ORDIN nr. 339 din 28 martie 2013pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
EMITENT
  • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 10 aprilie 2013    În temeiul:- art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 156^3 alin. (11)-(13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;- art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012;- art. 7 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Procedura de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Se aprobă Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare: a) "Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 3; b) "Înştiinţare", prevăzută în anexa nr. 4; c) "Înştiinţare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 5; d) "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 6; e) "Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 7; f) "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare", prevăzută în anexa nr. 8.  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 9.  +  Articolul 4 (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7Drecţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,Şerban PopBucureşti, 28 martie 2013.Nr. 339.  +  Anexa 1PROCEDURA 28/03/2013  +  Anexa 2PROCEDURA 28/03/2013  +  Anexa 3[SIGLĂ] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE Număr de înregistrare         ADMINISTRARE FISCALĂ [SIGLĂ] ca operator de date cu                                                  caracter personal ....    Unitatea fiscală ......... Adresa    .......................... Tel:                                       Fax:    Nr. ....../....... E-mail:DECIZIEde înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la încasareCătre: Denumirea/Numele şi prenumele .............................Domiciliul fiscal:Localitatea ........, str. ....... nr. ....., bl. ......., ap. ......, et. ..... judeţul/sectorul ......Cod de identificare fiscală ...............Din informaţiile şi documentele existente în evidenţele organului fiscal rezultă că aveţi obligaţia înregistrării în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, potrivit prevederilor art. 156^3 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal).Întrucât nu aţi depus Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înştiinţăm că, în temeiul art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal, organele fiscale înregistrează, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, persoanele impozabile care trebuie să aplice sistemul TVA la încasare şi care nu depun notificarea prevăzută de lege.În aceste condiţii, vă informăm că veţi fi înregistrat, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.Precizăm că, pentru operaţiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare, respectiv prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu a depăşit plafonul, potrivit art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, şi data înregistrării din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 156^3 alin. (11) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele ...................Semnătura şi ştampila unităţi ...........Cod 14.13.07.64/i.o.www.anaf.ro  +  Anexa 4[SIGLĂ] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE Număr de înregistrare         ADMINISTRARE FISCALĂ [SIGLĂ] ca operator de date cu                                                  caracter personal ....    Unitatea fiscală ......... Adresa    .......................... Tel:                                       Fax:    Nr. ....../....... E-mail:ÎNŞTIINŢARE*)---------- Notă *) Se întocmeşte în cazul persoanelor impozabile a căror cifră de afaceri calculată depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei şi care au depus, din eroare, notificarea prevăzută de lege (formular 097) în vederea aplicării sistemului TVA la încasare.Către: Denumirea/Numele şi prenumele .........Domiciliul fiscal:Localitatea ........., str. ....... nr. ........, bl. ......, ap. ......, et. ......., judeţul/sectorul ......Cod de identificare fiscală .............Din informaţiile şi documentele existente în evidenţele organului fiscal rezultă că cifra de afaceri realizată în anul precedent, calculată potrivit dispoziţiilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu pct. 16^2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.Având în vedere faptul că aţi depus Notificarea privind aplicarea sistemului TVA la încasare (formular 097) - notificare care trebuie depusă de persoanele impozabile a căror cifră de afaceri realizată în anul precedent nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 5 zile, pentru a ne prezenta documente din care să rezulte faptul că cifra de afaceri realizată în anul precedent nu depăşeşte plafonul de 2.250.000 lei.În cazul în care nu vă prezentaţi în termenul solicitat sau dacă din documentele prezentate rezultă că cifra de afaceri realizată a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, organul fiscal va proceda la radierea dumneavoastră din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele .............Semnătura şi ştampila unităţii .............Întocmit---------Numele şi prenumele .........Funcţia ..................Semnătura .............Cod 14.13.07.64/n.www.anaf.ro  +  Anexa 5[SIGLĂ] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE Număr de înregistrare         ADMINISTRARE FISCALĂ [SIGLĂ] ca operator de date cu                                                  caracter personal ....    Unitatea fiscală ......... Adresa    .......................... Tel:                                       Fax:    Nr. ....../....... E-mail:ÎNŞTIINŢAREprivind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la încasareCătre: Denumirea/Numele şi prenumele ...................Domiciliul fiscal:Localitatea ........., str. ....... nr. ........, bl. ......, ap. ......, et. ......., judeţul/sectorul ......Cod de identificare fiscală .............În temeiul dispoziţiilor art. 134^2 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), persoanele impozabile care au sediul activităţii economice în România conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, care se înregistrează în scopuri de TVA conform art. 153 din acelaşi act normativ în cursul anului calendaristic curent, aplică sistemul TVA la încasare începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.De asemenea, potrivit art. 156^3 alin. (13) din Codul fiscal, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în cursul anului calendaristic, prevăzute la art. 134^2 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, sunt înregistrate din oficiu de către organele fiscale competente în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, de la data înregistrării acestora în scopuri de TVA.Faţă de aceste dispoziţii legale, întrucât aţi fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de ........., conform art. 153 din Codul fiscal, vă înştiinţăm că sunteţi înregistrat, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 156^3 alin. (13) din Codul fiscal.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele .............Semnătura şi ştampila unităţii .............Întocmit---------Numele şi prenumele .........Funcţia ..................Semnătura .............Cod 14.13.07.64/i.o.www.anaf.ro  +  Anexa 6[SIGLĂ] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE Număr de înregistrare         ADMINISTRARE FISCALĂ [SIGLĂ] ca operator de date cu                                                  caracter personal ....    Unitatea fiscală ......... Adresa    .......................... Tel:                                       Fax:    Nr. ....../....... E-mail:DECIZIEde radiere, din oficiu, din Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la încasareCătre: Denumirea/Numele şi prenumele ...................Domiciliul fiscal:Localitatea ........., str. ....... nr. ........, bl. ......, ap. ......, et. ......., judeţul/sectorul ......Cod de identificare fiscală .............În baza prevederilor art. 156^3 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), vă comunicăm că, potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal, aveaţi obligaţia să notificaţi organul fiscal cu privire la faptul că cifra de afaceri realizată în anul curent, calculată potrivit dispoziţiilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal coroborat cu pct. 16^2 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a depăşit plafonul de 2.250.000 lei, în vederea încetării aplicării sistemului TVA la încasare aplicat.Întrucât nu aţi depus Notificarea privind încetarea aplicării sistemului TVA la încasare (formular 097), vă înştiinţăm că sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu prima zi a perioadei fiscale următoare comunicării prezentei decizii.Precizăm că, pentru operaţiunile efectuate între data la care persoana impozabilă avea obligaţia de a nu mai aplica sistemul TVA la încasare şi data radierii, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 156^3 alin. (12) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele .................Semnătura şi ştampila unităţii ...........Cod 14.13.02.64/r.o.www.anaf.ro  +  Anexa 7[SIGLĂ] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE Număr de înregistrare         ADMINISTRARE FISCALĂ [SIGLĂ] ca operator de date cu                                                  caracter personal ....    Unitatea fiscală ......... Adresa    .......................... Tel:                                       Fax:    Nr. ....../....... E-mail:ÎNŞTIINŢAREprivind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelorimpozabile care aplică sistemul TVA la încasareCătre: Denumirea/Numele şi prenumele ...................Domiciliul fiscal:Localitatea ........., str. ....... nr. ........, bl. ......, ap. ......, et. ......., judeţul/sectorul ......Cod de identificare fiscală .............În temeiul dispoziţiilor art. 134^2 alin. (3)-(8) coroborate cu cele ale art. 156^3 alin. (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi ale Normelor metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că:[] sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA, începând cu data anulării înregistrării în scopuri de TVA*);---------- Notă *) Se completează în cazul persoanelor impozabile scoase, la cerere, din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA.[] sunteţi radiat, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare ca urmare a intrării într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal, începând cu data intrării în vigoare a deciziei de aprobare a implementării grupului fiscal sau a deciziei de aprobare a intrării în grupul fiscal unic, după caz.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele .............Semnătura şi ştampila unităţii .............Întocmit---------Numele şi prenumele .........Funcţia ..................Semnătura .............Cod 14.13.07.64/r.www.anaf.ro  +  Anexa 8[SIGLĂ] MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE         AGENŢIA NAŢIONALĂ DE Număr de înregistrare         ADMINISTRARE FISCALĂ [SIGLĂ] ca operator de date cu                                                  caracter personal ....    Unitatea fiscală ......... Adresa    .......................... Tel:                                       Fax:    Nr. ....../....... E-mail:DECIZIEde îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea,din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile careaplică sistemul TVA la încasareCătre: Denumirea ....................Cod de identificare fiscală .............Domiciliul fiscal:Localitatea ........., str. ....... nr. ........, bl. ......, ap. ......, et. ......., judeţul/sectorul ......Având în vedere dispoziţiile art. 156^3 alin. (11)/art. 156^3 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul/fiscal), vă comunicăm că s-a constatat că din eroare:[] aţi fost înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de .............. .Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înştiinţăm că veţi fi:[] radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care aţi fost înregistrat eronat, veţi fi radiat din registru cu data înregistrării în acest registru, în scopul îndreptării erorii materiale; şi/sau[] înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care aveţi obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare, veţi fi înregistrat în registru cu data de la care aveţi obligaţia aplicării acestui sistem.Precizăm că, pentru operaţiunile efectuate între data înregistrării şi data radierii în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 156^3 alin. (11^1) din Codul fiscal.[] aţi fost radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data de ......... .Ca urmare a îndreptării erorii materiale, vă înştiinţăm că veţi fi:[] înregistrat în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării prezentei decizii. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei cu care aţi fost radiat eronat din registru, veţi fi înregistrat în registru cu data radierii, în scopul îndreptării erorii materiale; şi/sau[] radiat din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, începând cu data comunicării Deciziei de îndreptare a erorii materiale. În ipoteza în care data comunicării prezentei decizii este anterioară datei de la care nu mai aveţi obligaţia aplicării sistemului TVA la încasare, potrivit legii, veţi fi radiat din registru cu data de la care nu mai aveţi obligaţia aplicării acestui sistem.Precizăm că, pentru operaţiunile efectuate între data radierii şi data înregistrării din/în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, sunt aplicabile prevederile art. 156^3 alin. (12^1) din Codul fiscal.Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Conducătorul unităţii fiscaleNumele şi prenumele .....................Semnătura şi ştampila unităţii ...........Cod 14.1.3.02.64/e.m.www.anaf.ro  +  Anexa 9Caracteristicile de tipărire, modul dedifuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor1. "Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"1.1. Denumire: "Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"1.2. Cod: 14.13.07.64/i.o.1.3. Format: A4/t11.4. Caracteristici de tipărire: - pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru editare.1.5. U/M: set (două file)1.6. Se difuzează gratuit.1.7. Se utilizează pentru înregistrarea din oficiu în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care aveau obligaţia înregistrării în registru, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte că cifra de afaceri realizată, determinată conform prevederilor art. 134^2 alin.(3) lit. a) din Codul fiscal, nu a depăşit plafonul de 2.250.000 lei.1.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.1.9. Circulă:- originalul la contribuabil;- copia la organul fiscal.1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.2. "Înştiinţare"2.1. Denumire: "Înştiinţare"2.2. Cod: 14.13.07.64/n2.3. Format: A4/t12.4. Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru editare.2.5. U/M: set (două file)2.6. Se difuzează gratuit.2.7. Se utilizează pentru înştiinţarea persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal care, deşi au realizat o cifră de afaceri determinată conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal peste plafonul de 2.250.000 lei, au depus, din eroare, notificarea prevăzută de lege (formular 097), pentru a solicita înregistrarea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.2.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.2.9. Circulă:- originalul la contribuabil;- copia la organul fiscal.2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.3. "Înştiinţare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"3.1. Denumire: "Înştiinţare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"3.2. Cod: 14.13.07.64/i.o.3.3. Format: A4/t13.4. Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru editare.3.5. U/M: set (două file)3.6. Se difuzează gratuit.3.7. Se utilizează pentru înştiinţarea persoanelor impozabile care au fost înregistrate, la cerere, în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, cu privire la înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare. Înştiinţarea se utilizează şi pentru persoanele impozabile înregistrare în scopuri de TVA, din oficiu, după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.3.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.3.9. Circulă:- originalul la contribuabil;- copia la organul fiscal.3.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.4. "Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"4.1. Denumire: "Decizie privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"4.2. Cod 14.13.02.64/r.o.4.3. Format: A4/t14.4. Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru editare.4.5. U/M: set (două file)4.6. Se difuzează gratuit.4.7. Se utilizează pentru radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile care aveau obligaţia încetării aplicării sistemului TVA la încasare, dar care nu au depus notificarea (formular 097) din care să rezulte cifra de afaceri realizată, determinată conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, peste plafonul de 2.250.000 lei.4.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.4.9. Circulă:- originalul la contribuabil;- copia la organul fiscal.4.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.5. "Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"5.1. Denumire: "Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"5.2. Cod 14.13.07.64/r.5.3. Format: A4/t15.4. Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru editare.5.5. U/M: set (două file)5.6. Se difuzează gratuit.5.7. Se utilizează pentru înştiinţarea, cu privire la radierea din oficiu din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare a persoanelor impozabile care îşi încetează activitatea economică şi pentru care anularea înregistrării în scopuri de TVA este valabilă din prima zi a lunii următoare celei în care au depus declaraţia de încetare a activităţii sau a persoanelor impozabile care au intrat într-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal. Înştiinţarea se utilizează şi pentru persoanele impozabile scoase, din oficiu, din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA după intrarea în vigoare a prezentei proceduri, până la modificarea corespunzătoare a modelului de Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.5.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.5.9. Circulă:- originalul la contribuabil;- copia la organul fiscal.5.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.6. "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"6.1. Denumire: "Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare"6.2. Cod 14.1.3.02.64/e.m.6.3. Format: A4/t16.4. Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru editare.6.5. U/M: set (două file)6.6. Se difuzează gratuit.6.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea/radierea în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare.6.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.6.9. Circulă:- originalul la contribuabil;- copia la organul fiscal.6.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.-------