ORDIN nr. 165 din 1 aprilie 2013pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 179 din 1 aprilie 2013    Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 77.211 din 1 aprilie 2013,în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 27 aprilie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:"c) efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013;"2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia se află înregistrată exploataţia, în perioada 5 aprilie - 30 aprilie 2013, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, însoţită de copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare."3. La articolul 2 alineatul (2^1), a doua liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"- au cel puţin un angajat specialist, respectiv inginer zootehnist sau medic veterinar, de minimum 12 luni până la data depunerii cererii;"4. La articolul 2 alineatul (2^1), după a doua liniuţă se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:"- sunt afiliate la o federaţie a crescătorilor de ovine/caprine organizată la nivel naţional."5. La articolul 2, alineatul (2^2), liniuţele a doua şi a treia se modifică şi vor avea următorul cuprins:"- hotărârea judecătorească de înfiinţare a asociaţiei;- adeverinţă eliberată de federaţia crescătorilor de ovine/caprine din care să reiasă calitatea de membru a asociaţiei;"6. La articolul 2 alineatul (2^2), liniuţa a cincea se modifică şi va avea următorul cuprins:"- copie de pe registrul general de evidenţă a salariaţilor pentru perioada 2012-2013."7. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Cererile pot fi completate online individual sau prin operatorii SNIIA prin accesarea site-ului www.apia.org.ro După tipărire, cererea vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite prevăzute la art. 2 alin. (2^1) se depune la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, conform alin. (3)."8. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În cadrul controlului la faţa locului în perioada 3 mai-3 august 2013 pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control la faţa locului elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:"9. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 3 august 2013, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale solicitat în cerere. Circumstanţele naturale sunt următoarele:- moartea unui animal ca urmare a unei boli;- moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil."10. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în data de 15 octombrie 2013, situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2013, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal."11. Titlul anexei nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"CEREREde solicitare a primei pe cap de animaldin specia ovine pentru anul 2013"12. La anexa nr. 1 capitolul II "Coordonate bancare", ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Solicit*):- prima pe cap de animal pentru un număr de .......... *) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013 şi care pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013 se găsesc la adresa ...................... *)/(localitatea ....................../ judeţul ................... sau păşune pe raza localităţii, după caz) ........................ *), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii."13. La anexa nr. 1 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", la punctul 1 prima liniuţă, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013;............................................................................. c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie, pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013, la adresa (localitatea/judeţul/sau păşunea de pe raza localităţii, după caz), menţionată în cerere, efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima este identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu;"14. La anexa nr. 1 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", la punctul 1, partea introductivă a celei de-a zecea liniuţe se modifică şi va avea următorul cuprins:"- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 3 august 2013, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:"15. Titlul anexei nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:"CEREREde solicitare a primei pe cap de animaldin specia caprine pentru anul 2013"16. La anexa nr. 2 capitolul II "Coordonate bancare", ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:"Solicit*):- prima pe cap de animal pentru un număr de ............*) capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013 şi care pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013 se găsesc la adresa .....................*)/(localitatea ................./ judeţul ................. sau păşune pe raza localităţii, după caz) ..........................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii."17. La anexa nr. 2 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", la punctul 1 prima liniuţă, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 25 de capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2013;......................................................................... c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie, pe perioada de retenţie până la data de 3 august 2013, la adresa (localitatea/judeţul sau păşunea de pe raza localităţii, după caz), menţionată în cerere, efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima este identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu;"18. La anexa nr. 2 capitolul III "Angajamente şi declaraţii", la punctul 1, partea introductivă a celei de- a zecea liniuţe se modifică şi va avea următorul cuprins:"- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal până la data de 3 august 2013, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:"  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Achim Irimescu,secretar de statBucureşti, 1 aprilie 2013.Nr. 165.-------