HOTĂRÂRE nr. 217 din 9 aprilie 1998cu privire la condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist
EMITENT
  • Guvern
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 152 din 16 aprilie 1998



    În temeiul art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata în condiţiile prezentei hotărâri, care asigura prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul sau creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare.  +  Articolul 2 (1) Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii: a) au capacitate deplina de exerciţiu; b) prin comportamentul lor în societate, starea sănătăţii şi profilul lor psihologic, prezintă garanţii pentru îndeplinirea corecta a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; c) au în folosinţă o locuinta care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igiena, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament sau în încredinţare. (2) Nu poate fi asistent maternal profesionist: a) persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni; b) părintele decăzut din drepturile părinteşti sau cel al cărui copil a fost declarat abandonat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; c) persoana care suferă de boli cronice transmisibile. (3) Persoana care desfăşoară o activitate salarizata, alta decât cea prevăzută la art. 1, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu condiţia încetării contractului individual de muncă pe baza căruia îşi desfăşoară respectiva activitate salarizata.  +  Articolul 3 (1) Persoanele care solicită obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist vor adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor serviciului public specializat pentru protecţia copilului din judeţul, respectiv sectorul municipiului Bucureşti, pe teritoriul căruia îşi au domiciliul, sau unui organism privat autorizat sa desfăşoare activităţi de protecţie a copilului aflat în dificultate, prin angajarea de asistenţi maternali profesionisti. (2) Cererea va cuprinde curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte sa devină asistent maternal profesionist. (3) La cererea de evaluare vor fi anexate: a) copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii ale solicitantului; b) o scurta prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, după caz, gradul lor de rudenie cu solicitantul; c) certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completa a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate la lit. b); d) certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte; e) un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere, declaraţie autentificată a titularului dreptului de proprietate sau al contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei pe perioada nedeterminată, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează sa o desfăşoare ca asistent maternal profesionist sau, după caz, copie legalizată de pe contractul de subinchiriere, încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 4 (1) Capacitatea de a fi atestaţi ca asistenţi maternali profesionisti a solicitanţilor care au prezentat cereri în condiţiile art. 3 va fi evaluată de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau de organismul privat autorizat, în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii. (2) Evaluarea cuprinde elementele sociale, psihologice şi medicale ale capacităţii solicitantului, care vor fi determinate prin: a) interviuri luate solicitantului şi persoanelor cu care acesta locuieşte, de către un asistent social şi de un psiholog, prin care se determina profilul psihologic al solicitantului, motivatia acestuia de a deveni asistent maternal profesionist şi poziţia persoanelor cu care acesta locuieşte, faţă de implicatiile desfăşurării acestei activităţi; b) vizite la domiciliul solicitantului, în scopul verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c); c) recomandări ale vecinilor, cunoscutilor, rudelor solicitantului, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului; d) orice investigaţii suplimentare care sunt considerate utile de evaluator.  +  Articolul 5 (1) Rezultatele evaluării fac obiectul raportului de ancheta psihosociala asupra capacităţii solicitantului. Raportul împreună cu cererea solicitantului şi cu documentele anexate potrivit art. 3 vor fi prezentate comisiei pentru protecţia copilului de la domiciliul solicitantului, cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1). (2) O dată cu raportul, cel care a efectuat evaluarea va prezenta comisiei pentru protecţia copilului o propunere motivată cu privire la admiterea sau respingerea cererii solicitantului. Propunerea de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist va cuprinde numărul maxim de copii pe care solicitantul îi poate primi în plasament sau în încredinţare, grupa de vârsta şi sexul acestora, precum şi capacitatea solicitantului de a îngriji copii cu nevoi speciale.  +  Articolul 6 (1) Comisia pentru protecţia copilului soluţionează cererea de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist în urma studierii documentelor prezentate şi a audierii solicitantului. (2) În vederea soluţionării cererii, comisia pentru protecţia copilului poate cere şi audierea altor persoane, precum şi orice informaţii suplimentare pe care le considera necesare.  +  Articolul 7 (1) Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioadă de 3 ani. (2) Atestatul va menţiona datele de identitate ale titularului, durata de valabilitate a atestatului, serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care va supraveghea activitatea asistentului maternal profesionist, numărul maxim de copii care pot fi primiţi simultan în plasament sau în încredinţare, grupa de vârsta şi sexul acestora, precum şi capacitatea titularului de a îngriji copii cu nevoi speciale. (3) Atestatul poate fi reînnoit, suspendat sau retras de comisia pentru protecţia copilului, la propunerea motivată a serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau a organismului privat autorizat care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.  +  Articolul 8 (1) Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă, încheiat cu serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau cu organismul privat autorizat care le supraveghează activitatea. (2) Contractul individual de muncă se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului, cu o perioadă de proba de minimum 3 luni. (3) Executarea contractului individual de muncă începe pe data primei hotărâri de încredinţare sau de plasament a unui copil asistentului maternal profesionist. (4) Contractul individual de muncă încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul retragerii atestatului de asistent maternal profesionist. (5) Contractul individual de muncă se suspenda pe perioada în care asistentul maternal profesionist nu are în plasament sau în încredinţare copii, precum şi pe perioada suspendării atestatului ori în alte cazuri prevăzute de lege. (6) Persoanele pensionate, atestate ca asistenţi maternali profesionisti, îşi desfăşoară activitatea în baza unei convenţii civile de prestări de servicii, încheiată potrivit alin. (1), în care este stipulată indemnizaţia lunară. (7) O copie de pe contractul individual de muncă sau, după caz, de pe convenţia civilă de prestări de servicii se notifica comisiei pentru protecţia copilului.  +  Articolul 9 (1) În perioada de proba menţionată la art. 8 alin. (2), asistentul maternal profesionist este obligat să urmeze cursurile de formare profesională organizate de angajator. Cheltuielile pentru organizarea acestor cursuri sunt suportate de către angajator. (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) persoanele cu studii superioare de asistenţa socială şi psihopedagogie. (3) Cursurile de formare profesională au o durată de minimum 60 de ore şi cuprind următoarele domenii: a) cadrul juridic şi administrativ al protecţiei drepturilor copilului; b) dezvoltarea copilului, respectiv îngrijirea copilului sanatos şi bolnav, psihologia copilului, puericultura, pedagogie socială; c) problematica specifică a copilului aflat în dificultate; d) drepturile şi obligaţiile asistentului maternal profesionist. (4) Programa analitica a cursurilor de formare profesională se aproba de comisiile pentru protecţia copilului din judeţe şi din sectoarele municipiului Bucureşti, pe baza propunerilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului, a organismelor private autorizate şi a direcţiei generale de muncă şi protecţie socială din judeţul sau sectorul municipiului Bucureşti corespunzător. (5) La sfârşitul perioadei de proba, serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat prezintă comisiei pentru protecţia copilului un raport de evaluare a activităţii asistentului maternal profesionist pentru această perioadă. Raportul va cuprinde evaluarea activităţii de creştere, îngrijire şi educare a copiilor primiţi în plasament sau în încredinţare, precum şi evaluarea cunoştinţelor dobândite în urma cursurilor de formare profesională. (6) Dacă în urma evaluării prevăzute la alin. (5) se constată că activitatea asistentului maternal profesionist nu poate asigura dezvoltarea armonioasă a copiilor primiţi în plasament sau în încredinţare, serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat propune comisiei pentru protecţia copilului retragerea atestatului de asistent maternal profesionist şi revocarea hotărârilor de plasament sau de încredinţare.  +  Articolul 10 (1) Pentru fiecare copil primit în plasament sau în încredinţare, asistentul maternal profesionist încheie o convenţie de plasament sau de încredinţare cu angajatorul prevăzut la art. 8 alin. (1). (2) Convenţia de plasament sau de încredinţare se încheie cu acordul scris al soţului sau, după caz, al sotiei asistentului maternal profesionist şi se notifica comisiei pentru protecţia copilului care a hotărât plasamentul sau încredinţarea copilului. (3) Convenţia cuprinde următoarele elemente: a) informaţii referitoare la copil: identitatea, originea etnică şi religioasă, situaţia sa personală, familială, socială şi medicală, nevoile sale speciale; b) motivele hotărârii de plasament sau de încredinţare; c) planul de aplicare şi obiectivele plasamentului sau ale încredinţării; d) modalităţile de menţinere a contactului între copil şi părinţii săi biologici şi modul de pregătire a reintegrarii copilului în familia sa naturala, în cazul plasamentului; e) modul de pregătire a integrării copilului într-o familie adoptivă, în cazul încredinţării; f) modalităţile de supraveghere a activităţii asistentului maternal profesionist şi de evaluare periodică a evoluţiei copilului; g) drepturile şi obligaţiile specifice ale părţilor.  +  Articolul 11Asistenţii maternali profesionisti au următoarele drepturi: a) drepturile băneşti prevăzute la art. 23 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 26/1997; b) drepturile de personal prevăzute de legislaţia muncii, pe perioada existenţei raporturilor de muncă; c) dreptul la consiliere şi la sprijin din partea specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau ai organismului privat autorizat, în vederea îndeplinirii obligaţiilor care le revin cu privire la copiii primiţi în plasament sau în încredinţare; d) alte drepturi prevăzute de lege.  +  Articolul 12 (1) Asistenţii maternali profesionisti au următoarele obligaţii referitoare la copiii primiţi în plasament sau în încredinţare: a) să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase - fizica, psihică, intelectuală şi afectiva - a acestora; b) să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu ceilalţi membri ai familiei; c) să asigure integrarea copiilor în viaţa socială; d) să contribuie la pregătirea reintegrarii copiilor în familia lor naturala sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz; e) să permită specialiştilor serviciului public specializat pentru protecţia copilului sau organismului privat autorizat supravegherea activităţii lor profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor; f) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primesc cu privire la copii. (2) Asistenţii maternali profesionisti au obligaţia sa informeze de îndată serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care le supraveghează activitatea, cu privire la orice schimbare survenită în situaţia lor personală, familială sau socială, care ar putea sa influenteze activitatea lor profesională. (3) Asistenţii maternali profesionisti au obligaţia sa participe la cursurile de perfecţionare organizate de angajatori. (4) Asistentul maternal profesionist şi persoanele cu care locuieşte au obligaţia să prezinte, anual, comisiei pentru protecţia copilului un certificat medical din care să rezulte ca starea sănătăţii lor permite continuarea desfăşurării activităţii. Cheltuielile legate de efectuarea analizelor medicale şi de eliberarea certificatului medical se suporta de către angajator.  +  Articolul 13 (1) Serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care supraveghează activitatea asistentilor maternali profesionisti este obligat să prezinte comisiei pentru protecţia copilului rapoarte trimestriale referitoare la evoluţia copiilor încredinţaţi sau dati în plasament asistentilor maternali profesionisti. (2) Reprezentanţii comisiei pentru protecţia copilului au drept de control asupra activităţii asistentilor maternali profesionisti. În urma controlului, aceştia pot propune comisiei suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist.PRIM-MINISTRU INTERIMARGAVRIL DEJEUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrulmuncii şi protecţiei sociale,Alexandru AthanasiuMinistru delegat pe lângăprimul-ministru pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernuluişi a Departamentului pentruAdministraţie Publică Locală,Remus OprisMinistrul finanţelor,Daniel Daianu----------