INSTRUCŢIUNE nr. 7 din 20 decembrie 2012privind transmiterea de rapoarte referitoare la reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora
EMITENT
 • COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1 din 3 ianuarie 2013   +  Articolul 1 (1) Prezenta instrucţiune stabileşte obligaţia de transmitere de rapoarte semestriale privind reclamaţiile primite de la clienţi şi stadiul rezolvării acestora, conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta instrucţiune, după cum urmează: a) până la 31 iulie pentru semestrul I (1 ianuarie-30 iunie); b) până la 31 ianuarie pentru semestrul II (1 iulie-31 decembrie). (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor fi transmise, în format Excel, semnate electronic cu semnătură electronică extinsă validă, pe adresa de e-mail: raportariESMAarticol9@cnvmr.ro (3) Macheta standard în format Excel a rapoartelor prevăzute la alin. (1) poate fi descărcată de pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare CNVM, (www.cnvmr.ro), secţiunea Informaţii Publice/Informaţii Utile/Raportări ReSE 3.  +  Articolul 2Prezenta instrucţiune se aplică societăţilor de servicii de investiţii financiare şi, în mod corespunzător: a) instituţiilor de credit din România înscrise în Registrul C.N.V.M., la secţiunea Intermediari; b) consultanţilor de investiţii; c) societăţilor de administrare a investiţiilor autorizate să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) şi lit. b) pct. (i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi societăţilor de administrare a investiţiilor care desfăşoară activitate de marketing şi distribuţie; d) sucursalelor intermediarilor din alte state membre înscrise în Registrul C.N.V.M., secţiunea Intermediari; e) sucursalelor intermediarilor din state nemembre.  +  Articolul 3 (1) În sensul prezentei instrucţiuni, prin reclamaţie se înţelege orice exprimare a nemulţumirii, în formă verbală sau scrisă, înregistrată pe un suport durabil, justificată sau nu, de la sau în numele unei persoane, în legătură cu prestarea sau neprestarea unui serviciu financiar care: a) susţine că reclamantul a suferit sau este posibil să sufere o pierdere financiară, neajuns material sau alte dificultăţi semnificative; şi b) este în legătură cu o activitate a S.S.I.F. în distribuţia sau prestarea de servicii financiare sau produse, care intră în aria de competenţă a C.N.V.M. (2) Instituţiile de credit vor raporta în baza acestei instrucţiuni doar reclamaţiile clienţilor care au legătură cu serviciile de investiţii prestate şi cu instrumentele financiare.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor prezentei instrucţiuni constituie contravenţie şi se sancţionează conform titlului X din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale cap. VII din titlul I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012.Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,Eugenia Carmen Negoiţă  +  Anexa -----la instrucţiune---------------Denumire S.S.I.F. ...............................Perioada de raportare ...........................Raport privind reclamaţiile primite de la clienţişi stadiul rezolvării acestora 
  Primite Soluţionate Soluţionate în favoarea clienţilor
  Nr. total de reclamaţii în perioada raportată*1) B C D
      Vă rugăm să furnizaţi, acolo unde este cazul, o repartizare a reclamaţiilorîn funcţie de cauza acestora*2) şi instrumentul financiar în perioada raportată,altfel nu completaţi! 
  Nr. de reclamaţii în funcţie de obiectul acestora în perioada raportată*3) Primite Soluţionate Soluţionate în favoarea clienţilor
  Preluarea şi transmiterea ordinelor pri- vind unul sau mai multe instrumente financiare Executarea ordinelor în numele clienţilor Tranzacţionarea pe cont propriu Administrarea portofoliilor Consultanţă pentru investiţii (de exemplu, consultanţă necorespunzătoare) Subscriere de instrumente financiare şi/ sau plasamentul instrumentelor financiare în baza unui angajament ferm Plasamentul de instrumente financiare fără un angajament ferm Administrarea unui sistem alternativ de tranzacţionare Informaţiile furnizate clientului (de exemplu, informaţii/publicări insufi- ciente) Termeni şi sume/tarife contestate Administrare generală/Servicii pentru clienţi (inclusiv servicii de custodie) Conflicte de interese Efectuarea de activităţi neautorizate Altele (a se specifică în rubrica de mai jos)
  Subtotal B C D
  ----------    *1) Se completează doar de către S.S.I.F.    *2) În situaţia în care obiectul unei reclamaţii este multiplu, secompletează doar obiectul principal al acesteia pentru a evita dubla raportare.    *3) În situaţia în care obiectul reclamaţiei descris nu este aplicabilpentru S.S.I.F., se completează N/A în rubrica relevantă. Dacă obiectulreclamaţiei descris este aplicabil pentru S.S.I.F., dar pentru perioadaraportată nu s-a înregistrat niciun caz, se completează "0". 
  Comentarii/note:
   
  Nr. de reclamaţii după tipul de instrument financiar în perioada raportată*4) Primite Soluţionate Soluţionate în favoarea clienţilor
  Titluri de capital, excluzând titlurile de valoare structurate [Shares/stock/equities (excluding structured securities)] Titluri de creanţă (Bonds/debentures/loan stock/debt securities) Titluri de valoare securitizate şi alte instrumente de creanţă similare (Asset-backed securities and other similar debt instruments) Warranturi (inclusiv warranturi garantate) Warrants (including covered warrants) Titluri de valoare structurate (excluzând titlurile de valoare garantate) [Structured securities (excluding non- SCARPS)] Titluri de valoare garantate (Non-SCARPS structured securities) Titluri de valoare de pe piaţa monetară (Money-market securities) Unităţi în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare (fără fondurile structurate) [Units în collective investment undertaking (excluding structured funds)] Fonduri structurate (Structured funds) Contracte pe opţiuni, futures, swapuri, forward pe rata dobânzii şi alte contracte derivate (Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts) Instrumente derivate pentru transferul riscului de credit (Derivative instruments for the transfer of credit risk) Contracte financiare pentru diferenţe (Financial contracts for differences) Alte produse de investiţii/fonduri (a se specifică în rubrica de mai jos) [Other investment products/funds (please specify în Comments/notes section below)]
  Subtotal B C D
  ----------    *4) În situaţia în care S.S.I.F. nu prestează servicii de investiţii înlegătură cu instrumentul financiar menţionat, se completează N/A în rubricarelevantă. Dacă S.S.I.F. prestează servicii de investiţii în legătură cuinstrumentul financiar menţionat, dar pentru perioada raportată nu s-aînregistrat nicio reclamaţie, se completează "0". 
  Comentarii/note:
   
  Vă rugăm să includeţi orice altă informaţie relevantă în legătură cu datele privind reclamaţiile. De exemplu: Reclamaţiile vizează în special servicii furnizate prin internet? Care este procedura pentru soluţionarea reclamaţiilor?
  -----