HOTĂRÂRE nr. 261 din 11 mai 1998pentru aprobarea Normelor metodologice privind etichetarea incaltamintei destinate populaţiei
EMITENT
  • Guvern
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 181 din 15 mai 1998    În temeiul prevederilor art. 6 lit. a) şi ale art. 58 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind etichetarea incaltamintei destinate populaţiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Produsele facturate sau livrate comerciantului cu amănuntul înainte de intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi cele aflate în stoc la această dată pot fi comercializate cu elementele de identificare şi caracteristicile iniţiale, marcate în limba română, până la lichidarea acestora, dar nu mai târziu de un an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Constituie contravenţie, dacă nu a fost comisă în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune, nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 2 din prezenta hotărâre şi la art. 4-9 din Normele metodologice privind etichetarea incaltamintei destinate populaţiei.Contravenţia prevăzută la alin. 1 se sancţionează cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 4Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către reprezentanţii împuterniciţi ai Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 180 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRURADU VASILE Contrasemnează:--------------- Ministrul industriei şi comerţului,Radu BerceanuOficiul pentru Protecţia Consumatorilor,Corneliu Eliade Mihailescu,secretar de stat  +  Anexa 1 NORME METODOLOGICEprivind etichetarea incaltamintei destinate populaţiei  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice sunt obligatorii pentru toţi agenţii economici care produc, importa, ambaleaza sau comercializează încălţăminte destinată populaţiei.Prezentele norme metodologice reglementează:- definirea părţilor componente ale incaltamintei ce necesita etichetare, precum şi pictogramele aferente;- materialele folosite la realizarea părţilor componente şi precizarea pictogramelor ce corespund acestora;- prescripţiile obligatorii pentru etichetarea incaltamintei;- principalele elemente de identificare şi caracterizare, care trebuie inscriptionate pe etichete sau pe produs;- modul de etichetare a incaltamintei;- prescripţiile care trebuie respectate la purtare-utilizare, inclusiv modul de întreţinere.Nu fac obiectul prezentelor norme metodologice încălţămintea uzata, încălţămintea de protecţie şi de lucru, încălţămintea de baie şi de plaja, încălţămintea pentru copiii până la vârsta de un an şi încălţămintea pentru jucarii.  +  Articolul 2Prin etichetare, în sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege aplicarea oricărui text şi/sau desen, realizată prin tipărire, litografiere, perforare sau gravare pe produs, pe ambalajul individual sau pe eticheta ataşată, care conţine elemente de identificare a produsului şi a materialelor componente şi, după caz, prescripţii ce trebuie respectate la purtare-utilizare, inclusiv modul de întreţinere.Textul şi/sau desenul însoţesc produsul prezentat spre vânzare consumatorului.Produsul, ambalajul individual şi/sau eticheta pot avea înscrise sau ataşate suplimentar sigle sau alte însemne publicitare, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 3Încălţămintea, în conformitate cu prezentele norme metodologice, se compune din trei părţi: faţa, captuseala şi acoperis de brant, talpa şi este realizată din piei naturale, materiale textile şi alte materiale destinate confectionarii incaltamintei. Nu se iau în considerare accesoriile şi întăriturile.Părţile componente ale incaltamintei, definirea acestora şi pictogramele corespondente sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.Materialele folosite la realizarea incaltamintei, sortimentele încadrate în aceste materiale şi pictogramele corespondente materialelor respective sunt prezentate în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Capitolul 2 Prescripţiile ce trebuie respectate la etichetarea incaltamintei  +  Articolul 4Etichetarea incaltamintei este obligatorie atât pentru produsele realizate în ţara, cat şi pentru cele din import.La etichetarea incaltamintei se vor respecta denumirile sau/şi pictogramele înscrise în anexele nr. 1 şi 2.  +  Articolul 5Etichetarea se va face, în mod obligatoriu, individual, pe unitatea de produs supusă comercializării, pereche, de către agenţii economici producători, iar în cazul importatorilor, de către importatori sau comercianţi, conform înţelegerii dintre părţi.Etichetarea pe ambalajul colectiv se convine între părţile contractante (furnizori-cumpărători).  +  Articolul 6Etichetarea incaltamintei se va realiza respectându-se următoarele precizări:- materialul înscris, ca fiind folosit în părţile componente ale incaltamintei, trebuie să se regaseasca, în proporţie de minimum 80% din suprafaţa desfăşurată, pentru faţa, captuseala şi acoperis de brant, respectiv din volum, pentru talpa, în componenta acestora;- dacă nici un material nu este în proporţie de minimum 80%, se vor indica principalele doua materiale utilizate la realizarea componentelor incaltamintei;- este obligatorie înscrierea materialelor pentru toate componentele incaltamintei: faţa, captuseala şi acoperis de brant, talpa.  +  Articolul 7Eticheta trebuie să conţină denumirea şi marca producătorului, importatorului sau comerciantului, ţara de origine, articolul, mărimea şi, după caz, tratamentele speciale aplicate, cu atenţionarile aferente, în vederea protecţiei consumatorilor sau a securităţii acestora.Pentru încălţămintea din import, se accepta o eticheta în limba română, ataşată în paralel cu cea în limba străină, cu obligativitatea respectării prezentelor norme metodologice. Mărimea incaltamintei din import se va marca în cm, marcaj specific pentru România, astfel: numărul 24, în cm, în România este echivalent cu numărul 36 în Franţa, cu numărul 3 în Anglia, cu numărul 5 în S.U.A., cu numărul 22 în Japonia etc.  +  Articolul 8Eticheta trebuie să fie bine ataşată, accesibila, înscrisul trebuie să fie vizibil, fie ca este făcut direct pe produs, fie pe eticheta atasabila produsului, iar dimensiunile pictogramelor trebuie să fie suficient de mari.Producătorul sau, după caz, importatorul sau comerciantul, conform înţelegerii dintre părţi, este responsabil pentru informaţiile privind identificarea produsului şi a materialelor componente.  +  Articolul 9Pentru încălţămintea fabricata după tehnologii ecologice sau cu tratamente speciale pentru protecţia consumatorilor se vor utiliza la comercializare "ecoetichete", cu respectarea cerinţelor pentru autorizarea folosirii acestora de către organismele abilitate, din ţara sau din străinătate, etichete aplicate în paralel cu etichetele naţionale conţinând elementele de identificare şi de caracterizare a produsului.Marca de fabrica înregistrată se ataşează pe produs în forma stabilită la înregistrare sau stabilită de producător.  +  Capitolul 3 Prescripţiile ce trebuie respectate la indicarea modului de purtare şi de întreţinere a incaltamintei  +  Articolul 10Încălţămintea ce urmează să fie comercializata trebuie însoţită de instrucţiuni privind indicarea modului de purtare şi de întreţinere.Indicarea modului de purtare şi de întreţinere va fi facuta de către producător, iar la importuri, de către importatori sau comercianţi, conform înţelegerii dintre părţi.Instrucţiunile privind modul de purtare şi de întreţinere a incaltamintei vor fi redactate obligatoriu în limba română, iar forma în care este prezentată rămâne la latitudinea elaboratorilor.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------    Denumirea părţilor componente ale incaltamintei şi pictogramele aferente  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------    Materialele folosite la realizarea incaltamintei şi pictogramele corespondente---------------