HOTĂRÂRE nr. 6 din 9 ianuarie 2013pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2013    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (1), art. 5 alin. (4) lit. a), art. 26 alin. (1) şi al art. 33 pct. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 4 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea publică centrală responsabilă cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: fitosanitar, cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al resurselor genetice vegetale şi animale."2. La articolul 1 alineatul (5), litera i) se abrogă.3. La articolul 3, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:"f) avizează proiectele de acte normative iniţiate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi alte acte normative care au legătură cu domeniile sale de activitate."4. La articolul 3, după litera x) se introduce o nouă literă, litera z), cu următorul cuprins:"z) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură finanţarea din fondurile europene şi naţionale în vederea atingerii obiectivelor strategice în domeniul sectorului pescăresc."5. La articolul 7, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:"(10) Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale coordonează activitatea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor."6. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Pentru implementarea şi controlul măsurilor din PNDR, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin DGDR AM - PNDR, are în dotare un număr total de 86 de autovehicule cu un consum lunar de 300 litri/lună/autovehicul, dintre care 4 la nivelul aparatului central şi 82 la nivelul structurilor judeţene."7. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Cheltuielile curente aferente activităţilor DGDR AM - PNDR de gestionare a fondurilor comunitare, inclusiv cheltuielile de personal, se suportă din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi de la bugetul de stat, aşa cum sunt prevăzute în capitolul «Cheltuieli directe» din măsura 511 «Asistenţă tehnică» din cadrul PNDR, a cărei implementare este detaliată potrivit prevederilor art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare."8. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.9. La anexa nr. 2 punctul I, numărul curent 6 se abrogă.10. La anexa nr. 2 punctul I, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:"NOTĂ: Numărul maxim de posturi finanţate de la bugetul de stat este de 7.392, inclusiv aparatul propriu al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora."11. La anexa nr. 4, numărul curent 9 se abrogă.12. Anexa nr. 5 se abrogă.  +  Articolul II (1) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură va fi preluată la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice. (2) Personalul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură va fi preluat/transferat la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, cu menţinerea drepturilor salariale. (3) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi a hotărârii privind înfiinţarea şi organizarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice va prelua, pe bază de protocol de predare-preluare, bunurile aflate în administrarea/proprietatea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură.  +  Articolul IIIAplicarea procedurilor prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinMinistrul mediuluişi schimbărilor climatice,Rovana PlumbMinistrul muncii, familiei,protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,Mariana CâmpeanuMinistrul fondurilor europene,Eugen Orlando TeodoroviciMinistrul delegatpentru ape, păduri şi piscicultură,Lucia Ana VargaViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Daniel ChiţoiuMinistrul delegat pentru buget,Liviu VoineaBucureşti, 9 ianuarie 2013.Nr. 6.  +  Anexa (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 725/2010)*Font 8*                                                     Numărul maxim de posturi = 707 posturi,                                                     exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului                        STRUCTURA ORGANIZATORICĂ            a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale                                   ┌────────────┐                                   │ MINISTRU │                                   └─────┬──────┘┌──────┬─────────────────────────────────┼──────────────────────────────┬───────────────────┬──────────┐│ ┌────┴───────────┐ │ ┌────────────────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ ││ │Secretar de stat│ ├──┤Cabinet ministru│ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ ││ └────┬───────────┘ ┌──────────┐ │ └────────────────┘ └──────┬─────────┘ └───────┬────────┘ ││ │ │ Secretar ├─┤ │ │ ││ ┌────┴───────────┐ │ general │ │ ┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ ││ │Cabinet secretar│ └────┬─────┘ │ │Cabinet secretar│ │Cabinet secretar│ ││ │ de stat │ ┌────┴─────┐ │ │ de stat │ │ de stat │ ││ └────────────────┘ │ Secretar │ │ └────────────────┘ └────────────────┘ ││ │ general │ │ ││ │ adjunct │ │ ││ └──────────┘ │ │└────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┘    ┌──────────────────┐ │    │Serviciul de audit├──┐ │ ┌─────────────────────────┐    │ public intern │ │ │ │Direcţia generală afaceri│    └──────────────────┘ │ │ │ europene şi relaţii │     ┌─────────────────┐ │ │ ┌──┤ internaţionale │     │ Autoritatea │ │ │ │ └─────────────────────────┘     │competentă pentru│ ├──────────────┼────────────────┤     │ acreditarea │ │ │ │ ┌─────────────────────────┐     │ agenţiilor ├──┘ │ └──┤ Serviciul de presă şi │     │ de plăţi şi │ │ │ relaţii publice │     │ a organismului │ │ └─────────────────────────┘     │ coordonator**) │ │     └─────────────────┘ │┌────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ ││ ┌─────────────────┐ │ ┌────────────────────────┐ ││ │Direcţia generală│ │ │Direcţia generală buget │ │├──┤politici agricole│ │ │ finanţe şi fonduri ├───┤│ │ şi strategii │ ┌──────────────┐ │ │ europene │ ││ └─────────────────┘ │ Agenţia │ │ └────────────────────────┘ ││ ┌─────────────────┐ │ Naţională ├──┤ ┌────────────────────────┐ ││ │Direcţia generală│ │Fitosanitară*)│ │ ┌───────────────────┐ │ Direcţia generală │ │├──┤ industrie │ └──────────────┘ │ │ Direcţia generală │ │ dezvoltare rurală - │ ││ │ alimentară │ ├──┤ managementul │ │ Autoritatea de ├───┤│ └─────────────────┘ ┌──────────────┐ │ │ resurselor umane │ │management pentru PNDR │ ││ ┌─────────────────┐ │ Centrul │ │ │ şi juridic │ └────────────────────────┘ ││ │Direcţia generală│ │ operativ │ │ └───────────────────┘ ┌────────────────────────┐ │├──┤ control şi │ │ pentru ├──┤ │ Direcţia generală │ ││ │ antigraudă │ │ situaţii de │ │ ┌────────────────────┐ │ pescuit - Autoritatea ├───┤│ └─────────────────┘ │ urgenţă***) │ │ │ Unitatea pentru │ │de management pentru POP│ ││ ┌─────────────────┐ └──────────────┘ ├──┤politici publice***)│ └────────────────────────┘ ││ │ Inspecţii │ │ └────────────────────┘ ┌────────────────────────┐ │└──┤ de stat*) │ ┌──────────────┐ │ │ Direcţia generală │ │   └─────────────────┘ │ Probleme │ │ │ Sistemul Naţional │ │                       │ speciale***) ├──┘ │Antigrindină şi Creştere├───┘                       └──────────────┘ │ a Precipitaţiilor │                                                                        └────────────────────────┘------------ Notă *) se organizează la nivel de direcţie Notă **) se organizează la nivel de serviciu Notă ***) se organizează la nivel de compartiment-----------