HOTĂRÂRE nr. 160 din 13 februarie 2013pentru completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 15 februarie 2013    Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La capitolul III "Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor", după articolul 110^6 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a IV^2-a, cuprinzând articolele 110^7 şi 110^8, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a IV^2-aDispoziţii tranzitorii referitoare la activitatea de judecată desfăşurată în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă şi până la data de 31 decembrie 2015Art. 110^7. - (1) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013 şi până la data de 31 decembrie 2015 se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile secţiunilor a III-a şi a IV-a din prezentul capitol, în măsura în care nu contravin dispoziţiilor Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 134/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele privind cercetarea procesului şi, după caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu. (2) Lista de şedinţă va fi afişată pe portalul instanţei şi la uşa sălii de şedinţă cu cel puţin o oră înainte de începerea acesteia. Lista va cuprinde şi intervalele orare orientative fixate pentru strigarea cauzelor. (3) Pe durata necesară desfăşurării cercetării procesului dosarele se păstrează în arhivă, pe complete şi termene de judecată. Dosarul se preia din arhivă pentru efectuarea actelor de procedură şi şedinţa de judecată de către grefierul de şedinţă sau pentru studiul dosarului de către membrii completului, situaţii în care se păstrează de grefier sau completul de judecată.Art. 110^8. - Dispoziţiile secţiunii a IV^1 -a din prezentul capitol se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016."2. La capitolul III, după articolul 114^8 se introduc două noi secţiuni, secţiunile a V^3-a şi a V^4-a, cuprinzând articolele 114^9 - 114^16, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a V^3-aDispoziţii tranzitorii referitoare la înregistrarea cererilor de apel sau de recurs, înaintarea dosarelor la instanţa de apel sau de recurs şi activitatea premergătoare şedinţei de judecată în apel sau recurs în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013 şi până la data de 31 decembrie 2015Art. 114^9. - (1) În procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013 şi până la data de 31 decembrie 2015, depunerea apelului sau recursului, înaintarea dosarului la instanţa de apel sau de recurs şi activitatea premergătoare şedinţei de judecată în apel sau recurs se realizează în conformitate cu prevederile art. XIV-XVII din Legea nr. 2/2013. (2) Cererile de apel sau de recurs prezentate direct sau primite prin poştă, curier ori fax sau în orice alt mod prevăzut de lege se înregistrează în registrul general de dosare, în formă informatizată sau scrisă, după care registratorul le predă preşedintelui instanţei, care va lua în aceeaşi zi măsurile corespunzătoare. Dispoziţiile art. 111 alin. (2)-(8), art. 113 şi 114 se aplică în mod corespunzător. (3) Dosarele având ca obiect apel sau recurs, primite de la instanţa a cărei hotărâre se atacă, se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, în vederea repartizării pe complete, în aceeaşi zi sau, în condiţiile art. 93 alin. (2^1), a doua zi. (4) Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor premergătoare fixării primului termen de judecată.Art. 114^10. - (1) Grefierul de şedinţă stabilit pentru completul căruia i s-a repartizat aleatoriu dosarul întocmeşte, pe baza dispoziţiilor date de complet, toate comunicările prevăzute de lege înainte de fixarea primului termen de judecată, completează borderourile, dacă nu există o persoană desemnată cu atribuţii privind expedierea actelor de procedură, şi predă corespondenţa la arhivă în vederea expedierii. (2) Dovezile de comunicare primite la instanţă se transmit grefierului arhivar, care le ataşează la dosar şi le predă de îndată grefierului de şedinţă, împreună cu dosarul. (3) Grefierul de şedinţă evidenţiază dovezile de comunicare şi data primirii comunicărilor în aplicaţia ECRIS şi le prezintă completului de judecată, împreună cu dosarul. (4) Grefierul de şedinţă urmăreşte termenele prevăzute de lege pentru efectuarea modificărilor sau completărilor la cererea de apel sau de recurs, pentru depunerea întâmpinării şi a răspunsului la întâmpinare, şi informează completul de judecată cu privire la împlinirea acestora.Art. 114^11. - (1) Până la fixarea primului termen de judecată, dosarele se păstrează în arhivă, pe complete de judecată. (2) Pe durata necesară efectuării actelor de procedură şi studiului dosarului, acesta se preia din arhivă de grefierul de şedinţă şi se păstrează de grefier sau completul de judecată, după caz.Art. 114^12. - (1) După îndeplinirea procedurilor premergătoare prevăzute de lege, dacă constată îndeplinite condiţiile pentru stabilirea primului termen de judecată, completul de judecată fixează primul termen de judecată, dispunând citarea părţilor şi, după caz, alte măsuri pentru pregătirea judecăţii, în condiţiile legii. Dosarul se predă de îndată grefierului de şedinţă care, în aceeaşi zi, introduce termenul în aplicaţia ECRIS. (2) Emiterea procedurilor de citare pentru primul termen de judecată şi ducerea la îndeplinire a celorlalte măsuri pentru pregătirea judecăţii se realizează de grefierul de şedinţă imediat după fixarea termenului de judecată, pentru cauzele urgente, sau în cel mult 5 zile lucrătoare, pentru celelalte cauze. (3) Preşedintele instanţei poate dispune ca activităţile prevăzute la alin. (2) să fie realizate de un grefier desemnat în acest scop la nivelul instanţei.Art. 114^13. - Dispoziţiile art. 103^5 alin. (2)-(4) şi ale secţiunii a V^1 -a din prezentul capitol se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016.SECTIUNEA a V^4-aDispoziţii tranzitorii referitoare la judecarea cererilor de contestaţie în anulare şi de revizuire în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013 şi până la data de 31 decembrie 2015Art. 114^14. - (1) Cererile de contestaţie în anulare şi revizuire introduse în procesele pornite începând cu data intrării în vigoare a Legii nr. 2/2013 şi până la data de 31 decembrie 2015 se transmit persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie a cauzelor, în vederea repartizării pe complete, în aceeaşi zi sau, în condiţiile art. 93 alin. (2^1), a doua zi. (2) Dosarele repartizate aleatoriu sunt transmise completului corespunzător, pentru îndeplinirea procedurilor premergătoare fixării primului termen de judecată.Art. 114^15. - (1) În situaţia în care hotărârea împotriva căreia se îndreaptă calea extraordinară de atac a fost pronunţată în primă instanţă, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile secţiunii a II^1 -a din prezentul capitol şi ale art. 110^7. (2) În situaţia în care hotărârea împotriva căreia se îndreaptă calea extraordinară de atac a fost pronunţată de instanţa de apel sau de recurs, se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 110^7 şi ale art. 114^10 - 114^12.Art. 114^16. - Dispoziţiile secţiunii a V^2 -a din prezentul capitol se aplică proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Alina Nicoleta GhicaBucureşti, 13 februarie 2013.Nr. 160.---------