HOTĂRÂRE nr. 71 din 27 februarie 2013pentru aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 11 martie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. d) şi art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a imobilului compus din clădire şi teren aferent dobândit prin contract de vânzare-cumpărare, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Viceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuPreşedintele Consiliului Naţionalpentru Studierea Arhivelor Securităţii,Dragoş PetrescuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 27 februarie 2013.Nr. 71.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului compus din clădire şi terenul aferentcare se înscrie în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului şi se dă înadministrarea Consiliului Naţional pentru StudiereaArhivelor Securităţii
  *Font 7*
  Nr. crt. Codul de clasificare Administrator Nr. de identificare M.F.P. Denumirea bunului Elemente-cadru de descriere tehnică Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă Valoarea de inventar - lei - Situaţia juridică
  1. 8.29.07 Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii C.U.I. 12932750 Imobil compus din clădire (sediul C.N.S.A.S.) şi teren aferent Str. Matei Basarab nr. 55-57, sectorul 3, Bucureşti - suprafaţă construită: 440 mp; - suprafaţă desfăşurată: 3.960 mp; - regimul de înălţime: 9 nivele, din care: 2 subsoluri, parter, 5 etaje terasă peste etajul 5; - suprafaţă teren: 900 mp; -carte funciară nr.: 47374. 2007, prin Contractul de vânzare- cumpărare nr. 654/2007 Clădire: 24.769.907 lei Teren: 5.528.093 lei Achiziţie din fondurile bugetului de stat
  --------