NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 6 octombrie 2008 (*actualizată*)privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor(actualizată până la data de 11 iulie 2012*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 39 din 28 aprilie 2010; ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor  +  Articolul 1 (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor din specia suine, fără a aduce atingere reglementărilor privind eradicarea bolilor sau în scopuri de control. (2) Prezenta normă sanitară veterinară se aplică fără să aducă atingere Deciziei nr. 89/153/CEE şi dispoziţiilor de aplicare stabilite în conformitate cu Directiva nr. 91/496/CEE , ţinând seama de art. 5 din Regulamentul Consiliului nr. 3.508/92/CEE de stabilire a unui sistem integrat de gestiune şi control privind anumite sisteme de ajutor comunitar.  +  Articolul 2În sensul prezentei norme sanitare veterinare, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) animal - orice animal din specia suine; b) exploataţie - orice incintă împrejmuită, cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute sau manipulate animale; c) exploataţie nonprofesională de suine - exploataţie de suine în care aceste animale sunt crescute în mod tradiţional şi numai pentru asigurarea consumului familial; d) exploataţie comercială industrială de suine - exploataţie înregistrată/autorizată sanitar veterinar, aflată sub control sanitar veterinar permanent şi în care se respectă reguli generale de biosecuritate;d^1) exploataţie comercială de tip A - exploataţie de animale, astfel cum este definită la pct. 71 din anexa nr. 1 la Norma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, cu modificările şi completările ulterioare;---------Lit. d^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012. e) cod de marcare al animalelor - cod alfanumeric destinat identificării animalelor dintr-o exploataţie cu sistem de creştere comercial industrial; f) deţinător - definit în conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare; g) comerţ intracomunitar - comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene; h) export - schimb economic cu animale din specia suine, între România şi ţări terţe; i) marcă - mijlocul de identificare aplicat suinelor, reprezentat de un tatuaj sau de o crotalie auriculară.  +  Articolul 3 (1) Sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor cuprinde următoarele elemente: a) marcă; b) registru, care trebuie ţinut la zi pentru fiecare exploataţie; c) formular de mişcare; d) bază de date informatizată. (2) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti au acces la informaţiile structurate sau nestructurate în baza de date prevăzută în prezenta normă sanitară veterinară. (3) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ia măsurile necesare pentru a asigura accesul la aceste date al părţilor interesate, cu condiţia să se respecte protejarea datelor şi cerinţele de confidenţialitate prevăzute de legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4 (1) În exploataţia comercială industrială de suine identificarea suinelor se efectuează astfel: a) în exploataţia de origine, cel mai târziu la ieşirea animalelor vii către abator, prin aplicarea pe coapsa stângă a unui tatuaj, în conformitate cu prevederile secţiunii D a anexei nr. 1, constituit din codul de marcare al animalelor alocat exploataţiei de origine, în conformitate cu prevederile secţiunii B a anexei nr. 1; b) la mişcarea din exploataţia de origine către o altă exploataţie de creştere şi îngrăşare, suinelor li se aplică, pe spata sau pe urechea stângă, un tatuaj cu codul de marcare al suinelor alocat exploataţiei de origine sau o crotalie, pe urechea stângă, în conformitate cu prevederile pct. 4 subpct. 4.3 din cap. II al anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare; la livrarea, din exploataţia de creştere şi îngrăşare, către abator se aplică pe coapsa stângă, conform prevederilor secţiunii D a anexei nr. 1, un tatuaj cu codul de marcare al animalelor alocat exploataţiei de creştere şi îngrăşare, în conformitate cu prevederile pct. 4 subpct. 4.3 din cap. II al anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010, cu modificările şi completările ulterioare;---------Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012. c) la mişcarea ulterioară dintr-o exploataţie de creştere şi îngrăşare, alta decât exploataţia de origine, către o altă exploataţie decât abator, suinelor vii li se aplică un tatuaj pe spata sau pe urechea dreaptă, conform prevederilor secţiunii D a anexei nr. 1, ori o crotalie auriculară pe urechea dreaptă, care să conţină codul de marcare al suinelor alocat exploataţiei din care pleacă;---------Lit. c) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012. d) la orice mişcare a animalelor, transportul va fi însoţit de formularul de mişcare pentru suine vii, prevăzut în anexa nr. 3. Formularele de mişcare pentru suinele vii se completează de către proprietarii exploataţiilor-sursă şi de destinaţie, precum şi de transportator, fiecare în câmpurile corespunzătoare.---------Lit. d) a alin. (1) al art. 4 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012. e) suinele care au fost identificate prin crotalie auriculară cu cod unic individual, anterior intrării în vigoare a prezentei norme sanitare veterinare, îşi păstrează mijlocul de identificare iniţial; la mişcarea către abator acestor suine li se aplică pe coapsa stângă un tatuaj, conform secţiunii D a anexei nr. 1; mişcarea acestor animale se realizează în baza formularului de mişcare pentru suine vii, la care se anexează tabele în care se înscriu codurile unice de identificare ale animalelor din lotul înscris în formularul de mişcare pentru suine vii; f) animalele de reproducţie se identifică la ieşirea din exploataţia de origine sau la mişcările ulterioare între exploataţii, după caz, în conformitate cu prevederile lit. a)-e); g) orice animal importat dintr-o ţară terţă, care a fost supus controalelor sanitare veterinare prevăzute de legislaţia sanitară veterinară în vigoare pentru animalele care intră în România din ţări terţe şi rămân pe teritoriul României, trebuie identificat în exploataţia de destinaţie în conformitate cu prevederile lit. a)-f), într-un interval de timp de maximum 30 de zile de la data la care au avut loc controalele şi în orice caz înainte de a părăsi exploataţia; codul de identificare iniţial, stabilit de ţara terţă, este înregistrat în registrul de exploataţie prevăzut la art. 5, împreună cu codul de marcare al animalului alocat exploataţiei de destinaţie; această identificare nu este necesară pentru suinele destinate tăierii care sunt transportate direct de la postul de inspecţie de frontieră la un abator situat în România; h) orice animal provenit dintr-un stat membru al Uniunii Europene îşi păstrează identificarea iniţială a statului respectiv până la ieşirea din exploataţie, când este identificat în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare; identificarea iniţială, stabilită de statul membru al Uniunii Europene, va fi înregistrată în registrul de exploataţie prevăzut la art. 5. (2) În exploataţiile nonprofesionale şi în exploataţiile comerciale de tip A de suine se îndeplinesc următoarele condiţii:---------Partea introductivă a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012. a) animalele se identifică prin aplicarea unei crotalii auriculare cu cod individual, în conformitate cu prevederile secţiunii A a anexei nr. 1, şi se înregistrează în baza naţională de date, conform prevederilor legislaţiei sanitare veterinare în vigoare; b) crotalierea se face în termen de maximum 60 de zile de la data naşterii sau în orice caz înainte de ieşirea din exploataţia de origine, în funcţie de care dintre aceste evenimente are loc mai devreme; c) mişcarea animalelor se efectuează în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare; d) ulterior achiziţiei animalelor din exploataţiile prevăzute la alin. (1), respectiv din statele membre ale Uniunii Europene/ţări terţe, proprietarul este obligat să notifice medicul veterinar de liberă practică împuternicit, cu respectarea prevederilor legale, pentru ca acesta să identifice animalul/animalele prin crotaliere, în conformitate cu prevederile lit. a), sau să se îngrijească de identificarea animalului/animalelor prin crotaliere, în conformitate cu prevederile lit. a);---------Lit. d) a alin. (2) al art. 4 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012. e) niciun mijloc de identificare nu poate fi eliminat sau înlocuit fără aprobarea direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia se află exploataţia în care se găseşte/se găsesc animalul/animalele; f) în cazul în care un mijloc de identificare devine ilizibil sau s-a pierdut, se aplică un alt mijloc de identificare care să îl înlocuiască, în conformitate cu prevederile legislaţiei sanitare veterinare în vigoare.  +  Articolul 5 (1) Fiecare deţinător de animale, cu excepţia transportatorului, trebuie să ţină un registru de exploataţie actualizat zilnic, care să conţină cel puţin informaţiile prevăzute în secţiunea A a anexei nr. 2. (2) Pentru exploataţiile prevăzute la art. 2 lit. d) şi d^1), registrul de exploataţie este în conformitate cu modelul prevăzut în secţiunea B a anexei nr. 2, este ţinut pe suport hârtie sau electronic şi trebuie să fie disponibil în orice moment pentru a fi prezentat autorităţii sanitare veterinare competente în cazul unui control sanitar-veterinar; deţinătorul de animale este obligat să păstreze registrul de exploataţie o perioadă minimă de 3 ani.---------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012. (3) Pentru exploataţiile prevăzute la art. 2 lit. c), registrul de exploataţie este constituit din documentele care se remit proprietarului exploataţiei la înregistrarea mişcării animalelor, inclusiv la identificarea iniţială, prin arhivarea respectivelor exemplare din document, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător şi păstrate de către proprietarul animalelor, pentru o perioadă minimă de 3 ani de la data închiderii exploataţiei. (4) Fiecare deţinător de animale trebuie să furnizeze autorităţii competente, la cerere, toate informaţiile referitoare la originea, la identificarea şi, dacă este cazul, la destinaţia animalelor pe care le-a deţinut, le-a transportat, le-a comercializat sau le-a tăiat în ultimii 3 ani. (5) Proprietarii exploataţiilor prevăzute la art. 2 lit. d) se îngrijesc de înregistrarea în baza naţională de date, până cel târziu în ultima zi a lunii ianuarie a anului în curs, a numărului animalelor existente în exploataţie la data de 1 ianuarie a anului.---------Alin. (5) al art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012.  +  Articolul 6 (1) Este interzisă circulaţia animalelor care nu sunt identificate în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare. (2) Deţinătorul de animale din exploataţia de destinaţie este obligat să păstreze formularul de mişcare pentru o perioadă minimă de 3 ani; la solicitarea autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, acesta trebuie să furnizeze o copie a acestui document.  +  Articolul 7 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor gestionează o bază naţională de date informatizată, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4, care cuprinde date referitoare la animalele identificate şi înregistrate potrivit prevederilor prezentei norme sanitare veterinare; baza de date este integrată în registrul exploataţiilor de animale din România. (2) Autoritatea competentă comunică proprietarilor exploataţiilor de animale codul alocat exploataţiei respective, prin remiterea unui document de identificare; acest document rămâne în posesia proprietarului şi este prezentat medicului veterinar de liberă practică împuternicit în vederea înregistrării evenimentelor suferite de animalele din respectiva exploataţie; pentru exploataţiile prevăzute la art. 2 lit. d), direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti furnizează şi comunică codul de marcare pentru animalele din exploataţia respectivă. (3) Fiecare deţinător de suine, cu excepţia transportatorului, trebuie să furnizeze direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti informaţiile necesare pentru instituirea bazei de date la care se referă prevederile alin. (1). (4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor alocă, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, fiecărei exploataţii comerciale industriale de suine seriile care vor fi utilizate de către acestea la tipărirea formularelor de mişcare pentru suine vii, prevăzute în anexa nr. 3.---------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012. (5) Până la data de 16 iulie 2012, proprietarii exploataţiilor comerciale industriale de suine şi administratorii abatoarelor trebuie să solicite direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrarea ca utilizatori ai Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor şi acordarea numelui de utilizator şi a parolei de acces în aplicaţia de înregistrare a mişcării suinelor vii, pentru fiecare exploataţie deţinută.---------Alin. (5) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012. (6) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează, până la data de 1 august 2012, toate exploataţiile comerciale industriale de suine ca utilizatori ai Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, furnizându-le numele de utilizator şi parola de acces în aplicaţia de înregistrare a mişcării suinelor vii din aceste exploataţii. Utilizând aplicaţia de înregistrare a suinelor vii, administratorii exploataţiilor comerciale industriale de suine, precum şi administratorii abatoarelor autorizate pentru sacrificarea suinelor vor înregistra în Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, pe echipamentele de calcul şi de comunicaţii proprii, în termen de 3 zile de la data evenimentului, datele referitoare la mişcarea şi abatorizarea animalelor, înregistrând informaţii referitoare la: a) intrarea animalelor (numărul de suine născute zilnic în exploataţie; numărul animalelor intrate în exploataţie, exploataţia-sursă; codul de marcare; destinaţia suinelor; data şi ora sosirii; numărul animalelor moarte în timpul transportului); b) ieşirea animalelor (numărul şi codul de marcare al animalelor; exploataţia de destinaţie - codul şi denumirea exploataţiei; destinaţia suinelor - abatorizare, creştere şi îngrăşare, reproducţie; data şi ora plecării; animale moarte în exploataţie); c) tăierea animalelor în abatoare (codul exploataţiei-sursă, seria şi numărul formularului de mişcare cu care au sosit animalele; detalii referitoare la animale - numărul de animale intrate în exploataţie, codul de marcare; detalii referitoare la transport - data şi ora sosirii; data tăierii; detalii referitoare la animalele abatorizate; detalii referitoare la animalele moarte în timpul transportului, precum şi în exploataţie în perioada premergătoare tăierii).---------Alin. (6) al art. 7 a fost introdus de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012.  +  Articolul 8Răspunderea privind aplicarea prevederilor legislaţiei sanitar-veterinare din domeniul identificării şi înregistrării animalelor revine proprietarului sau deţinătorului acestora, nerespectarea acestora constituind contravenţie, sancţionată potrivit prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.  +  Anexa 1-------la norma sanitară veterinară------------------------------------------Secţiunea A din anexa 1 a fost abrogată de litera a) a art. 4 din ORDINUL nr. 39 din 28 aprilie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2010.--------------Secţiunea B din anexa 1 a fost abrogată de litera a) a art. 4 din ORDINUL nr. 39 din 28 aprilie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2010.--------------Secţiunea C din anexa 1 a fost abrogată de litera a) a art. 4 din ORDINUL nr. 39 din 28 aprilie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 30 aprilie 2010.  +  Secţiunea D TatuajulÎn vederea tatuării permanente a animalelor trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii: a) caracterele tatuajului trebuie să aibă o dimensiune care să permită vizibilitatea şi lizibilitatea acestora cu uşurinţă pe toată durata vieţii animalului; b) tatuajul trebuie să fie aplicat astfel încât să fie vizibil şi lizibil la ieşirea din exploataţie, precum şi la inspecţia cărnii în abator ulterior procesului de opărire şi depilare; c) tatuarea să nu provoace răni suplimentare animalului, să confere o cât mai bună şi rapidă vindecare.  +  Anexa 2-------la norma sanitară veterinară----------------------------  +  Secţiunea A Registrul de exploataţieRegistrul de exploataţie trebuie să cuprindă următoarele informaţii, actualizate zilnic: a) date referitoare la exploataţie:(i) codul de identificare al exploataţiei;(îi) codul de marcare al animalelor;(iii) adresa exploataţiei;(iv) numele şi adresa deţinătorului suinelor;(v) coordonatele geografice ale exploataţiei; b) date referitoare la animalele nou-intrate în exploataţie:(i) numărul de animale;(îi) codul de identificare al animalului/animalelor;(iii) codul de identificare al exploataţiei de la care animalele au fost transferate;(iv) data intrării suinelor;(v) numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv al remorcii; c) date referitoare la animalele care părăsesc exploataţia:(i) numărul de animale;(îi) codul de identificare al animalelor;(iii) codul de identificare al exploataţiei sau al abatorului de destinaţie;(iv) data plecării suinelor;(v) numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, inclusiv al remorcii.  +  Secţiunea B Modelul registrului de exploataţie*)REGISTRU DE EXPLOATAŢIEal Exploataţiei: RO ............., cu adresa: ............... .Denumirea/Numele, prenumele: ..................................C.U.I./C.N.P.: ................................................Coordonate geografice: Lat. ............. Long. ...............Cod de marcare al animalelor: .................................*Font 9*              ┌────────────────────────────────┬──────────────────────────┐              │ INTRĂRI │ IEŞIRI │┌───┬────┬────┼────┬───────────┬────┬────┬─────┼────┬─────┬────┬────┬─────┼─────┬─────┬──────────┬──────┐│ │ │Efec│ │ Cod │Cod │ │Naş- │ │Cod │Cod │ │Morţi│Serie│Serie│Nr. mijloc│ ││Nr.│ │tiv │ │exploataţie│iden│Nu- │teri │ │explo│iden│Nu- │(nu- │şi │ şi │transport/│Efec- ││crt│Data│ini-│Data│de proveni-│tifi│măr │(nu- │Data│ata │tifi│măr │ măr │număr│număr│ Nr. │tiv ││ │ │ţial│în- │enţă, ţara │care│ca- │măr │ieşi│ţie/ │care│ca- │cape-│certi│for- │ autoriz. │final ││ │ │(nr.│tră-│de origine │ani-│pete│ca- │rii │aba- │ani-│pete│te) │ficat│mular│ sanitare │(număr││ │ │cape│rii │(în cazul │mal/│ │pete)│ │tor │mal/│ │ │ de │ de │ veteri- │cape- ││ │ │te) │ │importului)│ani-│ │ │ │ de │ani-│ │ │sănă-│miş- │ nare │ te) ││ │ │ │ │ │male│ │ │ │des- │male│ │ │tate │care │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │tina-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ţie │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼────┼────┼────┼───────────┼────┼────┼─────┼────┼─────┼────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────────┼──────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───┴────┴────┴────┴───────────┴────┴────┴─────┴────┴─────┴────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────────┴──────┘---------*) Unitatea va avea obligaţia ca la controlul efectuat de autoritatea competentă să poată oferi informaţii complete despre toate animalele existente sau ieşite din exploataţie, de la data naşterii până la ieşirea din exploataţie.  +  Anexa 3-------la norma sanitară veterinară----------------------------Formular de mişcare pentru suine vii----------NOTĂ(CTCE)Modelul formularului se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 471 din 11.07.2012, la pagina 14 (a se vedea imaginea asociată).NOTĂ:Formularul de mişcare pentru suine vii este emis în două exemplare, fiecare exemplar este imprimat cu caractere de altă culoare, pe hârtie autocopiantă, în format A4, astfel: a) exemplarul 1 - albastru, destinat proprietarului exploataţiei de destinaţie; b) exemplarul 2 - verde, destinat proprietarului exploataţiei-sursă.Fiecare formular de mişcare pentru suine vii este înseriat cu serii unice alocate exploataţiei, conform prevederilor art. 7 alin. (4) din Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 85/2008, cu modificările şi completările ulterioare.---------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012, conform pct. 7 al art. I din acelaşi act normativ.  +  Anexa 4-------la norma sanitară veterinară----------------------------BAZĂ DE DATE INFORMATIZATĂBaza de date informatizată trebuie să conţină cel puţin următoarele date pentru fiecare exploataţie: a) codul de identificare al exploataţiei; b) adresa exploataţiei; c) numele şi adresa deţinătorului suinei/suinelor; d) coordonatele geografice sau indicaţii geografice echivalente privind exploataţia; e) specia de animale; f) codurile de identificare/marcare ale suinelor; g) rezultatul inventarului de suine şi data când s-a făcut acest inventar; h) un câmp de date rezervat autorităţii sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, în care se pot introduce informaţii despre sănătatea animalelor, referitoare la:1. restricţii asupra mişcărilor;2. statusul de sănătate al exploataţiei şi al zonei circumscrise acesteia; sau3. alte informaţii relevante în cadrul programelor comunitare sau naţionale; i) un câmp de date care să permită înregistrarea informaţiilor referitoare la orice mişcare a animalelor şi care trebuie să cuprindă:1. numărul suinelor deplasate;2.codul de identificare/marcare al suinelor;3. numărul de lot al suinelor;4. codul de identificare al exploataţiei de plecare;5. data plecării suinelor;6. codul de identificare al exploataţiei de destinaţie;7. data sosirii suinelor;8. data morţii, pierderii sau tăierii - în cazul suinelor identificate conform art. 4 alin. (2) din norma sanitară veterinară.  +  Anexa 5Abrogată.---------Anexa 5 a fost abrogată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 471 din 11 iulie 2012.-------------