HOTĂRÂRE nr. 1.234 din 12 decembrie 2012privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti şi Constanţa, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 875 din 21 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare, întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti şi Constanţa, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz, a mijloacelor fixe prevăzute la art. 1, respectiv a elementelor constitutive, în condiţiile legii. Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. îşi va actualiza corespunzător datele din evidenţa contabilă.  +  Articolul 3 (1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător. (2) Contractul de concesiune încheiat între Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, în calitate de autoritate concedentă competentă, şi Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., în calitate de concesionar, va fi modificat/ actualizat în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor şi infrastructurii,Ovidiu Ioan SilaghiViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 1.234.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale mijloacelor fixe aflate în administrareaMinisterului Transporturilor şi Infrastructurii şi în concesiuneaCompaniei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A. - sucursalele centre regionale de exploatare,întreţinere şi reparaţii C.F. Bucureşti şiConstanţa, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat alacestuia, în vederea reutilizării şirefolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune,casării şi valorificării, după cazCS MTI: 13633330CUI CNCF "C.F.R." - S.A.: R 11054529LINII INTEROPERABILE
      (LEI)
    Nr. crt.GRUPA 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)
    Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireDate de identificareAn dobândirii/ dării în folosinţăValoarea de inventarSituaţia juridică   Situaţia juridică actualăTip bun
    Descriere tehnică (pe scurt)VecinătăţiAdresaBaza legalăîn administrare/ concesiuneconcesiune/ închiriat/dat cu titlu gratuit
    0123456789101112
    1.TOTAL 147766 parţial8.10.01Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabileLinii ferate = 0,612 km; nr. aparate de cale = 3 buc.; linie cf simplă = 0,612 kmSucursalele C.R.E.I.R. C.F. Craiova, Braşov, Galaţi, ConstanţaSucursala C.R.E.I.R. C.F. Bucureşti1998123.092,86 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
    2.TOTAL 147852 parţial8.10.01Linii ferate de circulaţie, inclusiv zona de siguranţă a infrastructurii feroviare interoperabileNr. aparate de cale = 2 buc.Sucursalele C.R.E.I.R. C.F. Galaţi, BucureştiSucursala C.R.E.I.R. C.F. Constanţa19985.191 mijloace fixe, exclusiv terenuriLegea nr. 219/1998, Hotărârea Guvernului nr. 581/1998concesionatconcesionatimobil
  --------