HOTĂRÂRE nr. 210 din 23 aprilie 2013privind modificarea datelor de identificare a unui bun imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 8 mai 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Datele de identificare, respectiv valoarea de inventar a bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului cu numărul MFP 107098, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului menţionat la art. 1 din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei.  +  Articolul 3Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul culturii,Daniel-Constantin BarbuViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 23 aprilie 2013.Nr. 210.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în domeniul public al statului, care se transmitedin administrarea Ministerului Culturii în administrareaCentrului Naţional al Cinematografiei*Font 8*
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi publice centrale) 4192812 Ministerul Culturii
  2. Ordonator secundar de credite
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii, societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonato- rului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  Nr. M.F. Cod de clasi- ficare Denu- mirea Descrierea tehnică Adresa Anul dobân- dirii Persoana juridică de la care se transmite bunul imobil Persoana juridică la care se transmite bunul imobil
  107098 8.30._ Imobil Suprafaţa construită = 4.214,47 mý Suprafaţa totală a terenului, inclusiv construcţiile = 44.950 mý Valoarea de inventar = 5.739.396 lei C.F. 107106 Ţara: România, judeţul Constanţa, comuna Limanu, satul 2 Mai 2002 Ministerul Culturii Centrul Naţional al Cinematografiei C.U.I. 4283830
  __________