HOTĂRÂRE nr. 135 din 3 aprilie 2013privind modificarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 8 aprilie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, precum şi al art. 10 alin. (2), respectiv al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I (1) Numerele de inventar MFP 149697, 149698 şi 149700, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centraizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, atribuite prin dubla înregistrare bunurilor imobile staţii automate MAWS, se radiază. (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Metodologie rămân înregistrate, în anexa nr. 12, cu nr. MFP 152333, 152164, respectiv 152196.  +  Articolul IISe aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională de Meteorologie, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul mediului şischimbărilor climatice,Rovana PlumbVlceprim-ministru,ministrul finanţelor publiceDaniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 3 aprilie 2013.Nr. 135.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor aflate în administrarea MinisteruluiMediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Naţională deMeteorologie, care trec din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia,în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 8*
   
  1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale) 16335444 MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
  2. Ordonator secundar de credite 11672708 ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ DE METEOROLOGIE RA
  3. Ordonator terţiar de credite
  4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate aub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza OG nr. 25/1995 prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare şî după caz societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat
  *Font 8*
   
  Nr. crt Nr. MF Codul de clasificare MF Denumirea Descrierea tehnică Anul do- bândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar (lei)
  0 1 2 3 4 5 6
  1 62957 8.28.01 Împrejmuire polatformă staţia meteo Fundata Plasă sârmă, 576 mp 1966 2.630
  2 63102 8.28.01 Împrejmuire zonă protecţie staţia meteo Botoşani 1974 3.199
  3 63121 8.28.01 Cabină climatizată staţie meteo Tecuci Clădire parter, din PAL 1979 2.872
  4 63362 8.23.01 Puţ forat 60 m adâncime 1974 983
  5 63407 8.28.01 Alimentare cu apă Instalaţie cu bazin preaplin şi conducte metalice 1975 1.448
  6 63478 8.30 Reţele apă staţie meteo Stâna de Vale Conductă metalică îngropată în sol 1980 7.733
  7 149040 8.30 Sistem de afişare 2D-OmniWXtrac, SRPV Timişoara Calculator DELL precision 220 monitor 21", sursă SMART 2200 VA 2003 699.525
  8 149042 8.30 Staţie afişare date radar - PUP, SRPV Timişoara Calculator IBM, 2 monitoare 21", sursă SMART 2200 VA 2003 436.779
  9 149043 8.30 Imprimantă laser alb/negru HP 4100N, SRPV Timişoara Imprimantă laser jet, 16 Mb RAM 2003 20.462
  10 149044 8.30 Imprimantă laser color HP 4550N, SRPV Timişoara Imprimantă laser jet, 16 Mb RAM 2003 23.872
  11 149095 8.30 Imprimantă laser color HP 4550N, SRPV CMR Constanţa Calculator IBM, NET VISTA, monitor 21" 2003 23.872
  12 149122 8.30 Sistem de afişare 2D Omni WX Trac 2003 698.199
  13 149124 8.30 Staţie afişare date radar PUP SRP Bacău 2003 437.107
  14 149125 8.30 Imprimantă laser A/N HP 4100 N, SRP Bacău 2003 20.423
  15 149127 8.30 Terminal afişare informaţii meteo, SRP Bacău Aparatură electronică 2003 96.085
  16 149157 8.30 Staţie de prognoză, SPV Sibiu Aparatură electronică 2003 1.015.122
  17 149160 8.30 Sistem de afişare 2D, SPV Sibiu Aparatură electronică 2003 699.523
  18 149162 8.30 Staţie afişare date radar, SPV Sibiu Aparatură electronică 2003 437.296
  19 149163 8.30 Imprimantă laser HP, SPV Sibiu Echipament imprimare 2003 20.462
  20 149164 8.30 Imprimantă laser color, SPV Sibiu Echipament imprimare 2003 23.872
  21 143680 8.30 Imprimantă laser color, HP 4550 N Aparatură pentru listare 2003 23.991
  22 149688 8.30 Consolă de prognoză (CNTMST-303630) Aparatură electronică 2003 1.393.364
  23 149709 8.30 Terminal afişare informaţii meteo (LPDMACT.PRINCIP./311716) Terminal afişare informaţii meteo, UPS 2200 VA, inscriptor CD extern, unitate de bandă externă 2003 691.223
  24 149710 8.30 Staţie management situaţii de urgenţă (LPDMACT.PRINCIP.311717) Aparatură electronică 2003 721.196
  25 150307 8.30 Sisteme portabile de măsurat umiditatea solului staţia meteo Tecuci Aparatură electronică 2004 7.312
  26 150311 8.30 Sistem alarme perimetru staţie meteo Botoşani Echipament electronic 2004 5.404
  27 150312 8.30 Sistem alarme perimetru (2/2) - CMR Moldova Aparatură electronică 2004 5.562
  28 150313 8.30 Alimentare cu apă staţia meteo Iaşi Puţ forat racordat prin conducte de clădire 2004 11.559
  29 150320 8.30 Autoturism ARO 244, CMR Transilvania Nord Motor tip Andoria 2417 cmc, turbo DISEL, cu tracţiune integrală 2004 56.165
  30 152293 8.30 Centrală termică staţia meteo Semenic Funcţionează fără combustibil solid cu putere instalată de 40 kW 2004 16.363
  -----