ORDIN nr. 85 din 6 octombrie 2008 (*actualizat*)pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor(actualizat până la data de 11 iulie 2012*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 11 iulie 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 39 din 28 aprilie 2010; ORDINUL nr. 46 din 26 iunie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare nr. 18.060 din 25 februarie 2008, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 127/2003 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor şi caprinelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 118/2004, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 170/2004 pentru aprobarea Normei veterinare privind sistemul de identificare şi înregistrare a suinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 16 martie 2004, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 238/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea şi înregistrarea suinelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 879 din 27 octombrie 2006.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinare şipentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanBucureşti, 6 octombrie 2008.Nr. 85.  +  AnexăNORMA 06/10/2008