încheierii de către psihologi a contractelor de asigurare pentru răspundere civilă profesională.(4) Comisia de deontologie și disciplină colaborează în vederea îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la alin. (3) cu celelalte comisii de specialitate, precum și cu Departamentul juridic și de comunicare al Colegiului.  +  Articolul 39(1) Comisia de deontologie și disciplină avizează actele de sesizare înaintate organelor competente de către Comitetul director, în temeiul dispozițiilor art. 33 lit. k) raportate la art. 58 din lege.(2) În aplicarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică și a Codului de procedură disciplinară, Comisia de deontologie și disciplină poate propune spre aprobare Comitetului director sau președintelui Colegiului norme și proceduri privind sancționarea practicilor anticoncurențiale din domeniul serviciilor psihologice.  +  Capitolul IX Președintele Colegiului  +  Articolul 40Președintele Colegiului are atribuții de reglementare, reprezentare, conducere și coordonare a activității forurilor de conducere și a structurii executive a Colegiului.  +  Articolul 41(1) În realizarea atribuțiilor ce îi revin, președintele Colegiului poate înființa grupuri de lucru cu caracter consultativ și poate solicita consultarea membrilor care asigură conducerea operativă sau a unor experți.(2) Președintele Colegiului poate solicita rapoarte periodice conducerilor comisiilor de specialitate sau conducerii structurii de suport a Comitetului director.  +  Articolul 42(1) Președintele Colegiului are următoarele competențe:a) asigură conducerea executivă a Colegiului;b) aprobă și emite dispoziții obligatorii, cu caracter normativ sau administrativ, și alte acte pentru punerea în aplicare și detalierea legii, a regulamentelor metodologice, precum și a altor acte administrative sau normative privind exercitarea profesiei de psiholog în România;c) reprezintă Colegiul în raporturile cu entitățile naționale și internaționale, fiind singurul reprezentant legal al acestuia;d) convoacă, conduce și prezidează ședințele forurilor de conducere ale Colegiului și ale altor structuri cu caracter profesional, aprobând măsurile necesare pentru organizarea și funcționarea acestora;e) coordonează activitatea structurii executive a Colegiului și aprobă toate actele privind dimensionarea resurselor umane și materiale necesare pentru desfășurarea activității acestuia, în limitele bugetului aprobat și ale nivelului de salarizare aprobat de către Consiliu, la propunerea președintelui Colegiului;f) asigură cadrul necesar organizării și evidenței profesionale în exercitarea profesiei de psiholog, în condițiile art. 24 din lege;g) semnează toate actele emise de către forurile de conducere ale Colegiului, în condițiile legii și ale prezentului regulament;h) dispune punerea în aplicare a suspendării și încetării dreptului de liberă practică, precum și încetarea acestor măsuri, în condițiile legii și ale prezentului regulament;i) primește, coordonează și dispune medierea conflictelor, soluționarea contestațiilor, a plângerilor, precum și a oricărui altui act de sesizare cu privire la organizarea exercitării profesiei de psiholog în România;j) coordonează activitatea filialelor teritoriale ale Colegiului și aprobă dispoziții obligatorii de eficientizare a activității acestora;k) dispune înregistrarea și completarea Registrului unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România și aprobă măsurile necesare în vederea actualizării și restructurării acestuia;l) ordonanțează cheltuielile și coordonează activitatea financiară a Colegiului, potrivit bugetului adoptat de către Consiliul Colegiului;m) asigură elaborarea, înregistrarea și emiterea actelor aprobate de către forurile de conducere ale Colegiului;n) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor administrative cu caracter normativ ale Colegiului;o) asigură publicitatea actelor, comunicatelor, anunțurilor, precum și a declarațiilor de poziție ale Colegiului;p) aplică ștampila organizației profesionale și mandatează persoanele responsabile cu aplicarea acesteia pe actele aprobate și emise de către Colegiu;q) aprobă angajarea personalului administrativ al Colegiului, stabilește condițiile și aprobă actele privind organizarea și desfășurarea activității acestuia, potrivit bugetului și nivelului de salarizare;r) aplică hotărârile forurilor de conducere ale Colegiului și aprobă măsuri de punere în aplicare și de detaliere a acestora;s) îndeplinește orice alte atribuții pentru care a fost mandatat prin hotărâri ale forurilor de conducere ale Colegiului.(2) Președintele Colegiului poate emite dispoziții obligatorii pentru punerea în aplicare și detalierea prezentului regulament, precum și pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1), după caz.(3) Președintele Colegiului convoacă și conduce activitatea structurii de suport a Colegiului și desfășoară o activitate managerială care poate fi remunerată.(4) Ședințele conducerii structurii de suport sunt prezidate de către președintele Colegiului.  +  Capitolul X Alegerea membrilor în forurile de conducere ale Colegiului  +  Articolul 43(1) Alegerea membrilor forurilor de conducere ale Colegiului se realizează în cadrul ședințelor ordinare ale Convenției naționale, precum și în cadrul convențiilor filialelor teritoriale, după caz, organizate potrivit hotărârii Comitetului director.(2) Procedurile privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului cuprind metodologia de organizare a alegerilor la nivelul filialelor teritoriale și al Convenției naționale.(3) Procedurile privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului se aprobă prin hotărâre a Comitetului director, în condițiile legii și ale prezentului regulament.  +  Capitolul XI Organizarea teritorială a Colegiului  +  Secţiunea 1 Filialele teritoriale ale Colegiului  +  Articolul 44(1) Organizarea Colegiului are la bază filialele teritoriale, constituite prin voința liber exprimată a cel puțin 50 de psihologi, și care reprezintă o arie teritorială compactă, constituită de regulă la nivelul unui județ și al municipiului București.(2) Alegerea conducerii filialelor teritoriale se realizează potrivit Procedurilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru forurile de conducere ale Colegiului.  +  Articolul 45(1) Filiala teritorială ia ființă de la constituire și este înregistrată de la data notificării la secretariatul Comitetului director al Colegiului.(2) În termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea constituirii filialei teritoriale se organizează în mod obligatoriu alegeri pentru desemnarea forurilor de conducere ale acesteia, în cazul în care la ședința de constituire nu au fost alese organele de conducere.  +  Articolul 46(1) În vederea certificării actelor emise de către comitetele filialelor teritoriale, acestea trebuie să poarte în mod obligatoriu ștampila filialei teritoriale a Colegiului, utilizată pe baza unui mandat expres, având menționată în cuprinsul său denumirea filialei teritoriale.(2) Ștampilele filialelor teritoriale pot fi utilizate numai pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, în prezentarea filialei teritoriale, în cadrul procedurilor de înregistrare și la desfășurarea ședințelor, precum și în actele menționate în mandatele acordate prin dispoziție a președintelui Colegiului, acestea neputând angaja răspunderea Colegiului în acte juridice care nu au fost aprobate anterior în mod expres și limitativ de către forurile de conducere ale Colegiului.(3) Ștampilele filialelor teritoriale sunt realizate de către Colegiu, potrivit dispoziției președintelui Colegiului, și se utilizează de către președinții filialelor teritoriale în condițiile legii.  +  Articolul 47(1) Filialele teritoriale realizează o evidență inițială a psihologilor și a formelor de exercitare a profesiei de psiholog din aria de competență, într-un registru al filialei teritoriale.(2) Transmiterea documentelor în vederea obținerii atestatelor de liberă practică și înregistrarea formelor de exercitare a profesiei de psiholog pot fi realizate numai cu condiția înregistrării acestora în registrul de evidență al filialei teritoriale competente.(3) Prevederile art. 46 alin. (3) lit. f) din lege și dispozițiile art. 12 din normele metodologice se interpretează în sensul verificării existenței actelor obligatorii care însoțesc cererile adresate Comitetului director, fără a analiza și a aprecia conținutul acestora.(4) Constatarea lipsei unor documente se poate comunică solicitantului și Comitetului director printr-o fișă de observații.(5) Cererea solicitantului, însoțită de documentele doveditoare, se transmite în mod obligatoriu Comitetului director, indiferent de conținutul dosarului sau al fișei de observații.  +  Articolul 48(1) Activitatea filialei teritoriale se realizează sub conducerea președintelui filialei teritoriale, care se află în subordinea Comitetului director, fiind coordonată de către președintele Colegiului.(2) În bugetul Colegiului sunt prevăzute sume alocate pentru desfășurarea activității curente a filialelor teritoriale. Cuantumul sumelor se alocă în mod diferențiat, în funcție de numărul de psihologi, membri ai filialei teritoriale, fără a depăși cuantumul maxim stabilit.(3) Decontarea cheltuielilor de către filialele teritoriale este condiționată de prezentarea prealabilă a documentelor financiar-contabile doveditoare.(4) Filialele teritoriale nu pot desfășura activități economice în mod direct sau indirect și nu pot percepe pentru serviciile prestate taxe sau alte contribuții bănești din partea psihologilor.  +  Secţiunea a 2-a Convenția filialei teritoriale  +  Articolul 49(1) Convenția filialei reprezintă forul de dezbatere al membrilor Colegiului, cu domiciliul în zona arondată filialei teritoriale.(2) Convenția teritorială are următoarele competențe specifice:a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente;b) aprobă raportul anual de activitate al comitetului filialei;c) alege și revocă președintele și membrii comitetului filialei;d) alege reprezentanții pentru Convenția națională;e) propune candidați la funcția de președinte al Colegiului și de membru al Comitetului director.  +  Secţiunea a 3-a Comitetul filialei  +  Articolul 50(1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial, condusă de către președintele filialei teritoriale, care se află sub autoritatea Comitetului director.(2) Comitetul filialei este condus de un președinte și este constituit dintr-un număr de membri raportat la numărul de membri al filialei, potrivit hotărârii Comitetului director.(3) Competențele specifice ale comitetului filialei sunt următoarele:a) elaborează raportul anual de activitate și, după aprobarea acestuia de către convenția filialei, îl înaintează Comitetului director;b) informează membrii cu privire la actele aprobate de către forurile de conducere ale Colegiului;c) propune reprezentanții la Convenția națională;d) propune candidații pentru funcția de președinte și de membru al Comitetului director;e) controlează preliminar activitatea profesională a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului acordat de către Comitetul director, și avizează dosarele psihologilor propuși pentru activități de control profesional;f) primește cererile de eliberare a atestatelor de liberă practică și cererile de înregistrare a formelor de exercitare a profesiei de psiholog, adresate Comitetului director, precum și documentele aferente acestora, le înregistrează și le transmite Comitetului director;g) poate organiza, cu aprobarea Comitetului director, ședințe de lucru pentru susținerea interviului și analizarea administrativă a cererilor de acordare a atestatului de liberă practică la nivel local, pentru treapta de specializare "psiholog practicant", în regim de supervizare, și înaintează comisiilor aplicative competente concluziile analizei realizate;h) în funcție de numărul de solicitări înregistrate, poate organiza la nivel local sau regional ședințe de lucru ale comisiilor aplicative, în vederea susținerii interviului pentru obținerea atestatelor de liberă practică, după caz;i) deleagă un reprezentant, având specialitatea profesională de competență, în vederea participării în calitate de observator la activitatea de control profesional sau la altă activitate dispusă de către Comisia de deontologie și disciplină, pe baza notificării exprese a acestuia.(4) În desfășurarea activității, comitetul filialei teritoriale poate fi sprijinit de un secretar tehnic, care are calitatea de salariat al Colegiului.  +  Articolul 51(1) În baza mandatului acordat de către Comitetul director sau de către președintele Comitetului director, după caz, membrii comitetului filialei teritoriale pot desfășura activități de control și îndrumare profesională preliminară, potrivit procedurilor aprobare de către Comitetul director.(2) În îndeplinirea mandatului acordat, membrii comitetelor filialelor teritoriale sunt obligați să respecte drepturile profesionale și constituționale ale psihologilor și să nu pună în pericol demnitatea umană și profesională a acestora.(3) Comitetele filialelor teritoriale comunică membrilor filialelor teritoriale actele emise de către organele de conducere ale Colegiului și pun în aplicare, potrivit competențelor acestora, hotărârile sau dispozițiile acestora.  +  Articolul 52La începutul fiecărui an, comitetul filialei teritoriale prezintă Convenției filialei un raport de activitate privind anul precedent, care se aprobă prin orice mijloc convenit de către membri.  +  Secţiunea a 4-a Președintele filialei teritoriale  +  Articolul 53(1) Președintele filialei teritoriale este persoana care asigură conducerea și reprezentarea filialei teritoriale, precum și a Colegiului în teritoriu.(2) Competențele președintelui filialei teritoriale sunt următoarele:a) coordonează activitatea comitetului filialei teritoriale;b) convoacă și conduce ședințele forurilor de conducere ale filialei teritoriale;c) reprezintă în mod automat filiala teritorială în fața entităților de drept public și privat locale, în baza mandatului președintelui Comitetului director, în condițiile legii;d) asigură coordonarea activității de control preliminar;e) semnează actele elaborate de către Comitetul filialei teritoriale și asigură arhivarea acestora.(3) În desfășurarea activității, președintele filialei teritoriale este sprijinit de către secretarul tehnic al Comitetului filialei, după caz.(4) Președintele filialei teritoriale reprezintă o funcție remunerată, având o indemnizație cuprinsă între valoarea salariului minim pe economie și valoarea salariului mediu pe economie, în funcție de mărimea filialei teritoriale.(5) Președintele filialei teritoriale își îndeplinește mandatul acordat, potrivit fișei postului, atribuțiilor legale, în conformitate cu dispozițiile președintelui Colegiului.  +  Capitolul XII Managementul furnizării serviciilor psihologice  +  Articolul 54(1) Colegiul asigură la nivel național managementul calității serviciilor psihologice prin reglementarea standardelor de calitate în serviciile psihologice, în condițiile legii.(2) Instituirea standardelor de calitate în serviciile psihologice se realizează prin:a) eliberarea atestatelor de liberă practică pentru psihologi;b) eliberarea certificatelor de înregistrare pentru formele independente de exercitare a profesiei;c) eliberarea avizelor profesionale pentru furnizorii de formare profesională;d) eliberarea avizelor de funcționare pentru structurile de psihologie;e) eliberarea adeverințelor privind dreptul de supervizare profesională;f) controlul periodic și supravegherea profesională a psihologilor și a condițiilor de spațiu și de dotare a formelor de exercitare a profesiei;g) soluționarea contestațiilor și plângerilor privind calitatea serviciilor psihologice, precum și abaterile disciplinare;h) medierea cauzelor privind psihologii;i) reglementarea condițiilor de spațiu și de dotare necesare pentru desfășurarea activității;j) aprobarea ghidurilor de bune practici în serviciile psihologice;k) stabilirea regulamentelor privind competențele, formarea și supervizarea profesională a psihologilor;l) reglementarea condițiilor de exercitare a profesiei și a evidenței actelor profesionale, potrivit legii;m) gestionarea înregistrării, suspendării și radierii psihologilor din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România, precum și publicitatea acestora;n) aprobarea oricărei măsuri de dezvoltare a standardelor de calitate în serviciile psihologice și de eficientizare a modului de exercitare a profesiei de psiholog în România.(3) În vederea eliminării practicilor anticoncurențiale, Colegiul poate stabili acorduri și protocoale de colaborare cu instituțiile și autoritățile publice și private.(4) Colegiul poate stabili prin acorduri și protocoale cu autoritățile publice și instituțiile private competente politici comune și măsuri concrete de reglementare a raporturilor de muncă, a raporturilor de serviciu, precum și a condițiilor de furnizare a serviciilor psihologice în anumite sectoare de activitate.  +  Articolul 55Colegiul este singura autoritate română competentă în gestionarea condițiilor de furnizare a serviciilor psihologice în România.  +  Capitolul XIII Formarea profesională a psihologilor  +  Articolul 56(1) Formarea profesională complementară și/sau continuă în profesia de psiholog este reglementată de către Colegiu, prin comisiile aplicative, în condițiile legii.(2) Comitetul director și/sau președintele Colegiului emit/emite acte administrative cu caracter normativ în vederea punerii în aplicare și detalierii dispozițiilor legale privind formarea profesională a psihologilor și instituie standarde de calitate în formarea profesională complementară.(3) Comitetul director adoptă normele privind formarea profesională a psihologilor.  +  Capitolul XIV Structura de suport a Colegiului  +  Articolul 57(1) Structura de suport a Colegiului este constituită din departamente care asigură activitățile tehnico-administrative pentru sprijinirea comisiilor de specialitate ale Comitetului director, care contribuie la îndeplinirea de către forurile de conducere ale Colegiului a atribuțiilor specifice, în condițiile legii și ale prezentului regulament.(2) Departamentele structurii de suport a Colegiului sunt următoarele:a) Departamentul administrativ;b) Departamentul juridic și de comunicare;c) Departamentul economic și de resurse umane;d) alte departamente care pot fi înființate de către Consiliul Colegiului, inclusiv prin restructurarea celor existente, la propunerea președintelui Comitetului director.(3) Coordonarea și conducerea structurii de suport sunt asigurate de către președintele Colegiului.(4) Președintele Colegiului dispune stabilirea condițiilor de muncă, încadrarea sau concedierea personalului structurii executive, acordarea unor drepturi salariale, potrivit organigramei și în limitele bugetului aprobat de către Consiliu.(5) În exercitarea atribuțiilor sale, personalul Colegiului se poate legitima și cu legitimația de serviciu, realizată potrivit modelului aprobat prin dispoziție a președintelui Colegiului.  +  Articolul 58(1) Departamentul administrativ desfășoară activități specifice de înregistrare și arhivare a documentelor în vederea obținerii atestatelor de liberă practică, certificatelor de înregistrare, avizelor de funcționare, avizelor profesionale, precum și altor documente emise de către Colegiu.(2) Departamentul administrativ desfășoară activități administrative curente și de secretariat, activități de registratură generală și de transmitere a actelor emise de către Colegiu, activități specifice de relații publice, înregistrează și actualizează Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România și alte registre speciale, în condițiile legii.(3) În subordinea Departamentului administrativ își desfășoară activitatea Secretariatul Comitetului director, care gestionează arhiva Colegiului, conținând datele cu caracter personal, sub coordonarea președintelui Colegiului. Secretariatul Comitetului director asigură gestionarea arhivei electronice și a datelor cu caracter personal în format electronic, sub coordonarea președintelui Colegiului.(4) Departamentul administrativ are următoarele birouri:a) Secretariatul Comitetului director;b) Biroul tehnic și de întreținere;c) Biroul IT;d) Biroul de relații publice.(5) Secretariatul Comitetului director este condus de către un secretar-șef.(6) Secretariatul Comitetului director include secretariatele comitetelor filialelor teritoriale.(7) Departamentul administrativ este constituit din mai mulți referenți și/sau specialiști, fiind condus de către un director executiv.  +  Articolul 59(1) Departamentul juridic și de comunicare desfășoară activități specifice de reprezentare, consultanță și asistență juridică a Colegiului, activități de elaborare și avizare a proiectelor actelor administrative emise de organele de conducere ale Colegiului, activități de dezvoltare, corelare și integrare normativă și instituțională a Colegiului în sistemul legislativ și instituțional al României și al Uniunii Europene, precum și activități de editare, conferințe de presă, comunicate, precum și alte activități în interesul Colegiului.(2) În cadrul Departamentului juridic și de comunicare își desfășoară activitatea unul sau mai mulți consilieri juridici, precum și unul sau mai mulți specialiști în comunicare/relații publice, imagine și mass-media.(3) Departamentul juridic și de comunicare este condus de către un director juridic.  +  Articolul 60(1) Departamentul economic și de resurse umane desfășoară activități specifice de evidență financiar-contabilă și de gestiune a Colegiului, elaborează analize economice și financiare, elaborează rapoarte financiar-contabile, balanțe și bilanțuri contabile, rapoarte pregătitoare acțiunilor de audit, precum și activități de evidență și înregistrare a personalului Colegiului.(2) În cadrul Departamentul economic și de resurse umane își desfășoară activitatea economiști și inspectori de resurse umane.(3) Conducerea Departamentul economic și de resurse umane este asigurată de către un director economic.  +  Capitolul XV Corpul de consiliere profesională  +  Articolul 61(1) După încetarea mandatelor, membrii forurilor de conducere pot face parte din Corpul de consiliere profesională.(2) Procedurile privind organizarea și desfășurarea activității de către Corpul de consiliere profesională se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Colegiului.  +  Capitolul XVI Veniturile și cheltuielile Colegiului  +  Articolul 62(1) Veniturile și cheltuielile Colegiului se reglementează de către forurile de conducere competente ale Colegiului.(2) Structura generală a veniturilor și cheltuielilor anuale, reprezentând o predicție cu privire la dimensiunea veniturilor și cheltuielilor Colegiului, denumită în continuare bugetul Colegiului, se aprobă de către Consiliul Colegiului, pe baza proiectului propus de către președintele Comitetului director și întocmit de către Departamentul economic și de resurse umane.(3) În procesul de execuție, cheltuielile bugetare vor putea fi modificate și ajustate, în funcție de necesități, fără a afecta bugetul în ansamblul său valoric, prin dispoziție a președintelui Colegiului, la propunerea motivată a comisiilor aplicative sau a Departamentului economic și de resurse umane.(4) Ordonanțarea cheltuielilor bugetare ale Colegiului se realizează de către președintele Colegiului, potrivit legii.(5) Execuția bugetară este realizată în cadrul exercițiului financiar legal, de regulă anul calendaristic, dar nu în mai mult de 3 luni calendaristice. În cazul întârzierii aprobării bugetului anual, valorile bugetare de referință ale anului precedent operează în mod corespunzător și pentru anul în curs.  +  Articolul 63Sursele de finanțare ale Colegiului sunt următoarele:a) cotizații;b) taxe;c) donații și sponsorizări din partea unor persoane fizice și juridice;d) fonduri nerambursabile;e) alte surse, conform actelor normative în vigoare.  +  Articolul 64(1) Categoriile de cheltuieli bugetare sunt previzionate prin bugetul anual aprobat.(2) Principalele cheltuieli bugetare sunt:a) cheltuieli cu personalul;b) cheltuieli privind desfășurarea activității comisiilor aplicative și a altor comisii cu caracter lucrativ;c) cheltuieli de deplasare și cazare;d) cheltuieli administrative și de întreținere a sediilor;e) cheltuieli logistice și tehnice;f) investiții;g) cofinanțarea proiectelor derulate cu fonduri nerambursabile;h) taxe și impozite reținute și virate către bugetul de stat și bugetele locale;i) alte cheltuieli.  +  Capitolul XVII Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 65(1) Prezentul regulament reprezintă procedura unică de organizare și funcționare internă a Colegiului.(2) Punerea în aplicare și detalierea prezentului regulament se realizează prin dispoziție a președintelui Colegiului.(3) Interpretarea dispozițiilor actelor administrative ale Colegiului se realizează în condițiile legii, ale normelor metodologice și ale prezentului regulament.(4) Toate actele administrative cu caracter normativ adoptate de către Comitetul director, subsecvente legii și regulamentului, vor fi adaptate și corelate potrivit prevederilor legii și ale prezentului regulament.-----