REGULI din 13 martie 2013privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 15 martie 2013



   +  Capitolul I Dispoziţii generaleDomeniu de aplicare  +  Articolul 1Prezentele Reguli privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul, denumite în continuare reguli BH, reglementează condiţiile şi regulile de prestare a serviciilor de transport gaze naturale de tip backhaul, denumite în continuare servicii BH, în situaţia în care fluxul fizic de curgere a gazelor naturale este spre România.  +  Articolul 2 (1) Prevederile regulilor BH sunt în conformitate cu prevederile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, ale Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005 , cu modificările ulterioare, şi se aplică de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, denumită în continuare operatorul de transport şi de sistem (OTS), de utilizatorii Sistemului naţional de transport (SNT), denumiţi în continuare utilizatori de reţea (UR), de producătorii şi furnizorii de gaze naturale, precum şi de operatorii de înmagazinare (OÎ). (2) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare autoritate competentă (AC), urmăreşte aplicarea prevederilor regulilor BH de către operatorii economici prevăzuţi la alin. (1).  +  Articolul 3Autoritatea competentă (AC) aprobă modificarea şi/sau completarea regulilor BH la propunerea operatorilor economici prevăzuţi la art. 2 alin. (1).  +  Articolul 4 (1) În sensul regulilor BH, următorii termeni se definesc după cum urmează:
  Alocare backhaul atribuirea de către OTS a cantităţilor de gaze naturale pentru UR, la punctele de intrare şi de interconectare, conform regulilor BH
  Capacitate de transport gaze naturale de tip backhaul capacitatea disponibilă de transport în sens invers faţă de curgerea fizică a gazelor naturale, într-un punct de interconectare al SNT cu un sistem de transport din statele membre ale UE
  Capacitate de transport gaze naturale de tip backhaul rezervată capacitatea aprobată de OTS prin contract comercial încheiat în conformitate cu contractul-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale de tip backhaul, în baza solicitării UR în vederea realizării transportului în flux backhaul, exprimată în MWh/zi şi asigurată în mod întreruptibil
  Flux fizic sensul de curgere fizică a gazelor naturale în punctul de interconectare în momentul acordării accesului la serviciul de transport gaze naturale de tip backhaul
  Partener în punctele de intrare în SNT producătorul, furnizorul, operatorul unui depozit de înmagazinare subterană a gazelor naturale care are relaţii contractuale cu UR în baza cărora livrează acestuia gaze naturale la punctele de intrare în SNT
  Partener în punctul de interconectare persoana fizică sau juridică având calitatea de UR în sistemul de transport al gazelor naturale din statul membru al UE şi care are capacitate de tip backhaul rezervată în punctul de interconectare
  Program de transport grafic anual/săptămânal/zilnic de transport comunicat de UR şi convenit cu OTS, în care se precizează cantităţile lunare/zilnice de gaze naturale care urmează să fie predate în SNT prin punctele de intrare şi, respectiv, preluate în flux backhaul din SNT prin punctele de interconectare; acesta se constituie ca anexă la contractul de transport gaze naturale de tip backhaul
  Servicii de transport gaze naturale de tip backhaul ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfă- şurate de OTS pentru sau în legătură cu: a) rezervarea capacităţii de transport de tip backhaul; b) transportul de tip backhaul prestat în regim întreruptibil, prin punctul de interconectare, al unor cantităţi determinate de gaze naturale
  (2) Termenii definiţi la alin. (1) se completează cu cei definiţi în Legea nr. 123/2012, în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei pentru SNT, şi în Regulamentul (CE) nr. 715/2009 , cu modificările ulterioare, precum şi în celelalte reglementări specifice în vigoare.
   +  Capitolul II Punctele de interconectare/intrare în SNT  +  Articolul 5Prezentul capitol descrie punctele de interconectare şi de intrare în SNT sub aspectul contractării serviciilor BH potrivit procedurilor definite în prezentele reguli BH.Puncte de interconectare  +  Articolul 6 (1) Un punct de interconectare este acel punct fizic transfrontalier în care SNT este interconectat cu un sistem de transport al gazelor naturale dintr-un stat membru al UE. (2) În punctul de interconectare OTS oferă servicii BH, în baza contractului-cadru prevăzut în anexa nr. 1.Puncte de intrare în SNT  +  Articolul 7 (1) Un punct de intrare este acel punct fizic în care, în baza contractului pentru prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul, denumit în continuare contract BH, UR predă şi OTS preia, pentru transport prin SNT, gazele naturale destinate compensării cantităţilor nominalizate în flux backhaul. (2) Mai multe puncte fizice de intrare pot fi grupate într-un punct virtual de intrare conform prevederilor Codului reţelei pentru SNT.  +  Articolul 8În scopul derulării contractului BH, UR poate preda gaze naturale pentru compensarea cantităţilor nominalizate în flux backhaul prin mai multe puncte de intrare în SNT.Proceduri/Operaţiuni comerciale derulate pe punctele de interconectare/intrare în SNT  +  Articolul 9În punctele de interconectare se derulează următoarele proceduri/operaţiuni comerciale: a) accesul la serviciile BH:- rezervarea de capacitate de transport gaze naturale de tip backhaul (denumită în continuare capacitate BH);- stabilirea programului de transport; b) procedurile operaţionale de utilizare a SNT:- nominalizarea/renominalizarea;- corelarea nominalizărilor/renominalizărilor;- alocarea backhaul; c) procedurile de management al congestiilor contractuale:- returnarea voluntară de capacitate BH;- facilitatea de transfer de capacitate BH (FTC-BH).  +  Articolul 10În punctele fizice de intrare în SNT se derulează următoarele proceduri/operaţiuni comerciale: a) accesul la serviciile BH:- stabilirea programului de transport; b) procedurile operaţionale de utilizare a SNT:- nominalizarea/renominalizarea;- corelarea nominalizărilor/renominalizărilor.  +  Articolul 11În punctele virtuale de intrare în SNT se derulează procedura de alocare backhaul.  +  Capitolul III Accesul la serviciile BH  +  Articolul 12OTS acordă capacitatea BH disponibilă în punctele de interconectare, determinată în conformitate cu prevederile art. 19, pe baza principiului de acordare de capacitate prevăzut în acordul de operare încheiat între operatorii sistemelor de transport interconectate, acord care se avizează de AC.Cerinţe privind accesul la serviciile BH  +  Articolul 13 (1) Capacitatea BH este rezervată de către UR, prin semnarea unui contract BH cu OTS, în conformitate cu contractul-cadru pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale de tip backhaul, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Capacitatea BH se poate rezerva pentru o perioadă mai mică de un an, pentru un an sau pentru un multiplu de ani.  +  Articolul 14Încheierea contractului BH este condiţionată de îndeplinirea cumulativă a cerinţelor financiare şi tehnice prevăzute de Codul reţelei pentru SNT.  +  Articolul 15OTS are obligaţia publicării pe pagina proprie de internet a datelor de identificare pentru toţi UR care îndeplinesc cerinţele pentru încheierea contractului BH.Rezervarea de capacitate BH  +  Articolul 16 (1) Rezervarea de capacitate BH se realizează în punctele de interconectare. (2) În cazul rezervării de capacitate BH pentru un multiplu de ani, capacitatea BH rezervată se va recalcula anual luând în considerare puterea calorifică superioară medie anuală aferentă anului gazier respectiv. (3) Capacitatea BH rezervată este întreruptibilă.  +  Articolul 17Pentru rezervarea de capacitate BH, UR trebuie să emită o declaraţie din care să rezulte partenerul/partenerii din punctele de interconectare pentru care solicită prestarea serviciilor BH, în conformitate cu anexa nr. 2.  +  Articolul 18Derularea contractului BH se realizează numai dacă este îndeplinită condiţia de rezervare de capacitate în punctele de intrare în SNT în baza contractului de transport gaze naturale pentru servicii ferme/întreruptibile încheiat între UR şi OTS.  +  Articolul 19Capacitatea BH disponibilă este limitată de capacitatea de transport fermă rezervată pe fluxul direct, diminuată cu capacitatea necesară asigurării de către OTS a continuităţii în aprovizionare, şi se publică zilnic pe website-ul OTS.Procedura de solicitare de capacitate BH  +  Articolul 20Capacitatea BH disponibilă în punctul de interconectare poate fi solicitată de către UR: a) în fiecare an, în intervalul 15-20 iunie, pentru un an gazier sau un multiplu de ani gazieri; b) cu cel puţin 6 zile lucrătoare anterior datei de la care se solicită intrarea în vigoare a contractului, pentru o perioadă de o zi gazieră sau un multiplu de zile gaziere.  +  Articolul 21 (1) Capacitatea BH poate fi solicitată de către UR în intervalul prevăzut la art. 20, cu respectarea procedurii de solicitare de capacitate prevăzute de Codul reţelei pentru SNT, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. (2) Împreună cu solicitarea de capacitate, UR va transmite programul de transport, întocmit conform anexei nr. 5.  +  Articolul 22 (1) Pentru rezervarea de capacitate BH pentru un an gazier sau un multiplu de ani gazieri, OTS are obligaţia ca până la data de 25 iunie să transmită UR dacă i se acordă acces la SNT sau îi comunică motivele refuzului (integral sau parţial), precum şi eventualele observaţii la programul de transport propus. (2) Pentru rezervarea de capacitate BH pentru o perioadă de o zi gazieră sau un multiplu de zile gaziere, OTS are obligaţia ca, în termen de două zile lucrătoare de la data primirii solicitării, să transmită UR dacă i se acordă acces la SNT sau îi comunică motivele refuzului (integral sau parţial), precum şi eventualele observaţii la programul de transport propus. (3) OTS transmite notificarea de aprobare sau de refuz al acordării capacităţii BH conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 23OTS are dreptul să refuze solicitările de capacitate BH care nu respectă termenele precizate la art. 20.  +  Articolul 24În caz de refuz, UR poate transmite în scris o contestaţie în termen de 3 zile calendaristice de la comunicarea refuzului; OTS are obligaţia de a răspunde în termen de două zile calendaristice de la primirea contestaţiei.  +  Articolul 25 (1) În cazul în care capacitatea BH solicitată nu este aprobată, notificarea va preciza clar motivul refuzului. (2) Pot constitui motive de refuz: a) situaţiile prevăzute la art. 149 din Legea nr. 123/2012; b) UR nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 14; c) lipsa de capacitate disponibilă; d) UR înregistrează datorii restante provenite din derularea contractelor de servicii de transport anterioare.  +  Articolul 26În cazul în care capacitatea solicitată se aprobă, integral sau parţial, OTS va transmite contractul BH în două exemplare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data aprobării de capacitate, specificată în notificare. Expedierea acestor două exemplare ale contractului BH reprezintă o ofertă pentru contractare.  +  Capitolul IV Prestarea serviciilor BH  +  Articolul 27 (1) Pentru implementarea contractului BH, UR are responsabilitatea de a informa OTS în legătură cu livrările şi preluările de gaze naturale în/din SNT, planificate la punctele de interconectare şi de intrare în SNT sub forma programului de transport şi a nominalizărilor/renominalizărilor, cu respectarea procedurilor şi termenelor prevăzute în Codul reţelei pentru SNT. (2) La întocmirea programului de transport şi a nominalizărilor/renominalizărilor, UR vor ţine cont de lucrările planificate care cauzează o reducere sau o întrerupere a capacităţii BH. (3) Obligaţiile OTS de publicare şi de informare a UR în legătură cu lucrările de întreţinere planificate, aprobarea sau respingerea solicitării de capacitate BH/programului de transport/nominalizărilor/renominalizărilor, precum şi în legătură cu alocările/dezechilibrele sunt cele prevăzute de Codul reţelei pentru SNT.Programul de transport  +  Articolul 28 (1) Procedura de întocmire, transmitere şi modificare a programului de transport este conformă cu prevederile Codului reţelei pentru SNT. (2) Modelul programului de transport este prevăzut în anexa nr. 5. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru situaţia în care perioada de rezervare a capacităţii BH este mai mică decât o lună, programul de transport este constituit din nominalizarea săptămânală şi/sau zilnică pe care UR este obligat să le transmită în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.Nominalizări şi renominalizări  +  Articolul 29Nominalizarea/Renominalizarea reprezintă o informaţie angajantă pe care UR o transmit OTS şi care, pentru a fi pusă în aplicare, trebuie aprobată de OTS.  +  Articolul 30 (1) Nominalizarea cantităţilor de gaze naturale ce urmează a fi transportate în flux backhaul prin punctul de interconectare se face în conformitate cu procedura de nominalizare şi termenele prevăzute în Codul reţelei pentru SNT, cu precizarea că UR comunică OTS nominalizarea, indicând următoarele: a) cantitatea de gaze naturale exprimată în unităţi de energie pentru:(i) punctul de interconectare;(îi) punctele de intrare în SNT prin care UR predă gazele naturale destinate compensării cantităţii nominalizate conform pct. (i); această nominalizare trebuie să fie mai mare sau egală cu cea transmisă pentru respectivul punct de interconectare; b) partenerii din punctul de interconectare şi, respectiv, punctele de intrare în SNT menţionate la lit. a). (2) Suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate în flux backhaul nu poate fi mai mare decât suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate în fluxul fizic de gaze naturale.  +  Articolul 31 (1) Procedura de corelare a cantităţilor de gaze naturale nominalizate în punctul de interconectare se realizează în conformitate cu acordul de operare încheiat între operatorii sistemelor de transport interconectate, avizat de AC. (2) În acest sens, OTS are obligaţia de a publică pe pagina sa de internet informaţiile de interes pentru UR în derularea contractului BH prevăzute în acordul deoperare încheiat între operatorii sistemelor de transport interconectate, cu excepţia informaţiilor sensibile comercial.  +  Articolul 32Procedura de corelare a cantităţilor de gaze naturale nominalizate în punctele de intrare în SNT prin care UR predă gazele naturale destinate compensării cantităţii nominalizate conform art. 30 alin. (1) lit. a) pct. (i) se realizează în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.Nominalizări efectuate de UR  +  Articolul 33Înainte de a aproba nominalizarea transmisă de UR, OTS va parcurge următoarele etape: a) verifică dacă nominalizarea transmisă se încadrează în capacitatea BH rezervată pentru punctul de interconectare; în situaţia în care nominalizarea este mai mare decât capacitatea BH rezervată, OTS va aproba nominalizarea la nivelul capacităţii BH rezervate; b) verifică dacă nominalizarea pe punctele de intrare în SNT destinată compensării cantităţii nominalizate în flux backhaul este mai mare sau egală cu nominalizarea rezultată conform lit. a), în situaţia în care această cerinţă nu este îndeplinită, OTS stabileşte valoarea nominalizării pentru punctul de interconectare prin aplicarea principiului "cea mai mică dintre"; c) verifică dacă suma nominalizărilor stabilite în urma parcurgerii etapelor descrise la lit. a) şi b) pentru toţi UR în flux backhaul este mai mică sau egală cu suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate de toţi UR în fluxul fizic de gaze naturale, diminuată, după caz, cu cantitatea necesară asigurării de către OTS a continuităţii în aprovizionare; dacă această cerinţă nu este îndeplinită, OTS va ajusta nominalizările aplicând principiul pro-rata cu nominalizările UR stabilite în urma parcurgerii etapelor descrise la lit. a) şi b); d) nominalizarea pe punctele de intrare în SNT destinată compensării cantităţii nominalizate în flux backhaul se stabileşte la valoarea nominalizării rezultate prin aplicarea prevederilor lit. c), această valoare reprezentând nominalizarea săptămânală aprobată, care poate fi modificată în condiţiile art. 30.Renominalizări efectuate de UR  +  Articolul 34Înainte de a aproba renominalizarea transmisă de UR, OTS va parcurge următoarele etape: a) verifică dacă renominalizarea transmisă se încadrează în capacitatea BH rezervată pentru punctul de interconectare; OTS va respinge renominalizarea transmisă dacă această cerinţă nu este îndeplinită şi va considera validă ultima nominalizare aprobată; b) verifică dacă renominalizarea pe punctele de intrare în SNT destinată compensării cantităţii nominalizate în flux backhaul este mai mare sau egală cu renominalizarea rezultată conform lit. a); în situaţia în care această cerinţă nu este îndeplinită, OTS stabileşte valoarea renominalizării pentru punctul de interconectare prin aplicarea principiului "cea mai mică dintre"; c) verifică dacă suma renominalizărilor stabilite în urma parcurgerii etapelor descrise la lit. a) şi b) pentru toţi UR în flux backhaul este mai mică sau egală cu suma cantităţilor de gazenaturale renominalizate de toţi UR în fluxul fizic de gaze naturale, diminuată, după caz, cu cantitatea necesară asigurării de către OTS a continuităţii în aprovizionare; dacă această cerinţă nu este îndeplinită, OTS va ajusta renominalizările aplicând principiul pro-rata cu renominalizările UR stabilite în urma parcurgerii etapelor descrise la lit. a) şi b); d) se aplică procedura de corelare conform prevederilor art. 31; e) renominalizarea pe punctele de intrare în SNT destinată compensării cantităţii nominalizate în flux backhaul se stabileşte la valoarea renominalizării rezultate prin aplicarea prevederilor lit. d). Această valoare reprezintă renominalizarea aprobată de OTS.  +  Articolul 35Renominalizările se întocmesc conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.Alocări  +  Articolul 36Alocarea la punctul de interconectare a cantităţilor de gaze naturale transportate în flux backhaul se realizează la nivelul nominalizărilor aprobate de OTS.  +  Articolul 37 (1) Alocarea la punctele de intrare în SNT a cantităţilor de gaze naturale destinate compensării cantităţilor transportate în flux backhaul se realizează la nivelul cantităţii alocate conform art. 36. Cantităţile astfel alocate se scad din cantităţile alocate UR, conform prevederilor Codului reţelei pentru SNT, în aceste puncte de intrare. (2) În cazul în care cantitatea alocată UR, conform prevederilor Codului reţelei pentru SNT, în punctele de intrare menţionate la alin. (1) este mai mică decât cantitatea alocată conform art. 36, OTS va aplica prevederile cap. IV şi V din Codul reţelei pentru SNT referitoare la calcularea şi facturarea dezechilibrelor.  +  Articolul 38OTS informează UR, nu mai târziu de ora 14,00 din ziua gazieră n, cu privire la alocarea backhaul din ziua gazieră n-1.Managementul congestiilor în SNT  +  Articolul 39 (1) Capacitatea BH aprobată, dar neutilizată de către UR, poate face obiectul mecanismelor de management al congestiilor în SNT prevăzute în Codul reţelei pentru SNT, cu excepţia transferului obligatoriu de capacitate. (2) Modelul cererii de transfer al capacităţii BH este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 40Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele reguli.  +  Anexa 1la regulile BHCONTRACT-CADRUpentru prestarea serviciilor de transport al gazelornaturale de tip backhaul în punctele deinterconectare a Sistemului naţional de transport cu sistemelede transport din statele membre ale U.E. (flux fizic spre România)nr. ......... din anul ......... luna .......... ziua .........I. Părţile contractanteSocietatea Comercială ................................, cu sediul în ......................., str. .................. nr. ........., judeţul/sectorul ..............., cod poştal ..............., telefon ......................., fax ................., cod unic de înregistrare ..................., nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ................, având contul nr. ..................., deschis la .............................., reprezentată legal prin ..........................., în calitate de prestator al serviciilor de transport gaze naturale de tip backhaul (denumite în continuare servicii BH) în punctul de interconectare ................, titular al licenţei de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, denumită în cele ce urmează operatorul de transport şi de sistem, sau OTS, pe de o parte, şiSocietatea Comercială ................................, cu sediul în ......................, str. ................... nr. ............, judeţul/sectorul ..............., cod poştal ............, telefon ......................, fax ..................., cod unic de înregistrare ...................., nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ..................., având contul nr. ..................., deschis la ..............................., reprezentată legal prin .........................., în calitate de beneficiar al serviciilor BH în punctul de interconectare ................., titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează utilizator al reţelei sau UR, pe de altă parte,fiecare denumită în continuare separat parte şi împreună părţi,au convenit încheierea prezentului contract de transport al gazelor naturale de tip backhaul, denumit în continuare contract BH.II. Terminologie şi legislaţia aplicabilă  +  Articolul 1Termenii utilizaţi în prezentul contract BH sunt definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, în Regulile privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul (denumite în continuare reguli BH), aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2013, precum şi în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2007, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei pentru SNT.  +  Articolul 2Prevederile prezentului contract BH sunt completate cu prevederile din Codul vamal, Codul civil, Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, Regulamentul CE nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.775/2005 şi din reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, inclusiv prevederile acordului de operare încheiat între operatorii de transport prezenţi în punctul de interconectare.III. Obiectul contractului BH  +  Articolul 3Obiectul prezentului contract BH îl constituie prestarea serviciilor BH, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu:- rezervarea capacităţii BH, aşa cum este prezentată în cadrul art. 4;- transportul în regim întreruptibil prin punctul de interconectare al cantităţilor determinate de gaze naturale, aşa cum este prezentat în cadrul art. 5, în favoarea UR.  +  Articolul 4 (1) Pentru întreaga durată de valabilitate a prezentului contract BH, capacitatea BH rezervată de către UR în punctul de interconectare este de .............. MWh/zi. (2) OTS nu va realiza transportul de gaze naturale în flux backhaul pentru cantităţile ce depăşesc capacitatea BH rezervată de către UR în punctul de interconectare, stabilită la alin. (1).  +  Articolul 5 (1) OTS va realiza transportul cantităţilor de gaze naturale nominalizate în flux backhaul în conformitate cu procedurile din regulile BH. (2) OTS are dreptul de a limita/întrerupe serviciile BH în condiţiile prevăzute la art. 7.IV. Durata contractului BH  +  Articolul 6 (1) Prezentul contract BH se încheie pentru un an gazier sau un multiplu de ani gazieri, în intervalul 1 iulie... - 1 iulie.... (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul BH se poate încheia pentru o perioadă determinată, în intervalul prevăzut la alin. (1), în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.V. Condiţii de limitare/întrerupere a serviciilor BH  +  Articolul 7 (1) OTS, acţionând corect şi prudent, are dreptul de a limita sau întrerupe serviciile BH în cazul reducerii ori întreruperii capacităţii BH disponibile în punctul de interconectare, indiferent de motiv, incluzând, în principal, următoarele evenimente: a) suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate în fluxul fizic de gaze naturale este mai mică decât suma cantităţilor de gaze naturale nominalizate în flux backhaul; b) lucrări planificate şi neplanificate de întreţinere care cauzează o reducere a capacităţii punctului de interconectare. (2) UR acceptă necondiţionat limitarea/întreruperea prestării serviciilor BH, dispusă în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 8În cazul limitării şi/sau al întreruperii al capacităţii de transport de tip backhaul în condiţiile art. 7, reducerea se va aplica tuturor UR care au rezervat capacitate BH în punctul de interconectare, pro-rata cu capacitatea BH rezervată de fiecare dintre aceştia, până la întreruperea completă a capacităţilor rezervate.VI. Procedura de nominalizare a cantităţilor de gaze naturale ce urmează a fi transportate în flux backhaul prin punctul de interconectare  +  Articolul 9Nominalizarea cantităţilor de gaze naturale ce urmează a fi transportate în flux backhaul prin punctul de interconectare se face în conformitate cu procedura de nominalizare şi termenele prevăzute în regulile BH.  +  Articolul 10Procedura de corelare a cantităţilor de gaze naturale nominalizate în punctul de interconectare se realizează în conformitate cu acordul de operare încheiat între operatorii sistemelor de transport, şi anume: Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. Mediaş şi ............................ .  +  Articolul 11Procedura de corelare a cantităţilor de gaze naturale nominalizate în punctele de intrare în SNT prin care UR predă gazele naturale destinate compensării cantităţii nominalizate conform art. 30 alin. (1) lit. a) pct. (i) din regulile BH se realizează în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.VII. Procedura de alocare a cantităţilor de gaze naturale transportate în flux backhaul prin punctul de interconectare  +  Articolul 12Alocarea cantităţilor de gaze naturale transportate în flux backhaul, precum şi a cantităţilor de gaze naturale destinate compensării acestora se realizează în conformitate cu prevederile regulilor BH.VIII. Predarea/Preluarea comercială a gazelor naturale; măsurarea gazelor naturale  +  Articolul 13OTS va prelua gazele naturale destinate compensării cantităţilor transportate în flux backhaul prin punctele de intrare în SNT precizate de către UR, dacă acestea respectă cerinţele minime de calitate precizate în legislaţia în vigoare.  +  Articolul 14Măsurarea cantităţilor de gaze naturale se efectuează prin intermediul sistemelor/mijloacelor de măsurare fiscală/comercială, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.IX. Tarife practicate; modalităţi şi condiţii de plată  +  Articolul 15UR va plăti OTS contravaloarea serviciilor BH, calculată în baza tarifului pentru servicii backhaul aprobat de ANRE.  +  Articolul 16 (1) Facturarea contravalorii serviciilor BH prestate se realizează lunar de către OTS. (2) Modalitatea de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare se stabilesc de comun acord, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (3) Plata contravalorii serviciilor BH se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii de către OTS. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare. (4) Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OTS.X. Drepturile şi obligaţiile OTS  +  Articolul 17OTS are următoarele drepturi: a) să factureze, cu respectarea tarifelor prevăzute în prezentul contract BH, şi să încaseze contravaloarea serviciilor BH prestate; b) să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor BH, cu preavizare de o zi lucrătoare, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile stipulate prin prezentul contract BH; c) să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor BH, în condiţiile prevăzute la art. 7; d) să limiteze/întrerupă prestarea serviciilor BH în scopul remedierii avariilor apărute în SNT, cu informarea UR în maximum 6 ore; e) să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condiţiile minime de calitate prevăzute în legislaţia specifică; f) să răspundă şi să soluţioneze sesizările UR referitoare la prestarea serviciilor BH, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; g) toate celelalte drepturi astfel cum acestea sunt prevăzute în legislaţia în vigoare.  +  Articolul 18OTS are următoarele obligaţii: a) să informeze UR cu privire la prevederile din acordul de operare încheiat între operatorii de transport prezenţi în punctul de interconectare care au impact asupra derulării prezentului contract BH; b) să menţină la dispoziţia UR capacitatea BH rezervată la nivelul prevăzut în prezentul contract BH, cu excepţia situaţiilor în care OTS are dreptul de limitare/întrerupere, astfel cum sunt prevăzute la art. 7; c) să anunţe UR în legătură cu eventualele limitări/întreruperi în prestarea serviciilor BH în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată; d) să notifice UR, cu cel puţin 24 de ore înainte, asupra reluării prestării serviciilor BH, în cazul în care prestarea serviciilor BH a fost limitată/întreruptă în condiţiile prevăzute la art. 7, cu excepţia alin. (1) lit. a) din acelaşi articol; e) să reia prestarea serviciilor BH în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligaţiilor de plată; f) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract BH, în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia; g) toate celelalte obligaţii astfel cum acestea sunt prevăzute în legislaţia în vigoare.XI. Drepturile şi obligaţiile UR  +  Articolul 19UR are următoarele drepturi: a) să returneze voluntar sau să transfere capacitatea BH rezervată, în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT; b) să solicite OTS modificarea prezentului contract BH în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia; c) toate celelalte drepturi astfel cum acestea sunt prevăzute în legislaţia în vigoare.  +  Articolul 20UR are următoarele obligaţii: a) să accepte necondiţionat limitarea/întreruperea serviciilor BH, în condiţiile prevăzute la art. 7; b) să plătească integral şi la termen facturile emise de OTS, reprezentând contravaloarea serviciilor BH prestate, precum şi, după caz, a celorlalte obligaţii de plată care derivă din executarea prezentului contract BH; c) să predea gazele naturale în SNT cu respectarea condiţiilor de calitate a gazelor naturale prevăzute în legislaţia specifică; d) toate celelalte obligaţii astfel cum acestea sunt prevăzute în legislaţia în vigoare.XII. Garanţii  +  Articolul 21 (1) Garanţiile constituite în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale sunt prevăzute în cadrul cerinţelor financiare din Codul reţelei pentru SNT. (2) Suplimentar faţă de prevederile alin. (1), părţile pot să îşi prezinte reciproc unul sau mai multe instrumente de garantare a obligaţiilor asumate prin contractul BH. (3) Instrumentele de garantare prevăzute la alin. (2) sunt constituite în condiţii de echivalenţă.XIII. Programul de transport  +  Articolul 22 (1) Programul de transport este prevăzut în anexa nr. 3 şi poate fi modificat în conformitate cu procedura prevăzută de Codul reţelei pentru SNT. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru situaţia în care perioada de rezervare a capacităţii BH este mai mică decât o lună, programul de transport este constituit din nominalizarea săptămânală şi/sau zilnică pe care UR este obligat să le transmită în conformitate cu prevederile regulilor BH.XIV. Clauza de confidenţialitate  +  Articolul 23 (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor, a documentelor şi a informaţiilor obţinute din derularea contractului BH. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente şi informaţii: a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părţi contractante; b) cele care pot fi dezvăluite, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unei obligaţii legale de informare; d) cele considerate a nu avea caracter confidenţial, conform legislaţiei în vigoare. (3) Prevederile prezentului articol vor rămâne în vigoare o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor contractuale.XV. Răspunderea contractuală  +  Articolul 24 (1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată a facturilor în termenul prevăzut la art. 16 alin. (4) atrage: a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei; b) întreruperea prestării serviciilor BH, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice prevăzut la lit. a), în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată. (2) În cazul în care data scadenţei sau ziua imediat următoare expirării termenului de graţie este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător primei zile lucrătoare.  +  Articolul 25Pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale, altele decât cea prevăzută la art. 24, partea în culpă va plăti părţii vătămate daune-interese, în conformitate cu legislaţia în vigoare.XVI. Încetarea contractului BH  +  Articolul 26 (1) Prezentul contract BH încetează: a) la încheierea perioadei de valabilitate a contractului BH; b) prin acordul părţilor; c) în cazul returnării voluntare a capacităţii BH aprobate totale; d) prin reziliere, pe baza unei notificări adresate celeilalte părţi contractante cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de momentul încetării efective, în cazul neîndeplinirii de UR/OTS a obligaţiei de plată a serviciilor prestate, respectiv de prestare a serviciilor angajate; e) prin denunţare, în caz de iniţiere a procedurilor de faliment, dizolvare, lichidare sau retragere a licenţei, după caz, a partenerului contractual; f) în urma unui caz de forţă majoră, conform contractului BH. (2) Încetarea prezentului contract BH nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale care decurg din executarea contractului BH până la încetarea acestuia.XVII. Forţa majoră  +  Articolul 27 (1) Forţa majoră este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil şi insurmontabil, care exonerează de răspundere oricare parte aflată în culpă. (2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părţi în termen de 48 de ore de la declanşarea evenimentului şi să remită documentele justificative în termen de 10 zile calendaristice de la încetarea evenimentului. De asemenea, partea în cauză este obligată să ia măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor produse de un asemenea eveniment. (3) Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României. (4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 de zile calendaristice, părţile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului BH, fără ca vreuna dintre ele să aibă dreptul de a pretinde dezdăunări.XVIII. Notificări  +  Articolul 28 (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract BH să îşi notifice reciproc, la sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract BH, orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia. (2) Termenul de notificare este de 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă părţile nu convin un alt termen. (3) Modalităţile de notificare sunt stabilite de către părţi de comun acord, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare.XIX. Legislaţia aplicabilă; soluţionarea litigiilor  +  Articolul 29 (1) Prevederile prezentului contract BH se supun legislaţiei în vigoare şi se interpretează în conformitate cu aceasta. (2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului BH să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente.XX. Cesionarea contractului BH  +  Articolul 30 (1) Nici una dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în niciun mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract BH decât cu acordul scris al celeilalte părţi, care nu poate fi refuzat nemotivat. (2) Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celeilalte părţi cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate. (3) Partea notificată are obligaţia de a răspunde motivat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării. (4) În situaţia în care partea notificată nu răspunde sau, după caz, nu răspunde motivat în termenul prevăzut la alin. (3), intenţia de cesionare este considerată acceptată.XXI. Alte clauze  +  Articolul 31Prezentul contract BH poate fi modificat sau completat cu acordul părţilor, cu condiţia respectării legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 32Anexa nr. 1 "Tarife", anexa nr. 2 "Capacitatea BH rezervată" şi anexa nr. 3 "Program de transport" fac parte integrantă din prezentul contract BH.Prezentul contract BH a fost încheiat astăzi, ............, în două exemplare originale şi fiecare parte declară că a primit un astfel de exemplar original.Operator de transport şi de sistem Utilizator al reţeleiReprezentant legal,   Reprezentant legal,.............................    .......................Vizat                             VizatOficiul juridic                 Oficiul juridic.........................        ....................  +  Anexa 1la contractul-cadruTARIFE  +  Anexa 2la contractul-cadruCAPACITATEA BH REZERVATĂ*)---------- Notă *) Se va prelua modelul anexei nr. 4 la regulile BH.  +  Anexa 3la contractul-cadruPROGRAM DE TRANSPORT*)------------ Notă *) Se va prelua modelul anexei nr. 5 la regulile BH.  +  Anexa 2la regulile BHDeclaraţia utilizatorului reţeleiÎn conformitate cu prevederile regulilor BH, declar prin prezenta că solicitarea de capacitate BH pentru punctul de interconectare ......... este în concordanţă cu acordurile încheiate cu următorii parteneri externi (care deţin calitatea de UR în sistemul de transport interconectat):- ...;- ...;Utilizatorul reţelei Data: ..............Reprezentant autorizat, Semnătura: ....................................  +  Anexa 3la regulile BHSolicitare de capacitate BHI. Parte solicitantăUtilizatorul reţelei: (numele şi datele de identificare ale UR)Persoana de contact pentru această solicitare:II. Perioada de capacitate BHCapacitatea BH este solicitată pentru perioada:1. [Zi gazieră]; [lună]; [an], ora 6,00-1. [zi gazieră];[lună]; [an], ora 6,00III. Informaţii privind capacitatea BHCapacitatea BH este solicitată pentru punctul de interconectare .....
    Nr. crt.Codul punctului de interconectareDenumirea punctului de interconectarePartener UR din sistemul de transport interconectatCapacitatea BH
    MWh/zi
    1.[cod][nume][nume][valoare]
  Utilizatorul reţelei Data: .................Reprezentant autorizat, Semnătura: ...................................
   +  Anexa 4la regulile BHNotificare[] de aprobare/[] de refuzCa urmare a cererii dumneavoastră nr. ...., înregistrată cu nr. .....[] Prin prezenta vă comunicăm faptul că se aprobă rezervarea următoarei capacităţi BH:[] În baza art. 22 alin. (3) din regulile BH, prin prezenta vă comunicăm faptul că se refuză rezervarea următoarei capacităţi BH:
    Nr. crt.Codul punctului de interconectareDenumirea punctului de interconectarePartener UR din sistemul de transport interconectatCapacitatea BH
    MWh/zi
    1.[cod][nume][nume][valoare]
  OTS Data: ...................Reprezentant autorizat, Semnătura: .......................................
   +  Anexa 5la regulile BHProgram de transportPrin prezenta vă informăm în legătură cu programul nostru de transport anual în conformitate cu prevederile regulilor BH. În acest sens, vă comunicăm mai jos cantităţile lunare convenite cu producătorii, furnizorii, operatorii de înmagazinare, partenerii UR din sistemul interconectat care vor face obiectul contractului BH pentru perioada ......, după cum urmează:Puncte de intrare
    Nr. crt.Codul PMDenumirea PMPartener UR (producător/ furnizor/OSÎ)Cantitate  MWh
    IulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrieIanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunie
    1.[cod][nume][nume][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare]
  Punct de interconectare
    Nr. crt.Codul punctu- lui de inter- conec- tareDenumirea punctului de inter- conectarePartener UR din sistemul de transport interconectatCantitate MWh
    IulieAugustSeptembrieOctombrieNoiembrieDecembrieIanuarieFebruarieMartieAprilieMaiIunie
    1.[cod][nume][nume][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare]
  Puterea calorifică superioară luată în calcul pentru transformarea cantităţii în MWh se determină ca medie ponderată cu volumele de gaze naturale a puterilor calorifice superioare măsurate în perioada anului calendaristic anterior pentru fiecare punct considerat.Vă rugăm să aveţi în vedere că acest program de transport este obligatoriu pentru anul gazier [ ], exceptând cazul în care este amendat de noi în scris potrivit termenilor şi condiţiilor Codului reţelei pentru SNT şi regulilor BH.Utilizatorul reţelei Data: .................Reprezentant autorizat, Semnătura: ...................................
   +  Anexa 6la regulile BHNominalizare/RenominalizareSubsemnatul (numele şi datele de identificare ale UR), parte la Contractul BH nr. (...) încheiat între (numele UR) şi (numele OTS) la data de (se va completa data)În conformitate cu prevederile regulilor BH, vă rugăm să luaţi notă că nominalizarea/renominalizarea noastră pentru săptămâna/ziua gazieră (...) este următoarea:Puncte de intrare - nominalizare şi renominalizare
    Nr. crt.Codul PM*Denumirea PM*Partener UR (producător/ furnizor/OÎ)Cantitate MWh
    Miercuri zz/ll/aaJoi zz/ll/aaVineri zz/ll/aaSâmbătă zz/ll/aaDuminică zz/ll/aaLuni zz/ll/aaMarţi zz/ll/aa
    1.[cod][nume][nume][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare]
    din care: [.] pentru backhauldin care: [.] pentru backhauldin care: [.] pentru backhauldin care: [.] pentru backhauldin care: [.] pentru backhauldin care: [.] pentru backhauldin care: [.] pentru backhaul
  ----------- Notă *) Punct de intrare fizic.Puncte de interconectare - nominalizare
    Nr. crt.Codul punctului de inter- conectareDenumirea punctului de inter- conectarePartener UR din sistemul inter- conectatCantitate MWh (flux direct)Cantitate MWh (backhaul)
    Miercuri zz/ll/aaJoi zz/ll/aaVineri zz/ll/aaSâmbătă zz/ll/aaDuminică zz/ll/aaLuni zz/ll/aaMarţi zz/ll/aaMiercuri zz/ll/aaJoi zz/ll/aaVineri zz/ll/aaSâmbătă zz/ll/aaDuminică zz/ll/aaLuni zz/ll/aaMarţi zz/ll/aa
    1.[cod][nume][nume][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare][valoare]
  Puncte de interconectare - renominalizare
    Nr. crt.Codul punctului de interconectareDenumirea punctului de interconectarePartener UR din sistemul interconectatZiua gazierăCantitate MWh (flux direct)Cantitatea orară MWh (backhaul)
    zz/ll/aaaa
            de lala    
    06,0007,00    
    07,0008,00    
    08,0009,00    
    09,0010,00    
    10,0011,00    
    11,0012,00    
    12,0013,00    
    13,0014,00    
    14,0015,00    
    15,0016,00    
    16,0017,00    
    17,0018,00    
    18,0019,00    
    19,0020,00    
    20,0021,00    
    21,0022,00    
    22,0023,00    
    23,0000,00    
    00,0001,00    
    01,0002,00    
    02,0003,00    
    03,0004,00    
    04,0005,00    
    05,0006,00    
  Puterile calorifice superioare luate în calcul la elaborarea nominalizării/renominalizării sunt cele disponibile pe pagina de internet a OTS la momentul elaborării solicitării respective, puteri calorifice superioare calculate şi publicate în conformitate cu prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România.[] Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura nominalizare/renominalizare pentru săptămâna/ziua gazieră [●] şi ne rezervăm totodată dreptul de a face renominalizare în conformitate cu prevederile Codului reţelei pentru SNT.[] Confirmăm prin prezenta că aceasta reprezintă singura renominalizare pentru săptămâna/ziua gazieră [●].Declarăm că [] nominalizarea/[] renominalizarea este în conformitate cu obligaţiile contractuale potrivit portofoliului propriu de clienţi.Aşteptăm aprobarea dumneavoastră pentru valorile sus-menţionate.Utilizatorul reţelei Data: .................Reprezentant autorizat, Semnătura: ...................................
   +  Anexa 7la regulile BHCerere de transfer de capacitate BHSubsemnatul (numele şi datele de identificare ale UR), parte la Contractul BH nr. (...) încheiat între (numele UR) şi (numele OTS) la data de (se va completa data), în calitate de UR care transferă, şisubsemnatul (numele şi datele de identificare ale UR), parte la Contractul BH nr. (...) încheiat între (numele UR) şi (numele OTS) la data de (se va completa data), la calitate de UR care beneficiază de transfer,solicităm prin prezenta transferarea următoarei capacităţi BH de la UR care transferă la UR beneficiar de transfer începând cu data de (se va completa data).Puncte de interconectare
    Nr. crt.Codul punctului de interconectareDenumirea punctului de interconectareParteneri din sistemul interconectatCapacitate BH
    MWh/zi
    1.[cod][nume][nume][valoare]
  Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să reţineţi că capacitatea BH rezervată a UR care transferă în conformitate cu Codul reţelei pentru SNT se modifică în mod corespunzător, devenind (... MWh).Justificarea acestei cereri de transfer de capacitate BH este că (se vor enumera motivele).Utilizatorul reţelei care transferă Data:Reprezentant autorizat, Semnătură: ...............................Utilizatorul reţelei care beneficiază de transferReprezentant autorizat, Semnătură: ..............................-------