LEGE nr. 88 din 28 aprilie 1998privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
EMITENT
  • Parlament
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 169 din 29 aprilie 1998    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 22 august 1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 26 august 1997, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, articolul 5 alineatul 2 litera c) va avea următorul cuprins:"c) plati către persoane juridice, în limita unui plafon zilnic de maximum 30.000.000 lei."2. La articolul I punctul 1, articolul 5 alineatul 6 va avea următorul cuprins:"Sumele în numerar aflate în casieriile proprii ale persoanelor juridice nu pot depăşi, la sfârşitul fiecărei zile, plafonul de 20.000.000 lei. Se admite depăşirea acestui plafon numai cu sumele aferente plăţii salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi altor operaţiuni cu persoane fizice, pentru perioada de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVASILE LUPUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIRADU VASILE-------------------