HOTĂRÂRE nr. 76 din 6 martie 2013privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, a unui imobil aflat în domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 13 martie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj, a unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, trecut în domeniul public al statului prin Hotărârea Consiliului Local al oraşului Ţicleni nr. 1 din 29 ianuarie 2010, cu destinaţia de sediu al Poliţiei oraşului Ţicleni.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:--------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 6 martie 2013.Nr. 76.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se înscrie în inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statuluişi care se dă în administrarea Ministerului AfacerilorInterne, prin Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj
  *Font 9*
  Codul de clasifi- caţie Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar actualizată (în lei) Nr. MFP
  8.19.01 Localitatea Ticleni, Str. Petroliştilor nr. 713, judeţul Gorj Ministerul Afacerilor Interne (CUI 4267095)- Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Gorj (CUI 4246327) Suprafaţă teren = 730 mp Nr. construcţii = 1 Suprafaţă construită = 253 mp Suprafaţă desfăşurată = 253 mp Împrejmuire = 36,60 ml CF 35499 163493,2 Ministerul Finanţelor Publice urmează să atribuie nr. de înregis- trare în inventarul bunurilor aparţinănd domeniului public al statului
  -----------