HOTĂRÂRE nr. 53 din 19 februarie 2013privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilordin domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 113 din 27 februarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. IV din Legea nr. 280/2011 privind modificarea Legii nr. 265/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi pentru abrogarea art. 4 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aparţinând domeniului public al statului, înregistrat la M.F.P. cu nr. 104626, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, precum şi schimbarea denumirii unităţii de administrare potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Garda de Coastă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, ale căror date de identificare sunt prevăzute în anexa nr. 2. (2) Trecerea construcţiilor în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, în condiţiile legii.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor, Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul afacerilor interne,Radu StroeViceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 19 februarie 2013.Nr. 53.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public alstatului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Garda de Coastă, a cărui valoare de inventar se actualizează
  *Font 8*
   
  Nr. M.F.P. Codul de clasificare Denumirea Persoana juridică ce administrează imobilul Adresa Anul do- bândirii/ al dării în folosinţă Valoarea de inventar actualizată (lei) Tipul bunului
  104626 8.19.01 49-385 Ministerul Afacerilor Interne - Garda de Coastă CIF: 29521430 C.F. nr. 30025 Judeţul Tulcea, comuna Pardina 1968 325.562,18 imobil
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale construcţiilor aflate în administrareaMinisterului Afacerilor Interne - Garda de Coastă,care trec din domeniul public al statului în domeniulprivat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării
  *Font 8*
   
  ┌───────────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │ Adresa │Persoana juridică ce│ Caracteristicile bunurilor │Număr de înregistrare│ │ imobilului │administrează bunul │care trec în domeniul privat al statului │ atribuit de M.F.P │ ├───────────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │Judeţul Tulcea,│Ministerul │4 construcţii cu destinaţie specială │ │ │comuna Pardina │Administraţiei şi │Valoarea contabilă totală = 12.505,44 lei│ 104626 (parţial) │ │ │Internelor - Garda ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │de Coastă │49-385-02 cu destinaţia de grajd şi WC, │ │ │ │CIF: 29521430 │cu suprafaţa construită de 40 mý │ │ │ │C.F. nr. 30025 ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │49-385-03 cu destinaţia de bordei, cu │ │ │ │ │suprafaţa de 66 mý │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │49-385-04 cu destinaţia de cocină de │ │ │ │ │porci, cu suprafaţa de 137 mý │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┤ │ │ │ │49-385-05 cu destinaţia de remiză auto │ │ │ │ │cu suprafaţa de 52 mý │ │ └───────────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘------