HOTĂRÂRE nr. 12 din 16 ianuarie 2013privind adoptarea unor măsuri pentru eficientizarea activităţii Sălii Palatului şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 250, art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu bunurile mobile şi dotările aferente acestor imobile, din administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 2 (1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Centrul pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului", denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Secretariatului General al Guvernului, se desfiinţează. (2) La data prevăzută la alin. (1), personalul Centrului se preia în cadrul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat".  +  Articolul 3 (1) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" preia patrimoniul Centrului, inclusiv bunurile mobile, aflate în domeniul public al statului, pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între părţile implicate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (2) Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" va pune la dispoziţia Ministerului Culturii bunurile imobile şi mobile prevăzute la art. 1, pentru desfăşurarea evenimentelor culturale, inclusiv a Festivalului Internaţional "George Enescu", părţile urmând să stabilească, prin protocol, condiţiile şi termenii utilizării acestor bunuri.  +  Articolul 4La data semnării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 3 alin. (1), Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se subrogă în toate drepturile şi obligaţiile Centrului, inclusiv în cele izvorâte din litigii, precum şi din convenţiile şi contractele încheiate potrivit legii.  +  Articolul 5Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" se majorează cu valoarea patrimoniului Centrului preluat.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la anexa nr. 3 "Lista bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»" la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, după numărul curent 67 se introduc două noi numere curente, numerele curente 68 şi 69, cu următorul cuprins:
  Nr. crt Denumirea imobilului şi adresa Teren - mp - Temeiul legal
  "68 Imobil "Sala Palatului" Str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, Bucureşti Suprafaţa utilă - 20.287,52 mp Suprafaţa construită la sol - 6.998 mp Suprafaţa desfăşurată - 21.212 mp Suprafaţa terenului - 8.955 mp -
  69 Imobil Str. Valeriu Branişte nr. 54-56, sectorul 3, Bucureşti 5 camere cu suprafaţa utilă pe camere: 166,56 mp, 230,70 mp, 128,22 mp, 43,92 mp, 34,67 mp - -"
   +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (2^1) se abrogă.2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."3. Anexa nr. 3 "Structurile, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţiile publice aflate în subordinea Secretariatului General al Guvernului" se abrogă.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Secretarul general al Guvernului,Ion MoraruViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu Voineap. Ministrul muncii, familiei,protecţiei socialeşi persoanelor vârstnice,Georgeta Bratu,secretar de statBucureşti, 16 ianuarie 2013.Nr. 12.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilelor aflate în domeniul public al statului,care se transmit din administrarea Centruluipentru Artele Spectacolului "Sala Palatului"în administrarea Regiei Autonome"Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat"
  *Font 8*
   
  Nr. crt Denumirea şi locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Nr. M.F.P. Valoarea de inventar (lei)
  1. Imobil "Sala Palatului" Str. Ion Câmpineanu nr. 28, sectorul 1, Bucureşti Statul român, domeniul public, din administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" Statul român, domeniul public, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" Suprafaţa terenului - 8.955 mp Suprafaţa utilă - 20.287,52 mp Suprafaţa construită la sol - 6.998 mp Suprafaţa desfăşurată - 21.212 mp 153183 13,612,417
  2. Imobil Str. Valeriu Branişte nr. 54-56, sectorul 3, Bucureşti Statul român, domeniul public, din administrarea Centrului pentru Artele Spectacolului "Sala Palatului" Statul român, domeniul public, în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" 5 camere cu suprafaţa utilă pe camere: 166,56 mp, 230,70 mp, 128,22 mp, 43,92 mp, 34,67 mp 153184 144,344
  -----