LEGE nr. 34 din 8 martie 2013pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 18 martie 2013    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115 din 23 decembrie 2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 29 decembrie 2009, cu următoarele modificări:1. La articolul 13 punctul 2, litera d^1) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"d^1) Departamentul pentru Luptă Antifraudă - DLAF, structură cu personalitate juridică, în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, în coordonarea prim-ministrului, finanţată de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, condusă de un şef cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului pe o perioadă de 5 ani, ordonator terţiar de credite;".2. La articolul 13 punctul 4 articolul 2, litera b) a alineatului (1) şi alineatul (2) se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALERIU-ŞTEFAN ZGONEAp. PREŞEDINTELE SENATULUI,CRISTIAN-SORIN DUMITRESCUBucureşti, 8 martie 2013.Nr. 34.-----