HOTĂRÂRE nr. 48 din 23 ianuarie 2013pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 96 din 15 februarie 2013    Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 99, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Transpunerea cauzei de la o secţie la alta, în cadrul aceleiaşi instanţe, se realizează prin încheiere. Dosarul îşi păstrează numărul şi este transpus la completul care judecă în aceeaşi zi, la secţia competentă, sau, dacă în ziua respectivă nu este şedinţă de judecată la această secţie, la completul imediat următor al secţiei competente. Dacă mai multe complete judecă în aceeaşi zi, repartizarea se va face între acestea în sistem ciclic."2. La articolul 105, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 105. - (1) Rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care va fi scrisă pe cererea de chemare în judecată, pe cererea de apel sau de recurs ori pe ultima încheiere. Transcrierea minutei, integral sau în extras, în condica şedinţelor de judecată pe suport hârtie se face de preşedintele completului ori de un alt judecător, membru al acestuia, iar în sistem informatizat, de către grefierul de şedinţă."3. La articolul 110, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În materie civilă, grefierul de şedinţă va comunică părţilor sau, după caz, altor persoane prevăzute de lege hotărârea, în copie, de îndată ce a fost redactată şi semnată."4. La capitolul III "Desfăşurarea activităţii administrativ-judiciare a instanţelor", după articolul 142 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a XII-a, cuprinzând articolul 142^1, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a XII-aPsihologul instanţeiArt. 142^1. - (1) La fiecare curte de apel funcţionează un psiholog, cu specializarea în domeniul de competenţă «psihologia muncii şi organizaţională». (2) Psihologul sprijină preşedintele curţii de apel prin exercitarea următoarelor atribuţii: a) analizează activităţile organizaţionale la nivelul instanţelor judecătoreşti pentru diagnosticarea eventualelor disfuncţionalităţi sistemice, în scopul eficientizării actului de justiţie şi ameliorării condiţiilor de muncă; b) evaluează cantitatea, calitatea şi eficienţa resurselor umane în scopul optimizării sarcinilor de muncă, reorientării profesionale în cadrul instanţei şi formării anumitor abilităţi profesionale; c) asigură asistenţa psihologică a personalului instanţelor judecătoreşti pentru facilitarea acomodării cu cerinţele specifice unui anumit post şi a integrării noilor angajaţi în colectivul de lucru; d) mediază conflictele interpersonale care afectează calitatea relaţiilor de muncă în vederea diminuării sau rezolvării acestora; e) elaborează programele de dezvoltare organizaţională; f) concepe şi/sau asigură utilizarea instrumentelor de diagnoză organizaţională; g) asigură pregătirea motivaţională şi aptitudinală a resurselor umane - antrenarea motivaţiei intrinseci, capacităţii de memorare, capacităţii de autocontrol, abilităţilor comunicaţionale şi optimizarea atenţiei; h) îndeplineşte atribuţiile corespunzătoare sferei sale de competenţă privind sănătatea şi securitatea în muncă; i) îndeplineşte orice alte sarcini primite de la preşedintele curţii de apel, în sfera sa de competenţă; (3) Preşedintele curţii de apel stabileşte calendarul activităţilor pe care psihologul le realizează la curtea de apel şi instanţele din circumscripţia curţii de apel, având în vedere şi solicitările preşedinţilor instanţelor arondate. Atribuţiile prevăzute la alin. (2) se realizează conform calendarului aprobat de preşedintele curţii de apel, inclusiv pentru instanţele din circumscripţia curţii de apel. (4) Psihologul asigură consilierea psihologică, la cerere, a personalului curţii de apel şi al instanţelor din circumscripţia acesteia în cazul confruntării cu situaţii existenţiale critice, inclusiv de natură profesională, în vederea optimizării performanţiale şi asigurării confortului personal şi interpersonal în mediul organizaţional. (5) Psihologul participă în comisiile de examinare/reexaminare psihologică la concursurile/examenele organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii. (6) Psihologul poate participa în proiectele organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii. (7) Psihologul are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor deţinute în exercitarea funcţiei. (8) Psihologul întocmeşte un raport anual asupra activităţii sale, pe care îl prezintă preşedintelui curţii de apel."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Alina Nicoleta GhicaBucureşti, 23 ianuarie 2013.Nr. 48.----------