HOTĂRÂRE nr. 1.290 din 18 decembrie 2012privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 11 din 8 ianuarie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul Bucureşti, sectorul 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu, nr. 10, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Externe în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Ministerul Finanţelor Publice va asigura includerea imobilului prevăzut la art. 1 în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:──────────────────Ministrul afacerilor externe,Titus CorlăţeanViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 18 decembrie 2012.Nr. 1.290.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care se transmite din domeniul privat al statului şi dinadministrarea Ministerului Afacerilor Externe în domeniul public alstatului şi în administrarea Ministerului Finanţelor Publice
  *Font 8*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică ce administrează imobilul Persoana juridică la care se transferă imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar
  Municipiul Bucureşti, sectorul 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10 Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 1. Clădire corp A (subsol, parter şi 3 etaje) Suprafaţa construită = 1.477 mp Suprafaţa desfăşurată = 7.248 mp Conform extrasului de carte funciară 1.368.292,66 lei Conform Hotărârii Guvernului nr. 1.518/2006
  Municipiul Bucureşti, sectorul 3, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10 Ministerul Afacerilor Externe Ministerul Finanţelor Publice - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 2. Terenul aferent imobilului corp A Suprafaţa = 3.087 mp Conform extrasului de carte funciară
  _________