HOTĂRÂRE nr. 120 din 27 martie 2013privind transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 175 din 29 martie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă transmiterea unui sector de drum naţional, aflat în proprietatea publică a statului şi identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2) Contractul de concesiune nr. MM/487 din 4 februarie 2004, având ca obiect bunul imobil care se transmite în administrare potrivit alin. (1), se modifică în mod corespunzător, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum naţional transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Sectorul de drum care se transmite în administrare, potrivit art. 1, îşi păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.  +  Articolul 4Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul delegat pentru proiecte deinfrastructură de interes naţional şiinvestiţii străine,Dan-Coman ŞovaViceprim-ministru,ministrul dezvoltării regionaleşi administraţiei publice,Nicolae-Liviu DragneaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 27 martie 2013.Nr. 120.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa unui sector de drum naţional, aflat în proprietateapublică a statului, care se transmite dinadministrarea Departamentului pentru proiecte deinfrastructură şi investiţii străine, prinCompania Naţională de Autostrăzişi Drumuri Naţionale din România - S.A., înadministrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara
  *Font 8*
  Indicativul şi poziţiile kilometrice ale sectorului de drum Persoana juridică de la care se transmite sectorul de drum Persoana juridică la care se transmite sectorul de drum Lungimea totală (km) Nr. MFP Cod clasifi- care
  DN 6 Km 550 + 060 - 552 + 600 Departamentul pentru proiecte de infrastructură şi investiţii străine, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţio- nale din România - S.A. (CUI 16054368) Consiliul Local al Municipiului Timişoara (CUI 14756536) L = 2.540 12165 parţial 8.12.03
  ---------