HOTĂRÂRE nr. 131 din 27 martie 2013pentru stabilirea măsurilor şi sancţiunilor necesare în vederea respectării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 5 aprilie 2013    Având în vedere prevederile art. 23 şi 27 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 189 din 20 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) din Regulamentul (CE) 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 250 din 18 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produse alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 165 din 30 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre creează cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor în sectorul de agricultură ecologică, având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 , cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 834/2007 , şi ale Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 889/2008 .  +  Articolul 2 (1) Constituie contravenţii următoarele fapte: a) folosirea frauduloasă a termenilor de "ecologic", "biologic", "organic" sau a abrevierilor acestora, precum "bio", "eco", ca mărci comerciale sau practici de utilizare în producţia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea şi distribuţia produselor, inclusiv pe eticheta produsului, materiale publicitare şi documentele comerciale, care pot induce în eroare consumatorul şi care nu sunt obţinute în conformitate cu regulile de producţie ecologică, prevăzute de art. 23-26 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 ; b) nerespectarea de către operatori a regulilor privind producţia, procesarea, ambalarea, transportul, depozitarea, distribuţia şi importul din ţări terţe al produselor ecologice, prevăzute de art. 8-15, 18-20, 28, 29, 32 şi 33 din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 ; c) lipsa documentelor operatorului, respectiv a înregistrărilor obligatorii prin care se poate identifica trasabilitatea produsului în toate etapele de producţie, procesare şi distribuţie, prevăzute de art. 66, 70, 71-73, 73a, 73b, 74-79, 79a, 79b, 79c, 83, 84, 86, 88 şi 89 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 . (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează: a) faptele prevăzute la lit. a), cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei şi măsura administrativă de oprire temporară de la comercializare a produselor în cauză până la remedierea deficienţelor constatate, conform prevederilor art. 91,alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 ; b) faptele prevăzute la lit. b), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; c) faptele prevăzute la lit. c), cu amendă de la 25.000 lei la 35.000 lei.  +  Articolul 3Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor la operatorii din sistemul de agricultură ecologică se efectuează de către personalul cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agriculturii ecologice din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 4Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaMinistrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanBucureşti, 27 martie 2013.Nr. 131._________