HOTĂRÂRE nr. 1.247 din 12 decembrie 2012privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj şi transmiterea unei părţi a acestuia în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 880 din 22 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul înscris în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, potrivit prevederilor art. 1, din administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Predarea-preluarea bunului imobil transmis potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Daniel ConstantinViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 1.247.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrarea Agenţiei Naţionalede Îmbunătăţiri Funciare - Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Clujcare se înscrie în inventarul centralizat al bunurilordin domeniul public al statului
  *Font 8*
  ┌───────┬─────┬───────────┬─────┬─────┬─────────────────────────────────┬──────┬────────┬───────────────┐│Codul │Numar│ Persoana │Tipul│Denu-│ Datele de identificare │ Anul │Valoarea│ Situaţia ││ de │ MFP │ juridică │bunu-│mirea│ │dobân-│ de │ juridică ││clasi- │ │care preia │ lui │ ├──────────┬────────────┬─────────┤dirii/│inventar├────────┬──────┤│ficaţie│ │în adminis-│ │ │Descrierea│ Vecinătăţi │ Adresa │dării │ (lei) │ Baza │În ad-││ │ │trare bunul│ │ │ tehnică │ (după caz, │ │ în │ │ legală │minis-││ │ │ │ │ │(pe scurt)│ pe scurt) │ │folo- │ │ │trare/││ │ │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │conce-││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siune │├───────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼──────┤│8.29.08│Se va│Agenţia │Imo- │Teren│Suprafaţă │S - S.C. │Ţara: │ 2007 │ 500.000│Extras │În ││ │atri-│Naţională │bil │ │teren - │Agroali- │România; │ │ │din │admi- ││ │bui. │de Îmbună- │ │ │3.440 mý, │mentara │judeţ: │ │ │cartea │nis- ││ │ │tăţiri │ │ │înscris │Cluj; │Cluj; │ │ │funciară│trare ││ │ │Funciare - │ │ │în CF nr. │N - Agenţia │oraşul: │ │ │nr. │ ││ │ │Filiala de │ │ │276718, │Naţională │Cluj- │ │ │276718 │ ││ │ │Îmbună- │ │ │nr. cadas-│de Îmbună- │Napoca, │ │ │munici- │ ││ │ │tăţiri │ │ │tral 12852│tăţiri │Strada │ │ │piul │ ││ │ │Funciare │ │ │municipiul│Funciare - │Sobarilor│ │ │Cluj- │ ││ │ │Cluj │ │ │Cluj- │Filiala de │nr. 36 A │ │ │Napoca │ ││ │ │C.U.I. │ │ │Napoca │Îmbunătăţiri│ │ │ │ │ ││ │ │29494140 │ │ │ │Funciare │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cluj; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │E - S.C. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │SPUT - S.A. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cluj; │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │V - S.C. │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │IFCAR - S.A.│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │Cluj │ │ │ │ │ │└───────┴─────┴───────────┴─────┴─────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴──────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unei părţi din imobilul înscris în inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului în administrareaAgenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala deÎmbunătăţiri Funciare Cluj care se transmite în administrareaAgenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură- Centrul Judeţean Cluj
  *Font 8*
  Codul de clasi- ficaţie Numar MFP Locul unde este situată partea din imobil care se transmite Persoana juridică de la care se transmite partea din imobil Persoana juridică la care se transmite partea din imobil Caracteristicile tehnice ale imobilului Valoarea de inventar (lei)
  8.29.08 Se va atribui. Ţara: România; judeţul: Cluj; oraşul: Cluj-Napoca, Str. Sobarilor nr. 36 A Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare - Filiala de Îmbunătăţiri Funciare Cluj C.U.I. 29494140 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Cluj C.U.I. 20800954 Suprafaţă teren - 1.440 mý, înscris în C.F. nr. 276718 municipiul Cluj-Napoca 209.302
  ---------