HOTĂRÂRE nr. 1.237 din 12 decembrie 2012privind înscrierea unui monument istoric, cuprins în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, precum şi transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 21 decembrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 4 alin. (2), art. 11 alin. (1) şi art. 23 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 5 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă înscrierea unui monument istoric, cuprins în Lista patrimoniului mondial UNESCO, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2 (1) Se aprobă transmiterea monumentului istoric, înscris conform art. 1, potrivit anexei nr. 2, din administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional în administrarea Consiliului Judeţean Hunedoara. (2) După preluarea monumentului istoric prevăzut la alin. (1), Consiliul Judeţean Hunedoara, împreună cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, va proceda la evaluarea acestuia în vederea înregistrării valorii în evidenţele contabile, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Studiile, cercetările, proiectele şi executarea lucrărilor de întreţinere, conservare, restaurare, cercetare arheologică şi punere în valoare a monumentului istoric prevăzut la alin. (1) vor fi efectuate cu respectarea legislaţiei în domeniul protejării monumentelor istorice şi a patrimoniului arheologic.  +  Articolul 3În cazul în care nu se respectă destinaţia monumentului istoric şi nu sunt îndeplinite obligaţiile stabilite prin art. 2 alin. (2) şi (3), bunul imobil revine în administrarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, în condiţiile legii.  +  Articolul 4Predarea-preluarea monumentului istoric prevăzut la art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUVICTOR-VIOREL PONTAContrasemnează:─────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Mircea DuşaMinistrul delegat pentru administraţie,Radu StroeMinistrul culturii şi patrimoniului naţional,Puiu HaşottiMinistrul mediului şi pădurilor,Rovana PlumbViceprim-ministru,ministrul finanţelor publice,Florin GeorgescuBucureşti, 12 decembrie 2012.Nr. 1.237.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREale monumentului istoric înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO,care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul publical statului şi în administrarea Ministerului Culturii şiPatrimoniului Naţional
  *Font 7*
  ┌─────────────┬───────┬────────┬────────────────────┬───────────────────────┬───────────┬─────┬─────┬───────────────────────────────┐│Administra- │Codul │ Tipul │ Denumirea bunului │ Datele de │ Adresa │Anul │Valoa│ Situaţia juridică ││torul bunului│ de │bunului │ (mobil/imobil) │ identificare │ │dării│rea ├──────────────────┬────────────┤│ │clasifi│(mobil/ │ │ │ │ în │ de │ Baza legală │(administra-││ │care │imobil) │ │ │ │folo │inven│ │ţie/conce- ││ │ │ │ │ │ │sinţă│tar │ │siune) │├─────────────┼───────┼────────┼────────────────────┼───────────────────────┼───────────┼─────┼─────┼──────────────────┼────────────┤│Ministerul │8.22.01│ imobil │Monumentul istoric │Sit arheologic 18,3 ha,│Comuna │ - │ - │Legea nr. 422/2001│ În ││Culturii şi │ │ │Sarmizegetusa Regia-│înscris în Lista │Orăştioara,│ │ │privind protejarea│administrare││Patrimoniului│ │ │Grădiştea de Munte │patrimoniului mondial │judeţul │ │ │monumentelor │ ││Naţional - │ │ │ │UNESCO - cod 906-1999, │Hunedoara │ │ │istorice, republi-│ ││CUI 4192812 │ │ │ │C.F. nr. 60463 │ │ │ │cată, cu modifică-│ ││ │ │ │ │Orăştioara de Sus │ │ │ │rile şi completă- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │rile ulterioare │ │└─────────────┴───────┴────────┴────────────────────┴───────────────────────┴───────────┴─────┴─────┴──────────────────┴────────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale monumentului istoric, aflat în proprietatea publică a statului,care se transmite din administrarea Ministerului Culturii şiPatrimoniului Naţional în administrarea ConsiliuluiJudeţean Hunedoara
  *Font 7
  Denumirea şi locul unde este situat monumentul istoric Persoana juridică de la care se transmite dreptul de administrare al monumentului istoric Persoana juridică la care se transmite dreptul de administrare al monumentului istoric Caracteristicile tehnice ale monumentului istoric Numărul de inventar şi codul de clasificare conform Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006
  Monumentul istoric Sarmizegetusa Regia-Grădiştea de Munte, comuna Orăştioara, judeţul Hunedoara Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - CUI 4192812 Consiliul Judeţean Hunedoara - CUI 4374474 Sit arheologic - 18,3 ha, înscris în Lista patrimoniului mondial UNESCO - cod 906-1999, C.F. nr. 60463 Orăştioara de Sus Se va atribui de către MFP Cod 8.22.01
  __________