ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 15 din 20 martie 2013pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 22 martie 2013  Având în vedere necesitatea eficientizării activităţii Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prin eliminarea pierderilor şi crearea condiţiilor pentru creşterea veniturilor regiei,luând în considerare cerinţa punerii de acord cu realităţile pieţei imobiliare a normelor legale referitoare la vânzarea imobilelor Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative, prin flexibilizarea procedurii de vânzare a acestor imobile, cerinţă care rezultă din faptul că vânzările efectiv realizate în anul 2012 sunt net inferioare celor preconizate,luând în considerare necesitatea reabilitării şi reintroducerii în circuitul turistic al imobilelor cu această destinaţie aparţinând domeniului public al statului, ceea ce contribuie, alături de alţi factori, la creşterea atractivităţii pentru zonele de interes turistic,având în vedere faptul că neadoptarea măsurilor propuse prin prezenta ordonanţă de urgenţă va genera efecte negative, concretizate în continuarea şi agravarea procesului de degradare şi chiar distrugere a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al statului,în considerarea faptului că acestea constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 851 din 30 noiembrie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind reglementarea condiţiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile, precum şi pentru modificarea unor acte normative"2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Din sumele obţinute din vânzarea imobilelor se deduc cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, precum şi sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (3).(2) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din sumele obţinute prin vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., după deducerea cheltuielilor prevăzute la alin. (1), un procent de 50% se face venit la bugetul de stat cu alocarea sumelor respective pentru cheltuieli de natura investiţiilor, iar un procent de 50% rămâne la dispoziţia R.A. - A.P.P.S. pentru lucrări de modernizări şi investiţii la imobilele proprietatea publică a statului, la imobilele în care funcţionează instituţii publice şi pentru întreţinerea bunurilor mobile aflate în domeniul public sau privat al statului şi administrate de R.A. - A.P.P.S."3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Nu pot participa la licitaţie persoanele care au datorii faţă de R.A. - A.P.P.S. înregistrate în evidenţele contabile ale regiei la data înscrierii la licitaţie."4. La articolul 6, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Terenul aferent construcţiilor vândute până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, terenul aferent construcţiilor retrocedate în condiţiile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările ulterioare, precum şi terenul aferent unei construcţii cu un alt proprietar şi a cărui situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândut proprietarului actual al construcţiei, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(2) Preţul de vânzare al imobilelor prevăzute la alin. (1)-(1^2) se determină conform art. 4...................................................................................(4) Terenul, proprietate publică a statului, aferent construcţiei vândute sau retrocedate în temeiul unei legi sau în baza unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, respectiv în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate după data intrării în vigoare a Legii nr. 76/2012, cu modificările ulterioare, poate fi închiriat/concesionat, iar veniturile obţinute din închiriere/concesionare se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii."5. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Construcţia situată pe un teren proprietatea unei alte persoane şi a cărei situaţie juridică este clarificată, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută proprietarului actual al terenului, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului.(1^2) Cota-parte din imobilul - construcţie şi/sau teren - care nu poate fi exploatată individual, cu excepţia celor care sunt proprietate publică a statului, poate fi vândută pentru întregirea proprietăţii către coproprietar, la cererea acestuia, cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului."6. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Licitaţia deschisă cu strigare are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă a fost prezentată cel puţin o ofertă la nivelul preţului de pornire al licitaţiei stabilit potrivit art. 4.(2) În cazul în care licitaţia a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, se va organiza o nouă licitaţie, având preţul de pornire cu 10% mai mic faţă de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(3) În cazul în care cea de-a doua licitaţie a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, se va organiza o nouă licitaţie, având preţul de pornire cu 20% mai mic faţă de cel stabilit în condiţiile art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(4) În toate cazurile, licitaţia se adjudecă în favoarea celei mai bune oferte din punct de vedere valoric. La oferte egale va fi declarat câştigător al licitaţiei titularul unui contract de locaţiune, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţie sau prestări de servicii încheiat potrivit legii, având ca obiect imobilul vândut în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) În cazul în care cea de-a treia licitaţie a avut loc fără ca vreun ofertant să fi oferit cel puţin preţul de pornire al licitaţiei, imobilul va putea fi vândut prin negociere, pe baza unei oferte de cumpărare care va putea fi mai mică cu 30% decât preţul stabilit conform art. 4, dar nu mai mică decât valoarea de inventar a imobilului.(6) În termen de două zile lucrătoare de la înregistrarea ofertei de cumpărare, R.A.-A.P.P.S. va publică pe site-ul propriu anunţul privind înregistrarea acesteia.(7) În cazul în care, în termenul de două zile lucrătoare de la publicarea pe site-ul R.A.-A.P.P.S. a anunţului privind înregistrarea ofertei de cumpărare a imobilului, conform alin. (5), se înregistrează mai multe oferte, se va organiza o nouă licitaţie. Preţul de pornire al licitaţiei va fi mai mic cu 30% faţă de cel stabilit conform art. 4, dar nu mai mic decât valoarea de inventar a imobilului.(8) R.A.-A.P.P.S. va publică şi va actualiza periodic pe siteul propriu o listă a imobilelor care pot fi vândute în condiţiile alin. (5)-(7)."7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Contestaţiile referitoare la desfăşurarea procedurii de vânzare se pot depune în termen de 3 zile lucrătoare de la data anunţării rezultatului licitaţiei deschise cu strigare şi se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de către o comisie desemnată prin ordin al secretarului general al Guvernului."8. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a imobilelor, inclusiv publicitatea, cheltuielile cu întocmirea raportului de evaluare, valoarea rămasă neamortizată a imobilului vândut, sumele reprezentând valoarea rămasă neamortizată a investiţiilor în condiţiile art. 13 alin. (3) se deduc din sumele obţinute din vânzarea imobilelor, dispoziţiile art. 2 alin. (2) şi (3) aplicându-se în mod corespunzător."9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut prin licitaţie se face în termen de cel mult 30 de zile de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor sau de la data soluţionării definitive şi irevocabile a contestaţiilor, după caz."10. La articolul 11, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Semnarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului vândut în condiţiile art. 8 alin. (5)-(7) se face în termen de cel mult 30 de zile de la data finalizării procedurii."11. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) Plata preţului se face în termen de cel mult 60 de zile de la semnarea contractului, sub sancţiunea rezoluţiunii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate."12. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:"Art. 12^1. - (1) Prin excepţie de la prevederile art. 12 alin. (1), imobilul - construcţie şi/sau teren - al cărui preţ stabilit conform art. 4 depăşeşte suma de 50.000 euro poate fi vândut, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, de către R.A.-A.P.P.S. cu aprobarea Secretariatului General al Guvernului, cu plata în rate, în următoarele condiţii:a) avans de minimum 25% din preţul de vânzare;b) rate lunare, eşalonate pe un termen stabilit între 1-3 ani, fără acordarea unor termene de graţie.(2) Tinerii căsătoriţi, care au fiecare vârsta de până la 35 de ani, pot achita un avans cuprins între 10-25% din preţul de vânzare.(3) Plata avansului prevăzut la alin. (1) lit. a) şi, respectiv, la alin. (2) se face în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului, sub sancţiunea rezilierii de drept a acestuia, fără punere în întârziere şi fără nicio altă formalitate.(4) În situaţia în care avansul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi, respectiv, la alin. (2) nu a fost plătit, iar contractul a fost desfiinţat prin reziliere, conform dispoziţiilor alin. (3), imobilul în cauză poate fi scos la vânzare din nou, prin licitaţie deschisă cu strigare, conform art. 8, la care nu vor fi admise persoanele care au avut calitatea de parte în primul contract de vânzare-cumpărare.(5) În contractele de vânzare-cumpărare cu plata preţului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflaţia, la care se adaugă două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi plătit în moneda naţională, şi dobânda Euribor plus două procente, în cazul în care preţul este stabilit şi/sau plătit în valută. R.A.-A.P.P.S. va comunică cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadenţa fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.(6) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 3 rate consecutive, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate. Sumele achitate de cumpărător până la momentul rezilierii contractului nu se restituie acestuia.(7) Transferul dreptului de proprietate asupra imobilului se realizează la data achitării integrale a preţului, cu îndeplinirea formalităţilor de publicitate cerute de lege."13. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) În termen de 60 de zile de la data încasării integrale a preţului vânzării, R.A.-A.P.P.S. are obligaţia de a achita persoanei fizice sau juridice care a efectuat lucrări de investiţii valoarea rămasă neamortizată a acestora certificată printr-un raport de expertiză, întocmit în condiţiile legii, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) lucrările de investiţii au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;b) lucrările de investiţii au fost executate pe baza unor autorizaţii de construire, în condiţiile legii."14. După capitolul I se introduce un nou capitol, capitolul I^1, alcătuit din articolele 14^1-14^5, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL I^1Măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare demnitarilor din cadrul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publiceArt. 14^1. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, miniştrilor, inclusiv persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de ministru şi miniştrilor delegaţi, pe durata mandatului, respectiv secretarilor de stat şi persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat, pe o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, li se pot atribui temporar imobile cu destinaţia de locuinţă de serviciu din fondul locativ aflat în administrarea R.A.-A.P.P.S., prevăzute în anexa nr. 1^1.(2) Atribuirea imobilelor de către R.A.-A.P.P.S. se va face la cererea ministerelor, a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau a instituţiilor publice interesate, după caz, cu acordul prealabil al Secretariatului General al Guvernului şi în limita fondului locativ existent.(3) R.A.-A.P.P.S., în calitate de locator, este autorizată să încheie direct cu beneficiarii, în calitate de locatari, contracte de închiriere pentru locuinţele de serviciu.(4) Contractele de închiriere pentru miniştri, inclusiv asimilaţii acestora şi miniştri delegaţi, se încheie pe o perioadă de un an, cu posibilitatea de a fi prelungite prin act adiţional.(5) Nu beneficiază de locuinţa de serviciu persoanele care deţin în proprietate exclusivă sau în coproprietate imobile cu destinaţia de locuinţă în municipiul Bucureşti.(6) Nu pot fi atribuite locuinţele care sunt revendicate de foştii proprietari şi care fac obiectul unui proces civil.Art. 14^2. - (1) Locuinţa de serviciu se pune la dispoziţia beneficiarilor prevăzuţi la art. 14^1 complet dotată, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întreţinere a locuinţelor de serviciu şi amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigură de instituţiile publice în care îşi desfăşoară activitatea beneficiarii, în limita unei sume de 18.600 lei anual pentru fiecare beneficiar în parte. Cuantumul acestei sume poate fi modificat prin hotărâre a Guvernului.(2) Chiria pentru locuinţele de serviciu se stabileşte în conformitate cu prevederile cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.Art. 14^3. - (1) Contractul de închiriere încetează de drept la data încetării calităţii care a determinat atribuirea locuinţei de serviciu, în cazul miniştrilor, inclusiv al persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de ministru şi miniştrilor delegaţi, respectiv după o perioadă de 3 luni de la data numirii în funcţie, în cazul secretarilor de stat şi persoanelor care ocupă funcţii asimilate celei de secretar de stat.(2) La data încetării contractului de închiriere beneficiarul are obligaţia de a preda locatorului imobilul în starea în care acesta se afla la momentul preluării, precum şi de a suporta cheltuielile necesare pentru renovarea acestuia în cazul deteriorării din culpa sa.Art. 14^4. - Nu pot face obiectul închirierii imobilele care, potrivit legii, au destinaţia de locuinţe de protocol aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S.Art. 14^5. - (1) Imobilele prevăzute în anexa nr. 1^1 nu pot fi înstrăinate, sub sancţiunea nulităţii absolute a actului de înstrăinare.(2) Imobilele prevăzute la alin. (1) nu pot fi subînchiriate de locatari, sub sancţiunea rezilierii contractului de închiriere."15. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIMăsuri pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în administrarea R.A. - A.P.P.S., pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului, precum şi pentru modificarea unor acte normative"16. După articolul 16 se introduc două noi articole, articolele 16^1 şi 16^2, cu următorul cuprins:"Art. 16^1. - Prin derogare de la dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării», cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2^1, din administrarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice - Administraţia Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» în administrarea R.A.-A.P.P.S.Art. 16^2. - Patrimoniul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei «Delta Dunării» se diminuează, iar patrimoniul R.A.-A.P.P.S. se majorează cu valoarea de inventar a bunului imobil şi a bunurilor şi dotărilor aferente imobilelor prevăzute la art. 16^1."17. Articolul 23 se abrogă.18. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.19. După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2^2, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.20. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IIContractele de închiriere aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă produc efecte până la data la care au fost încheiate.  +  Articolul IIIÎn cazul procedurilor de vânzare a imobilelor din fondul imobiliar administrat de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data iniţierii lor.  +  Articolul IVPredarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 16^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, şi a bunurilor şi dotărilor aferente se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul VImobilele aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" pot fi transmise, prin hotărâre a Guvernului, în folosinţa instituţiilor publice şi a unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii.  +  Articolul VIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin hotărâre a Guvernului se modifică şi se completează în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul VIILa data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea, temporar, a locuinţelor de serviciu necesare unor categorii de personal în cadrul autorităţilor publice, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 12 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 717/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Shhaideh Sevil,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
  Ionuţ-Ciprian Iuga,
  secretar de stat
  Bucureşti, 20 martie 2013.Nr. 15.  +  Anexa 1-------(Anexa nr. 1^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011)------------------------------------------------------------------
  LISTA
  apartamentelor aflate în administrarea Regiei
  Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  propuse pentru locuinţe de serviciu
  *Font 8* ┌────┬──────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────────┐ │Nr. │ Poz. │                     Denumirea imobilului şi adresa                      │ Nr.  │Suprafaţa│ │crt.│  HG  │                                                                         │camere│  utilă  │ │    │      │                                                                         │      │ - mp -  │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 0  │  1   │                                 2                                       │  3   │    4    │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │  1 │ 406  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti   │  2   │   60,30 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │  2 │ 407  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti   │5+1CS │  191,20 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │  3 │ 408  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti   │5+1CS │  215,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │  4 │ 409  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti   │5+1CS │  215,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │  5 │ 410  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti   │5+1CS │  224,75 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │  6 │nou-  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti   │5+1CS │  225,60 │ │    │intrat│                                                                         │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │  7 │ 411  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti  │5+1CS │  224,25 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │  8 │ 412  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti  │5+1CS │  223,60 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │  9 │ 413  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti  │5+1CS │  224,65 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 10 │ 414  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti  │5+1CS │  227,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 11 │ 415  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti  │3+1CS │  132,00 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 12 │ 416  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. A, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti  │3+1CS │  141,70 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 13 │ 417  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti  │  3   │  114,95 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 14 │ 422  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti  │  3   │  115,25 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 15 │ 423  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 3, sectorul 2, Bucureşti  │  3   │  132,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 16 │ 424  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 4, sectorul 2, Bucureşti  │  4   │  153,10 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 17 │ 426  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti  │  4   │  167,40 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 18 │ 427  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti  │  3   │  132,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 19 │ 323  │Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 8, sectorul 2,     │4+1CS │  168,35 │ │    │      │Bucureşti                                                                │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 20 │ 428  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti  │  3   │  132,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 21 │ 293  │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B1, et. 4, ap. 10, sectorul 2, │4+1CS │  167,20 │ │    │      │Bucureşti                                                                │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 22 │ 418  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti │  3   │  138,80 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 23 │ 419  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti │  4   │  154,30 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 24 │ 420  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti │  3   │  142,20 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 25 │ 421  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B1, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti │  4   │  151,80 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 26 │ 430  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti  │  3   │  105,40 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 27 │ 441  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti  │  2   │  100,75 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 28 │ 289  │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 3, sectorul 2,  │  3   │  105,05 │ │    │      │Bucureşti                                                                │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 29 │ 290  │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 1, ap. 4, sectorul 2,  │  3   │  140,25 │ │    │      │Bucureşti                                                                │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 30 │ 445  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti  │4+1CS │  145,85 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 31 │ 446  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti  │  3   │  105,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 32 │ 291  │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 7, sectorul 2,  │  3   │  140,25 │ │    │      │Bucureşti                                                                │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 33 │ 322  │Apartament, str. Mihail Eminescu nr. 124, sc. B2, et. 2, ap. 8,          │4+1CS │  143,10 │ │    │      │sectorul 2, Bucureşti                                                    │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 34 │ 447  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti  │  3   │  105,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 35 │ 431  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti │  3   │  140,25 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 36 │ 432  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti │4+1CS │  143,45 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 37 │ 433  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │  118,25 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 38 │ 434  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │  154,25 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 39 │ 435  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti │  4   │  131,20 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 40 │ 436  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 15, sectorul 2, Bucureşti │  3   │  105,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 41 │ 437  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti │  3   │  147,90 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 42 │ 438  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 17, sectorul 2, Bucureşti │  4   │  145,40 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 43 │ 439  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 18, sectorul 2, Bucureşti │  3   │  120,70 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 44 │ 440  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 19, sectorul 2, Bucureşti │  3   │  142,20 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 45 │ 442  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 21, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │  121,35 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 46 │ 443  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 22, sectorul 2, Bucureşti │3+1CS │  155,50 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 47 │ 444  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. B2, ap. 23, sectorul 2, Bucureşti │  4   │  145,75 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 48 │      │Apartament, str. Eminescu Mihai nr. 124, sc. B2, extindere, P.,          │  2   │   56,50 │ │    │      │sectorul 2, Bucureşti                                                    │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 49 │ 448  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 1, sectorul 2, Bucureşti   │  2   │   92,65 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 50 │ 449  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 2, sectorul 2, Bucureşti   │  4   │  162,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 51 │ 292  │Apartament, str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 3, sectorul 2,   │  3   │  129,95 │ │    │      │Bucureşti                                                                │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 52 │ 294  │Apartament str. M. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 1, ap. 4, sectorul 2,    │4+1CS │  219,00 │ │    │      │Bucureşti                                                                │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 53 │ 450  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 5, sectorul 2, Bucureşti   │  3   │  129,95 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 54 │ 451  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 6, sectorul 2, Bucureşti   │4+1CS │  179,13 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 55 │ 452  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 7, sectorul 2, Bucureşti   │3+1CS │  146,95 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 56 │ 453  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 8, sectorul 2, Bucureşti   │4+1CS │  219,00 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 57 │ 454  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 9, sectorul 2, Bucureşti   │3+1CS │  154,70 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 58 │ 455  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 10, sectorul 2, Bucureşti  │4+1CS │  222,05 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 59 │ 456  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 11, sectorul 2, Bucureşti  │  3   │  136,30 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 60 │ 457  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 12, sectorul 2, Bucureşti  │  4   │  206,85 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 61 │ 458  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 13, sectorul 2, Bucureşti  │  3   │  129,95 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 62 │ 459  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 14, sectorul 2, Bucureşti  │4+1CS │  215,15 │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 63 │ 321  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, et. 7, ap. 15, sectorul 2,     │  4   │  177,60 │ │    │      │Bucureşti                                                                │      │         │ ├────┼──────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────────┤ │ 64 │ 460  │Apartament, str. Eminescu nr. 124, sc. C, ap. 16, sectorul 2, Bucureşti  │4+1CS │  200,65 │ └────┴──────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────────┘
   +  Anexa 2-------(Anexa nr. 2^1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2011)-----------------------------------------------------------------
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului Uzlina aflat în domeniul public al statului,
  care se transmite din administrarea Ministerului Mediului şi
  Schimbărilor Climatice - Administraţia Rezervaţiei Biosferei
  "Delta Dunării" în administrarea Regiei Autonome
  "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  *Font 8* ┌──────┬───────┬──────────┬───────────┬──────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────┐ │Număr │ Codul │  Adresa  │   Tipul   │    Descrierea tehnică    │ Persoana juridică │Persoana juridică│ │M.F.P.│  de   │          │  bunului  │        (pe scurt)        │    de la care     │  căreia i se    │ │      │clasi- │          │           │      suprafaţă (mp)      │   se transmite    │   transmite     │ │      │ficare │          │           │                          │   administrarea   │  administrarea  │ │      │       │          │           │                          │      bunului      │    bunului      │ ├──────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │108390│8.08.01│  Satul   │  teren    │       31.100 mp          │   Statul român,   │  Statul român,  │ │      │       │  Uzlina, │           │                          │ domeniul public,  │domeniul public, │ │      │       │  comuna  │           │                          │Ministerul Mediului│ Regia Autonomă  │ │      │       │Murighiol,│           │                          │  şi Schimbărilor  │ "Administraţia  │ │      │       │  judeţul │           │                          │     Climatice -   │  Patrimoniului  │ │      │       │  Tulcea  │           │                          │   Administraţia   │  Protocolului   │ │      │       │          │           │                          │    Rezervaţiei    │    de Stat"     │ │      │       │          │           │                          │     Biosferei     │                 │ │      │       │          │           │                          │  "Delta Dunării"  │                 │ ├──────┼───────┼──────────┼───────────┼──────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┤ │108390│8.08.01│  Satul   │construcţii│Sală conferinţe - 396 mp  │   Statul român,   │  Statul român,  │ │      │       │  Uzlina, │           │Bazin copii - 92 mp       │ domeniul public,  │domeniul public, │ │      │       │  comuna  │           │Bazin adulţi - 114 mp     │Ministerul Mediului│ Regia Autonomă  │ │      │       │Murighiol,│           │Bungalow - 99 mp          │  şi Schimbărilor  │ "Administraţia  │ │      │       │  judeţul │           │Bungalow - 99 mp          │     Climatice -   │  Patrimoniului  │ │      │       │  Tulcea  │           │Bungalow - 99 mp          │   Administraţia   │  Protocolului   │ │      │       │          │           │Bungalow - 99 mp          │    Rezervaţiei    │    de Stat"     │ │      │       │          │           │Umbrar barbeque - 43 mp   │     Biosferei     │                 │ │      │       │          │           │Cabană - 357 mp           │  "Delta Dunării"  │                 │ │      │       │          │           │Anexă - 8 mp              │                   │                 │ │      │       │          │           │Cabană - 90 mp            │                   │                 │ │      │       │          │           │Staţie tratare apă - 52 mp│                   │                 │ │      │       │          │           │Rezervor apă - 10 mp      │                   │                 │ │      │       │          │           │Pavilion expunere păsări -│                   │                 │ │      │       │          │           │340 mp                    │                   │                 │ └──────┴───────┴──────────┴───────────┴──────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┘
   +  Anexa 3-------(Anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 101/2011)---------------------------------------------------------------
  LISTA
  imobilelor din domeniul privat al
  statului aflate în administrarea Regiei Autonome
  "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" şi a
  imobilelor proprietate proprie, propuse în vederea vânzării
   ┌────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐ │Nr. │Poz. HG│         Denumirea imobilului şi adresa             │  Teren   │ │crt.│       │                                                    │ aferent  │ │    │       │                                                    │  rămas   │ │    │       │                                                    │  - mp -  │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │               SUCURSALA AGROSILVICĂ ŞI DE AGREMENT SCROVIŞTEA              │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 1  │   2   │Vila Pod - investiţie neterminată cu terenul şi     │    544,00│ │    │       │plantaţiile aferente din comuna Snagov,judeţul Ilfov│          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 2  │   3   │Debarcaderul cu garajul de şalupe, ateliere şi anexe│  5.510,00│ │    │       │gospodăreşti din Complexul Palat, comuna Snagov,    │          │ │    │       │judeţul Ilfov                                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 3  │   4   │Legătură rutieră între palat şi Vila Pod, comuna    │    -     │ │    │       │Snagov, judeţul Ilfov                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 4  │ 847^2 │Teren aferent Vilei nr. 9 din Str. Nufărului nr.    │  6.533,10│ │    │       │15F, satul Snagov, comuna Snagov, judeţul Ilfov     │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 5  │       │Teren Rustica - Cramă conţinând vii, livezi, arabil │ 48.085,00│ │    │       │şi pădure cu terenul aferent din comuna Snagov,     │          │ │    │       │judeţul Ilfov.                                      │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 6  │       │Imobil Vila nr. 1A cu terenul aferent din Str.      │ 25.364,20│ │    │       │Florilor nr. 151, satul Snagov, comuna Snagov,      │          │ │    │       │judeţul Ilfov                                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 7  │       │Imobil Vila nr. 1B cu terenul aferent din Str.      │ 12.271,90│ │    │       │Florilor nr. 153, satul Snagov, comuna Snagov,      │          │ │    │       │judeţul Ilfov                                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 8  │       │Imobil Vila nr. 10 cu anexe: Casa ţărănească, sere, │ 14.771,10│ │    │       │bar, debarcader, hangar, alte anexe şi terenul      │          │ │    │       │aferent din Str. Nufărului nr. 15G, satul Snagov,   │          │ │    │       │comuna Snagov, judeţul Ilfov                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 9  │  6^7  │Imobil Vila nr. 11 cu 4 construcţii anexe, garaje şi│ 27.412,60│ │    │       │terenul aferent Str. Nufărului nr. 15H, satul Snagov│          │ │    │       │comuna Snagov, judeţul Ilfov                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 10 │  6^8  │Clădire sediu administrativ, construcţie grup social│  2.127,00│ │    │       │gheţărie Muntenie, curte asfaltată din Aleea        │          │ │    │       │Nufărului nr. 1B, comuna Snagov, judeţul Ilfov      │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 11 │       │Centrală telefonică din Aleea Nufărului nr. 1B,     │  1.127,47│ │    │       │Snagov                                              │          │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │               SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SINAIA             │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 12 │ 11/2  │Teren aferent Hotelului şi restaurantului "Robinson"│  2.656,75│ │    │       │din Predeal, Str. Muncii nr. 10, judeţul Braşov     │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 13 │  12   │Grup gospodăresc "Pietrosul", Str. Postăvarului     │  2.792,06│ │    │       │nr. 10, Predeal, judeţul Braşov                     │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 14 │  13   │Complexul balnear "Bradul" compus din: hotel,       │ 22.798,00│ │    │       │restaurant şi bază de tratament cu terenul şi       │          │ │    │       │anexele aferente din Covasna, str. Mihai Eminescu   │          │ │    │       │nr. 225, judeţul Covasna                            │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 15 │  14   │Vila "Predeal" cu terenul aferent din Predeal,      │    240,00│ │    │       │str. M. Săulescu nr. 71, judeţul Braşov             │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 16 │  15   │Minihotel "Covasna" cu terenul aferent concesionat  │    482,67│ │    │       │din Covasna, str. Gh. Doja nr. 1A, judeţul Covasna  │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 17 │  18   │Teren Vila nr. 2 "Bucegi" din Cumpătul-Sinaia,      │    104,01│ │    │       │str. Cumpătul nr. 30, judeţul Prahova               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 18 │  19   │Vila nr. 8 "Zambila" cu anexe: ateliere şi terenul  │  1.403,64│ │    │       │aferent din Cumpătul-Sinaia, str. Cumpătul nr. 18,  │          │ │    │       │judeţul Prahova                                     │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 19 │  21   │Vila "Victoria"+ împrejmuire cu terenul aferent din │  1.407,14│ │    │       │Furnica-Sinaia, str. Victoria nr. 2, judeţul Prahova│          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 20 │  23   │Cabana "Vânătorească" cu terenul aferent din Sinaia,│  1.607,00│ │    │       │Str. Săniuşului nr. 3, judeţul Prahova              │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 21 │  24   │Teren-parc Vila "Bujorul" din Cumpătul-Sinaia,      │    319,00│ │    │       │str. Aluniş, judeţul Prahova                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 22 │  25   │Teren Restaurantul "Vânătorul-Cumpătu", Sinaia      │    491,13│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 23 │       │Complex hotelier Mara cu teren aferent din Sinaia,  │ 22.289,50│ │    │       │Str. Toporaşilor nr. 1A, judeţul Prahova            │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 24 │  30   │Popicărie, bar fostă Vila "Pajura" cu teren aferent │  1.329,00│ │    │       │din Poiana Braşov, judeţul Braşov                   │          │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │              SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI            │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 25 │  33   │Vila "Belvedere" - corpul B - cu anexele şi         │  4.544,20│ │    │       │terenul aferent din Băile Herculane, str. Nicolae   │          │ │    │       │Stoica de Haţeg nr. 7, judeţul Caraş-Severin        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 26 │  35   │Complex "Cindrelul" cu teren aferent din Păltiniş,  │  1.211,00│ │    │       │judeţul Sibiu                                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 27 │  40   │Vila Livia şi teren aferent din Băile Herculane,    │  7.651,00│ │    │       │Str. Zăvoiului nr. 38, judeţul Caraş-Severin        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 28 │ 42^1  │Spaţii anexe Vilei Bujoreni şi terenul aferent din  │ 15.678,43│ │    │       │Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian nr. 267,      │          │ │    │       │judeţul Vâlcea                                      │          │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN               │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 29 │  43   │Pepiniera din Eforie Nord, judeţul Constanţa        │  8.710,04│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 30 │  44   │Complex restaurant "Dunărea" împreună cu hotel şi   │ 14.798,84│ │    │       │bar "Dacia" şi terenul aferent construcţiilor din   │          │ │    │       │Neptun-Olimp, judeţul Constanţa                     │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 31 │  45   │Vila "Mărul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │  cota    │ │    │       │judeţul Constanţa                                   │ indiviză │ │    │       │                                                    │   din    │ │    │       │                                                    │ 4.163,40 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 32 │  49   │Sere şi răsadniţe cu terenul aferent din Neptun-    │  4.384,69│ │    │       │Olimp, judeţul Constanţa                            │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 33 │  50   │Grup gospodăresc din zona II cu cămin, spălătorie şi│  5.910,92│ │    │       │ateliere tehnice, cu terenul aferent, din Neptun-   │          │ │    │       │Olimp, judeţul Constanţa                            │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 34 │  51   │Centrală termică Doina cu terenul aferent din       │    609,76│ │    │       │Neptun-Olimp, judeţul Constanţa                     │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 35 │  52   │Vila "Părul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │  cotă    │ │    │       │judeţul Constanţa                                   │ indiviză │ │    │       │                                                    │   din    │ │    │       │                                                    │ 4.815,09 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 36 │  52   │Vila "Părul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │  cotă    │ │    │       │judeţul Constanţa                                   │ indiviză │ │    │       │                                                    │   din    │ │    │       │                                                    │ 4.815,09 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 37 │  53   │Vila "Nucul" A cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │  cotă    │ │    │       │judeţul Constanţa                                   │ indiviză │ │    │       │                                                    │   din    │ │    │       │                                                    │ 5.413,74 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 38 │  53   │Vila "Nucul" B cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │  cotă    │ │    │       │judeţul Constanţa                                   │ indiviză │ │    │       │                                                    │   din    │ │    │       │                                                    │ 5.413,74 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 39 │  54   │Vila "Violeta" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │  3.946,65│ │    │       │judeţul Constanţa                                   │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 40 │  55   │Vila "Bujorul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp, │  7.313,04│ │    │       │judeţul Constanţa                                   │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 41 │  56   │Vila "Crinul" cu terenul aferent din Neptun-Olimp,  │  1.970,37│ │    │       │judeţul Constanţa                                   │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 42 │  58   │Teren de tenis şi teren de minigolf din Neptun-Olimp│ 14.414,35│ │    │       │(Hotel Arad), judeţul Constanţa                     │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 43 │  59   │Vila "Egreta", Mamaia, judeţul Constanţa, S.        │    -     │ │    │       │construită = 170,83 mp                              │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 44 │  60   │Vila "Cerna", Mamaia, judeţul Constanţa, S.         │    -     │ │    │       │construită = 173,20 mp                              │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 45 │  61   │Imobil Restaurant + săli de conferinţă "Ambasador"  │  8.299,64│ │    │       │cu terenul aferent din Neptun-Olimp, judeţul        │          │ │    │       │Constanţa                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 46 │  65   │Vila Agigea cu terenul aferent din Eforie Nord,     │  6.972,18│ │    │       │str. Tudor Vladimirescu, judeţul Constanţa          │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 47 │  405  │Imobil şi garaj, str. Elisabeta nr. 7, oraş         │    531,38│ │    │       │Constanţa, judeţul Constanţa                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 48 │       │Complex Doina - hotel, restaurant şi teren aferent  │ 13.233,18│ │    │       │din Neptun, judeţul Constanţa                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 49 │       │Policlinica Doina cu teren aferent din Neptun,      │  6.017,18│ │    │       │judeţul Constanţa                                   │          │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │      SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL "VICTORIA" CLUJ-NAPOCA      │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 50 │  71   │Complex hotel-restaurant "Victoria" cu terenul      │  2.437,00│ │    │       │aferent din Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie nr. 54-56,│          │ │    │       │judeţul Cluj                                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 51 │  74   │Complex agroindustrial "Apahida" din comuna Apahida,│ 41.562,00│ │    │       │Str. Libertăţii nr. 1, judeţul Cluj, cu terenul     │          │ │    │       │aferent, compus din: grup social; atelier preparate │          │ │    │       │carne; atelier pentru lactate; bloc cu 12 apartamen-│          │ │    │       │te; grajd taurine nr. 3; grajd taurine nr. 4; hală  │          │ │    │       │creştere pui; grajd comun; grajd pentru porcine la  │          │ │    │       │îngrăşat; grajd maternitate scroafe + tineret;      │          │ │    │       │tabără vară pentru porcine; magazie cereale; bucă-  │          │ │    │       │tărie furaje; filtru sanitar;magazie cereale 1000 t;│          │ │    │       │centrală termică; fânar; pătule pentru porumb; siloz│          │ │    │       │suprafaţă 2000 mp; depozit îngrăşăminte; pătule cir-│          │ │    │       │culare pentru porumb; remize maşini + tractoare;    │          │ │    │       │atelier mecanic; şopron îngrăşăminte chimice; plat- │          │ │    │       │formă betonată; împrejmuire beton                   │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 52 │  78   │Apartament str. Nicolae Titulescu nr. 24 (fostă str.│     32,38│ │    │       │Pata nr. 24), ap. 25, sc. 3 - parter (3 camere),    │          │ │    │       │Cluj-Napoca, judeţul Cluj                           │          │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │               SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL SUCEAVA            │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 53 │  79   │Hotelul şi restaurantul "Gloria" cu construcţiile   │  5.021,00│ │    │       │anexe şi terenul aferent din municipiul Suceava,    │          │ │    │       │str. Vasile Bumbac nr. 4-8, judeţul Suceava         │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 54 │  81   │Imobil pensiune Palace cu terenul aferent din       │  1.130,00│ │    │       │Slănic-Moldova, str. Vasile Alecsandri nr. 6,       │          │ │    │       │judeţul Bacău                                       │          │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │      SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR     │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 55 │  86   │Imobil şi garaj bd. G-ral Gh. Magheru nr. 28-30,    │  1.747,51│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti; parţial                      │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 56 │  90   │Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 19, sectorul 1,    │    738,01│ │    │       │Bucureşti, parţial                                  │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 57 │  91   │Imobil str. Luigi Cazavillan nr. 16, corp A+B,      │    944,68│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, parţial                      │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 58 │  101  │Imobil (66,86%) - parţial - subsol, parter, mezanin,│  2.190,00│ │    │       │etaj 1, etaj 2, bd. G-ral Gh. Magheru nr. 7,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, parţial                      │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 59 │  106  │Imobil str. Câmpineanu nr. 3A, sectorul 1,Bucureşti,│  1.111,00│ │    │       │parţial                                             │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 60 │  114  │Apartament Bd. Aviatorilor nr. 98, et. 1, ap. 2,    │    351,01│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 61 │  120  │Apartament str. Bitolia nr. 10, et. 1, ap. 2,       │     95,88│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 62 │  123  │Cameră serviciu nr. 55, et. 5, str. Brezoianu Ion   │    -     │ │    │       │nr. 29B, sectorul 1, Bucureşti                      │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 63 │  124  │Apartament str. Brezoianu nr. 10, et. 4, ap. 8,     │     12,30│ │    │       │sectorul 5, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 64 │  129  │Apartament bd. N. Bălcescu nr. 5, sc. B, et. 7,     │      8,40│ │    │       │ap. 50, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 65 │  130  │Apartament bd. N. Bălcescu nr. 9, sc. B, et. 2,     │      9,30│ │    │       │ap. 16, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 66 │  132  │Imobil Str. Crângului nr. 6 şi garaj, sectorul 1,   │    232,00│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 67 │  139  │Apartament str. George Enescu nr. 7, et. 2, ap. 13, │      6,32│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 68 │  146  │Imobil str. Herăstrău nr. 40, sectorul 1, Bucureşti │    244,58│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 69 │  149  │Imobil şi garaj str. Av. Teodor Iliescu nr. 44,     │    189,10│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  151  │Imobil din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1,        │  3.458,00│ │    │  152  │Bucureşti, din care:                                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 70 │  517  │Apartament nr. 6, et. 2 din şos. Kiseleff nr. 20,   │    -     │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, Su = 220,96 mp şi boxa nr. 6 │          │ │    │       │- subsol Su = 7,58 mp                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 71 │  516  │Apartament nr. 3, et. 1 din şos. Kiseleff nr. 20,   │    -     │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, Su = 219,80 mp şi boxa nr. 1 │          │ │    │       │- subsol Su = 10,25 mp                              │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 72 │  515  │Apartament nr. 2, parter din şos. Kiseleff nr. 20,  │    -     │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, Su = 220,45 mp şi boxa nr. 2 │          │ │    │       │- subsol Su = 10,40 mp                              │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 73 │  154  │Teren aferent ap. 6 din şos. Kiseleff nr. 22, et. 2,│  cotă    │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │ din S.   │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │6.672.23  │ │    │       │                                                    │    mp    │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 74 │  156  │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, parter, ap. 2,     │  cotă    │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │ din S.   │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │10.054,00 │ │    │       │                                                    │   mp     │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 75 │  157  │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 3,      │  cotă    │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │ din S.   │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │10.054,00 │ │    │       │                                                    │   mp     │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 76 │  158  │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, et. 1, ap. 4,      │  cotă    │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │ din S.   │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │10.054,00 │ │    │       │                                                    │   mp     │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 77 │  159  │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, corp A, ap. 1,     │  cotă    │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │ din S.   │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │10.054,00 │ │    │       │                                                    │   mp     │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 78 │  519  │Apartament şos. Kiseleff nr. 24, ap. 7, sectorul 1, │     58,98│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 79 │  161  │Apartament str. C-tin Rădulescu Motru nr. 16, sc. C,│     10,75│ │    │       │bl. 21, et. 2, ap. 92, sectorul 4, Bucureşti        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 80 │  162  │Apartament bd. Regina Elisabeta nr. 25, et. 6,      │     92,60│ │    │       │ap. 30, sectorul 5, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 81 │  163  │Apartament str. Luterană nr. 5, sc. D, et. 2,ap. 42,│      4,15│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 82 │  164  │Apartament str. Lt. Gh. Manu nr. 12, et. 1, ap. 4,  │      8,20│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 83 │  165  │Apartament str. Londra nr. 4, et. 2, ap. 8, sectorul│     31,01│ │    │       │1, Bucureşti                                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 84 │  166  │Apartament str. Dr. Lister nr. 63, parter, ap. 1 şi │  cotă    │ │    │       │garaj, sectorul 5, Bucureşti                        │ indiviză │ │    │       │                                                    │  din S.  │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │434,84 mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 85 │  167  │Apartament str. Dr. Lister nr. 63, et. 1, ap. 2,    │  cotă    │ │    │       │sectorul 5, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │  din S.  │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │434,84 mp │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 86 │  168  │Garaj aferent ap. nr. 18 din str. Dionisie Lupu nr. │  cotă    │ │    │       │74, sectorul 1, Bucureşti                           │ indiviză │ │    │       │                                                    │  din S.  │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │ 6,26 mp  │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 87 │  169  │Apartament str. Dionisie Lupu nr. 74, et. 5, ap. 28,│  cotă    │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │  din S.  │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │ 6,26 mp  │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 88 │  172  │Imobil str. Spătaru N. Milescu nr. 65 şi garaj,     │    193,28│ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 89 │  173  │Apartament şi garaj bd. Mărăşti nr. 49, parter,     │    152,00│ │    │       │ap. 1, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 90 │  178  │Apartament bd. G-ral Gh. Magheru nr. 32-36, sc. C,  │      1,02│ │    │       │et. 4, ap. 18, sectorul 1, Bucureşti                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 91 │  181  │Teren str. Pictor I. Negulici nr. 20 şi garaj,      │      3,95│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 92 │  182  │Apartament str. Pictor I. Negulici nr. 32, et. 1,   │    353,41│ │    │       │ap. 2, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 93 │  184  │Apartament str. Lt. Av. Şerban Petrescu nr. 9,      │    102,23│ │    │       │parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 94 │  185  │Teren Str. Pivnicierului nr. 4-6, et. 3, aferent    │     29,16│ │    │       │ap. 16, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 95 │  186  │Apartament Str. Plantelor nr. 16, et. 1, ap. 2,     │     51,67│ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 96 │  187  │Apartament Str. Plantelor nr. 44, parter, ap. 1,    │    140,38│ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 97 │  189  │Apartament str. Dimitrie Paciurea nr. 6, parter,    │     68,15│ │    │       │ap. 2, sectorul 2, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 98 │  190  │Apartament str. ing. Ermil Pangratti nr. 14, et. 1, │     70,71│ │    │       │ap. 2, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 99 │  192  │Teren aferent ap. 2, et. 1, situat în str. Alex.    │     18,92│ │    │       │Philipide nr. 12, sectorul 2, Bucureşti             │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │100 │  193  │Garaj, str. Sf. Spiridon nr. 4, sectorul 2,Bucureşti│      7,40│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │101 │  194  │Apartament bd. Carol I nr. 54 B (fost Pache         │      1,76│ │    │       │Protopopescu nr. 64 B), et. 5, ap. 8, sectorul 2,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │102 │  196  │Teren aferent apartament 6 din str. Washington      │     30,81│ │    │       │(fostă Rozelor) nr. 13, et. 2, sectorul 1, Bucureşti│          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │103 │  197  │Apartament str. Popa Soare nr. 14, parter, ap. 2,   │     22,70│ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │104 │  200  │Apartament str. Lt. Av. Iuliu Tetrat nr. 26, parter,│    290,00│ │    │       │ap. 1 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │105 │  201  │Teren str. Ivan Turgheniev nr. 2-4, sectorul 1,     │     28,61│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │106 │  204  │Apartament str. Muzeul Zambaccian nr. 27, parter,   │    185,81│ │    │       │ap. 1, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │107 │  205  │Apartament str. Av. Mircea Zorileanu nr. 45, parter,│    255,72│ │    │       │ap. 1, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │108 │  207  │Teren str. Şipotul Fântânilor nr. 2, et. 5, ap. 63, │      8,00│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │109 │  208  │Apartament str. Emanuel Porumbaru nr. 7, et. 3,     │     20,70│ │    │       │ap. 3 şi garaj, sectorul 1, Bucureşti               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │110 │  210  │Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 1, ap. 2,   │  1.677,59│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │111 │  833  │Apartament nr. 1, parter, din imobil situat în      │  1.268,88│ │    │       │str. Prezan nr. 4, sectorul 1, Bucureşti            │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │112 │  211  │Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 1, ap. 5,       │     11,50│ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │113 │  336  │Apartament str. Ardeleni nr. 1, bl. 39, ap. 18,     │     11,51│ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │114 │  212  │Apartament str. Ardeleni nr. 1, et. 5, ap. 24,      │     11,50│ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │115 │  213  │Apartament str. Valeriu Branişte nr. 56, bl. 5,     │     36,56│ │    │       │sc. B, ap. 1A, sectorul 3, Bucureşti                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │116 │  215  │Teren str. Smârdan nr. 5, sectorul 3, Bucureşti     │  1.138,52│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │117 │  218  │Teren Str. Ministerului nr. 2-4, tronson 1, intrarea│    562,04│ │    │       │2 şi tronson 2, sectorul 1, Bucureşti               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │118 │  219  │Teren Str. Doamnei nr. 17-19, sectorul 3, Bucureşti │    940,49│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │119 │  220  │Teren Calea Moşilor nr. 128, sectorul 2, Bucureşti  │  1.986,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │120 │  221  │Apartament str. Trestiana nr. 11, bl. 14, sc. A,    │    -     │ │    │       │et. 4, ap. 19, sectorul 5, Bucureşti                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │121 │  224  │Teren situat în str. Dr. Drăghiescu nr. 4, ap. 1,   │     62,69│ │    │       │parter, sectorul 5, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │122 │  225  │Teren situat în Str. Progresului nr. 13, ap. 7,     │     14,50│ │    │       │et. 3, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │123 │  226  │Teren situat în bd. Pache Protopopescu nr. 1, et. 2,│     20,25│ │    │       │ap. 6, sectorul 2, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │124 │  227  │Teren situat în str. Dr. Lister nr. 58, parter,     │     12,00│ │    │       │ap. 1, sectorul 5, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │125 │  228  │Teren situat în str. Iulius Tetrat nr. 31, parter,  │     46,60│ │    │       │ap. 1, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │126 │  230  │Teren situat în Str. Braziliei nr. 7, et. 1, ap. 2, │     50,00│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │127 │  231  │Teren situat în str. Spiru Haret nr. 13, parter,    │     13,00│ │    │       │ap. 3, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │128 │  232  │Teren situat în Str. Fluierului nr. 17D, parter,    │     57,00│ │    │       │ap. 1, sectorul 2, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │129 │  233  │Teren situat în str. Dr. N. Manolescu nr. 5-7,      │    130,00│ │    │       │parter, ap. 2, sectorul 5, Bucureşti                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │130 │  234  │Teren situat în str. Amiral Bălescu nr. 29, et. 1,  │     20,00│ │    │       │ap. 2, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │131 │  237  │Teren aferent ap. 2 situat în str. Andrei Mureşan   │     38,00│ │    │       │nr. 29, et. 1, sectorul 1, Bucureşti                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  246  │Imobil (fără ap. 39), bd. Iancu de Hunedoara nr. 66,│    306,13│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, din care:                    │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │132 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, parter, spaţiu       │          │ │    │       │comercial, sectorul 1, Bucureşti                    │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │133 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 36,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │134 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 37,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │135 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 1, ap. 38,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │136 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 40,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │137 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 2, ap. 41,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │138 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 42,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │139 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 43,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │140 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 3, ap. 44,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │141 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 45,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │142 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 4, ap. 47,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │143 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 5, ap. 48,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │144 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 50,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │145 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 51,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │146 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 6, ap. 52,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │147 │  241  │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7,    │          │ │    │       │ap. 54, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │148 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7, ap. 55,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │149 │  242  │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 7,    │          │ │    │       │ap. 56, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │150 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8, ap. 58        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │151 │  244  │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 8,    │          │ │    │       │ap. 59, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │152 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 60,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │153 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9, ap. 61,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │154 │  245  │Apartament bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 9,    │          │ │    │       │ap. 62, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │155 │       │bd. Iancu de Hunedoara nr. 66, et. 10, ap. 63,      │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │156 │  253  │Apartament str. Turda nr. 120, parter, ap. 1,       │      9,00│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │157 │  704  │Apartament, str. Turda nr. 120, bl. 38, ap. 3,      │     10,60│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │158 │  254  │Apartament str. Turda nr. 120, et. 1, ap. 5,        │      8,97│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │159 │  255  │Apartament str. Turda nr. 120, et. 3, ap. 14,       │     10,85│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │160 │  256  │Apartament str. Turda nr. 120, et. 4, ap. 18,       │     10,85│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │161 │  275  │Apartament str. Haga nr. 3, parter, ap. 1, cu       │    103,97│ │    │       │terenul aferent, sectorul 1, Bucureşti              │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │162 │  276  │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 1,     │     11,00│ │    │       │ap. 5, sectorul 2, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │163 │  277  │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 2,     │     10,00│ │    │       │ap. 7, sectorul 2, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │164 │  278  │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 4,     │     10,00│ │    │       │ap. 10, sectorul 2, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │165 │  279  │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, et. 5,     │     10,00│ │    │       │ap. 12, sectorul 2, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │166 │  280  │Apartament str. Matei Voievod nr. 21-23, parter,    │      7,00│ │    │       │ap. 3, sectorul 2, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │167 │  283  │Imobil str. Traian nr. 98, bl. L112 B, parter (cotă │     55,13│ │    │       │indiviză), sectorul 3, Bucureşti                    │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │168 │  284  │Imobil str. M. Basarab nr. 71, bl. L 111A, parter   │     32,89│ │    │       │(cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti              │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │169 │  285  │Imobil str. M. Basarab nr. 73, bl. L113A, parter    │     99,69│ │    │       │(cotă indiviză), sectorul 3, Bucureşti              │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │170 │  299  │Teren, Str. Armindenului nr. 8-10, sectorul 1,      │    550,00│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │171 │  302  │Imobil - parţial, str. Câmpineanu nr. 20,sectorul 1,│    813,20│ │    │       │Bucureşti, parţial                                  │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  304  │Imobil str. B. S. Delavrancea nr. 12 B, sectorul 1, │    685,18│ │    │       │Bucureşti, din care:                                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │172 │       │str. B. S. Delavrancea nr. 12B, ap. 3, sectorul 1,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │173 │       │str. B.S. Delavrancea nr. 12B, ap. 4, sectorul 1,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │174 │  305  │Teren str. B. S. Delavrancea nr. 12A, sectorul 1,   │    629,40│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  306  │Imobil - parţial fără spaţiul de la et. 2 şi 3 din  │    -     │ │    │       │Calea Dorobanţilor nr. 87, sectorul 1, Bucureşti,   │          │ │    │       │din care:                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │175 │       │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, parter, spaţiu        │          │ │    │       │comercial, sectorul 1, Bucureşti                    │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │176 │       │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, mezanin, sectorul 1,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │177 │       │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 1, ap. 1          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │178 │       │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 4, ap. 4          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │179 │       │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 5, ap. 5,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │180 │       │Calea Dorobanţilor nr. 85-87, et. 6, ap. 6,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  307  │Imobil - parţial, fără ap. 1 şi 6 din str.          │    897,57│ │    │       │M. Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, Bucureşti,     │          │ │    │       │din care:                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │181 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter dreapta,    │          │ │    │       │spaţiu comercial, sectorul 2, Bucureşti             │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │182 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, parter stânga,     │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │183 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin dreapta,   │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │184 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, mezanin, ap. 2,    │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │185 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 3,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │186 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 1, ap. 4,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │187 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 2, ap. 5,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │188 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 7,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │189 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 3, ap. 8,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │190 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 9,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │191 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 4, ap. 10,     │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │192 │       │str. Eminescu Mihai nr. 102-104, et. 5, ap. 11,     │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  313  │Imobil str. Mircea Vodă nr. 47, sectorul 3,         │    480,00│ │    │       │Bucureşti, din care:                                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │193 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, parter, stânga+dreapta,     │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │194 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 1, sectorul 3,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │195 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 1, ap. 2, sectorul 3,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │196 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 3, sectorul 3,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │197 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 2, ap. 4, sectorul 3,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │198 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 5, sectorul 3,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │199 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 3, ap. 6, sectorul 3,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │200 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 7, sectorul 3,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │201 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 4, ap. 8, sectorul 3,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │202 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 9, sectorul 3,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │203 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 5, ap. 10, sectorul 4,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │204 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47. et. 6, ap. 11, sectorul 5,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │205 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 6, ap. 12, sectorul 3,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │206 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 13, sectorul 3,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │207 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 7, ap. 14, sectorul 3,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │208 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 15, sectorul 3,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │209 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 8, ap. 16, sectorul 3,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │210 │       │bd. Mircea Vodă nr. 47, et. 9, ap. 17, sectorul 3,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │211 │  320  │Apartament str. N. Bălcescu nr. 35, sc. A, et. 5,   │      9,01│ │    │       │ap. 10, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │212 │  327  │Imobil şi garaj str. Şcoala Floreasca nr. 9-11,     │  1.517,38│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │213 │  328  │Imobil situat în str. Cuza Vodă nr. 90, sectorul 4, │    452,56│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │214 │  332  │Imobil str. Grigore Alexandrescu nr. 86, sectorul 1,│  1.625,72│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │215 │  333  │Teren str. Aleea Alexandru nr. 1, sectorul 1,       │     33,71│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │216 │  340  │Imobil şi garaj Str. Armenească nr. 35, sectorul 2, │     826,6│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │217 │  347  │Apartament str. Bălcescu nr. 16, et. 5, ap. 5,      │     20,35│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  348  │Imobil str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, Bucureşti, │    602,00│ │    │       │din care:                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │218 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, parter, mag. 1-5,      │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │219 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 1,          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │220 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 2,          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │221 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 1, ap. 3,          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │222 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 4,          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │223 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 5,          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │224 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 6,          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │225 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 7,          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │226 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 8,          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │227 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 2, ap. 9,          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │228 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 10,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │229 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 11,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │230 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 12,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │231 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 13,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │232 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 14,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │233 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 3, ap. 15,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │234 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 16,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │235 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 17,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │236 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 18,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │237 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 19,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │238 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 20,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │239 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 4, ap. 21, sectorul│          │ │    │       │1, Bucureşti                                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │240 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 22, sectorul│          │ │    │       │1, Bucureşti                                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │241 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 23, sectorul│          │ │    │       │1, Bucureşti                                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │242 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 24, sectorul│          │ │    │       │1, Bucureşti                                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │243 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 25, sectorul│          │ │    │       │1, Bucureşti                                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │244 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 26, sectorul│          │ │    │       │1, Bucureşti                                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │245 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 5, ap. 27, sectorul│          │ │    │       │1, Bucureşti                                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │246 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 28,      │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │247 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 29,      │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │248 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 30,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │249 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 31,      │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │250 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, mansardă, ap. 32,      │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │251 │       │bd. Bălcescu Nicolae nr. 26, et. 6, ap. 33,         │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │252 │  357  │Teren din str. Burghelea nr. 3, sectorul 2,         │     22,00│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │253 │  358  │Apartament nr. 3, situat în imobilul Str.           │    163,65│ │    │       │Călăraşilor nr. 79, bl. 3, sectorul 3, Bucureşti    │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │254 │  362  │Apartament, str. Catargiu Lascăr nr. 11A, ap. 18,   │     87,71│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │255 │  369  │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48,      │    134,40│ │    │       │parter, ap. 1, sectorul 1, Bucureşti                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │256 │  370  │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48,      │    230,85│ │    │       │parter, ap. 2, sectorul 1, Bucureşti                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │257 │  371  │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48,      │    114,92│ │    │       │parter, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti                │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │258 │  372  │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1│    141,75│ │    │       │ap. 4, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │259 │  373  │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 1│    112,43│ │    │       │ap. 5, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │260 │  374  │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2│    137,61│ │    │       │ap. 8, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │261 │  375  │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2│    113,73│ │    │       │ap. 9, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │262 │  376  │Apartament, str. Constantinescu Al. nr. 46-48, et. 2│     57,14│ │    │       │ap. 11, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │263 │  377  │Teren aferent imobil, str. Constantinescu Al. nr. 59│      5,05│ │    │       │corp A+B+C, sectorul 1, Bucureşti                   │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │264 │  378  │Imobil, str. Constantinescu Al. nr. 61, sectorul 1, │    719,00│ │    │       │ Bucureşti                                          │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │265 │  382  │Apartament, str. Dacia nr. 55, parter, ap. 2,       │      8,46│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │266 │  383  │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 3,        │     11,91│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │267 │  384  │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 1, ap. 4,        │     14,16│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │268 │  380  │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 5,        │     11,86│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │269 │  385  │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 2, ap. 6,        │     14,04│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │270 │  386  │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 7,        │     11,75│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │271 │  387  │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 3, ap. 8,        │     14,07│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │272 │  286  │Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 9,         │     11,75│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │273 │  388  │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 4, ap. 10,       │     14,02│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │274 │  389  │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 11,       │     11,96│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │275 │  287  │Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 5, ap. 12,        │     15,02│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │276 │  390  │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 6, ap. 13,       │     11,88│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │277 │  288  │Apartament, bd. Dacia nr. 55, et. 7, ap. 15,        │     12,12│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │278 │  391  │Apartament, str. Dacia nr. 55, et. 8, ap. 17,       │     15,82│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │279 │  395  │Imobil, str. Delavrancea nr. 6 A, sectorul 1,       │  8.248,00│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  400  │Imobil, str. Drobeta nr. 13, sectorul 2, Bucureşti, │    368,20│ │    │       │din care:                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │280 │       │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 1, sectorul 2,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │281 │       │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 2, sectorul 2,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │282 │       │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 3, sectorul 2,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │283 │       │str. Drobeta nr. 13, parter, ap. 4, sectorul 2,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │284 │       │str. Drobeta nr. 13, et. 1, ap. 5, sectorul 2,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │285 │       │str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 7, sectorul 3,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │286 │       │str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 8, sectorul 2,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │287 │       │str. Drobeta nr. 13, et. 2, ap. 9, sectorul 2,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  401  │Imobil, str. Drobeta nr. 4-10, sectorul 2, Bucureşti│  1.377,90│ │    │       │din care:                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │288 │       │str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 1, sectorul 2,        │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │289 │       │str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 2, sectorul 2,        │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │290 │       │str. Drobeta nr. 4-10, P, ap. 3, sectorul 2,        │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │291 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 4, sectorul 2,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │292 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 5, sectorul 2,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │293 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 6, sectorul 2,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │294 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 7, sectorul 2,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │295 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 1, ap. 8, sectorul 2,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │296 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 9, sectorul 2,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │297 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 10, sectorul 2,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │298 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 12, sectorul 2,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │299 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 2, ap. 13, sectorul 2,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │300 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 14, sectorul 2,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │301 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 15, sectorul 2,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │302 │       │str. Drobeta nr. 4-10, et. 3, ap. 16, sectorul 2,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │303 │  404  │Teren, str. Dumbrava Roşie nr. 4, sectorul 2,       │     24,00│ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │304 │  461  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 1, │     72,70│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │305 │  462  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 2, │     76,36│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │306 │  463  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, parter, ap. 3, │     83,36│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │307 │  464  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 1, ap. 4, │     74,36│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │308 │  465  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etaj 2, ap. 5, │     82,79│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │309 │  466  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 2,      │     76,10│ │    │       │ap. 6, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │310 │  467  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3,      │     82,74│ │    │       │ap. 7, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │311 │  468  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 3,      │     74,05│ │    │       │ap. 8, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │312 │  469  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4,      │     84,15│ │    │       │ap. 9, sectorul 1, Bucureşti                        │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │313 │  470  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 4,      │     69,26│ │    │       │ap. 10, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │314 │  471  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5,      │     82,16│ │    │       │ap. 11, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │315 │  472  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, etajul 5,      │     74,72│ │    │       │ap. 12, sectorul 1, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │316 │  296  │Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, etajul 6,   │     88,75│ │    │       │ap. 13, sectorul 2, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │317 │  295  │Apartament, str. M. Eminescu nr. 44-48, et. 6,      │     73,81│ │    │       │ap. 14, sectorul 2, Bucureşti                       │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │318 │  473  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 15,        │     82,30│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │319 │  474  │Apartament, str. Eminescu nr. 44-48, ap. 16,        │     75,35│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │320 │  475  │Camera serviciu, str. Eminescu nr. 44-48,           │      6,34│ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │321 │  476  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 1, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     67,17│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │322 │  477  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, parter, ap. 2, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     72,43│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │323 │  478  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1,      │          │ │    │       │ap. 3, sectorul 1, Bucureşti                        │     77,17│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │324 │  479  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 1,      │          │ │    │       │ap. 4, sectorul 1, Bucureşti                        │     74,73│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │325 │  480  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2,      │          │ │    │       │ap. 5, sectorul 1, Bucureşti                        │     76,67│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │326 │  481  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 2,      │          │ │    │       │ap. 6, sectorul 1, Bucureşti                        │     76,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │327 │  482  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3,      │          │ │    │       │ap. 7, sectorul 1, Bucureşti                        │     76,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │328 │  483  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 3,      │          │ │    │       │ap. 8, sectorul 1, Bucureşti                        │     69,44│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │329 │  297  │Apartament, str. M. Eminescu nr. 50-54, etajul 4,   │          │ │    │       │ap. 9, sectorul 1, Bucureşti                        │     76,98│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │330 │  484  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 4,      │          │ │    │       │ap. 10, sectorul 1, Bucureşti                       │     74,42│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │331 │  485  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 5,      │          │ │    │       │ap. 11, sectorul 1, Bucureşti                       │     79,94│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │332 │  486  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6,      │          │ │    │       │ap. 13, sectorul 1, Bucureşti                       │     76,05│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │333 │  487  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 6,      │          │ │    │       │ap. 14, sectorul 1, Bucureşti                       │     75,08│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │334 │  488  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7,      │          │ │    │       │ap. 15, sectorul 1, Bucureşti                       │     75,79│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │335 │  489  │Apartament, str. Eminescu nr. 50-54, etajul 7,      │          │ │    │       │ap. 16, sectorul 1, Bucureşti                       │     76,32│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │336 │  490  │Apartament, str. Eminescu nr. 56, etajul 2, ap. 2,  │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │    434,28│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  491  │Imobil (fără ap. 14, 3, 30), str. Eminescu nr.      │          │ │    │       │82-88, sectorul 1, Bucureşti, din care:             │  1.076,92│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │337 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 1,    │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │338 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, P., ap. 2,    │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │339 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 1, ap. 4, │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │340 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 5, │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │341 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 2, ap. 6, │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │342 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 7, │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │343 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 3, ap. 8, │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │344 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 9, │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │345 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 4, ap. 10,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │346 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 11,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │347 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 5, ap. 12,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │348 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 6, ap. 13,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │349 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 15,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │350 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 1, et. 7, ap. 16,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │351 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 17,   │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │352 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, P., ap. 18,   │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │353 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 19,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │354 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 1, ap. 20,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │355 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 21,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │356 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 2, ap. 22,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │357 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 23,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │358 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 3, ap. 24,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │359 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 25,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │360 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 4, ap. 26,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │361 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 27,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │362 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 5, ap. 28,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │363 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 6, ap. 29,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │364 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 31,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │365 │       │str. Eminescu Mihai nr. 82-88, sc. 2, et. 7, ap. 32,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │366 │  494  │Teren, str. Gh. Manu nr. 3, ap. 1-13, sectorul 1,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │    440,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │367 │  495  │Teren, str. Gogol nr. 4, sectorul 1, Bucureşti      │      8,29│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │368 │  498  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 1, sectorul 2,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │     20,13│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │369 │  499  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 2, sectorul 2,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │     17,89│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │370 │  500  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 3, sectorul 2,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │     25,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │371 │  501  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 5, sectorul 2,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │     17,89│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │372 │  502  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 6, sectorul 2,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │     25,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │373 │  503  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 7, sectorul 2,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │     20,13│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │374 │  504  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 11,           │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │     17,89│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │375 │  505  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, ap. 12,           │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │     25,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │376 │  247  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 5, ap. 17,    │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │     17,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │377 │  248  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 6, ap. 21,    │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │     25,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │378 │  249  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 7, ap. 22,    │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │     20,12│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │379 │  250  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 8, ap. 25,    │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │     20,12│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │380 │  251  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 32,   │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │     18,12│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │381 │  252  │Apartament, Str. Icoanei nr. 110, et. 10, ap. 33,   │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │     25,22│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │382 │  512  │Apartament, str. Kiseleff nr. 14, ap. 4, sectorul 1,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │    132,87│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │383 │       │Teren, str. Kiseleff nr. 18 A, sectorul 1,          │          │ │    │       │Bucureşti                                           │    467,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │384 │  521  │Teren, str. Kiseleff nr. 55, vila 6, sectorul 1,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │     55,38│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  522  │Imobil, str. Kiseleff nr. 55, vila 9, sectorul 1,   │          │ │    │       │Bucureşti, din care:                                │  1.120,93│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │385 │       │şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9,    │          │ │    │       │et. 1, ap. 3, sectorul 1, Bucureşti                 │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │386 │       │şos. Kiseleff Pavel Dimitrievici nr. 55, vila 9,    │          │ │    │       │et. 1, ap. 4, sectorul 1, Bucureşti                 │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │387 │  524  │Apartament, str. Lahovari Alex. nr. 5 A, ap. 5,     │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     10,93│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │388 │  528  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 15, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     23,79│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │389 │  530  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 18, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     17,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │390 │  531  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 19, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     21,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │391 │  532  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 20, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │392 │  533  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 21, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     18,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │393 │  534  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 22, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     17,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │394 │  535  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 24, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │395 │  538  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 28, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │396 │  539  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 31, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     21,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │397 │  540  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 33, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     18,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │398 │  541  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 34, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     17,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │399 │  542  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 35, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     21,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │400 │  543  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 36, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │401 │  544  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 37, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     18,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │402 │  545  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 38, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     17,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │403 │  546  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 41, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     18,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │404 │  547  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 44, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │405 │  548  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 46, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     12,51│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │406 │  549  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 48, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     19,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │407 │  550  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 50, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     18,07│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │408 │  527  │Apartament, str. Magheru Gh. nr. 24, sc. B, ap. 51, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     12,32│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │409 │  556  │Imobil (subsol+parter+mezanin), str. Mihalache Ion  │          │ │    │       │nr. 125, bl. 7, sectorul 1, Bucureşti               │    271,40│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │410 │  557  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 4, sectorul 1, Bucureşti                        │     27,36│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │411 │  558  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 5, sectorul 1, Bucureşti                        │     13,19│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │412 │  559  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 8, sectorul 1, Bucureşti                        │     24,41│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │413 │  560  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 9, sectorul 1, Bucureşti                        │     27,13│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │414 │  561  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 10, sectorul 1, Bucureşti                       │     13,41│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │415 │  563  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 13, sectorul 1, Bucureşti                       │     24,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │416 │  564  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 14, sectorul 1, Bucureşti                       │     27,12│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │417 │  565  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 15, sectorul 1, Bucureşti                       │     13,33│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │418 │  566  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 16, sectorul 1, Bucureşti                       │     29,90│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │419 │  567  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 17, sectorul 1, Bucureşti                       │     23,96│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │420 │  568  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 18, sectorul 1, Bucureşti                       │     24,49│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │421 │  569  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 20, sectorul 1, Bucureşti                       │     13,29│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │422 │  571  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 22, sectorul 1, Bucureşti                       │     24,14│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │423 │  574  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 26, sectorul 1, Bucureşti                       │     29,83│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │424 │  575  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 27, sectorul 1, Bucureşti                       │     25,64│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │425 │  577  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 30, sectorul 1, Bucureşti                       │     13,47│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │426 │  579  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 36, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │427 │  580  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 37, sectorul 1, Bucureşti                       │     23,22│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │428 │  581  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 38, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │429 │  582  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 39, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,77│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │430 │  583  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 40, sectorul 1, Bucureşti                       │     23,22│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │431 │  584  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 41, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,74│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │432 │  585  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 42, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,42│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │433 │  586  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 43, sectorul 1, Bucureşti                       │     23,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │434 │  587  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 44, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │435 │  588  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 45, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,41│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │436 │  589  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 46, sectorul 1, Bucureşti                       │     23,22│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │437 │  590  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 47, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,74│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │438 │  591  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 48, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,21│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │439 │  592  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 49, sectorul 1, Bucureşti                       │     23,30│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │440 │  593  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 50, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,76│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │441 │  594  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 51, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,43│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │442 │  595  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 52, sectorul 1, Bucureşti                       │     23,25│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │443 │  596  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 53, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,64│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │444 │  597  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 54, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │445 │  598  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 55, sectorul 1, Bucureşti                       │     23,08│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │446 │  599  │Apartament, str. Mihalache Ion nr. 125, bl. 7,      │          │ │    │       │ap. 56, sectorul 1, Bucureşti                       │     22,83│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  603  │Imobil, str. Mora Grigore nr. 17, corp A,B,C,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, din care:                    │    617,94│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │447 │       │str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 1,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │448 │       │str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 1bis, sectorul 1, │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │449 │       │str. Mora Grigore dr. nr. 17, ap. 2, sectorul 1,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │450 │       │str. Mora Grigore dr. nr. 17, parter, ap. 3,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │451 │  606  │Imobil (45% din teren, Corp C1 şi garaj), str.      │          │ │    │       │Olari nr. 23, sectorul 2, Bucureşti                 │    151,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  614  │Imobil (fără ap. 1, 3, 4, 10), str. Paris nr. 45 A, │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, din care:                    │    412,35│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │452 │       │str. Paris nr. 45A, P., ap. 2, sectorul 1,          │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │453 │       │str. Paris nr. 45A, et. 1, ap. 5, sectorul 1,       │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │454 │       │str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 7, sectorul 1,       │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │455 │       │str. Paris nr. 45A, et. 3, ap. 9, sectorul 1,       │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │456 │       │str. Paris nr. 45A, et. 4, ap. 11, sectorul 1,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  618  │Imobil, str. Pitar Moş nr. 10, sectorul 1,          │          │ │    │       │Bucureşti, din care:                                │    535,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │457 │       │str. Pitar Moş nr. 10, P., ap. 1, sectorul 1,       │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │458 │       │str. Pitar Moş nr. 10, P., ap. 2, sectorul 1,       │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │459 │       │str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 3, sectorul 1,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │460 │       │str. Pitar Moş nr. 10, et. 1, ap. 4, sectorul 1,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │461 │       │str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 5, sectorul 1,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │462 │       │str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 6, sectorul 1,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │463 │       │str. Pitar Moş nr. 10, et. 2, ap. 7, sectorul 1,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │464 │       │str. Pitar Moş nr. 10, et. 3, ap. 8, sectorul 1,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │465 │       │str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 9, sectorul 1,    │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │466 │       │str. Pitar Moş nr. 10, et. 4, ap. 10, sectorul 1,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │467 │       │str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 11, sectorul 1,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │468 │       │str. Pitar Moş nr. 10, et. 5, ap. 12, sectorul 1,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  620  │Imobil, Str. Polonă nr. 3-5, sectorul 1, Bucureşti, │          │ │    │       │din care:                                           │  1.012,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │469 │       │Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 1, sectorul 1,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │470 │       │Str. Polonă nr. 3-5, parter, ap. 2, sectorul 1,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │471 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 3, sectorul 1,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │472 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 4, sectorul 1,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │473 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 1, ap. 5, sectorul 1,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │474 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 2, ap. 6, sectorul 1,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │475 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 7, sectorul 1,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │476 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 3, ap. 8, sectorul 1,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │477 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 4, ap. 9, sectorul 1,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │478 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 11, sectorul 1,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │479 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 5, ap. 12, sectorul 1,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │480 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 13, sectorul 1,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │481 │       │Str. Polonă nr. 3-5, et. 6, ap. 14, sectorul 1,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  623  │Imobil, Str. Polonă nr. 35, sectorul 1, Bucureşti,  │          │ │    │       │din care:                                           │  1.480,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │482 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 1, sectorul 1,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │483 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 1, P., ap. 2, sectorul 1,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │484 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 1, ap. 3, sectorul 1,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │485 │       │Str. Polonă nr. 35, et. 1, ap. 4, sectorul 1,       │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │486 │       │Str. Polonă nr. 35, et. 2, ap. 5, sectorul 1,       │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │487 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 7, sectorul 1,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │488 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 1, et. 3, ap. 8, sectorul 1,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │489 │       │Str. Polonă nr. 35, ap. 9, sectorul 1, Bucureşti    │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │490 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, ap. 10, sectorul 1,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │491 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 11,           │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │492 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 1, ap. 12,           │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │493 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 13,           │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │494 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 2, ap. 14,           │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │495 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 15,           │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │496 │  624  │Imobil str. Polonă nr. 4, sectorul 1, Bucureşti     │  2.077,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │497 │       │Str. Polonă nr. 35, sc. 2, et. 3, ap. 16,           │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │498 │  628  │Imobil şi garaj, str. Praporgescu D. nr. 33,        │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │    445,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │499 │  629  │Apartament nr. 1, str. Prezan C. nr. 2 A, ap. 1,    │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │  1.756,74│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │500 │  633  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 1,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     14,21│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │501 │  634  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 2,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      7,33│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │502 │  635  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 3,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      7,49│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │503 │  636  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 4,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     14,79│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │504 │  637  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 5,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      7,46│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │505 │  638  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 6,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      7,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │506 │  639  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 7,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     17,92│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │507 │  640  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 8,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     14,79│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │508 │  641  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 9,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      7,46│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │509 │  642  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 10,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      7,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │510 │  643  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 11,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     17,92│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │511 │  644  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 13,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      7,46│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │512 │  645  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 18,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      7,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │513 │  646  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 21,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      7,46│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │514 │  647  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 25,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      7,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │515 │  648  │Apartament, str. Quinet Edgar nr. 10, ap. 32,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      6,91│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │516 │  651  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 2,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     51,55│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │517 │  652  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 3,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     41,95│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │518 │  653  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 4,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     53,33│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │519 │  654  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 5,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     45,36│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │520 │  655  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 8,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     44,77│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │521 │  656  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 10,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     56,31│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │522 │  657  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 11,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     46,10│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │523 │  658  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 12,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     41,30│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │524 │  659  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 13,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     52,64│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │525 │  660  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 14,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     49,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │526 │  662  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 16,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     52,56│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │527 │  663  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 17,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     44,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │528 │  665  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 19,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     53,95│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │529 │  666  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 21,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     41,20│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │530 │  667  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 22,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     51,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │531 │  668  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 23,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     43,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │532 │  669  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 24,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     51,32│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │533 │  670  │Apartament, str. Racotă N. nr. 12-14, ap. 25,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     45,35│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │534 │  671  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 1,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     26,09│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │535 │  672  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 2,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     16,62│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │536 │  673  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 3,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     25,96│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │537 │  674  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 5,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     23,86│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │538 │  675  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 6,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     21,36│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │539 │  676  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 7,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     27,61│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │540 │  677  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 8,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     21,45│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │541 │  678  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 9,        │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     28,10│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │542 │  679  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 11,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     27,33│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │543 │  680  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 12,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     20,92│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │544 │  681  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 13,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     25,18│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │545 │  682  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 14,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     22,21│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │546 │  684  │Apartament, str. Racotă N. nr. 16-18, ap. 16,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     22,11│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  690  │Imobil şi garaj, str. Russo Alecu nr. 13-19,        │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti (fără ap. 7), din care:       │  1.680,37│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │547 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1, sectorul 2,  │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │548 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, P., ap. 1A, sectorul 2, │          │ │    │       │Bucureşti                                           │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │549 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1, ap. 3,           │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │550 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 4,           │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │551 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 2, ap. 5,           │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │552 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 8,           │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │553 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 4, ap. 9,           │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │554 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 5, ap. 10,          │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │555 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 12,          │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │556 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 6, ap. 13,          │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │557 │       │str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 7, ap. 14,          │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │558 │  694  │Imobil şi garaj, str. Starostescu nr. 3, sectorul 1,│          │ │    │       │Bucureşti                                           │    550,07│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │559 │  699  │Imobil şi garaj, str. Tokio nr. 11, sectorul 1,     │          │ │    │       │Bucureşti                                           │    215,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │560 │  709  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 4,       │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      9,16│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │561 │  257  │Apartament str. Vlaicu Aurel nr. 147, et. 1, ap. 6, │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      6,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │562 │  710  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 9,       │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      8,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │563 │  712  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 14,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      6,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │564 │  713  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 18,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      6,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │565 │  714  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 19,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      7,01│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │566 │  715  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 20,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      6,21│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │567 │  716  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 22,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      6,48│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │568 │  720  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 31,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      7,01│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │569 │  722  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 47,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      6,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │570 │  260  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,       │          │ │    │       │et. 3, ap. 57, sectorul 2, Bucureşti                │      8,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │571 │  261  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,       │          │ │    │       │et. 4, ap. 61, sectorul 2, Bucureşti                │      8,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │572 │  262  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,       │          │ │    │       │et. 4, ap. 62, sectorul 2, Bucureşti                │      6,63│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │573 │  264  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,       │          │ │    │       │et. 5, ap. 67, sectorul 2, Bucureşti                │      6,69│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │574 │  265  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,       │          │ │    │       │et. 6, ap. 70, sectorul 2, Bucureşti                │      6,63│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │575 │  266  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, sc. B,       │          │ │    │       │et. 6, ap. 71, sectorul 2, Bucureşti                │      6,65│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │576 │  729  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 65,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      8,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │577 │  732  │Apartament, str. Vlaicu Aurel nr. 147, ap. 81,      │          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │      8,23│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │578 │  733  │Imobil şi garaj, str. Washington nr. 14 A,          │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │    358,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │579 │  741  │Teren aferent ap. 2, str. Muzeul Zambaccian nr. 14, │          │ │    │       │et. 1, sectorul 1, Bucureşti                        │     34,11│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │580 │  742  │Cotă indiviză 48,19% din imobil situat în Bucureşti,│          │ │    │       │Calea Victoriei nr. 118, sectorul 1, cu teren       │          │ │    │       │aferent, parţial                                    │    359,96│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │581 │  746  │Terenul din Bucureşti, str. J.L.Calderon nr. 16,    │          │ │    │       │sectorul 2                                          │    150,42│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │582 │  758  │Garaj cu terenul aferent din Bucureşti, Str.        │          │ │    │       │Heleşteului nr. 22A, sectorul 1                     │    405,07│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │583 │  760  │Imobil şi garaj din Bucureşti, str. Ionescu Gion    │          │ │    │       │nr. 13, sectorul 3                                  │    235,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │584 │  763  │Teren aferent ap. 1 din Bd. Aviatorilor nr. 70,     │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     48,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │585 │  766  │Apartament nr. 13 din Calea Griviţei nr. 186, bl. N,│          │ │    │       │et. 3, sectorul 1, Bucureşti                        │      7,86│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │586 │  773  │Spaţiu comercial situat în str. Câmpineanu nr. 26,  │          │ │    │       │bl. 8, parter, sectorul 1, Bucureşti (115,00 mp)    │     -    │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │587 │  782  │Imobil, str. I. Câmpineanu nr. 27, bl. 7, parter,   │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, (Su=126,80 mp)               │     -    │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │588 │  847  │Imobil, garaj cu teren aferent situat în Bucureşti, │          │ │    │       │actual str. D-tru Orbescu (fost str. Pictor         │          │ │    │       │Margareta Sterian) nr. 7, sectorul 2                │    382,40│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │589 │       │Imobil - parţial cu terenul aferent din Bucureşti,  │          │ │    │       │str. Gogol nr. 2, sectorul 1                        │  1.334,50│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │590 │       │Construcţie situată în Bucureşti, Calea Victoriei   │          │ │    │       │nr. 22-24, sectorul 3 - VIP Lipscani                │     -    │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │591 │       │Imobil şi garaj cu terenul aferent, din Bucureşti,  │          │ │    │       │str. Eugen Lovinescu (fostă Emile Zola) nr. 2A,     │          │ │    │       │ap. 1 şi ap. 2, sectorul 1                          │    541,14│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │592 │       │Imobil (teren şi parţial clădire) din Bucureşti,    │          │ │    │       │bd. Mircea Eliade nr. 3, sectorul 1                 │ 10.047,25│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │593 │       │Imobil cu terenul aferent din Bucureşti, str.       │          │ │    │       │Tolstoi nr. 27, ap. 1 şi ap. 2, sectorul 1          │  1.354,01│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │594 │  82   │Imobil-parţial, bd. N. Bălcescu nr. 21, sectorul 1, │          │ │    │       │Bucureşti, parţial                                  │  1.148,35│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │595 │  100  │Imobil-parţial, Piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3,   │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, parţial                      │  3.957,35│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │596 │  102  │Imobil-parţial, bd. Regina Elisabeta nr. 3,         │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti, parţial                      │    973,43│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │597 │  103  │Imobil (62,40%), bd. Carol I nr. 12 (fost Republicii│          │ │    │       │nr. 32), sectorul 3, Bucureşti, parţial             │  1.082,89│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │598 │  115  │Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, parter, ap. 1  │   cotă   │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │  din S   │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │ 971,78 mp│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │599 │  116  │Apartament, Bd. Aviatorilor nr. 100, et. 1, ap. 2   │   cotă   │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │  din S   │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │ 971,78 mp│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │600 │  131  │Apartament, Str. Crângului nr. 1, etaj 1, ap. 2, cu │          │ │    │       │teren aferent şi garaj, sectorul 1, Bucureşti       │    226,66│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │601 │  133  │Apartament, Str. Crângului nr. 11A, parter, ap. 1 şi│   cotă   │ │    │       │garaj, sectorul 1, Bucureşti                        │ indiviză │ │    │       │                                                    │  din S   │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │ 530,76 mp│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │602 │  134  │Apartament, Str. Crângului nr. 11A, et. 1, ap. 2    │   cotă   │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │  din S   │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │ 530,76 mp│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │603 │  137  │Apartament, str. J.L.Calderon nr. 59, et. 2, ap. 10,│          │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │     24,08│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │604 │  145  │Imobil şi garaj din str. Herăstrău nr. 37, sectorul │          │ │    │       │1, Bucureşti                                        │    291,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │605 │  147  │Imobil Intr. Eliza Zamfirescu Leonida (fost Nic.    │          │ │    │       │Ionescu) nr. 11, sectorul 1, Bucureşti              │    318,39│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │    │  148  │Imobil str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 25 şi garaj  │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │    596,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │606 │  151  │Imobil din şos. Kiseleff nr. 20, sectorul 1,        │          │ │    │  152  │Bucureşti, din care:                                │  3.458,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │607 │  152  │Apartament nr. 5, et. 2 din şos Kiseleff nr. 20,    │          │ │    │       │sector 1, Bucureşti, Su = 217,65 mp şi Boxa nr. 5 - │          │ │    │       │subsol Su = 7,46 mp                                 │     97,99│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │608 │  151  │Apartament nr. 4, et. 1 din şos Kiseleff nr. 20,    │          │ │    │       │sector 1, Bucureşti, Su = 217,73 mp şi Boxa nr. 4 - │          │ │    │       │subsol Su = 10,13 mp                                │     99,33│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │609 │  153  │Apartament nr. 1 şi teren şos Kiseleff nr. 22,      │   cotă   │ │    │       │parter, sectorul 1, Bucureşti                       │ indiviză │ │    │       │                                                    │  din S   │ │    │       │                                                    │totală de │ │    │       │                                                    │6.672,23  │ │    │       │                                                    │mp        │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │610 │  183  │Apartament str. Pictor I. Negulici, nr. 42, et. 1,  │          │ │    │       │ap. 3, sectorul 1, Bucureşti                        │     53,56│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │611 │  307  │Camera C1 etaj tehnic din imobilul situat în str. M.│   cotă   │ │    │       │Eminescu nr. 102-104, sectorul 2, Bucureşti         │ indiviză │ │    │       │                                                    │din 897,57│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │612 │  318  │Teren aferent ap. 2 din Bucureşti, str. Tolstoi nr. │          │ │    │       │25, sectorul 1                                      │    210,85│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │613 │  319  │Teren aferent ap. 1 din Bucureşti, str. Tolstoi nr. │          │ │    │       │25, sectorul 1                                      │    210,85│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │614 │  324  │Cotă indiviză de 52% din imobilul Casa Presei,      │          │ │    │       │corpurile A, A4, B (B1: subsol, parter, et. 1, et. 2│          │ │    │       │B2: subsol, parter, et. 1, et. 2; B3: et.1), C, D,  │          │ │    │       │corpurile de legătură D1 - B2 şi D1 - C3, garaj     │          │ │    │       │(garaj subteran: boxa 21A, 21B, 21C, 22A, 22B, 22C),│          │ │    │       │depozit şi terasă - P-ţa Presei Libere nr. 1,       │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti, cu teren aferent (cotă       │          │ │    │       │indiviză), parţial                                  │ 73.892,01│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │615 │  330  │Imobil, str. Alecsandri nr. 5, sectorul 1, Bucureşti│    184,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │616 │  334  │Imobil, str. Alecsandri nr. 37, sectorul 1,         │          │ │    │       │Bucureşti                                           │  1.350,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │617 │  348  │Imobil, str. Bălcescu nr. 26, sectorul 1, Bucureşti,│   cotă   │ │    │       │din care:                                           │ indiviză │ │    │       │1. Spaţiu administrativ mezanin, cota indiviză teren│    5,05  │ │    │       │5,05;                                               │          │ │    │       │2. Spaţiu administrativ etaj. 1, cotă indiviză teren│   cotă   │ │    │       │39,66                                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │   39,66  │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │618 │  355  │Imobil, şos Bucureşti-Ploieşti nr. 5, sectorul 1,   │          │ │    │       │Bucureşti                                           │  7.302,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │619 │  381  │Apartament, str. Dacia nr. 55, sectorul 1, Bucureşti│     12,89│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │620 │  393  │Teren şi garaj, str. Dacia nr. 79, sectorul 1,      │          │ │    │       │Bucureşti                                           │    187,03│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │621 │  400  │Apartament, nr. 6 str. Drobeta nr. 13, et. 1,       │   cotă   │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │din 368,2 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │622 │  401  │Apartament nr. 11 str. Drobeta nr. 4-10, et. 2,     │   cotă   │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │din 1424  │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │623 │  309  │Apartament, str. P.D.Kiseleff nr. 55, vila 9, parter│   cotă   │ │    │       │ap. 2, sectorul 1, Bucureşti                        │ indiviză │ │    │       │                                                    │din 934   │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │624 │  522  │Apartament nr. 1, str. Kiseleff Pavel Dimitrievici  │   cotă   │ │    │       │nr. 55, vila 9, parter, sectorul 1                  │ indiviză │ │    │       │                                                    │din 934   │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │625 │  522  │Apartament nr. 5, str. Kiseleff Pavel Dimitrievici  │   cotă   │ │    │       │nr. 55, vila 9, et. 2, sectorul 1                   │ indiviză │ │    │       │                                                    │din 934   │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │626 │  522  │Apartament nr. 6, str. Kiseleff Pavel Dimitrievici  │   cotă   │ │    │       │nr. 55, vila 9, et. 1, sectorul 1, Bucureşti        │ indiviză │ │    │       │                                                    │din 934   │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │627 │       │Bd. Magheru Gheorghe g-ral nr. 24, mezanin, ap. 14, │  teren   │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │aferent în│ │    │       │                                                    │  cotă    │ │    │       │                                                    │ indiviză │ │    │       │                                                    │din total │ │    │       │                                                    │   bloc   │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │628 │  555  │Apartament, str. Medelev nr. 37, ap. 8, et. 3,      │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │     70,03│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │629 │  614  │Str. Paris nr. 45A, et. 2, ap. 8, sectorul 1,       │          │ │    │       │Bucureşti                                           │     78,31│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │630 │  690  │Apartament nr. 2, str. Russo Alecu nr. 13-19, et. 1,│   cotă   │ │    │       │sectorul 2, Bucureşti                               │ indiviză │ │    │       │                                                    │   din    │ │    │       │                                                    │ 1.559,24 │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │631 │  703  │Apartament, str. Turda nr. 116, bl. 36, ap. 28,     │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │      8,92│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │632 │  749  │Teren în Bucureşti, str. Vasile Alecsandri nr. 8,   │          │ │    │       │sectorul 1                                          │    925,50│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │633 │  761  │Teren din Bucureşti, str. Negustori nr. 3,          │          │ │    │       │sectorul 2                                          │    984,38│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │634 │ 766^3 │Imobil cu garaj şi terenul aferent din Bucureşti,   │          │ │    │       │str. Gogol nr. 3, sectorul 1                        │    602,15│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │635 │ 766^7 │Teren situat în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 22-24│          │ │    │       │sectorul 3                                          │     21,74│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │636 │  755  │Teren din Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 113      │          │ │    │       │sectorul 1                                          │ 22.855,55│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │637 │  96   │Imobil-parţial str. Atena nr. 11, sectorul 1,       │          │ │    │       │Bucureşti (parţial)                                 │    216,77│ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF               │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │638 │  784  │Teren cu barăci de depozitare în Aleea Alexandru    │          │ │    │       │nr. 42. sectorul 1, Bucureşti                       │    619,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │639 │  785  │Imobil Hotel Triumf cu terenul aferent din şos      │          │ │    │       │Kiseleff nr. 12, sectorul 1, Bucureşti              │ 14.987,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │640 │  786  │Imobil Club Floreasca cu terenul aferent din        │          │ │    │       │Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 1, sectorul 1,     │          │ │    │       │şi anexe: C1 Club Sc = 3.457,20 mp, C2 Clădire Sc = │          │ │    │       │= 246, 80 mp, C3 Punct control Sc = 3,40 mp, C4     │          │ │    │       │Casetă tablou electric Sc = 2,10 mp, C5 Debarcader  │          │ │    │       │Sc = 43,40                                          │ 16.010,60│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │641 │  788  │Sere de flori şi răsaduri cu terenul aferent din    │          │ │    │       │Aleea Modrogran nr. 1A, sectorul 1, Bucureşti       │  4.200,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │642 │  793  │Teren Vila 7, Str. Lalelelor nr. 7A, comuna Snagov, │          │ │    │       │judeţul Ilfov                                       │    133,50│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │643 │  796  │Anexă Vila nr. 14 şi terenul aferent din Str.       │          │ │    │       │Nufărului nr. 15A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov │     81,35│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │644 │ 802/1 │Complexul "Muntenia", Aleea Nufărului nr. 1B, comuna│          │ │    │       │Snagov, judeţul Ilfov, format din: Restaurant       │          │ │    │       │"Muntenia" - Hotel Muntenia şi bar cu sală de jocuri│          │ │    │       │şi magazie, bufet, spălătorie, cu terenul aferent   │ 11.403,91│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │645 │  803  │Construcţii anexe Vila nr. 23 cu teren aferent din  │          │ │    │       │Str. Zorelelor nr. 44A, comuna Snagov, judeţul Ilfov│  6.615,27│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │646 │  805  │Teren aferent anexă Vila nr. 24A din Intrarea       │          │ │    │       │Tuberozelor nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov    │  3.181,50│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │647 │  806  │Vila 28 cu anexe şi teren aferent din Intrarea      │          │ │    │       │Lăcrămioarelor nr. 88A, comuna Snagov, judeţul Ilfov│  3.918,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │648 │  809  │Anexă şi teren Vila nr. 32 din Str. Zorelelor nr.   │          │ │    │       │104A bis, comuna Snagov, judeţul Ilfov              │  3.894,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │649 │  812  │Vila nr. 39 şi teren aferent din str. Gorăslău nr.  │          │ │    │       │50A, satul Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov│  2.705,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │650 │  814  │Teren aferent puţ apă - Vila nr. 44 din Str. Merilor│          │ │    │       │nr. 12A, comuna Snagov, judeţul Ilfov               │    206,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │651 │  815  │Vila nr. 45 cu anexă şi terenul aferent din str.    │          │ │    │       │Narciselor nr. 2, comuna Snagov, judeţul Ilfov      │  3.972,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │652 │  816  │Anexele nr. 49 şi 50 cu terenul aferent din str.    │          │ │    │       │Narciselor nr. 2A, comuna Snagov, judeţul Ilfov     │    475,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │653 │  826  │Teren Vila nr. 76 din Str. Călugăreni nr. 2, satul  │          │ │    │       │Ghermăneşti, comuna Snagov, judeţul Ilfov           │    864,10│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │654 │  830  │Anexă Vila nr. 90 şi teren aferent din satul        │          │ │    │       │Siliştea Snagovului, comuna Gruiu, judeţul Ilfov    │  1.320,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │655 │  831  │Teren din satul Siliştea Snagovului, comuna Gruiu   │          │ │    │       │judeţul Ilfov                                       │  5.000,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │656 │  840  │Club social din Parcul rezidenţial Băneasa, str.    │          │ │    │       │Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, CCS, oraşul Voluntari │  8.546,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │657 │  841  │Vila nr. 1 din Parcul rezidenţial Băneasa, str. Erou│          │ │    │       │Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 1, oraşul Voluntari   │    623,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │658 │  842  │Vila nr. 18 din Parcul rezidenţial Băneasa, str.    │          │ │    │       │Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 18, oraşul       │          │ │    │       │Voluntari, comuna Voluntari                         │    494,70│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │659 │  843  │Vila nr. 56 din Parcul rezidenţial Băneasa, str.    │          │ │    │       │Erou Iancu Nicolae nr. 12-26, Vila 56, oraşul       │          │ │    │       │Voluntari                                           │    733,80│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │660 │  845  │Teren aferent imobil Casa de oaspeţi din Bucureşti, │          │ │    │       │str. Turgheniev nr. 18, sectorul 1                  │    262,73│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │661 │  774  │Teren Complex Măgurele din comuna Măgurele,         │          │ │    │parţial│Str. Atomiştilor nr. 1, judeţul Ilfov               │ 11.429,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │662 │ 776/2 │Sere incinta principală şi terenul aferent din şos. │          │ │    │       │Pipera nr. 79-81, sectorul 1, Bucureşti             │214.704,77│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │663 │ 776/3 │Bloc locuinţe salariaţi şi terenul aferent din şos. │          │ │    │       │Pipera nr. 79-81, sectorul 1, Bucureşti             │  1.699,88│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │664 │  777  │Bloc locuinţe G6 în zona Aviaţiei cu terenul aferent│          │ │    │       │din str. Av. Alex. Şerbănescu nr. 4-6, sectorul 1,  │          │ │    │       │Bucureşti (fără ap. 3, 4)                           │    714,80│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │665 │  790  │Teren aferent Vila nr. 3 din Str. Narciselor nr. 19,│          │ │    │       │comuna Snagov, judeţul Ilfov                        │    104,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │666 │  794  │Vila nr. 12 A şi teren aferent din str. Nufărului   │          │ │    │       │nr. 15 E, comuna Snagov, judeţul Ilfov              │  5.019,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │667 │  797  │Teren aferent Vila nr. 16 din Intrarea Socului nr. 2│          │ │    │       │comuna Snagov, judeţul Ilfov                        │    200,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │668 │  798  │Teren Vila nr. 17 din Intrarea Socului nr. 4A bis,  │          │ │    │       │comuna Snagov, judeţul Ilfov                        │    474,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │669 │  801  │Teren aferent Vila nr. 22, din Str. Zorelelor       │          │ │    │       │nr. 22A, comuna Snagov, judeţul Ilfov               │    506,37│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │670 │  808  │Teren Vila nr. 31 din Intrarea Violetelor nr. 92B,  │          │ │    │       │comuna Snagov, judeţul Ilfov                        │    889,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │671 │  772  │Teren aferent Complex Buftea situat în oraşul Buftea│          │ │    │       │str. Ştirbei Vodă, nr. 36, judeţul Ilfov            │ 40.199,32│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │672 │ 776/1 │Teren aferent sediul administrativ din şos. Pipera  │          │ │    │       │nr. 79-81                                           │ 69.482,68│ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │      SUCURSALA PENTRU ADMINISTRAREA ŞI ÎNTREŢINEREA FONDULUI IMOBILIAR     │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │    │   2   │Imobil şi teren Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2,   │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti, din care:                    │    248,00│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │  1 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 1,     │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │  2 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 1, ap. 2,     │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │  3 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 3,     │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │  4 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 2, ap. 4,     │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │  5 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 5,     │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │  6 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 3, ap. 6,     │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │  7 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 7,     │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │  8 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 4, ap. 8,     │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │  9 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 9,     │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 10 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 5, ap. 10,    │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 11 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 11,    │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 12 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 6, ap. 12,    │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 13 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 13,    │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 14 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 7, ap. 14,    │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 15 │       │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 2, et. 8, ap. 15,    │          │ │    │       │sectorul 3, Bucureşti                               │          │ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 16 │   3   │Apartament str. C-tin Prezan nr. 4, et. 2, ap. 3,   │          │ │    │       │sectorul 1, Bucureşti                               │  1.202,91│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 17 │   4   │Apartament Bd. Tineretului nr. 15, bl. A4, et. 1,   │          │ │    │       │ap. 7, sectorul 4, Bucureşti                        │      7,38│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 18 │   5   │Apartament str. Turda nr. 120, bl. 38, sc. A, et. 5,│          │ │    │       │ap. 21, sectorul 1, Bucureşti                       │      8,97│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 19 │   2   │Bd. Unirii nr. 68, bl. K2, spaţiu comercial parter  │   cotă   │ │    │       │şi mezanin, sectorul 3, Bucureşti                   │ indiviză │ │    │       │                                                    │  din 248 │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL TRIUMF               │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 20 │   8   │Teren comuna Măgurele, Str. Atomiştilor nr. 1,      │          │ │    │       │judeţul Ilfov                                       │ 16.895,32│ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │             SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL NEPTUN               │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 21 │  12   │Teren aferent drumului de acces la activul "Sere şi │          │ │    │       │răsadniţe R.A.-A.P.P.S." din Neptun, judeţul        │          │ │    │       │Constanţa                                           │    237,66│ ├────┼───────┼────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤ │ 22 │  13   │Imobil - construcţii "Centrul Internaţional de      │          │ │    │       │Conferinţe Neptun" din Neptun, judeţul Constanţa    │     -    │ ├────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┤ │            SUCURSALA PENTRU REPREZENTARE ŞI PROTOCOL OLĂNEŞTI              │ ├────┬───────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────────┤ │ 23 │  14   │Din Vila Bujoreni, din Râmnicu Vâlcea, str. Calea   │          │ │    │       │lui Traian nr. 267, judeţul Vâlcea: clădire fosta   │          │ │    │       │centrală termică, conductă alimentare apă şi        │          │ │    │       │conductă alimentare gaze, terasă acoperită          │     -    │ └────┴───────┴────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘
  -------